Databeskyttelse


Mariagerfjord Kommune har fokus på at beskytte dine data som borger, virksomhed, forening, ansat og samarbejdspartner. Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til os. Er du ansat hos Mariagerfjord Kommune finder du nederst på siden oplysninger der gælder for dig.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har fremsendt. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Din databeskyttelsesrådgiver i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har som andre myndigheder udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.

For at vi som kommune kan levere services og ydelser har vi brug for informationer.  Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til Mariagerfjord Kommunes håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan læse mere om Databeskyttelsesrådgiveren på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt

Mariagerfjord Kommunes Databeskyttelsesrådgiver
Karina Søndergaard
dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at kunne sagsbehandle din henvendelse.
 • For at kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring.
 • For at kunne holde styr på, hvilke henvendelser og sager kommunen har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår almindeligvis af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c, og e.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g.

og

 • Databeskyttelseslovens § 8.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune videregiver i et vidst omfang dine personoplysninger til andre på baggrund af den mangeartede lovgivning, der kan gøre sig gældende på hver sit forvaltningsområde.

Opbevaring af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune opbevarer og dermed behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Mariagerfjord Kommune er som offentlig myndighed underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler herunder notatpligt, som gør, at kommunen meget sjældent vil være forpligtet til at slette personoplysninger. Gennem notatpligten sikres din retssikkerhed, da du skal kunne se, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Databeskyttelse på vores hjemmeside

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion og webanalyse. Vi anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg og bruger oplysningerne til at forbedre hjemmesidens indhold.

Fravalg af cookies

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du sletter eller blokerer cookies via din browser på minecookies.org.

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?

Hvis du fravælger cookies ved hjælp af dine browser-indstillinger. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange websites funktionalitet, og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Hvorfor informerer vi om cookies?

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

Cookies der bliver sat af denne hjemmeside

 Navn Formål Levetid Virksomhed
 ASP.NET_SessionId Funktionalitet Ved sessions afslutning Microsoft
CookieAccept Funktionalitet 6 måneder Sitecore
 _pk_id Funktionalitet  1 år
MatomoAnalytics 
 _pk_ses Funktionalitet  Ved sessions afslutning MatomoAnalytics 
 _qos_token Funktionalitet  Ved sessions afslutning OpenStreetMap

Vi bruger den fællesoffentlige login-løsning NemLogin, hvor du med dit NemID nøglekort logger ind på slevbetjeningsløsninger fra borger.dk og vores egne blanketter.

Vi har også formular på hjemmesiden hvor man for eksempel tilmelder sig en email service. Her opretter du dig som bruger med din email adresse.

Al trafik på mariagerfjord.dk er krypteret og kan således ikke læses af tredjeparter.

Behandling af personoplysninger ved ansættelse hos Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse ansatte om kommunens behandling af de personoplysninger, som kan forekomme i forbindelse med en ansættelse.

Det er ikke alle af de nedenfor oplistede behandlinger, der vil være relevante for alle ansatte og i alle ansættelsesforhold.

 • Navn, privatadresse og evt. privat telefonnummer og mailadresse
 • CPR-nummer
 • Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse
 • Arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, arbejdsopgaver mv.
 • Ansøgning med bilag
 • Dokumentation for tidligere ansættelse, herunder anciennitetskort
 • Uddannelsesbevis samt kursusbeviser
 • Reference
 • Straffeattest og børneattest
 • Test i forbindelse med rekruttering 
 • Ansættelsesbrev med eventuelle tillæg
 • Kopi af kørekort
 • Portrætbillede til intranet/hjemmeside
 • Arbejdstid, herunder vagt- og tjenestetider
 • Løn- og pensionsforhold
 • Lån af diverse effekter (eksempelvis mobiltelefon, tablet, nøgler/nøglebrik, arbejdstøj mv.)
 • Bankoplysninger
 • Skatteoplysninger
 • Feriekort 
 • Medlemslån 
 • Fradrag i lønnen (eksempelvis kaffeordning, gavekasse mv.)
 • Fakturaer 
 • Nummerplade (ved indberetning af tjenestekørsel)
 • Ip-adresse
 • Tillidshverv 
 • Ferie, sygefravær, orlov samt andet fravær
 • Oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste
 • Lægelige oplysninger
 • Oversigt over sygdomsforløb
 • Referater fra sygefraværssamtaler, samtaler vedr. tjenstlige forhold samt andre samtaler
 • Klager 
 • Notater med ansættelsesretligt/-mæssigt indhold
 • Registreringer vedr. kontrolforanstaltninger
 • MUS-referater
 • Oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår
 • Oplysninger om, hvorvidt du er omfattet af en eventuel arbejdsretlig konflikt eller ej
 • Ambulancebreve (kontaktoplysninger mv. ved akut sygdom/ulykke)
 • Bruttolønsordninger 
 • Lønsedler 
 • Tavsheds- og fortrolighedserklæring
 • Regres-sager
 • A-kasse oplysninger
 • Personalepapirer i øvrigt

Derudover kan vi komme i besiddelse af

 • Helbredsoplysninger
 • I tilfælde af arbejdsrelaterede hændelser i form af vold, trusler, stress m.fl. kan der modtages krisebistand gennem kommunens kriseberedskab med tilknyttede eksterne psykologer. Af dokumentationshensyn føres der i kommunen en oversigt over modtagere og omfanget. Personoplysningerne registreres på en separat sag og ikke på medarbejderens personalemappe, og kommunen kan som arbejdsgiver ikke anvende oplysningerne i personalesammenhæng.

Personalesagerne fra de tidligere kommuner, inden strukturreformen (kommunesammenlægningen) i 2007, kan indeholde dokumenter, der ikke er oplistet ovenfor.

 • At sikre, at der sker en korrekt lønudbetaling 
 • At ansættelsesforholdet i øvrigt følger ansættelsesretlige, overenskomstmæssige samt personalepolitiske regelsæt. 
 • At overholde anden relevant lovgivning
 • Derudover behandles oplysninger om dit navn henholdsvis i forhold til loginkonti til kommunens netværk og som brugernavn i diverse kommunale it-systemer.
 • At sikre entydig identifikation ved hjælp af dit CPR-nummer
 
 • A-kasser
 • SKAT
 • ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
 • Feriepengeinfo, feriekonto og Feriefonden Mariagerfjord
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Indkomstregisteret 
 • Danmarks statistik
 • KRL
 • NemKonto
 • Pensionskasse
 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (anmeldelse af arbejdsskader)
 • Udbetaling Danmark og/eller bopælskommune (vedrørende dagpengerefusion, i fastholdelsesforløb mv.)
 • Virk.dk
 • Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Personaleforening eller andre foreninger
 • Intern og ekstern revision
 • Ekstern advokat, konsulent eller andre rådgivere
 • Læge/sygehus/anden behandler
 • Forsikringsselskab
 • Helbredsnævn
 • Personalestyrelsen
 • Klageinstanser, herunder domstolene
 • Økonomi
 • Styrelsen for patientsikkerhed (Embedslægen)
Oplysninger der indgår i kommunens it-systemer, behandles også i nogle tilfælde af kommunens leverandører af systemerne, på kommunens vegne.

Mariagerfjord kommune behandler oplysningerne med hjemmel i:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, c, e og f
 • Databeskyttelseslovens § 8, § 11, stk. 1 og § 12

Skifter du stilling internt i Mariagerfjord kommune og får nyt tjenestested og ny leder, vil din nye leder som udgangspunkt ikke have adgang til oplysningerne i din tidligere personalemappe.

Din nye leder kan i særlige tilfælde, hvor personaleafdelingen vurderer, at det er relevant for en konkret personalesag, få indsigt i oplysninger om dine eventuelle tidligere tjenstlige forhold. Du vil i så fald blive orienteret herom.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er ansat ved Mariagerfjord kommune. Efter endt ansættelse opbevares dine oplysninger i yderligere 5 år, hvorefter de overføres til arkiv.

Har du afgivet et samtykke i forbindelse med din ansættelse, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Opdateret 22.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?