Annoncer


Hørby - Udstykning i den sydøstlige del af Hørby Kirkeby - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 - Offentlig høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 24. april 2019 vedtaget Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

Du kan se kommuneplantillægget ude til højre.

Kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 3. maj 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 1. juli 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Kommuneplantillæggets indhold
Området er ikke planlagt i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. For at muliggøre udstykning af fem grunde til parcelhuse er der udarbejdet et tillæg nr. 48 til kommuneplanen. Med kommuneplantillægget udlægges en boligramme HØR.B.1 som muliggør udstykning af de fem grunde. 

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses ude til højre.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 maj 2019 08:00
Høringsfrist d.:
01 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?