Annoncer


Hobro - Gasværksvej - Nedklassificering/nedlægning af offentlig vej - Høring

Høring

Det meddeles herved, at Udvalget for Teknik og Miljø som vejbestyrelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje § 15 har truffet beslutning om nedklassificering af del kommunevejen Gasværksvej matr. nr. 7000 cy og by Hobro Markjorder. Del af matr. nr. 7000by opretholdes som offentlig sti. Det resterende areal påtænkes overført til matr. nr. 98s smst.. Der udlægges ny privat fællesvej på matr. nr. 98s.

Matr. nr. 7000cy nedklassificeres til privat fællesvej. I henhold til § 124, stk. 5 skal kommunen træffe beslutning om, for hvilke ejendomme vejen fremtidig skal tjene som færdselsareal. Bestemmelser om vejret skal tinglyses ved kommunens foranstaltning. Som udgangspunkt påtænkes vejrettigheder tildelt som oplistet nedenfor. Grundejere til disse matrikler vil som udgangspunkt blive tildelt vejret, dvs. ret til en adgang til deres ejendomme ad vejen. Det har betydning for hvem der fremover skal vedligeholde vejen. Grundejere, der ikke ønsker vejret, skal derfor meddele dette til Park og Trafik.

Ny privat fællesvej over matr. nr. 98s. Der påtænkes tildeling af vejret til matr. 98s, 98aa, 98v og de ejendomme, der fremkommer ved udstykning

Fra matr. nr. 7000 cy, der nedklassificeres til privat fællesvej påtænkes tildeling af vejret til matr. nr. 98ø, 93d, 98ad, 98v og de ejendomme, der fremkommer ved udstykning 

Indsigelser og bemærkninger til beslutningen skal sendes til Park og Trafik, Nordre Kaj Gade 1, 9500 Hobro og skal være kommunen i hænde senest den 11/3 2020

I henhold til vejlovens § 124 stk. 6 oplyses hermed om vejlovens § 124 stk. 2 og 7 og § 127,
hvorefter vejen ikke kan nedlægges fuldstændig, hvis den er eneste eller væsentligste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Hvis vejen ikke
agtes opretholdt som privat og vejbestyrelsen afviser krav herom, kan afgørelsen kræves indbragt for taksationskommissionen. Hvis vejen ikke agtes opretholdt som privat skal vejarealet delt efter vejens midterlinje tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 januar 2020 08:00
Høringsfrist d.:
11 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?