Annoncer


Hvilsom - Hannerupvej 259 - Ændring fra erhverv til beboelse - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Du kan se landzonetilladelsen her i perioden fra 22. august 2019 til 19. september 2019.

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse landsdækkende
foreninger og organisationer har også ret til at klage over afgørelsen.

En klage skal sendes til Planklagenævnet igennem Klageportalen. Klageportalen kan
findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Planklagenævnet skal have modtaget klagen senest den 19. september 2019.

Det koster 900,00 kr. at klage, som privatperson og 1800,00 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver selv gebyret.

Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du skal sende en
begrundelse om hvorfor du bør fritages fra at bruge Klageportalen til Mariagerfjord
Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk. Hvis du er
fritaget fra digital post bedes dette oplyses.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes.
Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Planklagenævnet tillader det.

Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6
måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.

Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 august 2019 08:00
Klagefrist d.:
19 september 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?