Annoncer


Hobro - Solvej 10, Hodals Bæk - Midlertidig udledning af grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommunes, Ejendomsadministrationen tilladelse til midlertidig at foretage en grundvandssænkning og tilledning af det oppumpede grundvand til regnvandsledning tilhørende Mariagerfjord Vand A/S. Grundvandet udledes via eksisterende bassin til Hodals Bæk. Grundvandssænkningen sker på adressen Solvej 10 i Hobro i forbindelse med etablering af en ny daginstitution.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.
Klagefristen er 4 uger og udløber fredag den 27. marts 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre mere om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på tlf. 97 11 37 06 eller mail jkalo@mariagerfjord.dk.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 februar 2020 08:00
Klagefrist d.:
27 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?