Annoncer


Hobro - Ny Blaakilde - Lokalplan 151/2020 og Kommuneplantillæg nr. 49 - Forslag

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 19. december 2019 vedtaget forslag til Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde – bolig- og erhvervsområde i Hobro samt forslag til kommuneplantillæg nr. 49 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 17. februar 2020. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden, på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 20. december 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Borgermøde
Mariagerfjord Kommune inviterer til borgermøde om planforslagene:

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00 i DS-Arena, Amerikavej 9A, 9500 Hobro.

Tilmelding er ikke nødvendig. Alle interesserede er velkomne!

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at udlægge lokalplanområdet til boligbebyggelse i form af rækkehuse og til erhverv i form af et eksisterende erhvervsområde.

Rygraden i bebyggelsesplanen for boligerne er nord-sydgående stræder, som forbinder fjorden med skoven. Stræderne vil være bilfrie, og der vil således kun være mulighed for kørsel med redningskøretøjer og lignende.

På begge sider af stræderne skal de nye bebyggelser opføres. Hermed sikres, at stræderne vil blive veldefinerede byrum, som inviterer til ophold og leg, og hvor der er gode muligheder for lokale fællesskaber. Alle boliger skal have direkte adgang fra stræderne. Med stræderne og bebyggelserne bliver livet i bydelen synligt, og der er lagt vægt på alsidige kontaktmuligheder – specielt de små daglige kontakter. Disse principper er med til at sikre, at bydelen Ny Blaakilde bliver et trygt nabolag - et sted, hvor der er øjne på gaden, hvor man kender sine naboer, og hvor det er godt at bo i alle aldre (hele livet).

På begge sider af stræderne er der udlagt areal til forhaver og dernæst bebyggelser, som skal opføres inden for de udlagte byggefelter. For at sikre de bedst mulige lysforhold i stræderne er der fastlagt et asymmetrisk profil, som sikres ved hjælp af maksimale etageantal og mindste bredder på forhaver. Konkret sikres, at bebyggelser mod vest - med få undtagelser - må etableres i højst to etager og de tilhørende forhaver mod vest skal udlægges som smalle forhaver i en bredde på mindst 2 meter. Bebyggelser mod øst må etableres i højst tre etager, og forhaver mod øst skal udlægges som bredere forhaver
med en bredde på mindst 4 meter. Bebyggelsen tættest på Mølledammen må opføres i fire etager.

Længst mod øst i lokalplanområdet findes en række eksisterende bebyggelser (Mediehuset Wiegaarden og VUC-bygningen). Inden for dette eksisterende erhvervsområde må der indrettes boliger i form af rækkehuse og etageboliger. Der må desuden indrettes liberale erhverv og serviceerhverv samt mindre fremstillingsvirksomheder, café, restaurant, hotel og konferencefaciliter, kulturfaciliteter, fælleshuse og lignende. Endelig må der etableres butikker på op til 200 m², hvis der alene forhandles virksomhedens egne produkter.

Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres bebyggelse i op til seks etager i
en højde af højst 25 meter inden for et nærmere angivet byggefelt.

Lokalplanforslag kan ses i bilagslisten her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke fuldt i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 49. I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.56 til tæt/lav
boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, mens erhvervsområde HOB.E.13 og de omkringliggende kommuneplanrammer tilrettes.

Kommuneplantillægget kan ses i bilagslisten her på siden.

Miljøvurdering af planforslaget
På baggrund af en screening for miljøvurdering af planer og programmer (VVM-bekendtgørelsen) har Mariagerfjord Kommune vurderet, at der skal gennemføres
miljøvurdering af planforslagene i forhold til trafikafvikling og den trafikale
belastning. Miljøvurderingen ledsager planforslagene i den offentlige høring.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til planforslagene, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 december 2019 09:00
Høringsfrist d.:
17 februar 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?