Annoncer


Hobro - Jyllandsvej 14 - Opstilling og drift af 12 m3 tank til skylle- og hærdevand fra plastimpræneringsanlæg - Tillæg til mljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til virksomheden Sintex A/S, til opstilling og drift af 12 m3 dobbelvægget tank til skylle- og hærdevand fra plastimprægneringsanlæg på Jyllandsvej 14, 9500 Hobro.

Tankanlægget etableres i tilknytning til virksomhedens eksisterende aktiviteter.

Godkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse af d. 11. november 2015.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om opstilling og drift af 12 m3 dobbeltvægget tank til skylle- og hærdevand fra plastimprægneringsanlægget på Jyllandsvej 14, 9500 Hobro.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelserne
Tillæg til miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 7. august 2019, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.
Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 7. august 2019, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
 
Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen, jmikk@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
07 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?