Annoncer


Hobro - Solvej - Lokalplanforslag 131/2019 - Offentlig høring

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 12. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 131/2019 for en daginstitution på Solvej i Hobro.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Lokalplanforslaget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget kan ses på biblioteket, i borgerservice, på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk og på www.plansystemdk.dk, hvor det er fremlagt fra den 15. august 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 12. september 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre en daginstitution, som skal dække et konkret behov for en specialafdeling og flere børnehave- og vuggestuepladser.

Daginstitutionen placeres, der hvor Nordre Skole tidligere lå og vejbetjenes ligeledes via Solvej. Arealet nærmest Solvej anvendes til parkering og de øvrige udenoms arealer anvendes til legepladser og lignende. Fredsskovsarealet i den nordlige del at lokalplanområdet påtænkes lejlighedsvist anvendt af børnene.  

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 august 2019 14:06
Høringsfrist d.:
12 september 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?