Annoncer


Tobberup - Aalborgvej/Hobrovej - Oplag og genindbygning af jord, Banedanmark broprojekt - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til midlertidig anvendelse af arealer på matr. nr. 14g og 28 Tobberup By, Hørby samt 4i Ulstrup By Valsgård, til oplag af jord samt til genindbygning af jord.

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Ved bro 21108, Aalborgvej/Hobrovej, skal eksisterende vejbærende bro ombygges.
I forbindelse med anlægsarbejderne skal der håndteres mulig forurenet jord fra offentlige vejmatrikler samt banejord. Der er behov for, at jord, som opgraves tidligt i projektet, kan lægges i midlertidigt oplag, inden det senere kan genindbygges i projektet.

Projektperioden er marts 2020 – oktober 2020.

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. onsdag d. 4. marts 2020, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk).

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch, cbloc@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 februar 2020 08:00
Klagefrist d.:
04 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?