Annoncer


Hobro - Jernbanegade - Lokalplan 153/2019 og Kommuneplantillæg nr. 52 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den 13. januar 2020 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 153/2020 for etageboliger på Jernbanegade i Hobro samt tillæg nr. 52 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at gøre det muligt at opføre boliger i form af
etageboligbebyggelse i op til fire etager.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i rammeområde HOB.C.1 - Centerområde ved Jernbanegade i
Hobro – i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Etagebebyggelse i fire etager er ikke i
overensstemmelse med kommuneplanrammen, hvorfor Mariagerfjord Kommune har
udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 52, hvori der udlægges et nyt rammeområde
til centerformål med mulighed for bebyggelse i fire etager. Dermed bringes
lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord
Kommune.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet fem høringssvar og en underskriftsindsamling inden udløbet af offentlighedsfasen. Høringssvarene omhandler følgende emner:

• Forlængelse af høringsfristen
• Planområdets disponering
• Bebyggelsens udformning
• Indbliksgener og skygge
• Friareal
• Trafikbelastning

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget endeligt med en ændring i lokalplanens redegørelse, hvor det omkringliggende byggeri beskrives. Her vil det blive præciseret, at bebyggelsen på den modsatte side af Jernbanegade består af bebyggelse i henholdsvis 4 etager og 4 etager med høj kælder i stedet for bebyggelse i henholdsvis 4 og 5 etager, som det er beskrevet i lokalplanforslaget. I lokalplanen er den maksimale bygningshøjde desuden reduceres til 14,5 meter.

Planerne kan ses her på siden.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til planerne, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 januar 2020 08:00
Klagefrist d.:
26 februar 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?