Annoncer


Hadsund - Afløb til Blødgrøften - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Afgørelse


Mariagerfjord kommune har besluttet at vandløbet Afløb til Blødgrøften skal nedklassificeres.

Det betyder at bredejerne fra den 1. april 2019 har ansvar for vedligehold af vandløbet.

Ejerne skal fremover sikre, at vandløbets evne til at videreføre vandet ikke ændres.
Til det formål udføres grødeskæring, beskæring af grene i vandløbet og grenansamlinger foran rør fjernes. Det kan også være nødvendigt at grave aflejringer af sand og mudder op, men der må aldrig graves bredere eller dybere end vandløbet tidligere har været.
Strækningen, der nedklassificeres, fremgår af det medsendte kortbilag.

Inden overdragelse af vandløbet tilbydes alle lodsejerne at deltage i en gåtur langs vandløbet, hvor blandt andet kommunens praksis og erfaringer med vandløbsvedligeholdelsen og vandløbets tilstand i forhold til det gældende vandløbsregulativ fremlægges.
Såfremt Du ønsker at tage imod dette tilbud om en gåtur, vil vi gerne høre fra dig senest den 1. marts 2019.

Der er tale om en afgørelse efter vandløbsloven, som det er muligt at få prøvet ved Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nedenfor redegøres der for, hvad der danner grundlag for nedklassificeringen, lovgrundlaget samt kommunens uddybende bemærkninger om bl.a. den hidtidige vedligeholdelse.
 
Baggrund
En gennemgang af Mariagerfjord Kommunes 350 km. offentlige vandløb viser, at der er stor forskel på hvilke vandløb der i dag er optaget som offentlige. Dette beror blandt andet på, at Mariagerfjord Kommune i 2007 blev dannet ved en sammenlægning af flere forskellige kommuner med forskellig praksis. Byrådet har på den baggrund besluttet at skabe større ensartethed.

For at et vandløb fremadrettet skal være offentligt, skal det både tjene private og offentlige formål. Ved offentlige formål forstås at vandløbet har en miljømålsætning i de statslige vandområdeplaner og/eller modtager overfladevand/overløb fra det offentlige spildevandssystem. Der er endvidere lagt vægt på om strækningen har 5 eller færre bredejere samt om strækningen er kortere end 300 meter.

Kommunen har efter gennemgangen besluttet at optage vandløb som offentlige samt at nedklassificere vandløb til private.

Mariagerfjord Kommune har i brev af 30. maj 2016 partshørt lodsejere til vandløbet om planerne for nedklassificeringen.

Der er i høringsperioden ikke modtaget indsigelser.

Kommunens bemærkninger
Den hidtidige kommunale vedligeholdelse har primært bestået af en årlig grødeskæring, foretaget med mejekurv inden den 15/9. Grøden er skåret i en 50 cm bred strømrende.

Vandløbsvedligeholdelse skal fortsat udføres, så vandføringsevnen og skikkelsen ikke ændres, jævnfør § 27 i vandløbsloven.

Vandløbsvedligeholdelsen omfatter ikke en uddybning eller ændring af vandløbets skikkelse, hvor fast bund og sider opgraves.

Et ønske om ændring af vandløbets vandføringsevne og skikkelse vil fortsat kræve vandløbsmyndighedens forudgående tilladelse efter vandløbslovens § 17 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbsregulativets detailbestemmelser om vedligeholdelsen er ikke gældende efter nedklassificeringen.

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovens krav om 2 meter dyrkningsfri bræmmer. Nedklassificeringen ændrer ikke på disse retslige forhold.

Kommunen har udarbejdet en vejledning til vedligeholdelse af private vandløb. Vejledningen er vedlagt dette brev.

Lovgrundlag
Mariagerfjord Kommune afgørelse om at Afløb til Blødgrøften ændrer status fra offentlig til privat vandløb er truffet i medfør af § 10 i Lov om vandløb (lov nr. 127 af 26. januar 2017) samt efter § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (Bekg. nr. 838 af 27. juni 2016).

Afgørelsen har virkning fra 1. april 2019. Ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet overgår fra denne dato til de private lodsejere jævnfør vandløbslovens § 35. Afgørelsen indebærer, at vandløbsstrækningen udgår af regulativ for Blødgrøften med tilløb.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 februar 2019 08:00
Klagefrist d.:
01 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?