Annoncer


Hørby - Vielshøjparken - Tilladelse til nedsivning - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Vand a/s tilladelse til at overfladevandet fra boligområdet Vielshøjparken kan nedsives i grøn kile midt i byggemodningen. Her etableres 2 bassiner, som er forbundne med en grøft/trug. I tilfælde med ekstrem regn og langvarige regnhændelser vil der ske overløb fra det sydligste bassin til regnvandssystemet for Gartnervænget (maks. 5 l/sek). Regnvandssystemet på Gartnervænget har nødoverløb til kloaksystemet ved Gyvelvej. Denne tilladelse giver også ret til at regnvandet fra nødoverløbet fra bassinerne kan ledes via regnvandssystemet på Gartnervænget til kloaksystemet ved Gyvelvej.

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber torsdag d. 27. februar 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre mere om afgørelsen. er du velkommen til at ringe til Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller mail jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 januar 2020 08:00
Klagefrist d.:
27 februar 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?