Annoncer


Hobro - Jernbanegade - Forslag til Lokalplan 153/2019 og Kommuneplantillæg nr. 52 - Høring

Høring

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 12. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 153/2019 for etageboliger på Jernbanegade i Hobro samt forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 4. oktober 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal sendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Planforslagene kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 5. september 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at gøre det muligt at opføre boliger i form af etageboligbebyggelse i op til fire etager.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i rammeområde HOB.C.1 - Centerområde ved Jernbanegade i Hobro – i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Etagebebyggelse i fire etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, hvorfor Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 52, hvori der udlægges et nyt rammeområde til centerformål med mulighed for bebyggelse i fire etager. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 9711 3674 eller på vikch@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 september 2019 08:00
Høringsfrist d.:
04 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?