Råd, udvalg og nævn


De forskellige råd, udvalg og nævn er nogle af de vigtigste kanaler for borgerne for at blive hørt og blive inddraget i det daglige politiske arbejde.

RådHvad er Det Lokale Beskæftigelsesråd?

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er et udvalg, der rådgiver Jobcenter Mariagerfjord om den lokale beskæftigelsesindsats.

Det lokale Beskæftigelsesråds rådgivning understøtter særligt jobcentret i spørgsmål om beskæftigelsesrettede tiltag for personer, som har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Rådet bliver også inddraget, når jobcentret udarbejder den årlige beskæftigelsesplan.

Rådet er sammensat af repræsentanter fra DA, LO, FTF, AC, Danske Handicaporganisationer, De Praktiserende Lægers Organisation og Integrationsrådet i Mariagerfjord.

Læs mere om medlemmerne i det lokale beskæftigelsesråd.

Søg støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere om dine muligheder.

Foreningsrådet er et høringsorgan på folkeoplysningsområdet. De repræsenterer forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune.

Foreningsrådet indstiller ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Rådet består af:

 • 2 byrådsmedlemmer  
 • 3 repræsentanter for Idrætsrådet
 • 1 repræsentant for Øvrige aktive
 • 1 repræsentant for BUS (Børne- og Ungdomsorg. Samråd)
 • 1 repræsentant for voksenundervisningsområdet
 • 1 repræsentant for Handicaprådet
 • 1 repræsentant for Integrationsrådet
 • 1 repræsentant for selvorganiserede

Formand for Foreningsrådet: Claus Jacobsen, ardensvom@sport.dk. 

Se rådets medlemmer og kontaktoplysninger.

Læs vedtægter for Foreningsrådet.

Udviklings- og Talentpuljen.

Det grønne råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, politikere og administration i Mariagerfjord Kommune for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. Hovedfokus for det grønne råd er natur og miljø. Andre emner kan omfattes, hvis der er et natur- eller miljøindhold.

Hvad laver det grønne råd?

 • Rådgivende forum for overordnede politikker, programmer, principper og planer, der vedrører en bæredygtig, miljøansvarlig udvikling i Mariagerfjord Kommune med særlig fokus på natur og miljø.
 • Initiativtager til miljøarrangementer, kampagner, projekter, møder mv.
 • Bidragsyder til at udarbejde planer og politikker på miljøområdet, herunder borgerinddragelse.
 • Evt. udgiver af et nyhedsbrev.
 • Evt. støtteorgan for ildsjæle med aktivitets- og projektideer indenfor natur, miljø og bæredygtig, miljøansvarlig udvikling.

Læs mere om det grønne råd på www.grontraad.dk.

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Der kan ikke behandles spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager i handicaprådet.

Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet holder normalt møde én gang om måneden. I juli måned holder Handicaprådet fri.

Mariagerfjord Kommune handicapråd har 10 medlemmer, hvoraf 4 repræsenterer Danske Handicaporganisationer (DH), 1 er valgt af forældre til børn med handicap, 3 byrådsmedlemmer og 2 fra administrationen.

Medlemmer i handicaprådet

 • Bent Manø Karlsen (formand)
 • Karen Østergaard (næstformand)
 • Hans Henrik Sørensen
 • Helle Mølgaard
 • Torben Jensen
 • Jytte Lemvig Sørensen 
 • Bjarne Eriksen
 • Poul Munk 
 • Kit Borup (uden stemmeret)

Læs mere om Danske Handicaporganisationer.

Idrætsrådet er bindeled mellem idrætslivet og Kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune samt rådgiver om idrætten i kommunen.

Idrætsrådet har en lang række funktioner som:

 • formidle kontakt mellem foreningerne i kommunen.
 • skabe traditioner, der kan formidle kontakt mellem idrætsudøvere i kommunen.
 • støtte op om aktiviteter og traditioner.
 • arrangere kurser og andre arrangementer, der kan styrke idrætslivet i kommunen.
 • støtte op om bestående aktiviteter i kommunen.
 • yde støtte til nye initiativer.

Læs mere om Idrætsrådet på rådets Facebook side.

Læs vedtægterne for Idrætsrådet i Mariagerfjord Kommune.

Medlemmer i Idrætsrådet.

Integrationsrådets formål er at tage vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.

Byrådet har ansvaret for at inddrage Integrationsrådet, når de finder det nødvendigt. Integrationsrådet kan også på eget initiativ tage emner op, som rådet mener, der er behov for at sætte fokus på.

Læs mere om Mariagerfjord Kommunes integrationspolitik.

Read more about Mariagerfjord Kommunes migrant integration policy - Let´s Say Welcome.

La política de integración de Mariagerfjord Kommune.

Medlemmer

Integrationsrådet består af syv medlemmer:

 • fire personer er valgt blandt kommunens nydanskere
 • to politikere fra byrådet
 • lederen af Mariagerfjord Kommunes Frivilligcenter.

Opgaver

Integrationsrådet kan varetage forskellige typer af opgaver:

 • Rådgive forvaltninger og byråd om kommunale integrationsindsatser
 • Sætte fokus på emner, som rådet finder relevante
 • Fungere som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen

Nyt integrationsråd

Der skal nedsættes et nyt Integrationsråd i den næste byrådsperiode. Der er opstillingsmøde til Integrationsrådet d. 26. oktober 2017. 

Alle borgere bosiddende i Mariagerfjord Kommune og med interesse for integrationsindsatsen kan stemme og stille op til Integrationsrådet.

Læs meget mere om opstilling til Integrationsrådet her https://www.mariagerfjord.dk/Integration/Valg-til-Integrationsraadet-i-Mariagerfjord-Kommune.

Integrationspris

Integrationsrådet uddeler hvert år en Integrationspris i september måned. Prisen er et skulderklap til en person, en virksomhed eller en forening, der i årets løb har gjort en særlig indsats for integration.

Man kan indstille en person, virksomhed eller forening til Integrationsprisen – der bliver annonceret herfor i lokalaviserne, på Facebook, opslag på biblioteker mv. i tiden op til uddelingen.

Oversigt over fastlagte integrationsmøder

Du kan her finde datoer og tidspunkter for integrationsrådets fastlagte møder:

 • Torsdag d. 30. november 2017 kl. 17-19

Ansøgning om økonomisk støtte fra Integrationsrådet

Man kan søge om økonomisk støtte fra Integrationsrådet til en aktivitet, et arrangement eller et initiativ, hvis tiltaget opfylder følgende krav:

 • Tiltaget skal have et konkret formål og primært udføres af frivillige foreninger/grupper/netværk
 • Tiltaget skal være en indsats, som støtter op om kommunens integrationspolitik
 • Tiltaget skal være rettet mod borgere bosat i kommunen

Tildeling af økonomisk støtte beror på en konkret individuel vurdering og prioritering fra gang til gang. Som udgangspunkt bevilges der ikke midler til driftsomkostninger, mad og transportomkostninger.

Integrationsrådet behandler ansøgninger om økonomisk støtte i marts og september. For at få sin ansøgning behandlet næste gang Integrationsrådet behandler ansøgninger i marts, skal Integrationsrådet modtage den senest den 1. marts 2018.

I starten af 2018 kommer der til at ligge et ansøgningsskema på denne side.

Rådet for Etniske Minoriteter

De kommunale integrationsråd vælger medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, der igen vælger medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver Integrationsministeren i spørgsmål om integration.

Spørgsmål og dialog

Du er velkommen til at kontakte Integrationsrådet, hvis du har spørgsmål til/om Integrationsrådet:

Integrationsrådets formand:

Zhanar Madsen
madsenzhanar@gmail.com
tlf. 25 52 20 65

Integrationsrådets sekretær:

Katrine Rytter
kaje3@mariagerfjord.dk
tlf. 97113518

Kulturelt Samråd i Mariagerfjord Kommune er en paraplyorganisation for kommunens kulturelle aktører. Alle foreninger, institutioner m.v. kan blive medlem af Samrådet, og deltage i det årlige repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen vælges.

Kulturelt Samråds formål

 • At fremme samarbejde vedr. igangværende og nye kulturelle aktiviteter.
 • At koordinere kulturelle aktiviteter i kommunen.
 • At fungere som informations- og kontaktled for samrådets medlemmer, andre kulturelle organisationer, kommunale og statslige myndigheder, kulturaftalen Nordjylland og andre kulturelle aktører.
 • At synliggøre kulturelle aktiviteter i kommunen.
 • At være igangsætter for nye kulturelle aktiviteter i Mariagerfjord Kommune, evt. samarbejde med nabokommunerne.
 • At være medspiller i forhold til igangsætning af aktiviteter, som ikke kan løftes af en enkelt forening, institution m.v.
 • At yde støtte til kulturelle aktiviteter i henhold til nærmere fastlagte retningslinjer.
 • At være kontaktorgan mellem de kulturelle aktører og den kommunale forvaltning og det politiske niveau.
 • At medvirke til forbedring af de fysiske rammer for kulturlivets udfoldelse i Mariagerfjord Kommune.

Læs mere på Kulturelt Samråds hjemmeside.

Rådet består af ti medlemmer. Otte medlemmer er udpeget fra de fire områderåd (Vest, Nord, Øst, Syd), der stort set svarer til de gamle kommuneområder. Desuden er der udpeget to repræsentanter fra Byrådet. Fagenheden for Kultur og Fritid varetager sekretariatsopgaven. Landdistriktsrådet mødes ca. 6 gange om året og afholder et årsmøde i januar måned.

Formålet med Landdistriktsrådet:

 • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
 • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
 • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger igennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
 • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
 • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
 • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

Læs mere om Mariagerfjords Landdistrikter.

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkevalgt råd, som rådgiver byråd og forvaltning i sager, der er relevante for ældre borgere.

Rådet er valgt for samme periode som byrådet og består af 11 medlemmer.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende er meget velkomne til at henvende sig til Seniorrådet, hvis de har ideer, forslag eller en sag, som de ønsker, at Seniorrådet skal tage op.

Om Seniorrådet

Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller personalespørgsmål.

Seniorrådet beskæftiger sig fx med hjemmehjælp, madservice, omsorgsarbejde, dagtilbud, plejeboliger, boligforhold, lokale trafikforhold, kultur og aktiviteter for ældre.

Seniorrådet holder normalt møde én gang om måneden. I juli måned holder Seniorrådet fri.

Læs mere om Seniorrådets opgaver og se rådets medlemmer.

Læs vedtægterne for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Ungdomsråd har til opgave at være talerør for de unge overfor Byrådet og de kommunale udvalg, samt at styrke og støtte samarbejdet mellem unge i Mariagerfjord Kommune, og igangsætte projekter og aktiviteter for unge.

Alle unge mellem 14 og 25 år, som er tilmeldt folkeregistret i Mariagerfjord Kommune, har valg- og stemmeret til Mariagerfjord Ungdomsråd. Der er valg til Ungdomsrådet i oktober hvert år.

Ungdomsrådet er organisatorisk forankret under Fagenheden for Kultur og Fritid og en medarbejder fra Mariagerfjord Ungdomsskole er tilknyttet som tovholder.

UdvalgI Børn og Unge udvalg træffes afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke med videre.

Børn og unge udvalget består af fem medlemmer

To medlemmer udpeget af Byrådet:

 • Henrik Sloth (formand)
 • Karen Østergaard

Herudover:

 • Byretsdommeren i retskredsen
 • To pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen

Fjordudvalget tager sig af forvaltningen af sejlløbet i Mariager Fjord, herunder belysning, afmærkning og isbrydning i sejlløbet mellem Hobro og Kattegat.

Udvalget består af:

 • Borgmester Mogens Jespersen (formand)
 • Jørgen Hammer Sørensen
 • Melanie Simick
 • 2 medlemmer af Foreningen af private havne og broer i Mariager Fjord.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Økonomiudvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens §§ 10-12, og omfatter blandt andet følgende:

 • Økonomiske forhold - herunder budget og regnskab
 • Administrative forhold for alle kommunens områder
 • Kommuneplanlægning
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Administration og drift af kommunale ejendomme

Udvalgsmedlemmer

 • Mogens Jespersen - Formand (V)
 • Per Husted Nielsen - 1. Viceborgmester (A)
 • Bo Ritterbusch (I)
 • Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)
 • Jan Thorbøll Andersen (O)
 • Jens Riise Dalgaard (A)
 • Leif Skaarup (A)
Udvalget for Arbejdsmarked består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 14, og omfatter bl.a. følgende:
 • Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesopgaver
 • Aktivering og støttet beskæftigelse
 • Kontanthjælp, førtidspension, revalidering, sygedagpenge
 • Jobcenterfunktion
 • Integrationsområde

Udvalgsmedlemmer

 • Finn Cilleborg - Formand (A)
 • Danny Juul Jensen - Næstformand (V)
 • Edin Hajder (A)
 • Henrik Sloth (V)
 • Niels Erik Poulsen (V)
 • Søren Greve (V)
 • Svend Skifter Andersen (A)
Udvalget for Børn og Familie består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13, og omfatter bl.a. følgende:

 • Dagtilbud (dagpleje, daginstitutioner)
 • Folkeskoler og specialundervisning
 • Skolefritidsordninger
 • Foranstaltninger og tilbud til børn og familier
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning, sundhedspleje, tandpleje

Udvalgsmedlemmer

 • Svend Madsen - Formand (V)
 • Peter Muhl Nielsen - Næstformand (A)
 • Edin Hajder (A)
 • Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)
 • Jane Grøn (A)
 • Per Lynge Laursen (V)
 • Søren Greve (V)

Formål

Udvalget for Erhvervsudvikling og Beskæftigelse har til formål; at samordne kommunens erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik med henblik på erhvervsfremme og jobskabelse.

Udvalget nedsættes efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

Udvalgets opgaver

Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i visionen for Mariagerfjord Kommune: Området omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Udvalget skal have til opgave, at skabe en politisk vision og målsætning med henblik på at udvikle og tiltrække virksomheder, samt understøtte konkret jobskabelse.

Udvalgets arbejde kan i forlængelse af visionen være initiativskabende og igangsættende, understøttende, og overvågende af udviklingen på området.

Udvalget skal medvirke til at sikre, at Mariagerfjord Kommunes service og tilbud til virksomheder og ledige tager udgangspunkt i den fælles vision om erhvervsfremme og jobskabelse. Herunder at drøfte rammevilkårene for erhvervsfremme og jobskabelse med henblik på at skabe sammenhæng mellem erhvervspolitikken og beskæftigelsespolitikken

Udvalget skal bidrage til Mariagerfjord Kommunes vækst- og udviklingspolitik.

Udvalget skal samordne udviklingen på erhvervs- og beskæftigelsesområdet både lokalt og regionalt.

Samordningen sker gennem indstillinger til det politiske system om erhvervs- og virksomhedsservice, erhvervsfremme- og jobskabende initiativer, der skaber vækst og udvikling i Mariagerfjord Kommune.

Samordningen sker endvidere gennem samarbejde med erhvervslivet og andre aktører med betydning for erhvervs- og beskæftigelsesområdet lokalt og regionalt.

Opgaven med at samordne erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik sker konkret ved at:

 • Komme med forslag til erhvervs- og virksomhedsservice
 • Udarbejdelse af en moderne erhvervsstrategi
 • Bidrage til vækst og udviklingsstrategier, herunder til kommuneplanstrategi 2015
 • Bidrage til byrådets årlige beskæftigelsesplan
 • Bidrage til det tværkommunale samarbejde og det regionale samarbejde i REVUS og Business Region North Denmark.
 • Komme med forslag til erhvervsfremme og jobskabende initiativer

Udvalgets sammensætning

Udvalget sammensættes på tværs af den politiske organisation i Mariagerfjord Kommune og med inddragelse af arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesområdet.

Udvalget består af 10 faste medlemmer:

 • 1. viceborgmester (formand)
 • Formanden for Erhvervsrådet eller anden repræsentant udpeget af Erhvervsrådets forretningsudvalg
 • Næstformanden for Erhvervsrådet eller anden repræsentant udpeget af Erhvervsrådets forretningsudvalg
 • Formand eller næstformand for LO-Mariagerfjord eller anden repræsentant udpeget af LO-Mariagerfjord
 • Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked
 • Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø
 • Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid
 • Repræsentant fra VEU-center Aalborg/Himmerland
 • Repræsentant for Erhvervsakademiet Dania
 • Repræsentant fra Aalborg Universitet
Udvalget for Kultur og Fritid består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16, og omfatter bl.a. følgende:
 •     Folkeoplysningsområdet
 •     Ungdomsskoler
 •     Idrætsanlæg
 •     Musikskoler
 •     Biblioteker
 •     Teatre, museer, turisme

Udvalgsmedlemmer

 • Jørgen Pontoppidan - Formand (V)
 • Jane Grøn - Næstformand (A)
 • Helle Mølgaard (V)
 • Henrik Sloth (V)
 • Jan Thorbøll Andersen (O)
 • Jette Rask (A)
 • Svend Skifter Andersen (A)
Udvalget for Sundhed og Omsorg består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 15, og omfatter bl.a. følgende:
 •     Genoptræning, hjælpemidler, madservice
 •     Ældrepleje, ældrecentre, ældreboliger
 •     Hjemmepleje og hjemmesygepleje
 •     Botilbud, psykiatri, væresteder og misbrug

Udvalgsmedlemmer

 • Mette Riis Binderup - Formand (A)
 • Helle Mølgaard - Næstformand (V)
 • Karen Østergaard (A)
 • Lene Nielsen (A)
 • Hans Henrik Ramsgaard Sørensen (O)
 • Per Laursen (V)
 • Peter Muhl Nielsen (A)
Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 17, og omfatter bl.a. følgende:
 • Fysisk planlægning
 • Bygge- og boligforhold, herunder byfornyelse
 • Natur- og miljøbeskyttelse
 • Vandløb
 • Vejvæsen
 • Renovation
 • Taxikørsel

Udvalgsmedlemmer

 • Jørgen Hammer Sørensen - Formand (O)
 • Niels Peter Christoffersen - Næstformand (A)
 • Bo Ritterbusch (I)
 • Jens Riise Dalgaard (A)
 • Melanie Simick (Å)
 • Niels Erik Poulsen (V)
 • Per Kragelund (V)

Formål

Udvalget for Uddannelses- og Ungeindsats har til formål at styrke den lokale uddannelses- og ungeindsats.

Udvalget nedsættes efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

Udvalget skal fungere som den politiske overbygning på de forskellige indsatser, der allerede er igangsat i forhold til de unge - Ungdomspolitik, Partnerskabsaftale ml. ungdomsuddannelserne og MFK m.m.- og de fremtidige tiltag, der er nødvendige for at gøre Mariagerfjord Kommune til et attraktivt sted for de unge at leve, bo og arbejde.

Udvalgets opgaver

Udvalget opgaver vil være at udvikle, understøtte og samordne:

 • Den lokale uddannelsesindsats, herunder målsætningen i regeringsgrundlaget om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører mindst én ungdomsuddannelse i 2015.
 • At der skabes de nødvendige rammevilkår for uddannelses- og ungeindsatsen - fx praktikpladser, logistik m.m.
 • Uddannelsesindsatsens output således, at de færdiguddannede unge er udrustet med de kompetencer, der er brug for fremadrettet på det kommunal og regional arbejdsmarked.
 • Ungdomspolitikkens videre udbredelse og implementering på tværs af kommunens fagenheder såvel som blandt kommunens samarbejdspartnere.

Udvalgets sammensætning

Udvalget sammensættes på tværs af den politiske organisation i Mariagerfjord Kommune sammen med repræsentanter fra uddannelsesområdet og erhvervslivet.

Faste medlemmer af udvalget:

 • Borgmesteren (formand)
 • 3 Byrådsmedlemmer
 • 7 repræsentanter for ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune
 • 1 repræsentant fra Erhvervsrådet
 • 2 repræsentanter fra Ungdomsrådet

NævnBeboerklagenævnet  i Mariagerfjord Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når lejemålet er beliggende i den almene boligsektor.

Hvilke sager kan indbringes for Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet kan behandle sager vedrørende:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Retten til at fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Husordensager, herunder pålæggelse af retsfølger, bla. advarsler, lejemålet kan gøres betinget og lejemålet kan opsiges/ophæves

Beboerklagenævent træffer også afgørelse i andre typer sager. Du kan kontakte Beboerklagenævnets sekretariat, hvis du vil vide, om nævnet kan behandle en sag. Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lov om leje af almene boliger hører under nævnet.

Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge det nødvendige materiale, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen, vedligeholdelsesreglement  m.v.

Det koster kr. 143 at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Gebyret tilbagebetales ikke.

Sagsgebyret skal indbetales på konto reg.nr. 9337 konto 2071978586 (Jutlander Bank) med tydelig angivelse af navn og adresse og mrk. ”Beboerklagenævn”.

Klagen skal sendes eller afleveres til Beboerklagenævnets sekretariat.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer og lejerforeninger i kommunen.

Fra 1. januar 2014 består nævnet af:

 • Formand: Jurist Lotte Rosenberg Bruun
 • Ronny Thomsen, Hybenvej 21, Als, 9560  Hadsund – (indstillet af Boligselskabet Lejerbo).
 • Kurt Freiheit, Nørregade 26, 1.tv., 9000  Aalborg – (indstillet af Lejernes LO).

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Fagchef Kit Borup er udpeget af Byrådet som social sagkyndig. Hun har ingen stemmeret.

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Sagsforløb

Når den skriftlige klage og gebyret er modtaget forbereder sekretariatet sagen for nævnet.

Klagen bliver inden 1 uge sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om udtalelsen skal forelægges klageren, og om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen.

Hvis det er nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil lejer og udlejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked med mindst en uges varsel. I sager om husovertrædelser kan der også blive indkaldt vidner.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder møder efter behov.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Klage over nævnets afgørelse

Hvis en af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden fire uger indbringes for boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne.

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid skal sendes til Nordjyllands Politi, Bevillingsafdelingen, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, som behandler ansøgningen og sender indstillingen til Mariagerfjord Kommunes bevillingsnævn.

Medlemmer indtil 31. december 2017

 • Mogens Jespersen - Formand
 • Politimesteren
 • Erik Kirkegaard Mikkelsen
 • Jan Thorbøll Andersen
 • Leif Skaarup
 • Per Husted
 • Ulrik Bastrup (valgt efter indstilling fra brancheorganisationerne)

Hent blanketter til ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse på www.politi.dk.


Boligkommissionens opgaver er blandt andet at udstede forbud/påbud, når boliger bliver uegnede til beboelse.

Kommissionen er sammensat af såvel politikere og administrative medarbejdere som af beredskabsfolk og repræsentanter for ejere og lejere.

Bolligkommissionen
Danny Juul Jensen
politiker
djens@mariagerfjord.dk
98 58 54 54 / 30 30 11 76 
Bo Ritterbusch
politiker
borit@mariagerfjord.dk
21 94 78 68    
Edin Hajder
politiker
edhaj@mariagerfjord.dk
98 51 28 66 / 28 96 55 72
Lars Peter Gudbjerg
læge 
l.p.gudbjerg@hotmail.com
20 43 39 34
Majbritt Larsen
bygningssagkyndig
mala2@mariagerfjord.dk
97 11 36 87
Karen Thorsen
brandsagkyndig
kath1@mariagerfjord.dk
97 11 36 79
Martin Skafte
jurist
maska@mariagerfjord.dk
97 11 30 46
Steffen Torp Jacobsen
grundejerrepræsentant
 
Andreas Rytter
lejerforeningsrepræsentant
 

Huslejenævnet i Mariagerfjord Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Mariagerfjord Kommune er en ureguleret kommune som be betyder at visse bestemmelser i boligreguleringsloven ikke gælder for Mariagerfjord Kommune. Det drejer sig om bestemmelserne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V om lejefastsættelse, vedligeholdelse m.v.

Hvilke sager kan indbringes for Huslejenævnet?

Huslejenævnet kan behandle sager vedrørende:

 • Lejens størrelse og regulering af lejen
 • Tvister om betaling af forbrug
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum ved lejerens fraflytning, og størrelsen af istandsættelsesbeløbene ved tvist herom
 • Manglende overholdelse af husorden (kan dog kun indbringes af udlejer)
 • Tvister om hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.

Huslejenævnet træffer også afgørelse i andre typer sager. Du kan kontakte Huslejenævnets sekretariat, hvis du vil vide, om nævnet kan behandle en sag. Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lejeloven og boligreguleringsloven hører under nævnet. Bemærk, at Huslejenævnet ikke må rådgive lejere eller udlejere. Der henvises til de relevante lejer/udlejer foreninger, retshjælp eller advokat

Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge det nødvendige materiale, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen m.v.

Det koster kr. 306 at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Gebyret tilbagebetales ikke.

Sagsgebyret skal indbetales på konto reg.nr. 9337 konto 2071978586 (Jutlander Bank) med tydelig angivelse af navn og adresse og mrk. ”Huslejenævn”.

Såfremt lejer får fuldt medhold i nævnet, skal udlejer betale kr. 2.124 til Huslejenævnet. Dette beløb reguleres den 1. januar hvert år.

Sager om fastsættelse af leje efter Lejelovens § 59a, stk. 4, koster kr. 511.

Klagen skal sendes til sekretær for Huslejenævnet Sanne Kyndi Skovmose, email: sajen@mariagerfjord.dk, eller afleveres til Huslejenævnets sekretariat..

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Fra 1. januar 2014 består nævnet af:

Formand: Jurist Lotte Rosenberg Bruun 

Lejerrepræsentant: Finn Cilleborg, Skolegade 15, Assens, 9550 Mariager

Udlejerrepræsentant: Jacob Nybo Jacobsen, Ledsagervej 45, 9500  Hobro

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Fagchef Kit Borup er udpeget af Byrådet som social sagkyndig. Hun har ingen stemmeret.

Huslejenævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Sagsforløb

Når den skriftlige klage og gebyret er modtaget forbereder sekretariatet sagen for nævnet.

Klagen bliver inden en uge sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om udtalelsen skal forelægges klageren, og om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen.

Hvis det er nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil lejer og udlejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked med mindst en uges varsel. I sager om husovertrædelser kan der også blive indkaldt vidner.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder møde en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Klage over nævnets afgørelse

Hvis en af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000  Aalborg

Opdateret 14.08.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?