Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. september 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

142. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkterne 154 og 156 blev behandlet først.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A) og Niels Peter Christoffersen (A).

 

00.15.00-A00-4-18

143. Effektivitetsanalyse, Park og Trafik

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ved vedtagelsen af Budget 2019-22 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af et eventuelt effektiviseringspotentiale på Park og Trafikområdet.

Rådgiver på opgaven, ingeniørfirmaet MOE A/S, har afleveret sin analyse, og Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt analysen giver anledning til servicemæssige eller effektivitetsmæssige ændringer i Park og Trafik, ud over de årlige råderumsskabelser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om sporet "Effektivisering, in-house" skal forfølges eller om sporet "Konkurrenceudsættelse" skal forfølges

2. At der, såfremt sporet "Effektivisering, in-house" forfølges, besluttes at følgende model indgår i den videre budgetproces for Budget 2020-23

Budget i 1.000 kr.2020202120222023
Investering0,8500*  
Reduktion  -1,7-1,7

* I 2021 friholdes Udvalget for Teknik og Miljø for kravet om råderum på 1%, mod at der inden for rammen findes midler til finansiering af styringsgrundlag for 0,850 mio. kr. Det vil skabe ro til at fokusere på arbejdet med organisationstilpasning og styringsgrundlag. Hvis opgaven med at finde midler inden for rammen bliver afhængig af nedsættelse af serviceniveau, fremlægges det til politisk prioritering.

3. At der, såfremt sporet "Konkurrenceudsættelse" forfølges, besluttes at følgende model indgår i den videre budgetproces for Budget 2020-23:

Budget i 1.000 kr.2020202120222023
Investering1,11,1  
Reduktion  -3,3-3,3

 

 4. Direktionen indstiller herudover til Byrådet, at der - såfremt sporet "Effektivisering, inhouse" forfølges - og med det formål at skabe ro omkring arbejdet, tidligst midtvejs i kommende valgperiode sker eventuelt fornyede overvejelser om området helt eller delvist skal konkurrenceudsættes. Endvidere indstilles det, at hvis Udvalget for Teknik og Miljø til brug for Budget 2022 har ønsker til driftsudvidelser, skal der findes tilsvarende råderum til finansiering heraf. Driftsudvidelser i forhold til afledt drift af nye anlægsprojekter forudsættes fremover at indgå i de tekniske korrektioner.

Inddragelse

To medlemmer af styregruppen har været medarbejderrepræsentanter og har repræsenteret driften. Derudover har der i processen været tilrettelagt en workshop med driftspersonalet uden repræsentation fra ledelsen.

Sagen drøftes i Fag MED Teknik og Byg 4. september 2019 og i Lokal MED Park og Trafik 18. september 2019.

Endvidere præsenteres rapporten og styregruppens anbefalinger for alle medarbejdere ved et medarbejdermøde på materielgården 20. september 2019.

Sagsfremstilling

Styregruppen har indstillet pkt. 1 til 3 i indstillingen til direktionen.

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2019-22 besluttedes det af aftaleparterne, at der skulle gennemføres en analyse med henblik på at afklare, om der er et effektiviseringspotentiale på Park og Trafik-området. Analysen er i foråret 2019 gennemført af formaet MOE. Til styring af analysearbejdet har der været nedsat en administrativ styregruppe bestående af repræsentanter for områdets ledelse og medarbejdere med direktøren for Teknik og Miljø som formand. Der har i forbindelse med analysen været nedsat en intern arbejdsgruppe.

Analysen har taget udgangspunkt i to potentialer, dels en benchmark med 7 kommuner på serviceniveau og dels en effektivitetsanalyse baseret på MOEs generelle erfaringer fra andre kommuner.

Serviceniveau

Konklusionen vedrørende serviceniveau er, at Mariagerfjord Kommune har et højere serviceniveau på tre områder, hhv. græs/boldbaner, ukrudtsbekæmpelse og vintertjeneste. Benchmarking sker med udgangspunkt i regnskabstal, og styregruppen bemærker, at netop områderne boldbaner og vintertjeneste er områder, som der via beslutningerne i budget 2019 er sat fokus på. Herudover har Udvalget for Teknik og Miljø i forbindelse med budgetarbejdet for 2020 tilkendegivet, at man ønsker at få fremlagt oplæg til alternative og effektive former for ukrudtsbekæmpelse. Styregruppen finder derfor ikke speciel anledning til at forfølge analysens forslag til servicereduktioner yderligere, da disse er iværksat.

Effektivisering

Park og Trafik har gennem årene arbejdet mod at blive en stadigt mere effektiv driftsenhed, hvor der ved siden af de budgetmæssige servicereduktioner har været arbejdet med en lang række tiltag og omlægninger inden for driftsbudgettet.

MOE konstaterer derfor også, at Park og Trafik gennem årene har iværksat og gennemført mange vigtige initiativer for at understøtte en effektiv driftsenhed:

• reduktion i budgetter

• tilpasning af mandskab – reduktion i markpersonale og mellemledere (fra 86 til 54 i perioden fra 2007 til 2019)

• reorganiseret med teams

• sammenlægning af driftsgårde (fra 5 til 2)

• arbejdet med kultur og trivsel (helhedsorienteret drift)

• igangsat registreringer med henblik på digitalt kortmateriale og mængder

• igangsat udarbejdelse af plejeplaner -arbejdet med at ensarte plejeniveauer

• arbejdet med kontoplan og tidsregistrering, der henfører til plejeaktiviteter

I 2013 gennemførtes en benchmarkanalyse på boldbaneområdet, hvor Park og Trafik viste sig mest effektiv i en sammenligninge med to andre kommuner og et privat gartnerfirma. Sammen med Park og Trafiks redegørelse (”Grønne notat") for, hvordan der over tid kunne gennemføres effektivitetsfremmende tiltag på alle områder under Park og Trafik, konkluderede daværende Udvalget for Teknik og Miljø tilfredshed med effektiviseringens retning og tempo henset til, at omstillingen kunne holdes indenfor driftsbudgettet samtidig med gennemførelse af årlige råderumsskabelser.

I sin afrapportering konkluderer MOE derfor også, at der ikke umiddelbart er ”lavthængende effektiviseringsgevinster” at høste, men at Park og Trafik endnu ikke er i mål på alle parametre, og at der resterer opgaver og forbedringer, som ledelsen bør have fokus på for at opnå en mere effektiv drift.

MOEs bud på effektiviseringsgevinster er illustreret i nedenstående diagram efter graden af gevinst og indsats.Etablering og udrulning af styringsgrundlag vurderes at være den indsats, som vil give den største effekt og gevinst. Heri ligger blandt andet registrering af kort, mængder, plejebeskrivelser og enhedspriser samt systemunderstøttelse til styring af bestillingsopgaver, ad hoc opgaver og borgerhenvendelser, integreret med økonomistyring.

Herudover peger analysen på et styrket forretnings- og ledelsesmæssigt fokus, hvor en organisationsændring evt. kan overvejes med adskillelse af myndighed og drift i ledelsen.

Materielgårde

Der er to materielgårde i kommunen. Analysen peger på, at der kan være et potentiale i at reducere til én materielgård, alternativt fokusere på kørsels- og ressourceoptimering. Heri bør både indgå afdækning af muligheden for øget brug af stillepladser/mødesteder.

Medarbejdersidens repræsentation i styregruppen understreger, at de oplever den nuværende struktur med to materielgårde som værende optimal.

Konkurrenceudsættelse som et alternativt effektiviseringsspor

Et alternativt effektiviseringstiltag kan være konkurrenceudsættelse. Overordnet er konklusionen på analysen, at der i dag er en fornuftig balance mellem det, der er udliciteret, og det, der varetages inhouse. Dette forstået på den måde, at den opgavemængde og sammensætning, der er in-house har et passende volumen til at blive varetaget effektivt, hvorfor en øget udlicitering vil medføre en mindre effektiv intern drift. Derfor er MOEs anbefaling også, at man enten vælger at holde den nuværende opgavemængde in-house og effektivisere Park og Trafik, eller vælger at konkurrenceudsætte og i givet fald udlicitere alle opgaver og nedlægge Park og Trafik.

Ved en konkurrenceudsættelse kan Park og Trafik afgive kontrolbud. Aktuelt er styringsgrundlaget i form af registreringer, kort, mængder, plejebeskrivelser m.v. ikke fuldt ud til stede for en konkurrenceudsættelse, og organisationen er som følge heraf heller ikke aktuelt gearet til at afgive kontrolbud.  

I analysen er følgende forhold oplistet i forhold til at bibeholde opgavevaretagelsen in-house kontra at konkurrenceudsætte det.

 

Endelig peger analysen på, at der kan være potentialer i et større grad af samarbejde med nabokommunerne, hvilket er lettere in-house og vanskeliggøres ved en konkurrenceudsættelse. Park og Trafik har det sidste års tid været i dialog med Rebild og Vesthimmerlands kommuner om særligt tre samarbejdsområder, men der er endnu ikke igangsat konkrete driftsaftaler udover allerede indgåede aftaler særligt om  vintervedligeholdelse af grænsekrydsende veje.

Økonomi

Investering er en forudsætning for opnå en gevinst på begge de to spor, effektivisering og konkurrenceudsættelse.

Af analysen fremgår:

Effektivisering inkl. organisationstilpasning (adskille drift og myndighed)

Engangsinvestering: 1,7 mio. kr.

Årlig mer-driftsudgift: 0,4 mio. kr. (Økonomiudvalgets kontoområde)

Årlig driftsbesparelse efter implementering: 1,7 mio. kr. årligt (Udvalget for Teknik og Miljøs kontoområde)

Konkurrenceudsættelse

Engangsinvestering: 2,2 mio. kr.

Årlig mer-driftsudgift: 0,6 mio. kr. (Økonomiudvalgets kontoområde)

Årlig driftsbesparelse efter implementering: 3,3 mio. kr. årligt (Udvalget for Teknik og Miljøs kontoområde.

Styregruppen bemærker, at en model med konkurrenceudsættelse medfører en større budgetusikkerhed.

Beslutning

Ad 1. Udvalget indstiller, at der arbejdes efter modellen "effektivisering - in house".

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Ikke relevant jfr. udvalgets indstilling.

Ad 4. Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.22.00-G01-3-19

144. Politisk mødekalender 2020

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til den politiske mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2020. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Uge 7, hele juli måned og uge 42 er friholdt for møder på grund af ferieafvikling.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, KL-topmøder, ferie og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Udvalget for Sundhed og Omsorg: Udvalget holder normalvis møder på mandage, men på grund af pinsen er mødet i juni flyttet til tirsdag den 9. juni.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse: I november er udvalgets møde flyttet en uge frem til torsdag den 14. november på grund af sammenfald med KLs JobCamp.

Udvalget for Børn og Familie: Udvalget holder normalvis møder på tirsdage. På grund af ferieafvikling og helligdage er udvalgets møder i februar, april og december flyttet til onsdag og i juni til mandag.

Udvalget for Teknik og Miljø: Udvalget holder normalvis møder på mandage. På grund af ferieafvikling og helligdage er udvalgets møder i februar, april og december flyttet til onsdag.

Byrådet: På grund af sammenfald med KLs Børne- og Ungetopmøde er Byrådsmødet flyttet til onsdag den 29. januar.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.30.10-S00-1-19

145. Budgetbemærkninger til budget 2020-2023

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til tidsplanen for budget 2020-2023 behandles forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2020 i de stående udvalg mellem den 2. september og 10. september 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At budgetbemærkningerne godkendes. 

Sagsfremstilling

Økonomi sender bevillingsoversigter og bemærkninger omhandlende budgetforslaget 2020 til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bemærkninger til budgetforslaget bliver sendt til Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Bemærkninger til det vedtagne budget skal sendes senest den 5. januar til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De fremsendte bemærkninger er 1. udkast til budgetforslaget for 2020. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, vil der blive udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2020. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 4. november 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.30.10-S00-1-19

146. Forslag til takster 2020 for Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster, skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2020.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budget 2020-2023, skal de politiske udvalg komme med forslag til takster 2020 til Byrådets 1. behandling af budgettet 10. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At taksterne for 2020 bliver godkendt. 

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget og det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder og for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster for renovation og tømningsordninger, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 10. oktober 2019. Takstoversigten er udarbejdet af Økonomi.

Den endelige takstoversigt, som bliver godkendt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023 bliver sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet primo december 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø skal bl.a. komme med forslag til takster 2019 vedrørende renovationsområdet, tømningsordninger, havne og parkeringsfond og byggesagsbehandling.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2020. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 4. november 2019.

Det bemærkes, at der er sket ændringer i beregning og fastsættelse af takster på renovationsområdet.

For at skabe bedre gennemskuelighed og ensretning tager taksterne for restaffald udgangspunkt i en fast pris pr. liter på henholdsvis 3,80 kr./liter for almindelige containere og 3,55 kr./liter for nedgravede løsninger. Den faste literpris er beregnet med udgangspunkt i prisen for en 240 liters container med 14 dages tømning.

For at sikre hvile-i-sig-selv-princippet mellem de enkelte renovationsordninger foreslås en omfordeling mellem gebyret for miljøkasser og genbrugsgebyret.

Samlet set giver de nye takster ikke ændringer for den mest almindelig husstand med en 240 liters container udover den almindelige prisfremskrivning.

Nedenfor ses en sammenligning af den samlede pris for restaffald, genbrug og miljøkasse for udvalgte typer.

 Nuværende 2019-taksterTakstforslag 2020 inkl. fremskrivning
Sæk, sommer1.0251.066
240L 14-dagstømning2.0792.127
400L 14-dagstømning3.1342.735
770L 14-dagstømning5.0364.141

 

Endelig er ekspeditionsgebyr for ændringer forhøjet til 150 kr. for at harmonisere gebyret til nabokommunernes niveau. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.02.00-P16-1-19

147. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby Ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Med tillægget udlægges der en ny boligramme, der muliggør opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger i udkanten af Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 46 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 46 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen ikke indkommet indsigelser eller kommentarer.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro.

Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan, som giver virksomhederne Karl Jensen A/S og Vielshøjen ApS mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro. Området er placeret, hvor der tidligere har været en planteskole i udkanten af Hørby Skoleby. Bebyggelsen vil komme til at bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en grøn kile i midten, der binder områderne sammen. Området vil også blive forbundet med skole og hal via stiforbindelser.

Forslag til Tillæg nr. 46 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 149/2019 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som forslag til Lokalplan 149/2019 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.55 - område til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Hørby Skoleby.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.02.00-P16-2-18

148. Endelig vedtagelse af Lokalplan 149/2019 boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 149/2019 for at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger udmiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal endelig vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Dørstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro vedtages endeligt, med en ændring af § 8.1 om terrænregulering, fra -2 meter til +/-2 meter.
 

Inddragelse

Forslag til Lokalplan 149/2019 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet ét høringssvar.

Høringsnotatet fremgår af bilagene.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro. Lokalplanforslaget giver virksomheden A/S Karl Jensen og Vielshøjen ApS mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby.

Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby, hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og en grøn kile i midten der forbinder områderne sammen. Boligområdet vil derudover blive forbundet med rosendalskolen og Rosendalhallen via stiforbindelser, der både skal servicere det nye boligområde, de eksisterende boliger og de fremtidige boliger.

Vielshøjen nord for området skal fungere som en adgangsvej til den nordlige del af boligområdet og på sigt også som adgangsvej/stamvej for fremtidige byudviklingsområder mod vest. Vielshøjen er dog ikke med dens nuværende udformning bred nok til at fungere som adgangsvej/stamvej. Derfor er der i lokalplanen sikret et vejudlæg på 10 meter og fastsat en bestemmelse om, at det er en forudsætning for ibrugtagning af denne del af boligområdet, at Vielshøjen udvides som adgangsvej/stamvej.

Under høringsfasen er der kommet et ønske fra bygherre om, at der ved regnvandsbassinerne skal gives mulighed for at terrænregulere +/- 2 meter, derved skal § 8.1 ændres fra -2 meter til +/-2 meter.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.02.15-P15-1-19

149. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 har været i offentlig høring i perioden 27. maj 2019 til 6. august 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 vedtages endeligt uden ændringer. 

Inddragelse

Der har været afholdt et borgermøde 25. juni 2019. Desuden har der været afholdt et møde i følgegruppen 13. august 2019.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 har været i offentlig høring i 10 uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet syv høringssvar. Behandling af høringssvarene er nærmere beskrevet under næste punkt om endelig vedtagelse af Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 50 er en forudsætning for den endelige vedtagelse af forslag til Lokalplan 152/2019 (se senere dagsordenspunkt) og har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som forslag til Lokalplan 152/2019 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at vedtage Kommuneplantillæg nr. 50 endeligt således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde SKE.V.2 - vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A). 

 

01.00.00-G01-3-18

150. Endelig vedtagelse af Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Lokalplan 152/2019 har været i offentlig høring i perioden 27. maj 2019 til 6. august 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Lokalplan 152/2019 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Der har været afholdt et borgermøde den 25. juni 2019. Desuden har der været afholdt et møde i følgegruppen den 13. august 2019.

Forslag til Lokalplan 152/2019 har været i offentlig høring i 10 uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet syv høringssvar. Høringssvarene har været sendt til ansøger, som efterfølgende har fremsendt kommentarer til høringssvarene.

Høringssvarene omhandler følgende emner:

 • Antal og størrelse på vindmøllerne
 • Støj og skygger fra vindmøllerne
 • Lys på vindmøllerne
 • Visualiseringer

 

Høringssvarene og partsindlægget fra ansøger er beskrevet og kommenteret i høringsnotatet, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Vindmøller

I lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opstilles ni vindmøller med tilhørende fundamenter, arbejdsarealer og veje.  

Vindmøllerne, der kan opsættes, har en totalhøjde på 149,99 meter, en navhøjde på op til 95 meter og en rotordiameter på op til 140 meter.

Der findes otte vindmøller i området i forvejen, som skal tages ned for at gøre plads til de nye vindmøller. De eksisterende vindmøller har en totalhøjde på 60 meter. Der er desuden to boliger i området, som skal nedrives for at støjgrænserne kan overholdes.

Solcelleanlæg

I lokalplanen gives der også mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg i tilknytning til vindmøllerne. Solcelleanlægget vil blive afgrænset af slørende beplantning mod syd, øst og vest.

Særlige forhold omkring skygge fra vindmøllerne

I kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning fremgår det af retningslinje 2.5.6, at det ved planlægning for vindmøller skal sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Kommunen har ikke mulighed for at skærpe dette yderligere, medmindre ansøger er indforstået med dette.

På ansøgers initiativ vil omfanget af skygger blive skærpet til under én time for Veddum by. Dette fremgår af forslag til miljøkonsekvensrapporten og kommunen vil stille dette som en betingelse i den § 25-tilladelse, som projektet skal have.

Eurowind tilbyder nu at halvere antallet af det maksimale antal skyggetimer for beboelser i det åbne land til højst 5 timer om året pr. ejendom. En reduktion af skyggetimerne vil have en negativ påvirkning af den samlede produktion fra parken, hvorfor tilbuddet er betinget af, at Byrådet godkender den samlede lokalplan med ni vindmøller og et solcelleanlæg.

Hvis Byrådet beslutter at vedtage planerne i deres nuværende form, vil det blive indarbejdet i § 25-tilladelsen. Hvis Byrådet beslutter at reducere i antallet af vindmøller, vil kravet være 10 timer om året pr. ejendom jf. kommuneplantillæg nr. 19.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.02.17-P20-2-19

151. Mariager Udviklingsplan

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet har 22. november 2018 besluttet at nedsætte et §17.4-udvalg i forbindelse med udviklingsplan Mariager. Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) har udarbejdet et forslag til projektbeskrivelse for Mariager udviklingsplan herunder §17.4-udvalgets arbejde.

Byrådet skal i denne sag nedsætte §17.4-udvalget for Mariager udviklingsplan, herunder udpege byrådsmedlemmer til §17.4-udvalget. Byrådet skal desuden behandle forslag til projektbeskrivelse for Mariager udviklingsplan samt §17.4-udvalgets kommende arbejde og forslag om, at der på baggrund af projektbeskrivelsen, frigives midler til konsulentbistand.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1.    At projektbeskrivelsen for arbejdet med Mariager udviklingsplan godkendes.

2.    At forslag til sammensætning af §17.4-udvalget godkendes.

3.    At Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til 17.4-udvalget.

4.    At der frigives 500.000 kr. til konsulentbistand fra de midler, der i 2018 er afsat til midtbyplaner i forlængelse af Med Byerne forrest.

Udvalget for Teknik og Miljø skal alene behandle indstillingspunkt 4.

Sagsfremstilling

Byrådet satte i 2016 med strategiplanen 'Med Byerne Forrest' fokus på udviklingen af kommunens hovedbyer. For at understøtte strategiplanens visioner har Byrådet 22. november 2018 besluttet at nedsætte et §17.4-udvalg, der skal udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Mariager.

Et §17.4 udvalg er et midlertidigt udvalg som Byrådet kan nedsætte, i dette tilfælde for at komme med anbefalinger til Byrådet om Mariager udviklingsplan. Sammensætningen af udvalget besluttes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Udviklingsplanen skal komme med anbefalinger til, hvilke konkrete retninger den fysiske udvikling i Mariager skal gå, for at strategiplanens ’Med Byerne Forrest’ visioner bliver til virkelighed.

Forslaget til Mariager udviklingsplan skal godkendes endeligt af Byrådet, og eventuelle afledte udgifter til anlæg med videre foreslås at indgå i kommende budgetforhandlinger.

Af forslaget til projektbeskrivelse fremgår baggrund, formål, sammenhæng med øvrige strategier og politikker, forslag til §17.4-udvalgets sammensætning, forslag til proces, økonomi, mødevirksomhed og tidsplan. Se bilag 1 'Projektbeskrivelse Mariager udviklingsplan'.

Herunder beskrives kort forslag til proces, tidsplan og udvalgets sammensætning, samt hvordan det hele børneliv foreslås at indgå i udarbejdelsen af Mariager udviklingsplan.

I projektbeskrivelsen er der foreslået brug af ekstern proceskonsulent til at drive inddragelsesprocessen i lighed med processen omkring udviklingen af gågadeprojektet i Hobro.

Forslag til proces omkring Mariager udviklingsplan

Processen foreslås at bestå af tre faser:

1.    Kortlægning af potentialer og udfordringer i Mariager samt interviews af nøglepersoner

2.    Kick-off-borgermøde og §17.4-udvalgsmøder

3.    Udarbejdelse af udviklingsplan

Processen lægger op til en høj grad af inddragelse af politikere, aktører og borgere. CBPS forventer, at processen bringer nye ting frem, og processen er derfor tilrettelagt på en sådan måde, at disse kan indarbejdes løbende.

CBPS forventer at fase 1 opstartes ultimo 2019 og fase 2 primo 2020. Således forventes udvalgets møder afholdt i 1. og 2. kvartal af 2020. På den måde afsluttes arbejdet med §17.4-udvalget for landdistrikter før arbejdet med §17.4-udvalget for Mariager udviklingsplan opstartes.

§17.4-udvalgets sammensætning

CBPS foreslår, at Byrådet vælger en formand samt fire medlemmer til deltagelse i §17.4-udvalget. CBPS foreslår at fordele udvalgspladserne ligeligt imellem partigrupperne i Byrådet.

Udvalget i øvrigt foreslås sammensat på en måde, så interessenterne i Mariager er bredt repræsenteret fra erhverv og turisme til foreninger og råd. Samtidig foreslås det, at der holdes to udvalgspladser åbne for, at borgere på kick-off-mødet kan melde ind og blive udvalgt som borgerrepræsentant i udvalget. På den måde er det målet at få et stort og bredt ejerskab til forslaget til udviklingsplan.

Når Byrådet har godkendt §17.4-udvalgets sammensætning, foreslås det, at CBPS udarbejder forslag til endelig sammensætning af deltagende aktører til udvalget. Herefter godkender Økonomiudvalget endeligt udvalgets sammensætning.

Det hele børneliv

Mariager udviklingsplan skal ses i sammenhæng med de overvejelser, der er om fysisk placering, organisering mv. af af Mariager dagtilbud og skole og de erfaringer, der er fra mulighedsanalysen udarbejdet af Signal arkitekter i 2017.

Det er væsentligt at understrege, at Mariager udviklingsplan ikke tager beslutninger om, hvordan Mariager skole- og dagtilbudsstruktur skal se ud i fremtiden. Emnet er i lighed med andre et væsentligt parameter for udviklingen af Mariager, og foreslås derfor behandlet i sammenhæng med øvrige emner, der drøftes og debatteres i forbindelse med udviklingsplanen.

Derfor foreslås det, at emnet ’det hele børneliv’ får et selvstændigt udvalgsmøde, hvor forbindelserne mellem et godt børneliv og den fysiske udvikling af Mariager kan debatteres. Mariager skal, også på sigt, være et godt sted at vokse op - der skal være mulighed for at en tryg barndom. Det spiller godt sammen med Mariager som byen med det langsomme og kvalitetsbevidste liv.

Økonomi

Vurderingen er, at der bør afsættes 500.000 kr. til ekstern bistand, som foreslås finansieret via de midler, der er afsat i budgettet til midtbyplaner i forlængelse af Med Byerne forrest.

Til sammenligning er der til gågadeprojektet i Hobro afsat 550.000 kr., hvor Realdania har støttet projektet med samme beløb, så i alt 1.100.000 kr. Af de midler er 600.000 kr. afsat til en ekstern proceskonsulent. Opgavens omfang vurderes i vid udstrækning at minde om gågadeprojektet i Hobro.

Herudover vil der være udgifter til mødeafholdelse og et estimeret resourceforbrug svarende til ½ årsværk.

Eventuel afledte udgiter af Mariager udviklingsplan foreslås at indgå i prioriteringen i forbindelse med kommende års budgetforhandlinger.

Beslutning

Ad 1-3: Ikke behandlet

Ad 4: Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.15.00-P20-1-18

152. Lokal Udviklingsplan for området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk

Forventet sagsgang

KF, TM, BY

Anledning

Der er i projektet 'Fælles Forandring - vejen til en bedre brug af det åbne land' udarbejdet en 'Lokal Udviklingplan for området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk'. Planens initiativer udtrykker fælles ønsker på tværs af lodsejere og øvrige lokale aktører. Planen fremlægges nu og projektets aktører vil herefter arbejde for realisering af initiatverne frem mod projektets afslutning med udgangen af 2021.

IndstillingIndstilling 3. september 2019, pkt. 85:

Direktøren for Kultur og Fritid og Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen vedrørende 'Lokal Udviklingsplan for området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk' tages til efterretning.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. september 2019, pkt. 85:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune er projektleder for et fjerde demonstrationsprojekt under Realdanias initiativ 'Collective Impact det åbne land som dobbelt ressource'. Det indebærer, at Mariagerfjord Kommune har stillet sig til rådighed som ”udviklingslaboratorium” for lokal værdiskabelse og bæredygtig udvikling. Kommunen har ansvaret for, at demonstrationsprojektet giver lokal værdi. Vi har valgt at kalde vores lokale projekt ’Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land’.

Med afsæt i erfaringer fra tre afsluttede demonstrationsprojekter ønsker Collective Impact-parterne at videreudvikle på en model for multifunktionelle, værdiskabende løsninger for brugen af det åbne land. Parterne er Bæredygtigt Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, KL, Dansk Skovforening, Landdistrikternes Fællesråd, DGI, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Realdania. Modellen afprøves og videreudvikles i samarbejde med et EU-projekt i Himmerland (LIFE IP Natureman), der bl.a. involverer 8 kommuner, 7 landboforeninger og Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Demonstrationsprojektet i Mariagerfjord Kommune er iværksat i et 6000 ha stort projektområde syd for Hobro ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk I projektområdet er der vilje og incitamenter fra landmænd, landboforeninger og øvrige borgere til at optimere forretningen og medskabe en bedre brug af landskabet gennem en jordfordeling. Denne multifunktionelle jordfordeling vil ikke blot optimere transportforhold og arrondering på kort sigt. Den vil også spille ind i langsigtede løsninger, som nye indtjeningsmuligheder, natur- og klima gevinster m.m.

Projektet har tidligere været præsenteret for det politiske niveau. For Teknik og Miljø 11. april 2018 og 14. januar 2019. For Udvalget For Kultur og Fritid 8. januar 2019. Projektet har endvidere været præsenteret, på et aftenseminar på Bramslevgaard for Byrådet 5. september 2018 og på et temamøde 28. marts 2019.

Projektet er nu så langt, at der er udarbejdet en  ’Lokal Udviklingsplan for Glenstrup Sø og Østerkær Bæk’ som fremlægges til orientering. Planens initiativer udtrykker fælles ønsker på tværs af lodsejere og øvrige lokale aktører. Forslagene som fremgår af planen har den grundlæggende præmis at:

 • De berørte lodsejere skal mene, at der er noget at arbejde videre med
 • Det skal være lovligt
 • Der skal være en idé-sponsor, som er en person eller gruppe, der tager ansvar for ideen

 

Udviklingsplanen er udarbejdet af det nedsatte lokalråd ” Råd for Lokal Forandring”, som i processen har været støttet af en facilitatorfunktion bestående af den kommunalle projektmedarbejder, en rådgiver fra relevant landbrugsforening samt en uafhængig jordfordelingsplanlægger.

Rådet har påtaget sig rollen som ambassadører for projektet gennem bl.a. deltagernes dialog med deres netværk, deltagelse i offentlige møder samt arbejdsdeling om kommunikationsopgaver ved arrangementer. I rådet deltager et udvalgsmedlem fra Kultur og Fritid og et udvalgsmedlem fra Teknik og Miljø.

Den Lokale Udviklingsplan er udarbejdet i første halvår af 2019. Ideer, ønsker og initiativer som kræver tilladelser, dispensationer eller f.eks. ændringer i kommuneplan med videre er også taget med i mulighedskataloget.

Kataloget er et grundlag for den videre dialog med lodsejere og andre i projektområdet, og som jordfordelingsplanlæggerne skal ud og forhandle med den enkelte ud fra.

Det vil ikke være muligt at indfri alle initiativer som led i det multifunktionelle jordfordelingsprojekt. Men den lokale udviklingsplan sætter retningen for lokalområdet i mange år frem, samtidigt med, at nye mål naturligvis vil opstå i takt med at nye idéer og udviklingsmuligheder opstår.

Frem mod 2022 og projektets afslutning vil facilitatorfunktion, Råd for Lokal Forandring og øvrige lokale borgere, foreninger mv. arbejde for at realisere de ønsker, initiativer og ideer, som er i planens mulighedskatalog. Dette arbejde vil involvere flere fagområder i Mariagerfjord Kommune indenfor natur, vandmiljø, turisme, landdistriktsudvikling, planlægning, trafik, erhvervsudvikling mv. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

02.00.06-Ø00-1-19

153. Byggesagsgebyrer 2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2020 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2020.

2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2020. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2019 kan der faktureres for ca. 27% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at ikke en større del kan faktureres er hovedsageligt, at en stor del af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner og bygge- og beskyttelseslinier samt landzonetilladelser). Fordelen ved, at byggesagsbehandlerne også varetager disse arbejdsopgaver, er, at sagsbehandlingen er væsentlig hurtigere og mere fleksibel, da sagen ikke skal afvente sagsbehandling i andre afdelinger.

Desuden har Udvalget for Teknik og Miljø tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de indledende generelle drøftelser med bygherre, som der ofte er i opstartsfasen i en byggessag.

Byggesagsgebyr 2019

Byrådet valgte i forbindelse med Budget 2019 at fastsætte byggesagsgebyret til 393 kr. i timen. Dette har i de første syv måneder af 2019 givet en indtægt på 497.422 kr., hvilket tyder på, at den samlede indtægt i 2019 blive på ca. 850.000 kr. Dermed bliver indtægterne ca. 65.000 kr. højere end det beløb på ca. 785.000 kr, som forvaltningen anslog i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i budget 2019. Årsagen til den øgede samlede indtægt er hovedsageligt, at byggesagsteamet er blevet opnormeret fra 5 til 6 sagsbehandlere.

Byggesagsgebyr 2020

Fagenheden Teknik og Byg skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første syv måneder i 2019.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 404 kr. pr. time (indeksreguleret) og en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 875.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:

I forslag til Budget 2019 er der budgetteret med en samlet indtægt på 785.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 363 kr. pr. time.

Model 3 - Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter skal timeprisen hæves til 557 kr. pr. time og en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 1.200.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade det blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2019

KommuneTimepris
Aalborg490
Brønderslev827
Frederikshavn570
Hjørring550
Jammerbugt650
Læsø554
Morsø550
RebildIntet gebyr
ThistedIntet gebyr
Vesthimmerland475
Mariagerfjord393

Kilde: Dansk Byggeri

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige "Instruks for tidsregisrering i byggesager" godkendes som grundlag for opkrævningen i 2020. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr.

Undtaget fra gebyr er tilbuddet om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Ad 1: Udvalget indstiller model 1: fastholdelse af nuværende timepris.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

05.04.06-G00-1-19

154. Etablering af sti fra Hostrupvænget til Hostrupstien, Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK

Anledning

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet til en stiforbindelse fra Hostrupvænget til Hostrupstien i Hobro, se bilag oversigtskort.

Fagenheden Teknik og Byg har, på baggrund af det politiske ønske, set på forskellige løsningsmuligheder, lavet estimater på økonomi og har holdt et samarbejdsmøde med Hobro boligforening, som ejer dele af arealerne, som stien skal ligge på.

Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at træffe beslutning om projektets omfang.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At valg af principløsning og driftsforhold/ejerforhold drøftes.

Inddragelse

Fagenheden Teknik og Byg har holdt møde med Hobro Boligforening om projektet, dels for at orientere om fagenhedens planer og dels høre, hvad deres holdning er til projektet. Boligforeningen ejer dele af arealerne, som stien skal ligge på.

Sagsfremstilling

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet til en stiforbindelse fra Hostrupvænget til Hostrupstien i Hobro. Stien vil sikre en mere direkte forbindelse mellem boligerne på Hostrupvænget og Rosendalskolen samt blandt andet børnehaven Rosenhaven, via Hostrupstien.

Fagenheden Teknik og Byg har set på forskellige skitseløsninger samt en nulløsning. I bilag ses skitser af tre principløsninger og i bilag tabeloversigt, er fordele og ulemper beskrevet. Nulløsningen består i at cyklister og fodgængere tilsluttes Hostrupstien via den trafiksanerede Hostrupvej, hvor der er fortov og cykelsti. Som cyklist er man dog nødt til først at krydse Hostrupvej ureguleret ved Hostrupvænget.

Nulløsningen kommer i spil, fordi den ønskede sti kan blive en lokalsti og ikke nødvendigvis forbinde boligområderne nord for Hostrupstien med midtbyen. I bilag Stiruter, oversigtskort fremgår det, at der er en stirute vest for området og en via Hostrupvej.

Økonomi: 

For at sikre at budgettet kan overholdes, er der estimeret overslag på løsningerne, se bilag overslag. Hobro boligforening har givet udtryk for, at de ikke vil deltage økonomisk i anlæggelse af stiprojektet samt vedligeholdelse, undtaget fejning af trappen.

Af de tre principskitser ønsker Hobro boligforening trappeløsningen. De er ikke interesseret i de to andre løsninger. Hobro boligforening vil være nødt til at behandle sagen på et bestyrelsesmøde, hvis der vælges en anden løsning.

Tidsplan:

Det forventes at stien kan anlægges i år, dog afhængig af vejrliget. Hobro boligforening har ikke givet lov til, at stien kan ligge på deres areal. Det behandles først på et bestyrelsesmøde den 26. september.

  

Fagenhedens anbefaling:

Såfremt der fra politisk hold ønskes et anlægsprojekt, så anbefaler fagenheden en trappeløsning. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der er en eksisterende mulighed for at komme til Hostrupstien, den såkaldte nulløsning, men med en vis omvejskørsel. Derudover skal det ses i lyset af de svære terrænforhold, som fordrer en trappeløsning (løsning 1) eller alternativt en "rekreativ" løsning (løsning 3) for at minimere påvirkningen af landskabet.

Fagenheden anbefaler nulløsningen, såfremt der ikke er politisk opbakning til et anlægsprojekt.

Mariagerfjord kommune har godkendt en tilgængelighedsstrategi, som beskriver, hvordan der skal arbejdes for at forbedre tilgængeligheden til gavn for alle. Kommunen vil prioritere indsatsen og ressourcerne på de områder, hvor de kommer flest til gode. Idet en eventuelt sti fra Hostrupvænget til Hostrupstien kan blive en lokalsti, kan ekstra midler til at gøre en løsning tilgængelig, bruges andre steder, hvor det kommer flere til gode.

Reduktion i løsning:

Der må ske en reduktion i kvalitetsniveau for trappeløsningen for at overholde budgettet. Fagenheden vurderer, at der kan laves en simpel naturtrappe i træ til brug for fodgængere. Løsningen betyder, at der ikke laves en egentlig sti nord for trappen, men at der med tiden bliver dannet en såkaldt trampesti.

Beslutning

Udvalget ønsker en løsning efter principmodel 1 - med tilpasninger efter det til rådighed værende budget.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

05.07.02-Ø54-2-18

155. Ændring af B-veje til C-veje

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har, på baggrund af råderumsskabelsen i budget 2019, udpeget veje til nedklassificering i vinterservice, hvorved der kan opnås den planlagte besparelse på 200.000 kr. på vinterbudgettet.

Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Under de sidst afholdte råderumsforhandlinger blev der enighed om at spare 200.000 kr. på vinterbudgettet.

I de igangværende kontrakter med vore eksterne entreprenører er der indbygget en mulighed for løbende at ændre status på udpegede B-veje til C-veje. Dette blev indføjet, så vi i kontrakternes løbetid bevarede en mulighed for at reducere i vores vinteromkostninger.

Med støtte fra de af vore medarbejdere, der er tættest på vintersituationen, stiller fagenheden Teknik og Byg forslag til nedklassificering af i alt ca. 30 km af følgende veje, der alle er flade veje uden særlig trafikfarlighed:

 • Møgelholtvej 6,2 km
 • Låenhøjvej 2,3 km
 • Randrupvej 1,3 km
 • Holmegårdsvej 0,4 km  (fra A10 til Glenstrup Søvej)
 • Houvej Hvornum 2,6 km
 • Lundgård Hedevej 2,5 km  (fra Hvarrevej til Lundgårdsvej)
 • Spangvad 3,5 km
 • Ambjergvej 3,1 km
 • Houtvedvej 2,6 km
 • Katbjergvej 3,0 km
 • Øster Doensevej 3,2 km

 

 På det vedhæftede bilag er ovennævnte veje til orientering markeret med gult. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Niels Erik Poulsen (V) kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ikke ønsker at flere veje skal have status af C-veje.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

05.01.12-G00-4-17

156. Gadelysmaster udenfor byskilte

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Der er i Mariagerfjord Kommune en del vejbelysning udenfor byskiltene, hvilket ikke er hensigten i henhold til den gældende Belysningsplan fra 2013.

I forbindelse med LED udskiftningsprojektet, hvor belysningen i byerne er udskiftet til LED, besluttede Udvalget for Teknik og Miljø at udsætte beslutningen om, hvad der skal ske med den eksisterende belysning på landet.

Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at fastlægge belysningsprincipperne for vejbelysning på landet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At belysningsprincipperne for vejbelysning på landet og deres konsekvenser fastlægges.
 2. At tages stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

Belysningsplanen fra 2013 er baseret på de gældende Vejbelysningsregler og Mariagerfjord kommunes egne principper på området. Et af principperne er, at der ikke skal være vejbelysning udenfor byskiltene, med mindre der er færdselssikkerhedsmæssige grunde til det. De sidste års renovering af gadelysanlægget har derfor været koncentreret omkring gader og veje indenfor byskiltene. Her er der foretaget en såkaldt 1:1 udskiftning, hvor den eksisterende mast genbruges, mens den gamle fatning og pære afmonteres og skiftes til et LED-armatur.

Udskiftningen i byerne er tilendebragt, og nu står der et antal master tilbage udenfor byskiltene. Her skal der træffes afgørelse om disse skal bibeholdes, nedlægges eller delvis nedlægges.

Der er 553 master udenfor byskiltene fordelt på ca. 30 veje. Det er konstateret, at 172 af dem er udskiftet til LED.

Nedenfor er oplistet tre alternative muligheder, der kan vælges imellem. Under punkt 2 har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet et forslag, hvor der er taget hensyn til tidligere politiske beslutninger, almindelig tryghed og øvrig bymæssig bebyggelse. Under forslaget nedlægges de gadelysmaster, der hidtil kun har belyst enkelte gårde uden for bymæssig bebyggelse.

Alle tre forslag har i drift og anlæg en økonomisk konsekvens, som ikke er indregnet i budgettet for den igangværende gadelysrenovering.

1. Alle gadelysmaster uden for byskiltene nedlægges:

  

InvesteringAntalEnhedsprisTotalKommentarer
Nedtagning og bortskaffelse af mast og armatur           553            1.600        884.800  
Anlæg  884.800 
     
Årlig udgift  0 

 

  

2. Der nedlægges de master, der ikke skønnes berettiget grundet trafiksikkerhed/tryghed eller som vurderes værende inden for bymæssig bebyggelse:

Antal master der bevares udenfor byskilte 401 stk

Andel af disse der er skiftet   172 stk til LED

Samlet udskiftes   229 stk.

InvesteringAntalEnhedsprisTotalKommentarer
Lev. og montering af LED (engangsudgift)           229            3.887        890.123 Enhedsprisen består af armatur+sikringsindsats og montering
Nedtagning og bortskaffelse af mast og armatur152           1.600        243.200  
Anlæg  1.133.323 
     
Energiforbrug pr. år           401                185           74.185 Prisen sættes efter forbrug på 20W pr. stk og brændetid 4100 timer
Drift og vedligeholdelse4015120.451 
Løbende afskrivning/udskiftning af LED- armatur401260104.260 
Årlig omkostning  198.896 

 

3. Der nedlægges ingen master, og alle overgår til LED:

InvesteringAntalEnhedsprisTotalKommentarer
Lev. og montering af LED (engangsudgift)     381     3.887 1.480.947Enhedsprisen består af armatur+sikringsindsats og montering
Anlæg  1.480.947 
Energiforbrug pr. år     553        185  102.305 Prisen sættes efter forbrug på 20W pr. stk og brændetid 4100 timer
Drift og vedligeholdelse5535128.203 
Løbende afskrivning/udskiftning af LED- armatur553260143.780 
Årlig udgift  274.288  

 

Prisen for 1 kWt er sat til 2,25 kr

I de to sidste modeller er drift og vedligeholdelse beregnet udfra den igangværende 4 årige drift- og vedligeholdelseskontrakt.

De nye LED-armaturer skønnes at have en levetid på 15 år, og der er indregnet udskiftning hvert 15. år på grundlag af nuværende teknologi og priser. Teknologien er dog under fortsat udvikling, og branchen arbejder på en recykling model, hvor kun indmaden i armaturet skal skiftes, når det brænder ud. Når teknologien er på plads, forventes udskiftning at kunne udføres væsentlig billigere end i dag.

Fagenheden vi gennemgå modellerne og deres konkrete konsekvenser på mødet.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes efter model 3, hvor alle master fastholdes og lamper udskiftes til LED. Anlæg og drift kan holdes inden for nuværende budget.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

06.00.05-P15-2-19

157. Godkendelse af tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan - boligområderne Gartnervænget og Vielshøjparken, 9500 HobroNyt dagsordenpunkt

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Karl Jensen A/S og Vielshøjen ApS ønsker, uafhængigt af hinanden, at etablere to nye boligområder i den nordlige del af Hørby Skoleby. De to områder grænser op til hinanden. Området er kun delvist omfattet af kommunens spildevandsplan, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan vedtages.
 

 1. At der kan eksproprieres, såfremt Mariagerfjord Vand a|s ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de spildevandsledninger og brønde m.v., som er nødvendig for gennemførelse af projektet.
 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i to nye boligområder i Hørby Skoleby ved Hobro. 

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog 6. maj 2019 at sende udkast til tillæg nr. 23 til spildevandsplanen i 8 ugers høring.

Mariagerfjord Kommune har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden. Der er derfor ikke lavet ændringer af tillægget i forhold til forslaget, bortset fra justeringer af datoer m.v.

Tillægget afgør, at de kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, at overfladevandet fra områderne skal håndteres via LAR- løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Dette skal ske ved at overfladevandet nedsiver i grønne områder, som intregreres i en grøn kile ned igennem begge byggemodningsområder. Der etableres søer, som fungerer som nedsivning, og samtidig udgør rekreative områder i boligområdet. Der etableres et nødoverløb fra den sydligste nedsivningssø til en eksisterende kloak med udløb til Hodal Bæk. 

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for, om planen skal miljøvurderes. Fagenheden har lavet afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screeningen kan ses på bilag 9 i tillægget. Afgørelsen er meddelt og der er ikke indkommet klager over afgørelsen.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

07.00.00-P20-1-18

158. Erhvervets adgang til genbrugspladserne

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Pr. 1. januar 2020 overgår driften af genbrugspladser og en række andre aktiviteter på genbrugsområdet fra I/S Reno-Nord til Mariagerfjord Kommune. Derfor har fagenheden kigget på adgangsforhold inklusiv gebyr for erhvervet på kommunens genbrugspladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget godkender, at Mariagerfjord Kommune overgår til en abonnementsordning for erhvervsadgang til kommunens genbrugspladser.
 2. At udvalget godkender at Taksterne for abonnementsordning for erhvervsadgang til kommunens genbrugspladser ændres i den videre politiske behandling af kommunens takstblad for 2020 til 6.000 kr. for håndværksrelaterede brancher (og halv pris for de efterfølgende biler) samt 860 kr. for de øvrige brancher (og halv pris for de efterfølgende biler).
 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jævnfør Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

I dag håndterer Mariagerfjord Kommune erhvervets adgang til genbrugspladserne ved hjælp af et system med nummerpladegenkendelse til identifikation af de virksomheder, der betale for brug af kommunens genbrugspladser. Gebyret afregnes efter bilstørrelse og brug af trailer efter "forureneren betaler"-princippet, jf. bilag 1.

Systemet har dog vist sig at være et omkostningstungt system at drifte. Af bilag 2 fremgår det blandt andet, at kommunen i 2018 indkrævede gebyr fra erhvervet på i alt 373.198 kr., men havde udgifter på ordningen på 217.708 kr., hvilket bevirkede at der kun var 155.490 kr. til dækning af de omkostninger, der er forbundet med ordningen for virksomhederne, fx. at stille pladser med personale til rådighed samt den efterfølgende behandling og afsætning af det indleverede affald.

Derfor har fagenheden kigget efter alternative løsninger på et mere simpel og administrativ let system, som for eksempel en abonnementsordning eller en sms-løsning.

Abonnementsordningen fungerer således, at virksomhederne i kommunen årligt køber et erhvervsmærkat pr. bil til at sætte i bilruden, der giver adgang til genbrugspladerne. Prisen på mærkaterne varierer afhængigt af virksomhedens brancekode, så for eksempel virksomheder med håndværkerrelaterede brancekoder skal betale 6.000 kr. pr. bil pr. år ( halv pris for de efterfølgende biler), mens mærkater for øvrige virksomheder vil koste 860 kr pr. bil pr. år. ( og halv pris for efterfølgende biler)

Fagenheden ønsker at Abonnementsordningen laves i samarbejde med Randers og Favrskov Kommuner, da det vil give de virksomheder, der arbejder på tværs af kommunegrænserne, stor fleksibilitet og dermed god service. Derudover vil kommunerne have stordriftsfordele ved design og bestilling af mærkater, udarbejdelse af information samt andre driftsrelaterede opgaver.

Abonnementsordningen vil også imødekomme de humanitære organisationers udgifter til brug af genbrugspladser, da de fremover kun vil have en årlig udgift på ca. 860 kr. pr. bil pr. år, i stedet for en udgift der i 2018 varierer mellem 1.167 kr. til 11.953 kr. for den enkelte organisation.

Det er fagenhedens vurdering at abonnementordningen vil give et tilsvarende beløb til dækningen af omkostningerne forbundet med at håndterer det affaldet virksomhederne afleverer på genbrugspladserne, som det nuværende system med nummerpladegenkendelse, men at udgifterne til et abbonement system er lang lavere end nuværende system med nummerpladegenkendelse.

Fagenheden anbefaler at Mariagerfjord Kommune overgår til en abonnementsordning og gerne i samarbejde med Randers og Favrskov Kommuner.  

Økonomi

Forudsat at Udvalget for Teknik og Miljø godkender indstillingen, vil taksterne følge taksterne i Randers og Favrskov Kommuner for erhvervets adgang på genbrugspladserne for 2020.

Taksterne i Randers og Favrskov Kommuner for erhvervets adgang på genbrugspladserne for 2020 er sat til:

 • 6.000 kr. for håndværkere (og halv pris for de efterfølgende biler)
 • 860 kr. for de øvrige ( og halv pris for de efterfølgende biler)

 

Alle priser er uden moms.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

07.04.00-P35-2-18

159. Etablering af hal til genanvendelige fraktioner på I/S Reno-Nord

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har fået en henvendelse fra I/S Reno Nord om en mulig deltagelse i bygningen af en resourcehal i forbindelse med Sorteringsanlægget på Troensevej 2 i Aalborg.

I/S Reno-Nord gerne have en tilbagemelding fra interessentkommunerne, om projekt ressourcehal er noget man vil gå videre med.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget godkender Mariagerfjord Kommunes videre deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Med indførelse af kildesortering af metal/plast og papir/småt pap ved hustandene hos I/S RenoNords ejerkommuner, samt det øgede behov for yderligere sortering og genanvendelse af affaldet fra genbrugspladserne, stiger behovet for mellemlagring og lokal behandling af affaldet.

Derfor har I/S RenoNord udarbejdet et projektforslag til en ressorcehal, for at imødekomme nævnte behov.

I/S RenoNord modtager i dag det kildesorterede metal- og plastaffald fra kommunerne direkte på sorteringsanlægget, Troensevej 2, Aalborg. Det kildesorterede affald leveres i to-kammerbiler, der bruges til at indsamle  henholdsvis metal/plast i det ene kammer og papir/småt pap i det andet kammer.

I begyndelsen kørte genbrugsbilerne, efter aflæsning af metal- og plastfraktionen, videre til et andet modtageranlæg med fraktionen af papir og småt pap. Dette medførte et øget tidsforbrug før genbrugsbilerne kunne være ude på indsamlingsruterne igen. Derfor igangsatte I/S RenoNord et forsøg med aflæsning af papir og småt pap ved sorteringsanlægget på Troensevej, med henblik på at optimere logistikken. Et forsøg der efterfølgende er gjort permanent på grund af god logistik.

Udfordringen er dog, at I/S RenoNord ikke har tilstrækkelige fysisk bygningsmæssige forhold til aktiviteten eller andre lignende aktiviteter fra genbrugsområdet. Derfor har I/S RenoNord udarbejdet et projektforslag til en ressourcehal, jf. bilag 1.

Som det fremgår af projektforslaget, optimerer ressourcehallen logistikken ved at genbrugsbilerne kun skal køre til èt modtageranlæg. Dette sparer både tid og energi og er godt for miljøet. Ressourcehallen bidrager endvidere positivt i forhold til mulighederne for yderligere udsortering til renere fraktioner, stabil leverance af større tonager ved afsætning og dermed højere afsætningespriser af genanvendelig fraktioner. På baggrund af dette har Reno Nord beregnet at, mindre omkostninger til transport, mindre udgifter til ekstern udsortering,bedre priser på det sorterede materiale medfører en årlig positiv besparelse for Mariagerfjord Kommune på mellem kr. 459.000,- og 521.000 kr. jævnfør bilag.

Endelig rummer Resursehallen mulighed for lager under tag, så fraktionerne ikke forringes af vejrlig, hvilket bidrager til fleksibilitet ved afsætning og dermed muligheden for bedst mulig afsætningspriser. 

I/S Reno-Nord ønsker en tilbagemelding fra interessentkommunerne, om projekt ressourcehal er noget man vil gå videre med til politisk accept, gerne inden udgangen af september.

Kriteriet for opstart af projektet er at Aalborg Kommune plus to andre kommuner skal sige ja til Ressourcehalsprojektet. 

Økonomi

Resourcehallen forventes at være afskrevet over en 8 års periode og betyde en mindre årlig udgift for Mariagerfjord Kommune på mellem 459.000 kr. og 521.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

07.04.00-P17-1-19

160. Fortsat samarbejde mellem I/S Reno-Nord og Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Pr. 1. januar 2020 overgår driften af genbrugspladser og en række andre aktiviteter på genbrugsområdet fra I/S Reno-Nord til Mariagerfjord Kommune. Der har derfor været behov for vurdere, hvilke aktiviteter det med fordel forsat skal varetages af I/S Reno-Nord.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget godkender, at Mariagerfjord Kommune arbejder videre med en paragraf 60-aftale med I/S Reno-Nord vedrørende drift af specifikke aktiviteter på genbrugsområdet.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har i efteråret 2018 besluttet at hjemtage driften af genbrugspladser og en række andre aktiviteter på genbrugsområdet. Formelt er hjemtagelsen sket ved opsigelse af bilag 1.8 til sammenlægningsaftalen. Bilag 1.8 til samarbejdsaftalen udgør dermed det retlige grundlag ( en paragraf 60 aftale ) for at I/S Reno-Nord har kunnet udføre disse opgaver på vegne af Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune er herefter interessent i I/S Reno-Nord med et opgaveniveau, der svarer til de øvrige interessentkommuner, nemlig de opgaver, der i vedtægterne er defineret som I/S Reno-Nords kerneopgaver, forbrænding og deponering, samt farligt affald. Derudover er Mariagerfjord Kommune interessent i sorteringsanlægget for plast og metal, der er etableret sammen med Jammerbugt og Aalborg kommune.

Da bilag 1.8 omfatter samtlige øvrige opgaver på affaldsområdet, betyder opsigelsen af bilag 1.8 aftale og dermed hjemtagelsen af opgaverne at I/S Reno-Nord efter 1. januar 2020 ikke længere kan håndtere haveaffald, drive ”erhvervsgenbrugspladsen” samt en række andre aktiviteter.

Fagenheden har, i forbindelse med opgaveoverførsel, gennemgået de enkelte aktiviteter i forhold til om nogle fortsat, med fordel, skal driftes af I/S Reno-Nord. Aktiviteterne er blandt andet vurderet i forhold til om:

 • Mariagerfjord Kommune selv har ressourcer til at varetage opgaverne
 • der er tale om en opgaveløsning, som under alle omstændigheder skal løses af en ekstern samarbejdspartner, og hvor I/S Reno-Nord i forvejen løser opgaven for andre kommuner
 • der vil være betydelige stordriftsfordele ved at opgaven fortsat er overført til I/S Reno-Nord.

 

Fagenhenden vurderer at følgende aktiviteter med fordel, fortsat skal driftes af I/S Reno-Nord:

 • Stort have- og parkaffald
 • Papir og småt pap fra husstandsindsamlingen
 • Miljøkasser
 • Drift af vejesystem
 • Afsætning af forskellige affaldsfraktioner fra genbrugspladserne

 

Uddybende beskrivelse af aktiviteterne fremgår af bilag 1.

Det vurderes, at en fortsat drift af de nævnte opgaver ved I/S Reno-Nord vil være en omkostningseffektiv løsning for Mariagerfjord Kommune. I/S Reno-Nord håndterer de pågældende opgaver i forvejen, og der vil kunne opnås betydelige stordriftsfordele. Overførsel af de pågældende opgaver til I/S Reno-Nord fritager samtidig MFK for at skulle igennem udbud af en del af opgaverne, og dermed de omkostninger der er forbundet hermed. Endvidere er Mariagerfjord Kommune garanteret forsyningssikkerhed inden for de opgaver, der er overført til I/S Reno-Nord. Dette betyder at Mariagerfjord Kommune til enhver tid vil kunne komme af med affaldet til selskabets aftalte listepriser, uanset hvordan det øvrige marked udvikler sig.  Da Mariagerfjord Kommune som bekendt fremadrettet fortsat er interessent i I/S Reno-Nord på selskabets kerneopgaver som forbrænding og deponi samt farligt affald og sorteringsanlægget for plast og metal, vil der blot være tale om optimering af udnyttelsen af fælles ressourcer, som vil komme Mariagerfjord Kommune og de øvrige kommuner i affaldssamarbejdet til gavn.

For at I/S Reno-Nord fortsat kan drifte de oven nævnte aktiviteter for Mariagerfjord Kommune, er det nødvendigt at indgå en paragraf 60 aftale, der omfatter aktiviteterne. Derfor ønsker fagenheden at udarbejden en paragraf 60 aftale i samarbejde med I/S Reno-Nord vedrørende de nævnte aktiviteter.

Når aftalen foreligger i sin endelig form, fremlægges den for Udvalget for Teknik og Miljø til endelig godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

08.03.00-G00-1-17

161. Als Odde, etablering af nyt slæbested og træbådebro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

På anlægsbudgettet er afsat 400.000  kr. til etablering af et offentligt slæbested ved Als Odde.

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet projekt og afholdt licitation. Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at træffe beslutning om projektets omfang. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der træffes beslutning om omfang af projektet.

Sagsfremstilling

Efter projekteringen af slæbested med træbådebro for søsætning af små både fra trailer, viser det sig efter licitationen, at økonomien rækker kun til en træbro på 12 meters længde, samme længde som betonpladen for slæbestedet. Lavestbydende på opgaven var Ny Byg ved Peter Kristensen - Hadsund. I udbudet var i option anmodet om tillægs pris på 4 og 8 meter træbådebro.

Træbroen er for kort til brug for sikker manøvrering af både ved søsætning og optagning. Projektøkonomien tillader ikke denne sikre løsning, hvorfor Fagenheden Teknik og Byg anbefaler en løsning, hvor der gøres brug af optionen til at forlænge træbroen med 8 m. Merudgiften på 100.000 kr. vil kunne afholdes inden for udvalgets bevilling til "Diverse mindre anlægsprojekter".

Kystdirektoratet forventer at godkende projektet i november 2019.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der gøres brug af optionen til at forlænge træbroen med 8 meter. Merudgiften på 100.000 kr. afholdes inden for udvalgets bevilling til "Diverse mindre anlægsprojekter".

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

13.06.03-Ø54-8-19

162. Stillingtagen til etablering af Skovgravplads

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Havnø Gods har indsendt ønske om at anlægge en skovgravplads i Havnø Lund.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At det anbefales at fagområderne Teknik og Byg og Natur og Miljø arbejder videre med ansøgningen.

2. Mariagerfjord kommune vurderer nødvendigheden af at Havnø Gods stiller en garanti over for kommunen i fald kommunen forpligtes økonomisk af aftalen.

Sagsfremstilling

Jfr. Lov om begravelse og ligbrænding skal Kirkeminsteriet give tilladelse til at der oprettes en kommunal gravplads og det kræves af Kirkeministeriet, at det overordnet ansvar for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed.

Havnø Gods foreslår, at:

1) Mariagerfjord Kommune forpagter skovarealet for 0 kr.

2) Mariagerfjord Kommune udarbejder en driftaftale med Havnø Gods og lader Havnø Gods modtage den fulde betaling fra borgerne

3) Mariagerfjord Kommune indgår en administrationsaftale med Skovbegravelse Aps om administrativ håndtering af gravprotokol

Havnø gods står for det praktiske indtil urnen er dækket til.

Havnø Gods aflønner Skovbegravelse Aps efter en indgået administrationsaftale.

Derudover skal området tinglyses for at sikre at urnerne er fredet i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Havnø Gods står for indhentning af nødvendig tilladelse hos Kirkeministeriet som også godkender vedtægter samt forpagtnings- og driftsaftale. Havnø Gods etablerer og drifter gravpladsen.

Plan og Byg skal meddele landzonetilladelse til skovgravpladsen, hvilket man er indstillet på. Hvis man går videre med projektet, vil Plan og Byg igangsætte landzonesagsbehandling med høring af naboer.

Økonomi

Prisen for et gravsted i Havnø Lund vil forventeligt være på 5.900 kr. for en 10-årig periode.

Havnø Gods tager udgangspunkt i hvad et gravsted i folkekirken kan koste for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer. Her koster den billigste løsning for et medlem af folkekirken ca. 4.600 kr. og den billigste for et ikke medlem ca. 8.000 kr.

Såfremt Havnø Gods skulle blive ude af stand til at drifte skovgravpladsen (konkurs eller lignende), har Mariagerfjord Kommune pligt til at sørge for driften i en 10-årig periode efter sidste urnenedsættelse.

Der må forventes at være et mindre årligt tidsforbrug på en årlig kontrol af gravprotokollen.

Beslutning

Indledningsvis blev indstillingen justeret til 2 punkter, som følge af en redaktionel fejl i sagsteksten.

Ad 1 og 2: Godkendt

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.01.00-G01-56-17

163. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø: 

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Mobilitetsarrangement Havbakkedistriktet
 2. Ny lokalplan for Oxenhøj i Mariager?

Beslutning

Der var orientering om:

 1. Mobilitetsarrangement Havbakkedistriktet i samarbejde med skolen, som finansieres af projektets økonomi.
 2. Ny lokalplan for Oxenhøj i Mariager - hvor udvalget tilkendegav det hensigtsmæssige i at fagenheden iværksætter planlægningen.
 3. Ansøgning om leje af areal til brug for markedsaktivitet, som afvises
 4. Skrivelser fra den lokale arbejdsgruppe omkring "Hitlerbroen" ved Sdr. Onsild.
 5. Oprensningsbehov på Hobro Havn.
 6. Principper for navngivning af vejprojekt.
 7. Status på nedklassificering af kirkers veje og p-pladser.
 8. Byggeprojekt i Hobro hvor der i forlængelse af sidste udvalgsmøde har været dialog med potentiel bygherre.
 9. Eventuelt større energiprojekt.
 

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.01.00-G01-56-17

164. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.00-P20-2-19

165. Ansøgninger om nedrivningsstøtte 2019

 

Bilag