Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 13. august 2019 kl. 10:00 i Plejecenter Teglgården, Kirkevej 9, Als, 9560 Hadsund
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

61. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.69.40-G01-3-17

62. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen vil blandt andet orientere om:

 • Journalføring i Nexus
 • Brandsikring på plejecentre

Beslutning

 • Ved indførsel af nyt omsorgssystem Nexus, har Mariagerfjord Kommune haft udfordringer i forbindelse med journalføring. Dette er nu løst.
 • Fagchefen gav en status på arbejdet med forbedring af brandsikkerhed på plejecentrene.
 • Økonomiudvalget har revideret tidsplanen for budgetprocessen. Budgetmateriale udsendes i høring d. 30. august 2019 og høringsperioden løber fra 31. august 2019 til 23. september 2019 kl. 10:00. For Seniorrådet betyder dette, at planlagte møder vedrørende budget, henholdsvis den 30. august 2019 og 3. september 2019 aflyses. I stedet holdes der fælles orienteringsmøde om budget for Seniorråd og Handicapråd d. 11. september 2019 kl. 16 - 17:30 i mødelokale 1 på Rådhuset Hobro, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.
 •  

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.69.40-G01-3-17

63. Orientering fra medlemmer

Sagsfremstilling

Jens Peter Ellefsen orienterer om/ønsker drøftelse af:

 • tidsplan for budgetproces herunder høringsfrist
 • Regionsældrerådets skrivelse om kørselsgodtgørelse for patienter
 • status på gågadeprojekt i Hobro, hvor Erik Jensen og Jytte Pedersen (hvis muligt) deltog i møde den 13. juni 2019

Beslutning

 • Økonomiudvalget har revideret tidsplanen for budgetprocessen. Budgetmateriale udsendes i høring d. 30. august 2019 og høringsperioden løber fra 31. august 2019 til 23. september 2019 kl. 10:00. For Seniorrådet betyder dette, at planlagte møder vedrørende budget, henholdsvis den 30. august 2019 og 3. september 2019 aflyses. I stedet holdes der fælles orienteringsmøde om budget for Seniorråd og Handicapråd d. 11. september 2019 kl. 16 - 17:30 i mødelokale 1 på Rådhuset Hobro, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.
 • Regionsældrerådets skrivelse om kørselsgodtgørelse tages til efterretning.
 • Erik Jensen orienterede ved udsendt mail om møde vedrørende gågadeprojekt i Hobro.
 • Seniorrådet har modtaget henvendelse om takstberegning for vand. Som tidligere aftalt deltager Boligadministrationen på Seniorrådets møde 10. september 2019 og de vil her gennemgå takstberegninger generelt.
 • Birthe Jørgensen deltager i Netværksmøde for Seniorer 20. august 2019.
 • Mariane Enevoldsen deltager som repræsentant for Seniorrådet i § 17,4 udvalgets møde 20. august 2019.
 • Seniorrådsmedlemmerne opfordres til at deltage i Seniortræf i Randers i efteråret 2019.

 

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.00.00-G01-55-19

64. Status på musikterapeutiske indsatser i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Siden 2010 har Mariagerfjord Kommune arbejdet med musikterapeutiske indsatser på det kommunale ældreområde. I denne sag orienteres Seniorrådet om status på de igangværende indsatser, herunder en strategi for udbredelse og implementering af sang og musik på ældreområdet.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

1. At orienteringen om status på musikterapeutiske indsatser på ældreområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De seneste år er der rettet en øget opmærksomhed på de kommunale indsatser på demensområdet. Dette har medført et fokus på, hvorledes det kommunale sundhedsvæsen sikrer den bedst mulige pleje og omsorg for borgere med demens og dennes pårørende. I forlængelse heraf, er musikterapi blevet en anerkendt metode til at fremme kommunikation og relation mellem personalet og den enkelte borger.

Aktuelt har Mariagerfjord Kommune ansat to musikterapeuter; én projektansat og én fastansat. I forbindelse med udmøntningen af Værdighedsmidlerne for 2019 ansættes en tredje musikterapeut i en fast stilling pr. 1. juli 2019. Samarbejdet mellem musikterapeuter og medarbejdere er vigtig for at lykkes med, at sang og musik bliver en naturlig del af hverdagen. De nuværende resultater viser, at sang og musik er vigtige redskaber for personalet i ældreplejen.  

I nedenstående opridses en status på de igangværende indsatser.

Projekt ”Sang og musik”

I efteråret 2018 startede projekt ”Sang og musik”, der er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Projektet løber indtil oktober 2019, hvorefter det evalueres. Som en del af finansieringen er en af musikterapeuterne midlertidig ansat i projektperioden. I projektet samarbejdes der med Aalborg Universitet og Demensliv om at sikre kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere gennem faglig undervisning. Undervisningen har til formål at øge den faglige bevidsthed om brug af sang og musik. I efteråret 2018 blev der uddannet ca. 40 nøglepersoner, der har en vigtig rolle i at fungere som sparringspartnere for det øvrige personale i ældreplejen fremadrettet. De forløbelige resultater viser, at medarbejderne generelt er glade for projektet i sin helhed. Status viser, at flere medarbejdere i højere grad bruger sang og musik i samarbejdet med den enkelte borger.

Projekt ”Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med demens”

Den 1. maj 2016 igangsatte Aalborg Universitet i samarbejde med Demenscenter Skovgården et forskningsprojekt om brug af sang og musik i demensplejen. Projektet afsluttes ultimo september 2019. Foruden Demenscenter Skovgården udføres projektet i et samarbejde med Københavns Kommune, Frederikshavn Kommune og Demensenheden i Vejle Kommune. Forskningsprojektet er finansieret af VELUX fonden. Projektet formål er, at undersøge, hvordan sang og musik i mødet mellem borgere med demens og personalet kan håndteres på en værdig og respektfuld måde. Projektets resultater bygger på blandt andet borger- og pårørendeperspektivet, der har medført et grundlag for en brugervenlig manual, som kan anvendes af institutioner, der ønsker at implementere sang og musik. Manualen er aktuelt under udvikling og forventes at foreligge i sommeren 2019.

Udmøntning af Værdighedsmidlerne 2019

For at understøtte arbejdet med emnet ”Livskvalitet” på ældreområdet, er der som et led i udmøntningen af Værdighedsmidlerne afsat 500.000 kr. til fastansættelse af en musikterapeut i 2019. Sammenholdt med de gode erfaringer og resultater fra de igangværende indsatser, vurderes det, at ansættelse af en tredje musikterapeut vil sikre implementering af sang og musik på tværs af ældreområdet.

Implementeringsstrategi

For at sikre, at musikterapi udbredes til hele ældreområdet i Mariagerfjord Kommune er der udarbejdet en strategi for, hvordan indsatsen udbredes og implementeres. Strategien for implementering skal ses i sammenhæng med Mariagerfjord Kommunes Demensstrategi og Visioner for sundheds- og omsorgsområdet 2018 – 2022, eksempelvis visionen: ” Vi skal gå nye faglige veje for at nå de mest udsatte borgere”.

Strategien er inddelt i tre perioder, der strækker sig fra juni 2019 til og med april 2020.

Nedenstående figur illustrerer de tre perioder i implementeringsfasen.

 * Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

De tre perioder skitserer, hvorledes der løbende følges op og justeres i forhold til at sikre en systematisk implementering af de musikterapeutiske indsatser på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune. På baggrund af denne status kan det udledes, at de igangværende indsatser på ældreområdet bidrager med erfaringer og viden til, hvorledes sang og musik kan udbredes til hele ældreområdet på sigt.

Hjemmeplejeleder, Caroline Høgh Laugesen og Centerleder på Skovgården, Dorthe Lynge deltager under dette punkt på Seniorrådets møde, hvor de vil holde et kort oplæg om arbejdet med musikterapi.  

Beslutning

Seniorådet tager orienteringen til efterretning og roser Projekt "Sang og musik" og arbejdet med musikterapi.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.42.00-G01-2-19

65. Sammenlægning af ældreboligafdelingerne Fjordvang og Oxendalen med den "Store Afdeling"

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY.

Anledning

Sammenlægning af ældreboligafdelingerne Fjordvang og Oxendalen med "den store afdeling".

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet,

1. At sammenlægningen af ældreboligafdelingerne Fjordvang og Oxendalen med "den store afdeling" godkendes.

Inddragelse

Seniorrådet, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26. september 2013 sammenlægning af ældreafdelingerne til en afdeling ("den store afdeling"), idet Fjordvang, Mariager og afdelingen/botilbuddet i Døstrup blev bevaret som selvstændige afdelinger.

At forslaget til sammenlægning af afdelingerne på dette tidspunkt til en afdeling ikke omfattede Fjordvang og Døstrup, var begrundet i behovet for ombygning i de to afdelinger. Konsekvenserne i forhold til huslejen ville blive større såfremt de nævnte afdelinger blev lagt sammen med de øvrige afdelinger allerede den gang. Det var planen, at de nævnte afdelinger senere skulle lægges sammen, når ombygningerne var gennemført.

Botilbuddet i Døstrup er blevet solgt.

Kommunen overtog 28. maj 2015 de almene ældreboliger beliggende Oxendalen 7A - 13C, Mariager, med henblik på anvendelse som kommunale almene ældreboliger. Boligerne er blev bygget om med henblik på at gøre dem tidssvarende og egnet til par.

Sammenlægningen er derfor Fjordvang, Oxendalen og "den store afdeling".

Begrundelsen for sammenlægningen er, som i 2013:

 • Administrativ forenkling, idet der som udgangspunkt kun skal udarbejdes et budget og regnskab og dertil hørende bogføringer.  
 • At boligerne vil få en ensartet husleje.
 • At det giver bedre muligheder for at udføre større vedligeholdelsesarbejder af bygningerne, idet henlæggelserne samles i en pulje.

 

Sammenlægningen i sig selv udløser ikke en huslejestigning. Sammenlægningen er planlagt til at ske med virkning fra 1. januar 2020.

Der har været afholdt administrativt møde, hvor tidsplanen blev fastlagt:

- Seniorrådet 13. august

- Handicaprådet 14. august

- Den store afdeling 27. august

- Fjordvang 28. august

- Oxendalen 28. august

- Udvalget for Sundhed og Omsorg 2. september

- Økonomiudvalget 18. september

- Byrådet 26. september.

Godkender Byrådet en sammenlægning med virkning fra 1. januar 2020, vil dette blive meddelt sammen med det kommende års huslejeniveau.

Økonomikonsulent John Harlev Jensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Sammenlægningen har ingen konsekvenser for den kommunale økonomi. Budgettet for ældreboligerne skal balancere, idet det er lejerne der via huslejen skal dække udgifterne ved driften af boligerne.

Beslutning

Seniorrådet tager sammenlægningen til efterretning.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.00.00-G01-57-19

66. Seniorbofællesskab

Forventet sagsgang

Punktet er blevet drøftet på Ledermøde i Sundhed og Ældre.

Anledning

Regeringen igangsatte i foråret 2018 et tværministerielt arbejde for at undersøge mulighederne for at understøtte og udbrede etableringen af flere seniorbofællesskaber i Danmark. På baggrund heraf har det tværministerielle samarbejde henvendt sig til kommuner med ønsket om at lade sig inspirere af deres materiale. Denne sagsfremstilling handler derfor om, hvad seniorbofællesskaber er, de faglige perspektiver, erfaringer med seniorbofællesskaber samt kommunens mulige roller i en eventuel udbredelse af disse.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

 1. At sagsfremstillingen vedrørende seniorbofælleskaber drøftes.
 

Seniorrådsformanden indstiller:

2.  At forslag om studiebesøg hos Bofællesskabet Palletten i Nors Thy drøftes.

Sagsfremstilling

Hvad er seniorbofællesskaber?

Et seniorbofællesskab er et antal boliger med et tilhørende fællesareal, hvor beboerne er 50 år eller derover ved indflytning. Seniorbofællesskaber er en boligform, hvor den ældre får mulighed for at have sin egen bolig, men samtidig bor i og kan være en del af et fællesskab.

Faglige perspektiver

En undersøgelse foretaget af seniorbofællesskabsekspert Max Pedersen og analysefirmaet Methods i 2016 viser, at ca. 91 % af de ældre der flytter i seniorbofællesskaber oplever øget livskvalitet. Dette kan være grundet højere aktivitetsniveau og større socialt netværk. Resultatet er også på trods af, at beboerne i seniorbofællesskaberne reelt har et dårligere helbred og oftere er uden partnere end ældre i eget hjem. Det vil dermed sige, at ældre i seniorbofællesskaber har en højere selvopfattet livskvalitet end hos ældre med en tilsvarende baggrund, der bor i almindelige lejeboliger.

En analyse fra RealDania (2016) antyder, at der kan være et kommunalt driftsmæssigt potentiale i seniorbofællesskaber. Det ses at seniorer i bofællesskaber hjælper hinanden, og derfor kan de potentielt klare sig i længere tid inden der opstår behov for hjælp.

Erfaringer med seniorbofællesskaber

Det tværministerielle arbejde viser, at der er muligheder for at etablere seniorbofællesskaber inden for den nuværende lovgivning.

Der kan overordnet set skelnes mellem fire forskellige typer af seniorbofællesskaber baseret på deres ejerforhold: almene boliger, andelsboliger, ejerforeninger og private udlejningsboliger. Kommunens rolle og andel afhænger af boligtypen.

Afrapporteringen ”Fra det tværministerielle arbejde om seniorbofællesskaber” lægger op til at kommuner som professionel aktør indgår i etableringen af seniorbofællesskaber. Kommunerne kan understøtte udbredelsen af seniorbofællesskaber på forskellige måder:

 • Kommunen kan hjælpe med at udbrede kendskabet til seniorbofællesskaber, eksempelvis facilitere møder med borgere, der ønsker at bo i seniorbofællesskab og relevante boligselskaber.
 • Kommunen kan understøtte etableringen af seniorbofællesskaber i kommunen gennem lokalplanlægning og udbud af grunde til formålet.
 • Medfinansiering af projektet (sammen med andre eksterne professionelle aktører, fx et boligselskab)

 

Mariagerfjord Kommunes Byråd behandlede den 22. februar 2018 et punkt på dagsordnen vedrørende deltagelse i finansiering af seniorbofællesskab som alment byggeri i samarbejde med Foreningen Kirketerp Senior Bofælleskab. Byrådet besluttede ikke at støtte projektet på daværende tidspunkt, da midlerne til alment boligbyggeri var ønsket prioriteret anderledes.

Seniorbofællesskaber i Region Nordjylland og omegn

Ifølge oversigten på www.bofællesskab.dk er der seniorbofællesskaber i følgende byer i Region Nordjylland: Skagen, Aalborg, Thisted og Skørping. Derudover findes boformen også i Randers og Viborg Kommune.

Beslutning

Seniorrådet opfordrer kommunen til at fremme processen om etablering af seniorbofællesskaber.

Seniorrådet arbejder for at der arrangeres møde om seniorbofællesskaber, eventuelt i forbindelse med ældrekonference i 2020.

Birthe Jørgensen og Lisbeth Roth arrangerer besøg på 2 seniorbofællesskabet i oktober 2019 - der er lavet forhåndsaftale med Seniorbofællesskabet Paletten, i Nors Thy.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.00.00-G01-60-19

67. Analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, at budgettet for ældreområdet skulle analyseres. Dette for at finde og undersøge eventuelle årsager til de umiddelbart høje udgifter og muligheder for at reducere udgifterne.

Indstilling

Fagchefen indstiller til Seniorrådet:

1. At orientering om analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019 tages til efterretning

Indstilling 19. juni 2019, pkt. 162:

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orientering om analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019 tages til efterretning

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 52:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019 tages til efterretning

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. juni 2019, pkt. 52:

Godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 162:

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Ifølge Potentialepakkerne har udgifterne på det kommunale ældreområde i Mariagerfjord Kommune har de seneste år været umiddelbar høje. For at identificere og sammenholde årsager med fremtidige løsninger på at reducere disse udgifter, er der i maj 2019 udarbejdet en analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje. Analysen er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger fra analysen

Analysen finder, at det ikke er grundet den demografiske udvikling, at udgifterne i Mariagerfjord Kommune er højere end gennemsnittet. Forklaringen hertil er, at kommunen løbende har fulgt udviklingen i landkommunerne på landsplan. Ifølge fremskrivningen vil Mariagerfjord Kommunes ældre del af befolkningen stige mere end gennemsnittet. Her må det igen forventes, at dette vil medføre et større pres på Mariagerfjord Kommunes udgifter end i den gennemsnitlige landkommune og nordjyske kommune.

Kommunernes udgifter er vanskelige at sammenligne af flere årsager. I 2018 omlagde Indenrigs- og Økonomiministeriet den autoriserede kontoplan på ældre- og handicapområdet. Det medførte et databrud, så udgifter før og efter 2018 ikke kan sammenlignes. Endvidere er der på området ingen funktioner til tværgående opgaver, herunder en entydig placering af disse.

De samlede udgifter til ældrepleje til borgere over 65 år falder i hele perioden 2011- 2017 i de 30 landkommuner og nordjyske kommuner. Mariagerfjord Kommunes udgifter falder i perioden 2011-2013, hvorefter den stiger igen fra 2014-2016 for igen at falde fra 2016-2017.

Med forbehold for forskelle i konteringen er Mariagerfjord Kommunes udgifter i 2018 til hjemmepleje og plejecentre højere end gennemsnittet, mens udgifter til sygepleje og forebyggelse er lavere. Mariagerfjord Kommune har placeret alle fælles, tværgående udgifter under plejecentrene. Dette vurderes at være en del af årsagen til, at disse udgifter ligger over gennemsnittet.

Ses der isoleret på udgifterne i Mariagerfjord Kommune, er udgifter til borgere over 65 år faldet i perioden 2011-2018 for plejecentre og sygepleje, mens den er steget for hjemmeplejen. Det kan derfor udledes, at det er udgifter til hjemmepleje, der er årsag til stigningen i perioden 2014-2016.

Sammenholdt med de øvrige kommuner havde Mariagerfjord Kommune i 2017 en større andel visiterede borgere til hjemmepleje. En større andel heraf var borgere i alderen 18- 64 år, hvor Mariagerfjord Kommunes niveau var højest placeret af alle kommuner. Denne faktor vurderes at være en mulig årsag til de øgede udgifter.

Siden 2017 er der sket et kraftigt fald i antal leverede timer. Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 er antal leverede timer faldet med cirka 11 %. Der ses flere årsager hertil, eksempelvis rehabilitering af alle nye ansøgere til hjemmepleje og en revisitering af alle modtagere.

I Mariagerfjord Kommunes budget til hjemmeplejen ligger et effektiviseringskrav. Fortsætter tildelingen i hjemmeplejen på det nuværende lave niveau eller det observerede fald, vil udgifterne til hjemmepleje falde. Med mindre de andre kommuner oplever et lignende fald, må det også forventes, at Mariagerfjord Kommunes udgiftsniveau vil nærme sig gennemsnittet i de 30 landkommuner.  

Beslutning

Seniorrådet udtrykker bekymring omkring følgende svage punkter i analysen:

For det første det administrative databrud, som gør tallene vanskeligt sammenlignelige før og efter 2018.

For det andet at konteringsformen i Mariagerfjord Kommune ser ud til at være forskellig fra andre kommuners, som vi sammenlignes med, eller at man ikke ved på hvilken måde de andre 29 kommuner konterer udgifterne til hjemmepleje.

Det betyder, at den foreliggende analyse kun sammenligner de samlede udgifter til plejeboliger, hjemmepleje, hjemmesygepleje og forebyggelse, og den påpeger selv, at årsagen til at Mariagerfjord ligger højere måske skyldes, at alle udgifter her har været konteret under plejecentrene, samt at tidligere konteringer omfattede såvel ældre som handicappede under 67.

Analysen viser, at der har været et betydeligt fald i kommunens udgifter til hjemmepleje over det sidste par år, og på baggrund af disse tal, samt de tydeligt meget vanskeligt sammenlignelige tal hvad angår de 29 kommuner vi sammenlignes med, finder Seniorrådet det beklageligt hvis kommunen med udgangspunkt i denne analyse skulle ønske at reducere udgifterne på området yderligere.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.69.40-G01-3-17

69. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 10. september 2019 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 10. september 2019 holdes på Hadsund Rådhus, mødelokale 2.
 

Beslutning

Møde den 10. september 2019 holdes på Hadsund Rådhus, mødelokale 2.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.69.40-A26-1-17

70. Årsplan Seniorrådet 2019

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2019.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

Rettelser til årsplan påføres.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

27.69.40-G01-3-17

71. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.12.00-Ø54-4-18

68. Udbudsmateriale i høring