Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 7. februar 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

11. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.32.00-S00-2-18

12. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 1,5 mio. kr. overføres til 2019.

2. At det angivne projekt på oversigten, afsluttes i 2018.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2019.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2018.

Økonomi

Tillægsbevilling på 1,5 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.32.00-S00-2-18

13. Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Som led i afslutningen af regnskabet for 2018 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At merforbruget på 0,050 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af oprindelig budgetramme samt et underskud på op til 5 % af oprindelig budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2018 udskrevet pr. 28. januar 2019.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2018 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 28. marts 2019.

Økonomi

Negativ tillægsbevilling på 0,050 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.00.00-A00-105-18

14. Ny organisering af beskyttet beskæftigelse

Forventet sagsgang

AU/SO, høring - SO/AU, ØK, BY

Anledning

Beskyttet beskæftigelse samt jobrettede forløb for ledige på Specialenheden, Sverigesvej i Hadsund er i dag organiseret under Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Det indstilles, at Specialenheden fremadrettet organiseres i Fagenheden Handicap.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At beskyttet beskæftigelse overgår til Fagenheden Handicap.

2. At budgettet overgår til Fagenheden Handicap.

3. At Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fortsat benytter Specialenheden til de jobrettede indsatser, de ønsker at tilbyde borgerne.

Inddragelse

Forslaget har været sendt i høring og der er indkommet høringssvar fra;

  • Fag MED Arbejdsmarked
  • Handicaprådet.

Høringssvarene er vedhæftet.

Sagsfremstilling

På Specialenheden Sverigesvej i Hadsund er der flere former for tilbud. Den største del er beskyttet beskæftigelse, hvor der er 25 heltidspladser fordelt på 32 førtidspensionister med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse. Den beskyttede beskæftigelse er underleverandør til både private virksomheder og Mariagerfjord Kommune.

En anden del af Specialenhedens funktion er at udvikle og gennemføre jobrettede forløb for ledige med særlige behov. Dette foregår i tæt samarbejde med Jobcentret og erhvervslivet for derigennem at klargøre de ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Herudover varetager Specialenheden også udredning af unge med indlæringsvanskeligheder og unge med særlige behov. De afklares til uddannelse eller arbejde, der på sigt bringer dem til selvforsørgelse.

Borgerne møder ind på et af de tre produktionsværksteder, og alle får løn for det, de laver. Arbejdet består af f.eks. maskinarbejde, smedeopgaver, montageopgaver, pakkeriarbejde, køkkenarbejde eller rengøringsarbejde. Borgergrupperne har stor glæde af at arbejde sammen side om side, og det er væsentligt at bevare.

De borgere, der typisk benytter den beskyttede beskæftigelse, får bostøtte eller botilbud via Fagenheden Handicap. Når borgerne tilbydes beskyttet beskæftigelse afregner Fgenheden Handicap i dag en takst for denne ydelse til Fgenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Det foreslås, at Specialenheden i Hadsund organisatorisk overgår til Fagenheden Handicap – herved overgår leder af Specialenheden også til Fagenheden Handicap.

Samtidigt påtænker Fagenheden Handicap at opstarte andre former for beskyttet beskæftigelse i Hobroområdet i løbet af 2019. Her vil det også være muligt at tilbyde jobrettede forløb for ledige eller for andre borgergrupper som Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker at tilbyde borgere.    

Den organisatoriske ændring ønskes for at skabe en større sammenhæng med de øvrige tilbud for borgere med handicap. Det forventes, at flere borgere med handicap vil kunne gå fra at have haft et aktivitetstilbud til at få beskyttet beskæftigelse eller endog komme i løntilskudsjob i en virksomhed.

At være i beskæftigelse betragtes som et aktivt bidrag til fællesskabet og dermed at være af betydning for andre. Beskæftigelsesbegrebet er i denne sammenhæng en fællesnævner for de daglige aktiviteter, borgere på handicapområdet indgår i. Dette kan være aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, eller ordinær beskæftigelse på særlige vilkår. For at støtte borgere med handicap i at få et meningsfuldt beskæftigelsestilbud er det væsentligt at tage afsæt i den enkeltes drømme, formåen og potentiale.  Det kræver, at der i nogen grad skræddersyes beskæftigelsestilbud.

Gennem nytænkning skal det sikres, at så mange som muligt kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked er imidlertid ikke en mulighed for alle borgere med handicap. De kan, som alle andre, have drømme, som realistisk set ikke kan virkeliggøres på grund af manglende formåen eller potentiale. Dette til trods, er det væsentligt at støtte den enkelte i at nå så langt, som det realistisk set er muligt.

Derfor overvejes det, om det ville være hensigtsmæssigt, hvis Fagenheden Handicap tildeles kompetence til at bevilge løntilskud til førtidspensionister på lige fod med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. Fagenheden Handicap ville i såfald også skulle til at styrke indsatsen med at finde egnede løntilskudsjob til den enkelte borger i tæt samarbejde med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Borgere, der er tilknyttet Specialenheden Hadsund, vil ikke opleve ændringer, da Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fortsat vil have adgang til huset og derved have mulighed for at gennemføre de samme arbejdsmarkedsrettede tilbud som hidtil. Såfremt ansvaret for huset overgår til Fagenheden Handicap, udarbejdes der administrativt en brugeraftale mellem fagenhederne Arbejdsmarked og Uddannelse og Handicap, som sikrer, at der fortsat kan afvikles tilbud og aktiviteter på arbejdsmarkedsområdet, som vi kender det i dag. Det vil sige, at Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fortsat skal kunne bruge husets faciliteter uden ekstra omkostninger, dog skal der som i dag betales for forplejning, rengøring, mødelokaler og lignende.

Punktet behandles parallelt i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Økonomi

Budgettet for Specialenheden i Hadsund overgår til Fagenheden Handicap, hvad angår Beskyttet beskæftigelse og fællesudgifter/-indtægter.

Driften af bygninger på Sverigesvej overgår hermed fuldt ud til Fagenheden Handicap.

Nuværende ledelse og administration medfølger i forbindelse med overdragelsen.

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse kan fortsat rekvirere jobrettede indsatser svarende til den del af budgettet, der vedrører Fagenheden Arbejdsmarked eller ved at tilføre yderligere ressourcer, hvis det ønskes at oprette nye eller yderligere forløb.

Den tilhørende finansiering til drift af Beskyttet Beskæftigelse og Fællesudgifter/-indtægter, Sverigesvej, Hadsund omplaceres fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg fra 1. januar 2019 med tilhørende årsbudget 2019 og overslagsår.

Beskyttet beskæftigelse, netto budget -538.000 kr. (takstfinansieret område).

Fællesudgifter/-indtægter, netto budget 1.753.000 kr.

Statusrapport pr. 30. november 2018 vedr. regnskabsår 2018 og Udgiftsbudget for 2019 med tilhørende poster fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

15.20.00-Ø40-1-19

15. Budget 2019 for "Frie Aktivitetsmidler"

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse råder i 2019 over puljen "Frie aktivitetsmidler" til brug for beskæftigelsesrettede projekter eller aktiviteter.

Udvalget skal drøfte hvordan midlerne fremadrettet kan fordeles. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At den fremadrettede procedure for tildeling af midler drøftes.

Sagsfremstilling

Projekter og aktiviteter i 2018

I 2018 tildelte Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse midler til følgende aktiviteter og projekter:

  • Mariagerfjord Cykler 2018/19
  • Erhvervs- og uddannelsesmessen 2019

Ved udgangen af 2018 var der uforbrugte midler på i alt 151.000 kr. Dette beløb søges overført til 2019.

Økonomi i 2019

Der er 355.000 kr. til rådighed under forudsætning af, at restbeløbet for 2018 kan overføres til 2019, heraf er 150.000 kr. forhåndskonterede. I 2019 er der 205.000 kr. til rådighed.

Forhåndskonteret i 2019

Mariagerfjord Cykler bevilges 100.000 kr. og der er bevilget 50.000 kr. til Erhvervs- og uddannelsesmessen 2019.

  

Forslag om at støtte en aftale

Det foreslås, at "Velfærdsalliance mellem DBU og Mariagerfjord Kommune" bevilges et tilskud for 2019 på 27.500 kr. fra de "Frie Aktivitetsmidler". (se særskilt sag).

Procedure for fremtidige tildelinger

Udvalget besluttede sidste år følgende vedrørende tildelingsprocedure:

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 6. sept. 2018, pkt. 76:

”Udvalget vil løbende forholde sig til evt. indkomne ansøgninger eller egne forslag.”

Forslag til procedure

Midler tildeles løbende hen over året på baggrund af indstilling fra Udvalgets medlemmer eller fra Fagenheden Arbejdsmarked.

I september udarbejdes en status over uforbrugte midler med henblik på at foretage en resttildeling.

Såfremt der indkommer ansøgninger, vurderer Fagenheden Arbejdsmarked om ansøgningen skal behandles i forhold til "Frie Aktivitetsmidler".

Økonomi

Økonomi i 2018

Ved udgangen af 2018 var der uforbrugte midler på i alt 151.000 kr. 

Økonomi i 2019

I 2019 er der på budgettet afsat kr. 204.000 på kontoen "Frie Aktivitetsmidler", heraf er 100.000 kr. øremærket "Mariagerfjord cykler".

Der vil være i alt 355.000 kr. til rådighed i 2019 (inklusiv Mariagerfjord Cykler), hvis det godkendes, at restbeløbet for 2018 på 151.000 kr. overføres til 2019.

Forhåndskonteret i 2019

Projekt Mariagerfjord Cykler bevilges 100.000 kr. for sæson 2018/19 finansieret af budget 2018.

I 2019 skal der bevilges yderligere 100.000 kr. til projektet for sæson 2019/20.

Erhvervs- og uddannelsesmessen 2019 er bevilget 50.000 kr. finansieret af budget 2018. Messen afholdes i efteråret 2019.

Der er udarbejdet et bilag, som viser opgørelse for 2018 og 2019.

Beslutning

Udvalget besluttede at vedtage den foreslåede procedure.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

04.00.00-P20-2-18

16. DBU velfærdsalliance

Forventet sagsgang

AU/KF

Anledning

Der har i en periode været dialog mellem Fagenheden Kultur og Fritid og Dansk Boldspil Union (DBU) om en velfærdsalliance mellem Mariagerfjord Kommune og DBU.

Indgåelse af aftalen forudsætter, at Mariagerfjord Kommune støtter aftalen med 55.000 kr. pr. år i en tre-årig periode og at udgiften kan deles ligeligt mellem de to fagenheder "Arbejdsmarked og Uddannelse" og "Kultur og Fritid".

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At udvalget drøfter, om udvalget ønsker at finansiere 50 % af udgiften til Velfærdsalliancen svarende til 27.500 kr. pr. år i en tre-årig periode på kontoen for "Frie aktivitetsmidler".

Sagsfremstilling

Fagenheden Kultur og Fritid har sammen med Dansk Boldspil Union (DBU) udarbejdet et udkast til en velfærdsalliance mellem Mariagerfjord Kommune og DBU. 

Udkastet lægger op til, at der indgås en tre-årig aftale mellem Mariagerfjord Kommune og DBU fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Aftalen er behandlet på møde i Udvalget for Kultur og Fritid 8 januar 2019:
Udvalget for Kultur og Fritid, 8. januar 2019, pkt. 6:

"Udvalget besluttede at indgå aftalen under forudsætning af, at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse finansierer 50 % af udgiften svarende til 27.500 kr. pr år i aftalens 3-årige periode".

Baggrund for aftalen

Det overordnede formål med velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser, der kan medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Samarbejdet skal medvirke til at øge det sociale og samfundsmæssige ansvar og det tværfaglige samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, DBU og de lokale fodboldklubber.

Aftalen 

Aftalen indeholder tre hovedaktiviteter:

1. Motionsfodbold

2. Klubudvikling med fokus på frivillige

3. Afvikling af U-landskampe

1. Motionsfodbold

1a) for kronisk syge, ledige eller andre målgrupper, som kommunen finder relevant

1b) motionsfodbold for tidligere udøvere  

2. Klubudviklingsforløb med fokus på frivillige

Forslag kunne være udarbejdelse af en frivilligstrategi i klubberne eller udbredelse af et projekt i jarl Arden, hvor man uddanner unge trænere, som hjælper til på hold, der er yngre end dem selv.

3. Afvikling af U-landskampe

Afvikling af to U-landskampe på DS-Arena og med status som medarrangør, hvis DBU tildeles 4-nationers kvalifikationsturneringer.

  

Mariagerfjord Kommune skal bidrage med kr. 55.000 pr. år i den tre-årige aftaleperiode.

Mariagerfjord Kommune skal desuden stille personale til rådighed, som kan stå for rekruttering, opstart af hold og derefter løbende rekruttering til motionsfodbold  samt levere repræsentanter til styregruppen.

Økonomi

Velfærdsalliancen vil bevirke en årlig udgift til Mariagerfjord Kommune på 55.000 kroner.

Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid og formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse foreslår, at de to udvalg i fællesskab finansierer udgiften.

Finansieringen på 27.500 kr. fra Fagenheden Arbejdsmarked kan tages fra de frie aktivitetsmidler.

Der vil kunne komme en ekstra økonomisk udgift til Mariagerfjord Kommune i form af forplejning i vip-området i forbindelse med U-landskampene.

Der vil være tale om en begrænset udgift til sandwich, kaffe og vand (der serveres ikke alkohol). Hobro IK sørger for forplejning af de frivillige. 

Beslutning

Udvalget besluttede at finansiere 50 % af udgiften til Velfærdsalliancen svarende til 27.500 kr. pr. år i en tre-årig periode fra kontoen for "Frie aktivitetsmidler"

Fraværende: Niels Peter Christoffersen  (A).

 

00.16.00-P08-2-18

17. Frikommuneforsøg II fra 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

I ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats” indgår et forsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i starten af ledighedsperioden.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse skal på baggrund i en henvendelse fra Beskæftigelsesministeren og Økonomi- og indenrigsministeren beslutte om Mariagerfjord Kommune skal deltage i forsøget.

Hvis udvalget beslutter, at Mariagerfjord Kommune skal deltage, har det som konsekvens, at Mariagerfjord kommune må udgå af det frikommuneforsøg, som angår frikommuneforsøget på a-dagpengeområdet. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At frikommuneforsøget vedrørende a-dagpengeområdet fastholdes som besluttet af Byrådet, og at Mariagerfjord Kommune dermed ikke kan deltage i de nye a-kasseforsøg.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik sammen med de fleste af Folketingets partier i august 2018 en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Ny lovgivning forventes at træde i kraft til juli 2019.

Et af elementerne i aftalen er et forsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløb for dagpengemodtagere i den første ledighedsperiode.

Kommuner, der indgår i frikommuneforsøget vedrørende kontaktforløb på dagpengeområdet, kan ikke deltage i a-kasseforsøget.

Mariagerfjord Kommune deltager i netop frikommuneforsøget vedrørende kontaktforløb på dagpengeområdet.

Kommunerne har 21.december 2018 modtaget brev fra Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at det kan blive muligt at deltage i a-kasseforsøget, hvis kommunerne stopper frikommuneforsøget på området.

Hvis kommunen ønsker at deltage i det nye a-kasseforsøg, er fristen for at give besked til ministeriet 7. februar 2019.

Hvis Mariagerfjord Kommune vælger at deltage i det nye forsøg, kræver det en byrådsbeslutning, da deltagelse i frikommuneforsøget er godkendt i Byrådet.

Alle kommuner i Nordjylland er med i det samlede frikommuneforsøg. Frikommuneforsøget løber til udgangen af 2020.

Forsøget er godkendt af KKR. Det er endnu uvist om andre kommuner vælger at udtræde af frikommuneforsøget, men de administrative indstillinger peger på at blive i frikommuneforsøget.

Idéen med a-kasse-forsøget er at få et styrket vidensgrundlag for betydningen af placeringen af kontaktforløbet på dagpengeområdet.
De deltagende a-kasser vil få ansvar for kontaktforløbet i opsigelsesperioden + de første 3 måneders ledighed.

A-kasserne skal som minimum gennemføre en digital screening af de ledige, som er omfattet af forsøget. Hvis a-kassen vurderer, at den ledige er i risiko for langtidsledighed, overgår ansvaret for kontaktforløbet til kommunen.
For de resterende medlemmer skal a-kasserne som minimum afholde en CV-samtale, rådighedssamtaler og 1. fællessamtale med Jobcenteret.

Deltagelse i frikommuneforsøget kan enten være som forsøgs- eller kontrolkommune, dette afhænger af hvilke a-kasser, der bliver udvalgt og i hvilke kommuner.

Mariagerfjord Kommune har ikke indflydelse på, om man bliver forsøgs- eller kontrolkommune.

Myndighed og økonomi vil blive opdelt ved deltagelse i a-kasseforsøget.

A-kasserne kommer til at vurdere behovet for samtaler og indsats i første ledighedsperiode – mens kommunen finansierer økonomien.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

15.00.15-G12-4-08

18. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der skal i forbindelse med den vedtagne beskæftigelsesplan for 2019, følges op på resultaterne for ministermålene.

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse har udarbejdet et udkast (en demo) til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At statistik "demoen" drøftes med henblik på udvikling af en færdig statistikpakke til løbende præsentation i udvalget fremadrettet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse har udarbejdet et udkast til, hvordan den statistiske opfølgning på beskæftigelsesområdet kan se ud fremadrettet.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af et ønske fra udvalget om, at de statistiske opfølgninger knyttets tæt sammen med den beskæftigelsesplan, som Byrådet vedtager hvert år.

I øjeblikket afventer Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse oplysninger og data fra Beskæftigelsesministeriet på jobindsats.dk, således at de officielle nøgletal også er dem, der danner baggrund for den statistiske opfølgning på beskæftigelsesplanen i udvalget.

Derfor er der tale om et udkast (en demo), der vil blive tilrettet, når der foreligger flere data fra ministeriet.

Oplysningerne vil senere blive koblet med den benchmarking, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt til kommunerne, og som vil blive udsendt to gange om året fra ministeriet.

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker en tilkendegivelse fra udvalget angående om demoen svarer til de politiske forventninger til den fremtidige statistiske opfølgning i udvalget.

Beslutning

Drøftet og input givet. Udvalget var meget positive overfor oplægget.

Fraværendet: Niels Peter Christoffersen (A)

 

07.08.00-P20-1-14

19. Genbrugs- og beskæftigelsesprojekt - Evaluering

Forventet sagsgang

TM/AU, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 vedtog Byrådet et politisk mål, omhandlende et projekt for genanvendelse og beskæftigelse. Der er tale om et tværfagligt projekt mellem fagområderne Arbejdsmarked og Uddannelse, Handicap samt Natur og Miljø. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de tre fagudvalg samt de tre fagområder. Efter to års drift skal projektet evalueres og evalueringsrapporten forelægges Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At evalueringsrapporten tages til efterretning.

2. At styregruppens anbefaling om nedlæggelse af styregruppen følges.

3. At styregruppens anbefaling om oprettelse af en følgegruppe, bestående af leder og medarbejdere fra fagområderne for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Natur og Miljø følges.

4. At styregruppens anbefaling om at følgegruppen giver en årlig afrapportering for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og for Udvalget for Teknik og Miljø følges.

Sagsfremstilling

Genbrugs- og beskæftigelsesprojektets overordnede formål ifølge kommissoriet, er:

  1. Opnå en miljømæssig gevinst ved at øge genanvendelsen af affaldet og undgå slutbehandling
  2. Skabe varige jobs til personer på overførselsindkomst gennem forskellige aktivitetstilbud samt regulære jobs i Resursen. Det langsigtede mål var at have 50 pct. af de projektansatte borgere i ordinær beskæftigelse efter et år
  3. Etablere et samarbejde med lokale virksomheder
  4. Sikre et stabilt og givtigt tilbud for de borgere, der benyttede den daværende Genbrugsloppen (genbrugsbutik i tilknytning til den tidligere genbrugsplads i Hobro, drevet som aktivitetstilbud af Handicap).
 

Evaluering af ovenstående punkter samt en kort beskrivelse af udviklingsforløbet, fremgår af evalueringsrapporten (bilag 1).

Styregruppens samlede vurdering er, at Resursen har været et succesfuldt projekt. For eksempel har 24 borgere været gennem aktiveringsforløb i Resursen. Ud af de 24 borgere er 19 i dag i ordinær beskæftigelse. Det langsigtede mål var at have 50 pct. af de projektansatte borgere i ordinær beskæftigelse efter et år.    

Som det fremgår af evalueringsrapportens punkt 4 om aktivitetstilbud til borgere med handicap, er Handicap udtrådt af projektet og vil finde alternative aktiviteter til deres borgere. Årsagen og det fremtidige samarbejde beskrives nærmere i evalueringsrapporten (bilag 1).

Da projektet er overgået til ordinær drift, anbefaler styregruppen, at styregruppen nedlægges.

Styregruppen anbefaler endvidere:

  • at der oprettes en følgegruppe med repræsentanter bestående af ledere og medarbejdere fra Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og fagenheden Natur og Miljø og driftkoordinatoren fra Resursen
  • at følgegruppen årligt afrapporterer til de to fagudvalg

 

Driften af Resursen varetages i dag af I/S Reno-Nord. Driften vil pr. 1. januar 2020 overgå til Mariagerfjord Kommune, Affaldskontoret, tilsvarende driften af kommunens fem genbrugspladser.

Økonomi

Det økonomiske udgangspunkt er, at projektet skal hvile i sig selv, hvilket endnu ikke har været muligt, da omkostningerne er større end indtægterne.

Underskuddet er dækket ind via genbrugspladsernes drift, da der her er besparelse som følge af, at mindre affald bortskaffes til forbrænding og deponi.

Til gengæld har projektet en værdiskabelse som følge af, at flere personer er flyttet fra overførselsindkomst til reel beskæftigelse, hvilket er nærmere beskrevet i evalueringsrapporten.

Budget 2019:

Indtægter 1.190.000 kr.

Udgifter 1.564.000 kr.

Forventet underskud      374.000 kr.

Anslået værdiskabelse 950.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A) 

 

15.00.00-G01-26-19

20. Investeringer på beskæftigelsesområdet 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Jobcenteret har en foreløbig plan for anvendelse af investering på integrationsområdet, som beskrevet i sagsfremstillingen fremsendt til orientering. 

Indstilling

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Inddragelse

Integrationsrådet orienteres om planen.

Sagsfremstilling

På budget 2019 er der afsat 2 millioner kroner til investering i to områder; integration og sygedagpenge med 1 million til hver.

 

Der orienteres om plan for investering i integrationsområdet i nedenstående.

Investeringen vil primært blive anvendt på at nedbringe antallet af flygtninge på overførselsindkomst samt at udvikle et tiltag for at få ægtefælleforsørgede kvinder tættere på arbejdsmarkedet.

Der vil blive iværksat flere virksomhedsrettede forløb i kombination med sprogundervisningen med et ugentligt timeantal svarende til en almindelig arbejdsuge.

Der vil endvidere ske løbende opkvalificering af medarbejderne i Jobcenteret i forhold til at anvende sanktionsredskaberne og fokus på vejledning om repatriering i den løbende sagsbehandling.

Målet er at nedbringe udgiften på forsørgelsesdelen med i alt 26 fuldtidspersoner med endeligt gennemslag i 2020.

Jobcenteret har vurderet, at der er 80 personer, som er klar til arbejdsmarkedet.

Konkret vil der blive anvendt midler til anden aktør, som skal udføre en virksomhedsrettet indsats i kombination med sprogundervisning for 25 af de 80 jobparate ydelsesmodtagere med henblik på selvforsørgelse.

De øvrige vil også modtage en øget aktivitetsindsats, men af jobcenterets medarbejdere.

I efteråret 2019 vil begge indsatser blive evalueret med mulighed for regulering eller forlængelse af indsatser og aftaler.

Sideløbende vil medarbejderne deltage i fagkurser om anvendelse af de nye sanktionsregler og vejledningsforpligtelsen om repatriering. Der vil blive arbejdet med både den mundtlige og skriftlige borgerkontakt.

Tværfaglighed opprioriteres i forhold til gruppen af primært kvinder, som er ægtefælleforsørgede. Her vil der blive investeret i tiltag, der kan føre målgruppen tættere på arbejdsmarkedet.

Dette kan Jobcenteret ikke gøre alene og det vurderes, at samproduktion og inddragelse af civilsamfundet er en nødvendighed.

Jobcenteret vil tage initiativ til at inddrage tværfaglige samarbejdsparter, frivillige, virksomheder og politikere til et fælles opstartsmøde med henblik på at drøfte hvilke mulige tiltag, vi samlet kan udføre. Mødet vil blive faciliteret af en ekstern konsulent.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen. (A)

 

83.15.04-G01-2-14

21. Brug af eksterne konsulenter/rådgivere

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der er til orientering for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelser udarbejdet en oversigt over fagenhedens brug af eksterne konsulenter i 2018.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen i Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse har i samarbejde med staben Økonomi udarbejdet en oversigt over udgifterne til anvendelse af konsulent- og rådgivningsbistand for perioden 2018 i Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Beslutning

Taget til efterreting.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen. (A)

 

27.69.48-K07-1-19

22. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At årsberetningen for Handicaprådet 2018 godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.01.10-G01-4-14

23. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var kort orientering om kommende punkter.

Taget til orientering.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

Lukkede dagsordenspunkter