Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 20. marts 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
53Godkendelse af dagsorden
54Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019
55Anlægsregnskab - Investeringer i Velfærdsteknologi
56Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger
57Anlægsregnskab - Køb af Rørholmsgade 8
58Anlægsregnskab - Veje i byområder 2018.
59Anlægsregnskab - Sti mellem Mariager og Assens
60Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2018
61Anlægsregnskab - Asfalt veje 2018 - Kontrakt med MUNCK
62Anlægsregnskab - Landsbypuljeordningen
63Anlægsregnskab - Rundkørsel ved NOPA i Hobro
64Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget
65Afskrivninger 2018
66Regnskab 2018
67Salg af ejendomme 2018
68Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 29 for Lyngbakken i Hadsund Syd
69Endelig vedtagelse af lokalplan 120/2019 for et boligområde ved Lyngbakken i Hadsund Syd
70Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro
71Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby
72Forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej
73Godkendelse af mobilitetsprojekt i Havbakke skoledistrikt
74Flytning af budget for special- og omsorgstandplejen
75Investering i tæt opfølgning af indsatser for børn og familier
76Finansieringsaftale Taleinstituttet/Nordjysk hjerneskadecenter
77Støtte til iværksætterrådgivning
78Øget indsats for grundsalg
79Rådhusstruktur
80Høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Lukkede dagsordenspunkter
81Eventuel hjemtagelse af regionale tilbud
82Orienteringssager
83Eventuelt

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

53. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.32.00-S00-2-18

54. Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Inden behandling af Regnskab 2018 skal Byrådet forholde sig til de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.

Byrådet godkendte 28. februar 2019 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 90,794 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 8,731 mio. kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At der overføres yderligere 2,449 mio kr. i uforbrugte driftsmidler.
 2. At der overføres yderligere -2,156 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 28. februar 2019 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 90,794 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 8,731 mio. kr.

I de endelige dritsoverførsler foreslås overført yderligere 2,449 mio. kr. Hermed bliver de endelige driftsoverførsler på 93,243 mio. kr. I tabel 1 fremgår fordelingen af de endelige driftsoverførsler sig på de politiske udvalg fra 2018 til 2019.

Tabel 1

 

I de endelige anlægsoverførsler foreslås der overført yderligere -2,156 kr. (tabel 2). Hermed bliver de endelige anlægsoverførsler 6,575 mio. kr. for alle politiske udvalg.

Tabel 2



Økonomi

Tillægsbevilling på 293.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

85.11.00-S55-1-19

55. Anlægsregnskab - Investeringer i Velfærdsteknologi

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

 I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for investeringer i Velfærdsteknologi, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Til budget 2017 blev der afsat pulje på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i efterfølgende år til "Investeringer i Velfærdsteknologi".

Der blev i 2017 kun anvendt 30.000 kr. af puljen. Det uforbrugte rådighedsbeløb på 970.000 kr. blev overført til "Veldfærdsteknologi 2018".

Den samlede bevilling i 2018 var på 2,970 mio. kr.

Der er anvendt i alt 2,106 mio. kr.

Beløbet er anvendt til investering i Viewcare-teknologien. En løsning hvor der opstilles en skærm hos borgeren, hvor en sundhedsmedarbejder så efterfølgende kan gennemføre et "virtuelt besøg" hos borgeren.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 863.239 kr. er overført til 2019, jævnfør Byrådets beslutning 28.02.19.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

82.00.00-S55-1-19

56. Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Vedligeholdelse af kommunale bygninger" 2018.

Der gives årligt en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunens bygninger, og der laves derfor også hvert år et anlægsregnskab for projektet.

Der blev ved budgetvedtagelsen 2018 givet en bevilling på 11,082 mio. kr. Herudover er der overført 3,490 mio. kr. fra 2017 til 2018 fra vedligeholdelse af kommunale bygninger 2017.

Den samlede bevilling i 2018 var på 14,572 mio. kr.

Der er i alt anvendt 13,972 mio. kr. til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger. De planlagte opgaver er udført i henhold til de udarbejdede vedligeholdelesplaner, for de respektive bygninger.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 600.000 er overført til 2019, jvf. Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

82.01.00-S55-1-19

57. Anlægsregnskab - Køb af Rørholmsgade 8

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for køb af Rørholmsgade 8, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24. august 2017 at købe ejendommen Rørholmsgade 8, Hobro.

Bygningen skulle anvendes til Job og Uddannelsescentret (JUC), som tidligere havde til huse på Smedevej i Hobro.

Byrådet gav en bevilling på 3,4 mio. kr.

Der er anvendt 3,397 mio. kr. til køb og handelsomkostninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.00.00-S55-2-19

58. Anlægsregnskab - Veje i byområder 2018.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfaltering af veje i byområder 2018" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 54:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2018 "Asfaltering af veje i byområder 2018".

Regnskabet vedrører en 4-årig partneringskontrakt om asfaltering af kommunens veje indenfor byområderne, som er indgået med YIT Danmark A/S.

Økonomi

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2018 på 4 mio. kr.

Bevillingen er efterfølgende opdelt i 2 projekter:

3 mio. kr. til asfaltering og 1 mio. kr. til renovering af fortove/kantfliser på strækninger, der samtidig asfalteres.

Endvidere blev der overført 365.000 kr. uforbrugt rådighedsbeløb fra 2017 vedr. asfaltering i byområder.

Den samlede bevilling i 2018 var 3,365 mio. kr.

Der er anvendt i alt  2,144 mio. kr. til asfaltering i byområder i 2018.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,220 mio. kr. overføres til 2019, ifølge Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.04.06-S55-1-19

59. Anlægsregnskab - Sti mellem Mariager og Assens

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY. 

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Sti mellem Mariager og Assens" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 55:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsprojektet "Sti mellem Mariager og Assens" afspejler udgifter, der er afholdt i forbindelse med første etape af stien, og omhandler udgifter som ikke kan medregnes i ansøgning til cykelstipuljen, da omkostninger er afholdt før tilsagnet fra cykelstipuljen er givet.

Første etape afsluttes og sammenlægges med bevilling for anden etape.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.00.00-S55-4-19

60. Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2018

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2018" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At restbudget overføres til 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2018" er reserveret til fortovs- og anlægsarbejde på Hostrupvej.

Økonomi

Anlægsbudgettet var på i alt 3,217 mio. kr.

Der er udført arbejde for i alt 2,076 mio. kr.

Restbeløbet på 1,141 mio.kr. overføres til 2019 jf. Byrådets beslutning af 28. februar 2019. Beløbet er reserveret til fortovsarbejder på Hostrupvej.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.00.00-S55-1-19

61. Anlægsregnskab - Asfalt veje 2018 - Kontrakt med MUNCK

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2018" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2018 "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2018".

Regnskabet vedrører en 15-årig funktionskontrakt om asfaltering af kommunens veje undenfor byområderne, som er indgået med Munck.

Økonomi

Udgifterne til asfaltering fordeles med 50% på driften og 50% på anlæg.

Bevillingen i 2018 på anlægsprojektet var på 7,950 mio. kr.

Der er anvendt i alt  7,017 mio. kr. til asfaltering i 2018.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 933.000 kr. tilgår kassen, ifølge Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.11.00-S55-1-19

62. Anlægsregnskab - Landsbypuljeordningen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY. 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for "Landsbypuljeordningen" fremsendes til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 58:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab for ejendomme, der har modtaget støtte til nedrivning i henhold til "Landsbypuljeordningen".

Regnskabet vedrører i alt 62 ejendomme, hvor udgifter og refusioner for ejendommene er bogført i årene 2015-2018.

Økonomi

Udgifter i alt        4.415.937 kr.

Refusioner i alt   -2.533.186 kr.

Nettoudgift i alt    1.882.751 kr.

Der i i årene 2015-2018 løbende hjemtaget lån på 95% af nettoudgiften, svarende til 1.788.613 kr.

Det resterende beløb på 94.138 kr. (1.882.751 kr. minus 1.788.613 kr.) finansieres af de årlige afsatte budgetmidler på 125.000 kr. til formålet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.00.00-S55-3-19

63. Anlægsregnskab - Rundkørsel ved NOPA i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Rundkørsel ved NOPA i Hobro" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 59:

Indstilles godkendt, idet det bemærkes at endelig færdiggørelse af projektet m.h.p. slidlag finansieres af øvrige midler i 2019, ligesom det bemærkes at projektet vil belaste Hostrupvej-projektet med yderligere 240.000.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Sagsfremstilling

Rundkørslen ved NOPA i Hobro er etableret og taget i brug. Rundkørslen er endnu ikke helt færdiggjort. Færdiggørelse (asfaltslidlag, opstribning, jordtilførsel) anslås til ca. 490.000 kr. som finansieres af Teknik og Byg i 2019.

Økonomi

Bevillingen til rundkørslen ved NOPA i Hobro var 5 mio. kr.

Jf. regnskabet, er forbruget på anlægsprojektet i alt 4,992 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.32.00-S00-2-18

64. Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget 20. marts 2019 og Byrådet 28. marts 2019.

Regnskaberne skal forelægges fagudvalgene inden den samlede behandling af årsregnskabet i Økonomiudvalget og Byrådet.

For Økonomiudvalget viser regnskaber for 2018 følgende overordnede resultat i hele 1.000 kr.

 Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt281.271 292.290261.41130.879
Anlæg i alt14.733 -53.24915.554-68.803
Renter, tilskud, udligning og skatter i alt-2.627.356 -2.628.824-2.637.1928.368
Balanceforskydninger32.266 -95.18613.743-108.929

 

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilaget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.32.00-S00-2-18

65. Afskrivninger 2018

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomi har lavet en oversigt over de afskrivninger, der har været i regnskabsåret 2018. Afskrivninger er typisk beløb, der er tilgode og som ikke kan opkræves på grund af forældelse og dødsfald. Der har i alt været afskrivninger på 5,3 mio. kr.

I Mariagerfjord Kommune er det Økonomiudvalget, der godkender afskrivningerne. De skal godkendes, inden regnskabet kan blive godkendt.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

 1. At afskrivningerne for regnskabsåret 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Afskrivningerne falder løbende i regnskabsåret. Det er typisk beløb kommunen har tilgode, som ikke kan opkræves på grund af forældelse og dødsfald.

Herudover kan der være forhold fra år til år, som giver udsving i de årlige afskrivninger.

Gældsstyrelsen har i 2018 gennemført ekstraordinær afskrivning af en større mængde fordringer under inddrivelse. Det drejer sig primært om fordringer med relativt lav værdi, og hvor det vurderes, at skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Afskrivningen er besluttet af et enigt Folketing.

Mariagerfjord Kommune har fra Staten modtaget kompensation på 739.964,57 kr. for afskrevne fordringer på 4,417 mio. kr. Afskrivningerne er indeholdt i nedenstående tabel.

I regnskabsåret 2018 er der afskrevet 5,3 mio. kr.

Afskrivninger på 5,3 mio. kr. i 2018. 
  
Kommuneopkrævningssystemer - bilag vedlagt6.159.142,07 kr.
Reguleringer af billån - afdragsfri del-625.519,30 kr.
Indskudslån - genhusningssager ved dødsfald, dødsboer og masseafskrivninger fra Skat.121.829,13 kr.
Kommunale ældreboliger - Afskrivning af vand- og varmeregnskaber196.176,53 kr.
Grundkapitalindskud - Døstrup Ældrecenter og Rosengårdscentret i forbindelse med salg/nedrivning569.463,00 kr.
Døstrup Ældrecenter - Hensættelser afskrives pga. af salg-1.161.296,06 kr.
Lån til betaling af ejendomsskat - afskrivning ved dødsfald45.874,30 kr.
Feriepenge 2012-600,00 kr.
Restmoms regnskabsår 2017-3.231,00 kr.
Ialt5.301.838,67 kr.

 

Følgende beøb er afskrevet i de tidligere regnskabsår:

2013:   2,034 mio. kr.

2014:   7,800 mio. kr.

2015:   6,560 mio. kr.

2016:   2,949 mio. kr.

2017:   1,319 mio. kr.

Økonomi

I 2018 af der afskrevet ialt 5,3 mio. kr. De har ingen betydning for driften i kommunens regnskab.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.32.00-S00-2-18

66. Regnskab 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det samlede regnskab for Mariagerfjord Kommune 2018 er nu færdigt. Byrådet skal derfor tage stilling til, om det kan blive sendt til kommunens eksterne revisor BDO til revision af årsregnskabet 2018.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At regnskab 2018 bliver sendt til kommunens revision.

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til, om Marigerfjord Kommunes regnskab for 2018 skal sendes til kommunens eksterne revision. Økonomi har udarbejdet regnskabet 2018 med tilhørende bilag.

Regnskabsopgørelsen, finansieringsoversigt samt balance for 2018 fremgår i følgende oversigter.

Regnskabsopgørelse





Finansieringsoversigt



  

Balance





Byrådets målsætninger

Mariagerfjord Kommunes Byråd har vedtaget tre overordnede økonomiske målsætninger i februar måned 2018.

 1. Drift
  Kommunen skal have et overskud på minimum 100 mio. kr. på driften.
  Målet er opfyldt med et realiseret resultat på 130,1 mio. kr.
 2. Anlæg
  Kommunen skal have anlægsudgifter på minimum 1.100 kr. pr. indbygger.
  Målet er opfyldt med anlægsudgifter på 118,1 mio. kr., som svarer til cirka 2.811 kr. pr. indbygger.
 3. Kassebeholdning
  Kommunen skal have en gennemsnitlig beholdning på minimum 100 mio. kr.
  Der har i 2018 været en gennemsnitlig kassebeholdning på 119,7 mio. kr.
Serviceramme
Servicerammen, som udgør de udgifter Mariagerfjord Kommune må afholde til service på fagområderne i alt, udgjorde i det godkendte budget 2018 1.826.851.000 kr.

I regnskab 2018 blev der afholdt 1.815.620.000 kr. til udgifter indenfor Servicerammen.

Mariagerfjord Kommune anvendte således 11.231.000 kr. mindre til udgifter indenfor servicerammen i forhold til budgettet.

Tillægsbevillinger

I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 53,997 mio. kr.:



Regnskabsbemærkningerne for de enkelte områder er behandlet af de politisk udvalg primo marts 2019.

Alle bemærkningerne er godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Økonomidirektøren udsendte 'Ny balance for Regnskab 2018'. Bilaget tilføjes sagen forud for sagens behandling i Byrådet.

Fraværende: Peder Larsen (F) 

 

82.02.00-S55-1-19

67. Salg af ejendomme 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for salg af ejendomme 2018, idet anlægsregnskabets indtægter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet anlægsregnskab for salg af ejendomme 2018.

Der var oprindelig en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. Hertil er overført besparelsen på 800.000 kr. i budget 2018 vedr. arealoptimering.

I 2018 har kommunen solgt følgende ejendomme:

Svinget 2, Døstrup

Elmevej 1, Assens

Ndr. Truevej 8, Vebbestrup.

De samlede indtægter for salg af ejendomme er på 4,1 mio. kr.

Økonomi

Merindtægten på 2,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.15-P16-1-17

68. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 29 for Lyngbakken i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for at udvide ramme HAD.B.1 til også at omfatte et mindre område med to boliger ved Lyngbakken, som er omfattet af lokalplan 120/2019, og for at reducere ramme HAD.R.12 tilsvarende.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 29 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • Administrative rettelser, f.eks. udskiftning af baggrundskort til bilag 1 og mindre rettelser i teksten, der ikke har betydning i forhold til indholdet.
 • Der tilføjes en rammebeskrivelse for HAD.R.12, som også ændres med tillægget.

 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 43:

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker planen godkendt.

Udvalget besluttede, at alle høringsskrivelser indlægges i sagen inden behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Kommuneplantillægget udvider kommuneplanramme HAD.B.1 til at omfatte de to boliger og det reducerer kommuneplanramme HAD.R.12 tilsvarende. 

Planområdet omfatter et i alt ca. 4500 m2 stort areal, beliggende ved et eksisterende boligområde ved Søhøjvej/Lyngbakken i Hadsund Syd. Lokalplanen udvidder området med to boliger, hvoraf den ene er opført i landzone og ikke er omfattet af hverken kommuneplanrammer eller lokalplan.

Byrådet besluttede på mødet 27. april 2017 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området, med henblik på at få den eksisterende bolig over i byzone og give mulighed for endnu en bolig på matr.nr. 11y Haderup, Vindblæs, som på nuværende tidspunkt er udlagt til rekreative formål i kommuneplanramme HAD.R.12.

På byrådsmødet 23. november 2017 blev det besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 120/2017 i offentlig høring i perioden 5. til 26. december 2017.

Planforslagene blev første gang fremsendt til endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø 5. februar 2018, hvor et flertal i udvalget indstiller, at endelig stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen afventer den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der på daværende tidspunkt forventes sat igang i 2018. Samtidig blev det besluttet, at såfremt udviklingsplanen ikke var igang ved udgangen af 2018, så skulle planerne tages op igen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 10 bemærkninger, hvoraf det ene er en samlet bemærkning fra 19 beboere fra boligområdet ved Lyngbakken.

Bemærkningerne berører primært sikring af grundvandsinteresserne, sikring af de geologiske og landskabelige interesser og forholdet omkring vejadgang til området.

Overordnet udtrykkes der modstand mod udstykning af endnu en boligparcel, beliggende i et rekreativt område, som potentielt udgør en trussel i forhold til vandværkets boring, som vandforsyner nærområdet. Næsten alle foreslår at planerne forkastes.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen.

Imod stemte: Casper Hedegaard (B), Jens-Henrik Kirk (C), Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Peder Larsen (F).

Undlod at stemme: Henrik Sloth (V), Mogens Jespersen (V) og Jan Andersen (UP).

 

01.02.05-P16-19-17

69. Endelig vedtagelse af lokalplan 120/2019 for et boligområde ved Lyngbakken i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 120/2019, der omfatter to boliger ved Lyngbakken i Hadsund Syd.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt med de beskrevne rettelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet,

1. At forslag til lokalplan 120/2019 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • Der tilføjes en redegørelse for retningslinjerne for skovrejsning, økologiske forbindelser, dallandskaber, større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber under afsnit 4.2 Kommuneplanen. Alle retningslinjer vurderes at være af underordnet betydning i forhold til lokalplanens indhold.
 • Der tilføjes et afsnit 4.6 Naturbeskyttelsesloven til lokalplanens redegørelse, hvor der redegøres for skovbyggelinjen, som vurderes at være af underordnet betydning i forhold til lokalplanens indhold.
 • § 4 Udstykning udgår, da der ikke er nogen udstykningsplan og der kun er tale om to grunde, hvoraf den ene er udstykket.
 • § 5.2 udgår, idet byggefeltet svarede til hele grunden.
 • § 5.4 ændres fra bebyggelse tillades i to etager til at bebyggelse kun må opføres med én etage med udnyttet tagetage.
 • § 8.3 om forbud mod parkering af lastbiler og større varevogne indenfor lokalplanområdet udgår, jf. indsigelsesnotatet ad) 9 pkt. 4.
 • Bilag 2 tilrettes, så byggefelt og beskyttelseszonen på 35 meter omkring vandværkets boring fjernes. Beskyttelseszonen er der stadig (jf. bekendtgørelse 1.1.2017), men den medtages ikke i lokalplanen, da området så i givet fald vil være pålagt en beskyttelseszone, hvis boringen senere nedlægges.


Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker planen godkendt.

Udvalget besluttede, at alle høringsskrivelser indlægges i sagen inden behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Formål og baggrund

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben/lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af to boliger.

Byrådet besluttede på mødet 27. april 2017 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for to boliger. På byrådsmødet 23. november 2017 blev det besluttet at sende forslag til lokalplan 120/2017 og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 i offentlig høring i perioden 5. til 26. december 2017.

Lokalplanforslaget blev første gang fremsendt til endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. februar 2018, hvor et flertal i udvalget indstillede, at endelig stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen skulle afvente den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der på daværende tidspunkt forventedes sat igang i 2018. Samtidig blev det besluttet, at såfremt udviklingsplanen ikke var igang ved udgangen af 2018, skulle lokalplanforslaget tages op igen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 10 høringssvar, hvoraf det ene er et samlet svar fra 19 beboere i området. Bemærkningerne berører primært sikring af grundvandsinteresserne, sikring af de geologiske og landskabelige interesser og forholdet omkring vejadgang til området. Overordnet udtrykkes der modstand mod udstykning af endnu en boligparcel, beliggende i et rekreativt område, som potentielt udgør en trussel i forhold til vandværkets boring, som vandforsyner nærområdet. Næsten alle indsigere beder udvalget om at forkaste planerne.

Servitutter

I høringsperioden har der været henvist til to servitutter fra henholdsvis 1903 og 1994, i følge hvilke vandværket har sikret sig ret til at tage vand og færdes over matr.nr. 11y Haderup By, Vindblæs. De ledninger og anlæg der nævnes i servitutterne ligger udenfor lokalplanområdet. Der er i begge tilfælde tale om privatretlige servitutter, hvor to parter har indgået en privat overenskomst, herunder aftale om erstatning, som ikke er i strid med eller berører lokalplanen.

Ved forslagets godkendelse i Byrådet blev en servitut om forkøbsret diskuteret. Der er lyst en servitut om forkøbsret på ejendommen, men da servitutten er privatretlig, har den ikke betydning for lokalplanen, idet lokalplanen ikke regulerer ejerforhold. Servitutten gælder derfor fortsat uafhængig af lokalplanens vedtagelse.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen.

Imod stemte: Casper Hedegaard (B), Jens-Henrik Kirk (C), Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Peder Larsen (F).

Undlod at stemme: Henrik Sloth (V), Mogens Jespersen (V) og Jan Andersen (UP).

 

01.02.00-P16-1-19

70. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Med tillægget udlægges der en ny bolig ramme der muliggør opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger i udkanten af Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 46 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 46 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 46:

Udvalget besluttede, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Efter tilretning, indstilles lokalplanen til høring i 8 uger, idet udvalget bemærker, at der i høringsfasen forventes bemærkninger og evt. efterfølgende justering i områdets stibetjening.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillægr nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme, som giver virksomheden Karl Jensen A/S og ejer af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro. Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en grøn kile i midten der forbinder områderne sammen, derudover vil området blive forbundet med skole og hal via stiforbindelser.

For at muliggøre opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger udlægges der en ny ramme HOB.B.55.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i 8 uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.00-P16-2-18

71. Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 149/2019 for at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 47:

Udvalget besluttede, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Efter tilretning, indstilles lokalplanen til høring i 8 uger, idet udvalget bemærker, at der i høringsfasen forventes bemærkninger og evt. efterfølgende justering i områdets stibetjening.

Inddragelse

Forude for udarbejdelse af lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro. Lokalplanforslaget giver virksomheden A/S Karl Jensen og ejeren af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro.

Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby, hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og en grøn kile i midten binder områderne sammen. Derudover vil området blive forbundet med Rosendalskolen og Rosendalhallen via stiforbindelser.

Forbindelsesvej

Fagenheden er på nuværende tidspunkt i gang med at konkretisere Hobro udviklingsplan så det sikres, at de nye byudviklingsområder bliver koblet op på Hobro midtby, skole, naturen og øvrig infrastruktur via vej- og stiforbindelser. I den forbindelse skal der også fastlægges linjeføring af en kommende forbindelsesvej mellem Ndr. Ringvej og Løgstørvej og mellem Løgstørvej og Skivevej. Etablering af et boligområde på matr. nr. 13o vil sandsynligvis forhindre, at forbindelsesvejen kan planlægges langs Vielshøjen via Tobberupvej til Søndre Ringvej, da det vil give for meget trafikstøj til boligerne.

Stiforbindelse

Fagenheden har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen overvejet et stiforløb fra Ribesvej og langs lokalplanens vestlige grænse for at sikre en stiforbindelse fra skole og hal til eventuelle fremtidige boligerområde nord for lokalplanområdet, se vedhæftet bilag. Virksomheden A/S Karl Jensen, der er ejer af den sydlige del af lokalplanområder, ønsker imidlertid ikke at udlægge areal til sådan en sti langs det vestlige skel.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på 8 uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 43, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.17-P16-1-18

72. Forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg er i samarbejde med Center for Byråd, Personale og Strategi ved at udarbejde en fysisk konkretisering af Hobro Udviklingsplan. Den fysiske plan skal blandt andet fastlægge den overordnede infrastruktur, herunder forbindelsevej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skal foretages en undersøgelse af linieføringen for forbindelsesvejen.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tillægsbevilling på 250.000 kr til undersøgelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles tillægsbevilling på 250.000 kr til ekstern undersøgelse af kapacitet og linieføring for forbindelsesvejen mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at antage ekstern rådgivning til undersøgelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Per Kragelund (V) kunne ikke tiltræde godkendelsen, idet de ønskede projektet indarbejdet i budget for 2020.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Hobro

Byrådet godkendte 28. juni 2018 Hobro Udviklingsplan. Udviklingsplanen består af en midtbyplan og en helhedsplan for hele byen.

Byrådet vedtog samtidig, at der skal udarbejdes en fysisk plan for udviklingen af Hobro.

Formålet med en fysisk plan for Hobro er at implementere Udviklingsplanens principper. I den fysiske plan fastlægges således en række overordnede strukturer i form af veje, stier, håndtering af overfladevand og grønne kiler. Strukturer, der samtidig understøtter byens udvikling samt de eksisterende infrastrukturer og funktioner. Den fysiske plan kan dermed danne grundlag for at fastlægge en udviklingsrækkefølge, som kan sikre en effektiv og økonomisk udnyttelse af byens infrastruktur både over og under jordoverfladen (veje, stier, afløb, varme, mv.).

Forbindelsevej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej

Det en del af den fysiske plan at fastlægge de fremtidige overordnede infrastruktur omkring Hobro. En vigtig del heraf er etablering af en forbindelsesven mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

Forbindelsesvejen er tidligere tænkt som en del af en omfartsvej fra Nordre Ringvej til Skivevej og videre til Randersvej, så den kunne aflaste hovedvejen igennem Hobro midtby. På møde den 5. september 2018 besluttede Økonomiudvalget imidlertid, at der udelukkende skal undersøges en forbindelsevej nord for Skivevej med henblik på at kunne indgå i Budget 2020-2023. Fagenheden anbefaler for en god ordens skyld, at undersøgelsen tillige perspektiverer over potentialer og udfordringer i en forbindelsesvejs forlængelse mod syd mellem Skivevej og Randersvej.

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen gjorde direktøren for Teknik og Miljø opmærksom på, at en undersøgelse ikke kan foretages uden inddragelse af eksterne konsulenter. Fagenheden anslår, at en ekstern undersøgelse kræver en tillægsbevilling på 250.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget bemærker, at undersøgelsen ikke skal indeholde perspektiver over potentialer og udfordringer i en

forbindelsesvejs forlængelse mod syd mellem Skivevej og Randersvej.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

13.05.00-P20-1-18

73. Godkendelse af mobilitetsprojekt i Havbakke skoledistrikt

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et mobilitetsplan for et landdistrikt med Havbakkedistriktet som case.

Mobilitetsplanen indstilles til Byrådets godkendelse

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mobilitetsplanen godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 61:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

Inddragelse

Det har været en præmis for projektet, at der skulle være en væsentlig inddragelse af borgerne i Havbakkedistriktet. Dette er sket gennem borgermøder og workshops.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev der igangsat et projekt med at få udarbejdet en mobilitetsplan for et landdistrikt, hvor Havbakkedistriktet er blevet brugt som case.

Der blev indgået en rådgivningsaftale med NT i forhold til udarbejdelsen af mobilitetsplanen.

Målsætninger for Mobilitetsplanen

·       Forbedre borgernes oplevede mobilitet

·       Sikre mere bæredygtig mobilitet og bedre udnyttelse af ressourcer

·       Flere borgere kører kollektivt, samkører og hjælper hinanden med transporten

·       Styrke mobiliteten for mobilitetsudfordrede grupper og ramme helt nye målgrupper

·       Producere nye løsninger sammen med borgerne – styrke samproduktion

·       Afdække lokale mobilitetsbehov

·       Afprøve nye, fleksible og behovstilpassede transportløsninger

·       Sikre lokal forankring og ejerskab til transportløsninger

Projektorganisering og proces

Der har været nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentation fra forvaltningen og NT.

Der ud over har der været nedsat en referencegruppe bestående af byrådspolitikere fra lokalområdet, som løbende er blevet orienteret om og inddraget i processen.

Det har gennem projektforløbet været afgørende, at der har været en stor lokal inddragelse i processen via borgermøder og workshops

Mobilitetsplanen indeholder en behovsanalyse, som har givet et billede af de behov og udfordringer, som borgerne oplever lokalt.

Med afsæt i dette er der udarbejdet et handlingskatalog, som både indeholder allerede kendte tilbud/løsninger som tilsyneladende ikke tilstrækkeligt kendte, men også nye idéer til løsninger.

Pilotprojekt

I opstarten af projektet med Mobilitetsplanen åbnede der sig en mulighed for at søge en pulje i Trafikstyrelsens pulje for kollektiv trafik i yderområder.

Der blev ansøgt om 300.000 kr., og der blev givet tilsagn om støtte på det ansøgte på det vilkår, at Mariagerfjord Kommune skulle bidrage med et tilsvarende beløb i egen finansiering.

Dermed blev det muligt at igangsætte et pilotprojekt omkring delebusser og delebiler, som også er en del af handlingskataloget i Mobilitetsplanen.

I denne proces har det været helt afgørende, at få samlet en række borgere, som kan repræsentere hele lokalområdet bredt, som kan bidrage med at få gennemført pilotprojektet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe sammen med en række engagerede borgere.

Der bliver primo marts stiftet en lokal mobilitetsforening for Havbakkedistriktet, som i praksis skal administrere de 2 delebusser og delebilen.

Der er i pilotforsøgsperioden indgået en partnerskabsaftale mellem Mariagerfjord kommune og mobilitetsforeningen.

Det videre forløb

I handlingskataloget er der, ud over det allerede igangsatte pilotprojekt, angivet en række handlinger/tiltag som der skal arbejdes videre med.

Det har også været tanken med mobilitetsplanen, at de erfaringer der er opnået i processen, skal kunne indgå i tilsvarende områder andre steder i Mariagerfjord kommune. Her kan det anbefales at afvente pilotprojektets evaluering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.00.00-G01-6-19

74. Flytning af budget for special- og omsorgstandplejen

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

I dag er special- og omsorgstandplejen placeret under budgettet for Sundhed og Omsorg. Den kommunale tandpleje er placeret under Børn og Families budget. For at kunne skabe et bedre overblik over forbrug, stille større faglige krav til leverandører af specialtandpleje samt sikre faglig udvikling af omsorgstandplejen, ønskes budgettet for special- og omsorgstandplejen overflyttet fra Sundhed og Omsorg til tandplejen under Børn og Familie fra 1. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At special- og omsorgstandplejens budget pr. 1. januar 2019 flyttes fra Sundhed og Omsorg til Børn og Familie.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. marts 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V), Mette Binderup (A).

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg er i dag budgetansvarlige for special- og omsorgstandplejen, mens den kommunale tandpleje hører under Børn og Families budgetområde. Denne opdeling af tandplejen har været gældende siden kommunesammenlægningen i 2007. Da den kommunale tandpleje i dag varetager både tandplejen for børn og unge, omsorgstandplejen og specialtandplejen, og opgaverne sker sideløbende og oftest af samme personalegrupper, vil et samlet budget dog i højere grad kunne understøtte det nuværende arbejde i tandplejen.

I dag varetages omsorgstandplejen ude på de enkelte plejecentre, og det er Myndighed og Visitation, der visiterer borgere til omsorgstandpleje. I 2019 er der et mål om at visitere flere borgere ind i omsorgstandplejen. Ønsket om at flere visiteres til omsorgstandpleje skyldes blandt andet, at flere ældre i dag har bevaret deres tandsæt i en meget høj alder. Dette er væsentligt at vedligeholde, også når den ældre bliver svækket og kommer på plejehjem.

Ved flytning af budgettet vil det stadig være personalet på plejecentrene, der varetager den daglige omsorgstandpleje, men den kommunale tandpleje vil i endnu højere grad kunne understøtte arbejdet med omsorgstandpleje.

Den kommunale tandpleje vil blandt andet have fokus på følgende i samarbejdet med plejecenterpersonalet og visitationen:

 • Et øget samarbejde med visitatorerne - herunder fokus på at opstille nye visitationskriterier og sikre løbende dialog
 • Øget fokus på opkvalificering af plejepersonale og øget samarbejde om borgerne
 • Årlig undervisning af plejepersonalet i tandpleje
 • Individuel instruktion ved den den enkelte borger
 • Udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner, som blandt andet indeholder en vurdering af den enkelte borgers evne til selv at børste tænder

 

For så vidt angår specialtandpleje er udgifterne hertil steget de senere år både til de kommunale og til de private tandpleje klinikker. De øgede udgifter til den specialiserede behandling skyldes blandt andet, at Mariagerfjord Kommune afholder udgifterne til andre kommuners borgere, som er bosat i Mariagerfjord Kommune på opholdssteder som eksempelvis Sødisbakke. Herudover ses et behov for, at der kan stilles faglige krav til behandling og at priserne til blandt andet de protetiske behandlinger fremadrettet forhandles på et fagligt grundlag. Hvis det samlede budget overflyttes til den kommunale tandpleje vil det i større grad være muligt at gennemskue udgifterne til den specialiserede behandling.

Den kommunale tandpleje har allerede iværksat flere tiltag, som skal ruste de kommunale klinikker til at varetage en større andel af borgere med specielle behov. Blandt andet har tandplejen etableret loftlifte i de handicapvenlige klinikker i både Hadsund og Hobro for at kunne tilbyde kvalificeret behandling til særligt kørestolsbrugerne.

Med udgangspunkt i et ønske om at sikre en faglig opkvalificering af omsorgs- og specialtandplejen og en naturlig sammenhæng i hele tandplejen ønskes budgettet overflyttet fra Sundhed og Omsorg til Børn og Familie med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Økonomi

Der skal budgetoverføres 2.072.000 kr. fra Sundhed og Omsorg til Børn og Families budget. Budgettet har de senere år været stabilt og med et mindre overskud. Dog var der behov for en tillægsbevilling i 2017. Udgifter til omsorgstandpleje hos private tandlæger er stadigt faldende, og dette sammen med svagt stigende indtægter, har kunnet dække stigende udgifter til specialtandpleje udført både af kommunens klinikker og specialklinikker i Region Nordjylland og Region Midt. Tandplejen har i 2019 afsat 200.000 kr. til at dække de forventede merudgifter, som vil komme, hvis antallet af patienter i omsorgstandplejen øges.



Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.24.00-G01-38-19

75. Investering i tæt opfølgning af indsatser for børn og familier

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

For at opnå en tættere opfølgning af indsatser for børn og familier, ønskes der en budgetomplacering indenfor fagenheden Familie.    

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At der investeres 1.500.000 kr. i flere socialrådgivere.
 2. At investeringen sker gennem en budgetomplacering af midler fra konto 5 til konto 6.

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der ønkes at investere i flere socialrådgivere, så der kan følges tættere op på de indsatser, som familier modtager.  Der er mange forskellige indsatstyper både forebyggende indsatser til børn og forældre i familiernes hjem og anbringelser af børn og unge.

Investeringen i tættere opfølgning har både et økonomisk og fagligt sigte. En tættere opfølgning af de iværksatte indsatser skal først og fremmest sikre, at familierne hele tiden får de rette indsatser, den rette mængde og det rette udbytte. Den del sikres af familierådgivningen, som har den koordinerende funktion mellem familie og udføreren af indsatsen, hvad enten der er tale om en kommunal eller ekstern leverandør. Erfaringer fra andre kommuner viser samtidigt, at antallet af indsatser kan nedbringes ved at investere i tættere opfølgning for hele tiden at sikre den bedste effekt for barnet og familien. En tættere opfølgning kan også medføre, at der er behov for mindre indgribende indsatser, ligesom mængden af indsatser også kan nedbringes.

I henhold til Lov om Socialservice skal en rådgiver som minimum følge op hos familien tre måneder efter iværksættelse af en indsats og derefter hver sjette måned. Der er et ønske om at kunne følge op minimum hver tredje måned. For at dette kan lade sig gøre skal rådgiverne varetage opfølgningen for et færre antal familier, hvilket giver tid til tættere opfølgning og bedre samarbejde med familien og udføreren af den givne indsats.

I dag har en rådgiver i Mariagerfjord Kommune mellem 30-35 familiesager. Antallet af familiesager, som en rådgiver skal varetage, er steget grundet de besparelser, kommunen har måttet foretage generelt i 2019 og den normering, der er fjernet i forbindelse med, at der kommer færre familier med anden etnisk oprindelse til kommunen. Imidlertid skal rådgiverne fortsat varetage arbejdet med uledsagede børn til de bliver voksne og de skal varetage arbejdet med de familier, der fortsat har behov for støtte. Dette gør, at det generelle antal sager pr. rådgiver, er steget.

I kommuner, der har succes med tættere opfølgning, anbefales det, at antallet af familier ligger mellem 20-25 pr. rådgiver. Effekten og vigtigheden af en faglig prioritering af opfølgningsindsatsen underbygges af en rapport udgivet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fra januar 2018 med titlen ”inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn og ungeområde".

Økonomi

Der omplaceres i alt 1.500.000 kr. indenfor fagenheden Familie til investering i rådgivere fra funktionsområde 5.28.21 og 5.28.24 til 6.45.51.

Beslutning

Sagen blev sendt retur til fornyet behandling i fagudvalget.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.00.00-P27-1-19

76. Finansieringsaftale Taleinstituttet/Nordjysk hjerneskadecenter

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Den fireårige forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber 31. december 2019. På møde i Kommunekontaktrådet (KKR) 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At indstillingen fra KKR om at vælge finansieringsmodel B godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. marts 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V), Mette Binderup (A).

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 24:

Indstilles godkendt. Udvalget anerkender det lokale arbejde, og vi anvender allerede andre tilbud, og vil dermed fortsat kunne give Mariagerfjord Kommunes borgere et højt kvalificeret tilbud. Det er forventningen at ventelister kan afkortes.

Inddragelse

Handicaprådet drøftede sagen på deres møde 14. marts 2019.

Det er væsentligt for handicaprådet, at de borgere der har behov for et højt specialiseret tilbud får dette rettidigt - uanset hvilken model der vælges.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i dag er en del af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen (læs mere i bilag 1). Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”.

Model A:

Model A indebærer, at der indgås en ny finansieringsaftale, hvor Taleinstituttet er garanteret en minimumsomsætning på 18,2 mio. kr., således at specialiseringsniveauet kan opretholdes. Ved denne model vil Aalborg Kommune fortsat finansiere 10,3 mio. kr., mens de øvrige ti nordjyske kommuner finansierer 7,9 mio. kr. Fordelingen af de 7,9 mio. kr. mellem de ti nordjyske kommune kan ske på en af to følgende måder:

 • Model A0 (fordeling efter nuværende metode): 4 mio. kr. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal i de nordjyske kommer. Restfinansieringen fordeles efter kommunernes forbrug i det foregående år.
 • Model A1 (fordeling efter befolkningstal): De 7,9 mio. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal.

 

Model B:

I model B fornyes den nuværende aftale ikke. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres, således at det primært er et tilbud målrettet Aalborg Kommunes borgere.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. De enkelte kommuner kan indgå bilaterale aftaler og fortsætte som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

 

De to modeller uddybes yderligere i bilag 2.

Forbrug af taleinstituttets ydelser

Mariagerfjord Kommune har i aftaleperioden for 2016-2019 haft et forbrug af ydelser på Taleinstituttittet/Hjerneskadecenter Nordjylland, der ikke har modsvaret den andel Mariagerfjord Kommune finansierer i samarbejdet. Det betyder, at kommunen har betalt mere for de anvendte ydelser, end man har fået ud af at være med i samarbejdsaftalen. Mariagerfjord Kommune har gennem alle årene været interesserede i at købe enkeltydelser tilsvarende behovet i stedet for at købe ydelserne inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det har dog ikke været muligt grundet samarbejdsstrukturen.

Mariagerfjord Kommunes relativt lave forbrug af taleinstituttets ydelser kan forklares i, at kommunen selv løser langt de fleste opgaver, når det vedrører det almene og avancerede niveau af genoptræning. Disse opgaver varetages af kommunens neuroteam, hvor der er ansat terapeuter med særlig uddannelse og erfaring inden for det neurologiske områder. Derudover har kommunen indgået et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune omkring Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). CKU tilbyder kognitiv træning og talepædagogisk undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade, henholdsvis i Hobro, Arden og Aars. Denne løsning har også sammenhæng til kommunens geografiske beliggenhed og prioritering af nærhedsprincippet over for borgerne.

I forhold til den højtspecialiserede rehabilitering er borgere med behov for dette ofte blevet tilbudt et forløb på det højtspecialiserede landsdækkende tilbud Neurocenter Østerskoven i Hobro. Det skyldes, at mange af disse borgere har brug den højt specialiserede rehabilitering døgnet rundt, hvilket Neurocenter Østerskoven tilbyder. Da Neurocenter Østerskoven er beliggende i Hobro har kommunen også kunne tilrettelægge ambulante forløb for borgere med behov for højt specialiseret rehabilitering i egen bolig. Således er der også her en overvejelse i forhold til nærhed for den enkelte borger.

CKU varetager tilbud primært for voksne, mens Østerskoven har tilbud til borgere fra 15 år og opefter. Derfor har en del af udgifterne til Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet ydelser målrettet børn- og ungeområdet. Forbruget af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser på børn- og ungeområdet har dog også været faldende de senere år. Det skyldes ligeledes, at en større og større andel af genoptræningen på det almene og avancerede niveau for børn og unge nu varetages i kommunen af blandt andet PPR. Derudover har en del af forbruget hos Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet samråd, hvilket vil sige faglig sparring til blandt andet det kommunale hjerneskade team.

Hvis Mariagerfjord Kommune træder ud af aftalen, vil det ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau, da kommunen selv varetager en stor andel af opgaverne og har gode muligheder for at købe ydelser på institutioner beliggende i kommunen. Samtidig undersøges lige nu muligheden for at indgå et himmerlandsk samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands Kommune om hjerneskadeområdet. Der er planlagt et samarbejdsmøde, hvor rammer og forventninger skal drøftes.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune har både i 2016, 2017 og 2018 forbrugt færre ydelser end finansieringsandelen modsvarer. Ved at træde ud af samarbejdet vil Mariagerfjord Kommune kunne tilkøbe ydelser baseret på det reelle behov, samtidig med at der vil være et overskud i forhold til finansieringsandelen.

 201620172018
Finansieringsandel 451.157460.631528.639
Forbrug 406.762273.632352.764
Mindreforbrug 44.395186.999175.875

 

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Børn og Families indstilling til godkendelse i Byrådet.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

24.00.00-Ø40-1-18

77. Støtte til iværksætterrådgivning

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Erhvervsråd anmoder Mariagerfjord Kommune om økonomisk bidrag på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune i 2019 udbetaler en engangsbevilling på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning.

2. At der udarbejdes en resultatkontrakt mellem Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune for 2020.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har tidligere bidraget økonomisk til grundlaget for et fælles nordjysk tilbud om iværksætterrådgivning via programmet Nordjysk NewBizz. Programmet har været forankret ved Væksthus Nordjylland og hos de nordjyske erhvervskontorer. Iværksættertilbuddet har været finansieret via bevillinger fra EU’s Socialfond, EU’s Regionalfond og Vækstforum Nordjylland samt med medfinansiering fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I 2016-2018 har Mariagerfjord Kommune årligt bidraget med 4 kr. pr. indbygger. I 2018 svarede dette til et beløb på 186.000 kr., som blev sendt direkte til Væksthuset.

Væksthus Nordjylland - nu Erhvervshus Nordjylland - har konstateret en række uhensigtsmæssigheder i forbindelse med administration af iværksættertilbuddet under reglerne for EU’s Socialfond, hvorfor de ikke har søgt om programbevilling for 2019 og frem. Erhvervshuset og de nordjyske erhvervsråd har uden held søgt andre finansieringsmuligheder via EU-programmer, fonde med videre. Herefter er det besluttet, at Erhvervshus Nordjylland og erhvervsrådene vil forsøge at videreføre konceptet med de væsentligste tilbud til før-startere og iværksættere i form af iværksættercafeer og individuel afklaring.

Det nye iværksættertilbud forventes finansieret ved en kombination af erhvervsrådenes basisbevillinger og kommunernes hidtidige bidrag til Væksthusets iværksætterprogram. Derfor søger Mariagerfjord Erhvervsråd nu om, at Mariagerfjord Kommune med virkning fra 1. januar 2019 støtter den lokale iværksættervejledning med et beløb på 186.000 kr. svarende til det beløb, der tidligere blev betalt til Væksthuset, så indsatsen kan videreføres lokalt.

På baggrund af Mariagerfjord Erhvervsråds fremsendte oplysninger om det nye lokale iværksættertiltag (se bilag), indstilles det, at Mariagerfjord Kommune i 2019 udbetaler en engangsbevilling på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning med henvisning til, at der i løbet af 2019 bør ske en fremtidig rolleafklaring i forhold til hvilke opgaver, Erhvervshus Nordjylland fremadrettet forventes at udføre.

Yderligere indstilles det, at der udarbejdes en resultatkontrakt for 2020, så Økonomiudvalget har et klart overblik over, hvilke opgaver Mariagerfjord Erhvervsråd løser for det årlige grundkontingent.

Økonomi

Der ansøges om 186.000 kr. til iværksætterrådgivning i 2019.

I Mariagerfjord Kommunes tekniske budget 2019 er der allerede afsat 186.000 kr. til 'Nordjysk Iværksætternetværk' (Teknisk budget 2019, side 27 under 'Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter').

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.00.00-P20-24-17

78. Øget indsats for grundsalg

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Der har i løbet af 2018 været gennemført et internt projekt med fokus på at optimere området for køb og salg af ejendomme (jord og bygninger) i Mariagerfjord Kommune. Projektet er afledt af beslutningen om øget fokus på området i Budget 2018.
Projektet har tydeliggjort et behov for at styrke salgsopgaven, både strategisk og operationelt, for at Mariagerfjord Kommune kan skabe vækst og udvikling inden for bosætning og erhverv, og at skabe udvikling i kommunens udlæg i jordforsyning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:       

1. At der i en tre-årig periode afsættes resurser til en øget indsats i forhold grundsalg og salg af kommunale bygninger 

2. At finansieringen til den øgede indsats findes via jordforsyningen i en tre-årig periode

3. At projektet evalueres efter 2,5 år med henblik på vurdering af mulig forlængelse af projektet

Sagsfremstilling

Opgaven med salg af kommunens arealer og byggegrunde vurderes at have et større potentiale, end det der bliver indfriet i dag i Mariagerfjord Kommune. Et salg starter allerede, når strategien for kommunens fysiske udvikling fastlægges, og slutter først når et boligområde står færdigbygget med solgte grunde og etablering af grundejerforeninger.

På baggrund af sidste års projektforløb vurderer direktionen, at det vil være en god investering for kommunens bosætningsmuligheder, image og branding at projektansætte en ny medarbejder med en salgsprofil. Den nye medarbejder planlægges både at skulle indgå i det strategiske arbejde med at vurdere mulighederne i (bolig-)markedet med henblik på at kvalificere kommunens byudviklingsaktiviteter, indgå i strategisk markedsføring og sikre et effektivt grundsalg.

Direktionen vurderer, at hvis opgaven placeres entydigt, og der samtidig gives et mandat til at udvikle opgaven, vil det medføre en øget kvalitet i nye byudviklingsprojekter og bidrage et øget grundsalg.

Målet er fremadrettet at opnå et mere helhedsorienteret fokus på salgsopgaven. Det gælder fra strategi til salg, hvor der er en sammenhæng mellem den strategiske byudvikling, kobling til øvrige initiativer og bosætningsstrategier samt målopfølgning på salg. I den sammenhæng vurderer direktionen, at der er et øget behov for fokus på især salgsopgaven i Mariagerfjord Kommune.

Helt konkret er formålet med de øgede resurser og indsatsen:

 • Øge kommunens grundsalg og salg af bygninger (kloge m2)
 • Skabe en bedre koordinering af kommunens arbejde med byudvikling og salg af kommunale byggegrunde og erhvervsgrunde
 • Skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, og sikre fokus på at Mariagerfjord Kommunes strategier for byudvikling bliver udmøntet i konkrete salgsaktiviteter
 • Sikre en strategisk og målrettet forankring af markedsføring, herunder sammenhæng mellem de strategiske tanker og konkrete PR-aktiviteter for grundsalg
 • Forstærke kommunen som initiativtager på opsøgende samarbejde med investorer og private projektudviklere. Dette vil ikke blot skabe et øget salg, men vil også bidrage til en højere kvalitet i udvikling af nye by- og boligområder


Projektansættelsen foreslås som udgangspunkt at løbe i tre år, hvorefter en evaluering vil vise, om der er grundlag for at forlænge indsatsen. Evalueringen planlægges forelagt Økonomiudvalget forud for projektperiodens udløb med henblik på en vurdering af ophør af projektet eller forlængelse.

Til orientering er vedlagt en oversigt over solgte byggegrunde i 2018 og en oversigt over beholdning pr. 28.02.2019.

Økonomi

Finansieringen af en tre-årig projektansættelse foreslås at ske gennem jordforsyningen.
Viser det sig, at projektet ikke er rentabelt, det vil sige, at der ikke er sket et øget salg af byggegrunde i projektperioden, ophører projektet efter tre år. Beløbet foreslås at være 800.000 kr. årligt (dækker lønudgifter og delvis markedsføringsudgifter).

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at indsatsen ikke sker i en tidsbegrænset periode, og at der gives en årlig afrapportering af indsatsen til Økonomiudvalget.

 

82.06.00-P16-1-11

79. Rådhusstruktur

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Af budgetaftalen for Budget 2019-22 fremgår det, at Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2019 skal træffe beslutning om den fremtidige rådhusstruktur.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om der skal arbejdes videre med et af de beskrevne scenarier - model 1, model 2, model 3 eller model 3B

2. Der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen, hvis scenariet er model 1

3. Der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassen, hvis scenariet er model 2, 3 eller 3B. Denne bevilling skal også finansiere en analyse af den eksisterende struktur i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

4. Der gives en bevilling på 0,250 mio. kr. finansieret af kassen, hvis den eksisterende rådhusstruktur bevares til gennemførsel af analyse i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

Sagsfremstilling

I oplægget til 2025-strategi, som indgik i Byrådets budgettemamøde 28. juni 2018, var et af forslagene at vurdere kommunens rådhusstruktur. Af budgetaftalen for Budget 2019-22 fremgår det, at Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2019 skal træffe beslutning om den fremtidige rådhusstruktur.

Oplægget tager udgangspunkt i en analyse af rationalet ved at samle rådhusene, beskrevet i tre modeller.

Model 1

Et nyt samlet rådhus.

Model 2

Fremtidig samling af rådhusfunktioner på to lokationer, Øst og Vest i kommunen, hvor rådhuset i Hadsund bevares og de resterende sammenlægges i ét nyt rådhus.

Model 3

Samling af de rådhusfunktioner, der er spredt i Hobro, på én adresse. Arden, Mariager og Hadsund bevares.

Analysen er vedhæftet som bilag, hvoraf også forudsætningerne for beregningerne fremgår. Hovedkonklusionen i analysen er:

 • Model 1: Det koster årligt kommunen 7.648.719 kr. (bruttorationale) at fastholde den nuværende rådhusstruktur set i forhold til at samle de nuværende 8 administrations-adresser i én ny samlet bygning. Efter investering i nybyggeri, vil der fra år 1 være et årligt overskud på mindst 2,24 mio. kr.

 

 • Model 2: Hvis der opføres et nyt rådhus til erstatning for rådhusene i Hobro, Arden og Mariager – og Hadsund bevares – vil der fra år 1 være et overskud på 337.000 kr.

 

 • Model 3: Hvis de fire adresser i Hobro samles i et nyt byggeri og Hadsund, Arden og Mariager bevares, vil der fra år 2 være overskud på 5.000 kr.

 

I analysen er der forhold, der ikke er medregnet, og som det på nuværende grundlag vil være for usikre at estimere. Det drejer sig primært om arealerhvervelse og p-pladser, hvor allerede eksisterende forhold vil have betydning. Som udgangspunkt koster det ca. 49.000 kr. i renter og afdrag (pr. marts 2019) at lånefinansiere 1 mio. kr. Normtal for nyanlægning af P-pladser er ca 40.000 kr. pr. plads. Dermed er et nøgletal ca. 200.000 kr. årligt i renter og afdrag for nyanlægning pr. 100 p-pladser. Behovet for antal p-pladser vil være afhængig af både scenarie og eksisterende forhold.

Øvrige overvejelser - Model 3B

I oplægget til 2025-strategi var et andet af emnerne muligheden for et Sundhedshus i Hobro. Der er udarbejdet notat herom med baggrund i, at Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes med ”kloge kvadratmetre”. I den forbindelse står man på sundheds- og omsorgsområdet over for nogle bygningsmæssige udfordringer. De består blandt andet i høje udgifter til husleje, dårlig udnyttelse af kvadratmeterne på flere lejemål og væsentlige arbejdsmiljøproblemer forårsaget i de fysiske forhold på Brogade i Hobro, hvor Hjemmeplejen, Sygeplejen og Sundhed og Træning har til huse. Samtidig skaber den demografiske udvikling med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme et øget pres på det nære sundhedsvæsen. Derfor er der et presserende behov for at tænke i nye løsninger inden for sundheds- og omsorgsområdet i Mariagerfjord Kommune. Endelig er der med Regeringens udspil til Sundhedsreform lagt op til yderligere fokus på det nære sundhedsvæsen.

Uagtet model for rådhusstruktur, bør et grundlag for at sammentænke et byggeri med sundhedshus indgå i den videre proces. Ligeledes bør også tidligere overvejelser vedr. kulturhus/bibliotek, eller delfunktioner i forhold hertil, indgå i en videre proces for behov, areal- og økonomidimensionering.

Der er brug for, at der træffes beslutning omkring den fremtidige rådhusstruktur i Mariagerfjord Kommune, og i forlængelse heraf afsættes midler til et forprojekt, der gennembelyser, -beskriver og -beregner på et konkret projekt, som kan danne grundlag for en endelig beslutning omkring omfang, beliggenhed, funktion og indhold frem mod kommende Budget 2021.

Nuværende struktur i organisering og funktion på de eksisterende rådhuse

Hvis Byrådet beslutter ikke at arbejde videre med model 1, et nyt samlet rådhus, er der behov for at optimere den nuværende udnyttelse af de eksisterende bygninger. Den geografiske placering af fagenheder og stabsfunktioner er historisk betinget og er ikke nødvendigvis den optimale struktur i dag. Dette skyldes opgaveglidninger, nye tværgående faglige- og strategiske samarbejder og af- og udvikling af opgaveområder set hen over de seneste 10 år. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om medarbejderne forsat er placeret de rigtige steder i forhold til løsning af deres opgaver og det tværfaglige samarbejde.

En særskilt udfordring for den nuværende struktur er nye sikkerhedskrav som følge af persondataforordningen, hvor det i langt højere grad skal reguleres, hvem der har adgang til de enkelte dele af bygningerne.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at der arbejdes videre med Model 3B, og der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Denne bevilling skal også finansiere en analyse af den eksisterende struktur i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker model 1 gennemført, og at der etableres et nyt samlet rådhus.

 

01.01.00-P17-1-17

80. Høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget besluttede 6. marts 2019, at der fremsendes et administrativt høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Det administrative høringssvar er under udarbejdelse og afsendes inden høringsfristens udløb mandag den 18. marts 2019 kl. 10:00.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at det administrative høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen godkendes.
 

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen udsendte 21. januar 2019 forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i en 8 ugers høringsperiode.

Ansøgningen fra Mariagerfjord Kommune indeholdt 27 områder på i alt 6.541 hektar. Forslaget til landsplandirektivet indeholder kun 19 udviklingsområder i Mariagerfjord Kommune på i alt 2.296 hektar. Center for Byråd, Personale og Strategi (CPBS) har været i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen for at fastholde alle ansøgte udviklingsområder.

Kommunaldirektør, Lars Clement og og Planchef, Allan Hassing mødtes med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen den 12. marts 2019. Mødet gav et indblik i Miljøstyrelsens metoder og vurdering af de ansøgte udviklingsområder.

Miljøstyrelsens repræsentanter gav udtryk for, at det ville være meget vanskeligt, at få de udtagne områder med ind i landsplandirektivet igen uden fornyet høring. De mener, at områderne i stedet skal vurderes nærmere i forbindelse med en konkret planlægning for de enkelte områder.

Det er forsat CPBS’ vurdering, at Miljøstyrelsen har reduceret og fjernet de ansøgte udviklingsområder områder ud fra generelle landskabsvurderinger, alene fordi de ikke ønsker store sammenhængende udviklingsområder i kystnærhedszonen. Administrationen er dermed ikke i overensstemmelse med formålet med revisionen af Planloven.

Landsplandirektivet indeholder stort set kun udviklingsområder ved byerne og giver dermed ikke nye udviklingsmuligheder i landzone. Det omfattende arbejde bag ansøgningen om udviklingsområderne vil dermed kun få ringe effekt. CBPS vurderer, at vil være langt mindre ressourcekrævende at planlægge for byudvikling i kystnærhedszonen efter Planlovens almindelige bestemmelser for kystnærhedszonen, der fortsat gælder uden for udviklingsområderne.

Den løbende dialog med styrelserne og den korte svarfrist har gjort det nødvendigt at fremsende et administrativt høringsvar, der efterfølgende kan behandles politisk.

Det administrative høringssvar er fortsat under udarbejdelse og vil blive eftersendt til Økonomiudvalget mandag den 18. marts 2019.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter

30.18.00-A00-1-19

81. Eventuel hjemtagelse af regionale tilbud

 

00.01.00-G01-48-17

82. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

83. Eventuelt

 

Bilag