Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 16. januar 2019 kl. 16:00 i Hadsund rådhus, mødelokale 2, stuen
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

05.00.00-P15-1-18

2. Trafikhandlingsplan 2019

Forventet sagsgang

Intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, UTM

Anledning

Fagenheden Teknik & Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan for 2019, som hermed sendes i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og som Udvalget for Teknik og Miljø efterfølgende bedes drøfte og godkende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

1.At Handicaprådet afgiver evt. høringssvar til Trafikhandlingsplan 2019.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2019 sendes hermed i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Forinden sendes Trafikhandlingsplanen i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Fagenheden Teknik & Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen, så den er tilpasset udviklingen i trafikken og uheld. Desuden inddrager Trafikhandlingsplanen borgernes løbende henvendelser i den fremtidige trafikplanlægning.

Uheldsudviklingen for 2018 har vist en stigning i forhold til de foregående år.

Hvilke faktorer der spiller ind i den konkrete stigning er svære at identificere, og forventningen er da også fortsat, at målsætningen for 2020 kan realiseres, under forudsætning af en fokuseret indsats.

Trafikhandlingsplan 2019 udpeger og prioriterer projekter, der skal gennemføres i 2019 og 2020 samt efter 2020. I Trafikhandlingsplanen er cykelprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

Fagenheden har i 2018 gennemført og igangsat en række af de prioriterede projekter fra 2018 med det formål at forbedre trafikken og trafiksikkerheden. De gennemførte projekter fremgår af Trafikhandlingsplan 2019.

I 2018 har Teknik & Byg modtaget 26 relevante henvendelser:

•4 imødekommes med nye projekter

•13 projektforslag skal undersøges nærmere

•1 imødekommes med allerede udpegede projekter

•8 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

De 4 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2019.

Ved hver henvendelse har der været løbende dialog med ansøger.

Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2019 også være adfærdsregulerende i form af deltagelse i kampagner i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Beslutning

Anders Lynge Haagensen orienterede om Trafikhandlingsplan 2019.

Tilgængelighed er ikke længere en udtrykkelig del af Trafikhandlingsplanen. Men tilgængelighed skal alligevel tænkes ind i alle projekter.

Tilgængelighedsproblematikker, eksempelvis som Handicaprådet bliver opmærksom på, kan til enhver tid indrapporteres til Teknik og Byg.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

00.00.00-A00-105-18

3. Ny organisering af beskyttet beskæftigelse

Forventet sagsgang

AU/SO, høring, SO/AU, ØK, BY

Anledning

Beskyttet beskæftigelse samt jobrettede forløb af ledige på Specialenheden, Sverigesvej i Hadsund er i dag organiseret under Fagenheden Arbejdsmarked.

Det indstilles, at specialenheden fremadrettet organiseres i Fagenheden Handicap.

IndstillingIndstilling 7. januar 2019, pkt. 2:

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At beskyttet beskæftigelse overgår til Fagenheden Handicap.

2. At budgettet overgår til fagenheden Handicap.

3. At Fagenheden Arbejdsmarked fortsat benytter Specialenheden til de jobrettede indsater, de ønsker at tilbyde borgerne.

4. At forslaget sendes i høring ved LokalMED Specialenheden og Handicapråd inden videre politisk behandling.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. januar 2019, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Fraværende med afbud: Jan Andersen (UP).

Inddragelse

Forslaget indstilles sendt i høring ved LokalMED Specialenheden og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På Specialenheden Sverigesvej i Hadsund drives flere former for tilbud. Den største del er beskyttet beskæftigelse, hvor der er 25 heltidspladser fordelt på 32 førtidspensionister med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der tilbydes beskyttet beskæftigelse. Den beskyttede beskæftigelse er underleverandør til både private virksomheder og Mariagerfjord Kommune.

En anden del af Specialenhedens funktion er at udvikle og gennemføre jobrettede forløb for ledige med særlige behov. Dette foregår i tæt samarbejde med jobcentret og erhvervslivet for derigennem at klargøre de ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Herudover varetager specialenheden også udredning af unge med indlæringsvanskeligheder og unge med særlige behov. De afklares til uddannelse eller arbejde, der på sigt bringer dem til selvforsørgelse.

Borgerne møder ind på et af de tre produktionsværksteder, og alle får løn for det, de laver. Arbejdet består af f.eks. maskinarbejde, smedeopgaver, montageopgaver, pakkeriarbejde, køkkenarbejde eller rengøringsarbejde. Borgergrupperne har stor glæde af at arbejde sammen side om side, og det er væsentligt at bevare.

De borgere, der typisk benytter den beskyttede beskæftigelse, får bostøtte eller botilbud via fagenheden Handicap. Når borgerne tilbydes beskyttet beskæftigelse afregner fagenheden Handicap i dag en takst for denne ydelse til fagenheden Arbejdsmarked.

Det foreslås, at Specialenheden i Hadsund organisatorisk overgår til fagenheden Handicap – herved overgår leder af Specialenheden også til fagenheden Handicap.

Samtidigt påtænker fagenheden Handicap at opstarte andre former for beskyttet beskæftigelse i Hobroområdet i løbet af 2019. Her vil det også være muligt at tilbyde jobrettede forløb for ledige eller for andre borgergrupper som fagenheden Arbejdsmarked ønsker at tilbyde borgere.    

Den organisatoriske ændring ønskes for at skabe en større sammenhæng med de øvrige tilbud for borgere med handicap. Det forventes, at flere borgere med handicap vil kunne gå fra at have haft et aktivitetstilbud til at få beskyttet beskæftigelse eller endog komme i løntilskudsjob i en virksomhed.

At være i beskæftigelse betragtes som et aktivt bidrag til fællesskabet og dermed at være af betydning for andre. Beskæftigelsesbegrebet er i denne sammenhæng en fællesnævner for de daglige aktiviteter, borgere på handicapområdet indgår i. Dette kan være aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, eller ordinær beskæftigelse på særlige vilkår. For at støtte borgere med handicap i at få et meningsfuldt beskæftigelsestilbud er det væsentligt at tage afsæt i den enkeltes drømme, formåen og potentiale.  Det kræver, at der i nogen grad skræddersyes beskæftigelsestilbudsforløb.

Gennem nytænkning skal det sikres, at så mange som muligt kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked er imidlertid ikke en mulighed for alle borgere med handicap. De kan, som alle andre, have drømme, som realistisk set ikke kan virkeliggøres på grund af manglende formåen eller potentiale. Dette til trods er det væsentligt at støtte den enkelte i at nå så langt, som det realistisk set er muligt.

Derfor overvejes det, om det ville være hensigtsmæssigt, hvis fagenheden Handicap tildeles kompetence til at bevillige løntilskud til førtidspensionister på lige fod med fagenheden Arbejdsmarked. Fagenheden Handicap ville i såfald også skulle til at styrke indsatsen med også at finde egnede løntilskudsjob til den enkelte borger i tæt samarbejde med fagenheden Arbejdsmarked.

Borgere, der er tilknyttet Specialenheden Hadsund, vil ikke opleve ændring, da fagenheden Arbejdsmarked fortsat vil have adgang til huset og derved have mulighed for at gennemføre de samme arbejdsmarkedsrettede tilbud som hidtil. Såfremt ansvaret for huset overgår til fagenheden Handicap, udarbejdes der administrativt en brugeraftale mellem fagenhederne Arbejdsmarked og Handicap, der sikrer, at der fortsat kan afvikles tilbud og aktiviteter på arbejdsmarkedsområdet, som vi kender det i dag. Det vil sige, at arbejdsmarked fortsat skal kunne bruge husets faciliteter uden ekstra omkostninger, dog skal der som i dag betales for forplejning, rengøring mødelokaler o.l.

Punktet behandles parallelt i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og Udvalget for Sundhed og Omsorg. Desuden afholdes der fællesmøde mellem de to udvalgsmøder.

Økonomi

Budgettet for Specialenheden i Hadsund overgår til fagenheden Handicap, hvad angår Beskyttet Beskæftigelse og fællesudgifter/-indtægter.

Driften af bygninger på Sverigesvej overgår hermed fuldt ud til Fagenheden Handicap.

Nuværende ledelse og administration medfølger i forbindelse med overdragelsen.

Fagenheden Arbejdsmarked kan fortsat rekvirere jobrettede indsatser svarende til den del af budgettet, der vedrører arbejdsmarked eller ved at tilføre yderligere ressourcer, hvis det ønskes at oprette nye eller yderligere forløb.

Den tilhørende finansiering til drift af Beskyttet Beskæftigelse og Fællesudgifter/-indtægter, Sverigesvej, Hadsund omplaceres fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg fra 1. januar 2019 med tilhørende årsbudget 2019 og overslagsår.

Beskyttet beskæftigelse, netto budget -538.000 kr. (takstfinansieret område).

Fællesudgifter/-indtægter, netto budget 1.753.000 kr.

Statusrapport pr. 30. november 2018 vedr. regnskabsår 2018 og Udgiftsbudget for 2019 med tilhørende poster fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Handicaprådet finder det postivt, at Specialenheden fremadrettet organiseres under Fagenheden Handicap. Det forventes at give et bedre organisatorisk fundament for at udvikle beskæftigelsesmulighederne for de mest udsatte borgere.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-K07-1-19

4. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

Formanden udarbejder årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

  1. At årsberetningen godkendes.
  2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til byrådet om at tage årsberetningen til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen eftersendes eller udleveres på mødet.

Beslutning

Formandens udkast til årsberetning blev godkendt.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.00.00-G01-306-18

5. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med vedtagelsen af Budget 2019 er mulighederne for ledsagelse under ferie for borgere i botilbud ændret. Handicaprådet orienteres i denne sag om borgernes mulighed for fremadrettet at blive ledsaget under ferie.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen omkring mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelser under ferie tages til efterretning.

Indstilling 26. november 2018, pkt. 124:

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orienteringen omkring muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 26. november 2018, pkt. 124:

Godkendt.

Udvalget tilkendegiver, at Handicaprådet informeres om ordningen.

Sagsfremstilling

Tidligere er Mariagerfjord Kommunes borgere i botilbud blevet tilbudt et årligt ferieophold i Danmark i mindre grupper med fire til fem overnatninger. Derudover har borgerne haft mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 ophører muligheden for at tilbyde borgere i botilbud denne årlige ferie med ledsagelse af socialpædagogisk personale. Dette betyder, at al ledsagelse til ferie nu skal tilkøbes af den enkelte borger. Ferie skal i denne sammenhæng forståes bredt og indebærer således både længerevarende ferie men også familiebesøg, hvor der er mindst en overnatning.

I forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse henholder alle botilbud sig til gældende lovgivning på området, som er

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (Lov nr. 649 08/06/2017) samt Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (VEJ nr. 10309 af 11/12/2017).

For at sikre, at lovgivningen følges på alle botilbud, er der blevet udarbejdet et kort notat til botilbuddene. Her er der både et samlet overblik, de væsentligste principper i lovgivningen samt anvisninger til, hvad lederne bør være opmærksomme på, og hvem der bør inddrages i forbindelse med planlægning af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.   

Beslutning

Kim T. Andersen orienterede om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Handicaprådet mener, blandt andet på baggrund af en vurdering fra LEV, at sagsfremstillingen viser, at Mariagerfjord Kommune på nogle punkter ikke administrerer reglerne i overensstemmelse med loven.

Rådet ønsker med referatet tilsendt det omtalte notat til botilbuddene.

Handicaprådet agter at rette en henvendelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg vedrørende lovmedholdeligheden i adminstrationen. Med ønske om, at udvalget tager sagen op og giver rådet en tilbagemelding.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

6. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Generel orientering fra Handicaprådets medlemmer.

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Sagsfremstilling

Fagchefen vil orientere om brug af trædemåtter.

Beslutning

Der er Handicapidrætsdag formentlig lørdag den 25. maj 2019 i Arden. Nærmere info udsendes senere.

Kim T. Andersen orienterede om de juridiske problemstillinger omkring brugen af trædemåtter for at opdage, at en borger er på vej ud af sengen med risiko for alvolig personskade på grund af borgenes mangelde erkendelse af sin situation.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

7. Valg af tema for 2019

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har besluttet, at der skal vælges et tema for rådets arbejde i 2019.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

  1. At rådet vælger, hvad årets tema skal være.

Sagsfremstilling

Tema for 2019 skal besluttes, og temaet fra 2018 - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - skal afrundes.

Beslutning

Teamet 2019 overordnet bliver Fremtidens botilbud.

Emnet sættes på som drøftelsespunkt til rådets næste møde. I dagsordenspunktet til denne drøftelse medtages forslag fra rådets formand til underpunkter til temaet.

Som opfølgning på temaet for 2018 - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - drøftede Handicaprådet, at der henover året godt kunne have været en mere planlagt og systematisk behandling udover den indledende orientering samt besøget på CKU.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

8. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådethar fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

  1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Besøg af idrætskonsulent rykkes til mødet i marts.

Forberedelse af Handicapprisen 2019 flyttes til mødet i februar.

Det opdaterede årshjul vedlægges som bilag.

Beslutning

Ingen tilføjelser.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

9. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

  • At beslutte, om næste møde - den 19. februar - skal holdes på Ndr. Kajgade i Hobro.

Beslutning

Mødested på Ndr. Kajgade i Hobro.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

10. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Intet til dette punkt.

Helle Mølgaard og Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter