Sbsys dagsorden preview

Indkaldelse

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

55. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

 

00.01.00-A26-2-18

56. Plan for oprydning i og revidering af politikker og strategier

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Børne- og Ungepolitikken blev godkendt af byrådet juni 2018. Udvalget for Børn og Familie skal godkende proces for oprydning i og revidering af eksisterende politikker, strategier, handleplaner samt retningslinjer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At planen for oprydning i dokumenter godkendes.

2. At planen for ny inddeling af dokumenter godkendes.

Inddragelse

Ved udarbejdelse af strategier vil relevante MED og råd blive inddraget.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken i juni 2018 blev der administrativt ønsket, at der skal ske en oprydning i eksisterende dokumenter. Samtidig blev det ønsket, at der skulle kigges på ny inddeling af dokumenter indenfor områderne Dagtilbud, Familie og Skole.

Det overordnede formål med en ny inddeling er at sikre, at der er færre dokumenter og at dem, der er, bliver brugt af kernemedarbejderne.

Forslag til oprydning

Bilag A giver et overblik over de eksisterende dokumenter inden for Dagtilbud, Familie og Skole, som Velfærdssekretariatet foreslår slettet.

Da mange af de eksisterende dokumenter er politisk vedtagede, skal Udvalget for Børn og Familie tage stilling til, om disse må ryddes op/fjernes fra hjemmeside m.v.

Forslag til ny inddeling (Bilag B)

 • Børne- og Ungepolitik (er udarbejdet) (politisk vedtaget)
 • Strategier: Sundhed, Læsning/sprog, Forældresamarbejde, IT, Attraktive arbejdspladser, Rammevilkår (politisk vedtaget)
 • Retningslinjer m.v.: for eksempel indenfor krise, ulykke og dødsfald (administrativt vedtaget). På dette niveau, findes der dog også dokumenter/retningslinjer, der er politisk vedtaget, fordi det er et lovkrav. Et eksempel herpå er Antimobbestrategien, der er et lovkrav, men som har karakter af en retningslinje i Mariagerfjord Kommunes inddeling.

 

Der vil i den nye inddeling kun være en samlet politik for alle tre fagområder samt seks tværfaglige strategier for alle tre fagområder.

Strategierne vil fokusere særligt på det, der i forvejen gøres, samt hvad der tidligere er besluttet, så der kun i begrænset omfang vil være fokus på igangsætning af udviklingstiltag.

Strategierne afspejler Udvalget for Børn og Families visioner for områderne, og de seks områder vil desuden blive indtænkt i den fælles kvalitetsrapport.

Tidsplan for udarbejdelse af strategier (Bilag C)

 • Læsning/sprog: august/september 2019
 • Sundhed: august/september 2019
 • Forældresamarbejde: februar 2020 (bred forældreinddragelse)
 • IT: juni 2020
 • Attraktive arbejdspladser: efterår 2020 (bred MED-inddragelse)
 • Rammevilkår: vinter 2020/21

 

Alle strategier skal godkendes af Udvalget for Børn og Familie.

Beslutning

Godkendt.

 

00.16.10-G01-1-19

57. Ansøgning til udfordring af gældende lovgivning om sundhedstilbud til børn og unge

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I perioden 2018-2021 opfordrer Økonomi- og Indenrigsministeriet alle kommuner til at udfordre uhensigtsmæssige regler gennem den udvidede udfordringsret, med det formål at sikre en bedre opgaveløsning og –varetagelse. Sundhedsplejen ønsker at benytte den udvidede udfordringsret på den gældende lovgivning, der besværliggør sundhedstjek til alle anbragte børn og unge uden for Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At ansøgning om dispensation fra gældende lovgivning, om forebyggende sundhedstjek af anbragte børn og unge, godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen indfører i samarbejde med KL og Danske Regioner den udvidede udfordringsret, der er en del af regeringens sammenhængsreform. Retten giver kommuner og regioner mulighed for at bidrage med løsningsforslag, der har til formål at sikre en bedre opgaveløsning og –varetagelse.

Forskning omhandlende plejeanbragte børn og unges sundhed viser, at denne gruppe har særlige udfordringer, når der er tale om deres sundhedstilstand. Dette påvirker deres trivsel og de muligheder, de har for at vokse op og mestre voksenlivet (jævnfør Professor Bo Vinnerljung). Med udgangspunkt i forskningen, har Sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune de seneste år udført sundhedstjek af anbragte børn, som led i et større projekt omhandlende fokus på anbragte børn og unges sundhedsmæssige udfordringer. Dog besværliggør gældende lovgivning på området, at kommunen kan tilbyde alle kommunens anbragte børn et årligt sundhedstjek. Da Sundhedsplejen kun må tilse børn indenfor kommunens geografi, er det kun muligt at tilbyde sundhedstjek til de børn, Mariagerfjord Kommune har anbragt inden for kommunen. De børn, som Mariagerfjord Kommune har anbragt i andre kommuner, har derfor ikke mulighed for at få samme tilbud.

Fagenheden Familie og Sundhedsplejen ønsker at udfordre Sundhedslovens § 120, stk. 2 og § 125 samt § 8 stk. 2., pkt. 1 i Bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010, så det er muligt at tilbyde alle kommunens anbragte børn og unge et årligt sundhedstjek.

Vedhæftet dagsordenspunktet er ansøgning om dispensation fra gældende lovgivning samt et notat, der forklarer den udvidede udfordringsret.

Økonomi

Der kan forekomme kørselsudgifter i forbindelse med Sundhedsplejens besøg hos anbragte børn og unge i andre kommuner.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-45-19

58. Samarbejdsaftale Folkekirkens Familiestøtte

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Folkekirkens Familiestøtte har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med et ønske om at indgå samarbejdsaftaler med dagtilbud og skoler om forebyggende støttetilbud til forældre. Der er lavet et udkast til en samarbejdsaftale, der skal benyttes ved indgåelse af konkrete aftaler med dagtilbud og skoler, og som beskriver rammerne for samarbejdet mellem Folkekirkens Familiestøtte samt dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At udkastet til en samarbejdsaftale mellem Folkekirkens Familiestøtte og Mariagerfjord Kommune godkendes. 

Sagsfremstilling

Folkekirkens Familiestøtte har lavet et udkast til en samarbejdsaftale vedrørende deres forebyggende støttetilbud til forældre.

De væsentligste elementer i aftalen er følgende:

 • Folkekirkens Familiestøtte vil lave samarbejdsaftaler med de enkelte dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune. Alle disse samarbejdsaftaler bygger på den samme skabelon til en samarbejdsaftale, så rammerne for samarbejdet bliver de samme i hele kommunen.

 

 • Folkekirkens Familiestøttes forebyggende støttetilbud til forældre skal supplere det almene, kommunale tilbud om råd og vejledning til familier. Folkekirkens Familiestøtte er et bredt og tidligt forebyggende tilbud til alle forældre, der for eksempel oplever en krise i deres forhold eller skal komme videre efter en skilsmisse. Tilbuddet er ikke et særligt tilbud for de udsatte familier.

 

 • Samarbejdsaftalens målgruppe er de forældre i dagtilbuddet/skolen, der ønsker at skabe en positiv forandring i hjemmet til gavn for børnene og familielivet. Folkekirkens Familiestøtte har ikke mulighed for at støtte de forældre, som har så store udfordringer, at de har brug for professionel støtte i hjemmet fra Mariagerfjord Kommune. I følge samarbejdsaftalen skal Folkekirkens Familiestøtte stilling til, om de familier, der henvender sig, tilhører målgruppen for Folkekirkens Familiestøtte.

 

 • Samarbejdsaftalen forpligter de enkelte dagtilbud og skoler, som indgår en samarbejdsaftale med Folkekirkens Familiestøtte, til at oplyse om Folkekirkens Familiestøtte.

 

 • Samarbejdsaftalen forpligter de enkelte dagtilbud og skoler, som indgår en samarbejdsaftale med Folkekirkens Familiestøtte, til at invitere Folkekirkens Familiestøtte til at deltage med oplæg på forskellige møder, for eksempel forældremøder eller forældrebestyrelsesmøder.

Beslutning

Godkendt.

 

28.00.00-A00-18-19

59. Vuggestuepladser i Dagtilbud Rold Skov

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Forældrebestyrelse og medarbejdere i Dagtilbud Rold Skov har sendt en henvendelse til den konstituerede dagtilbudschef med et ønske om udvidelse af antal vuggestuepladser samt flytning af børnehavebørn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At vuggestuen i Dagtilbud Rold Skov kan udvide fra 12 til 24 pladser fra 1 september 2019.

2. At Byrådet træffer beslutning om, at flytte børnehavebørnene over i Hesselholt for at skabe en mere bæredygtig størrelse på børnegruppen.

3. At Byrådet orienteres om påtænkt evaluering af fleksibel pladsordning.

Inddragelse

Henvendelsen fra Forældrebestyrelsen er drøftet i Rold Skovs forældrebestyrelse og henvendelsen fra personalegruppen er på foranledning af personalerepræsentanterne i forældrebestyrelsen, drøftet i alle personalegrupperne i Rold Skovs børnehuse.

Ligeledes er det drøftet i en læringsdialog med deltagelse af ledelse, forældre- og medarbejderrepræsentanter i Dagtilbud Rold Skov.

Der har været en drøftelse mellem Dagplejeleder, Dagtilbudsleder og Dagtilbudschef om forældrebestyrelsens ønske.

Slutteligt har formand samt næstformand i både dagtilbuddets og dagplejens bestyrelse kvalificeret det.

Sagsfremstilling

Dagtilbud Rold skov er oprindeligt normeret til 12 vuggestuebørn i Himmelblå. Med baggrund i udvalgets tidligere beslutning om fleksible pladsordning, har Himmelblå haft 20 vuggestuebørn siden starten af 2018.

Forældrebestyrelsen og personalet ønsker at udvide antallet af vuggestuepladser fra 20 til 30, og at flytte de 17 børnehavebørn i Himmelblå over i de øvrige børnehavegrupper i Dagtilbud Rold Skov. Baggrunden for ønsket om udvidelse af vuggestuegruppen og flytning at børnehavebørnene til Himmelblå er:

Forældrebestyrelsen skriver til Udvalget for Børn og Familie på grund af et faldende børnetal i dagtilbud Rold Skov og øget konkurrence fra de private institutioner i området, hvilket gør, at deres børnegrupper i den nuværende organisering bliver for små til at fastholde samme faglige kvalitet. Forældrebestyrelse og personalet ønsker større bæredygtighed og dermed øget mulighed for at leve op til nye krav i dagtilbudsloven.

På læringsdialogen i Dagtilbud Rold skov i april 2019, blev ønsket om udvidelse af vuggestuepladser drøftet. Forældrerepræsentanterne oplyste at mange forældre ønsker vuggestuepladser frem for dagplejepladser, hvilket Pladsanvisningen kan bekræfte.

Medarbejderne i Dagtilbud Rold Skov påpeger, at de øgede krav til kvalitet i den nye dagtilbudsreform kan være svær at løfte, når børnetallet i børnehavegrupperne i hvert børnehus bliver på omkring 15-20 børn efter sommerferien.

Konsekvenser ved udvidelse af vuggestuegruppen i Himmelblå fra 12-24:

 • Dagtilbud Rold Skov organiseres med et vuggestuehus og 2 børnehavehuse, hvor førskolegruppen i Hesselholt bevares.
 • Bæredygtigheden i alle tre huse forbedres.
 • Øget Sårbarhed i dagplejen i Arden med hensyn til selv at løse forpligtigelsen til at stille gæstedagpleje til rådighed, hvilket kan løses ved at vuggestuen i Dagtilbud Rold Skov kan stille gæstepladser til rådighed.

 

Udvidelse af vuggestuegruppen medfører behov for etablering af flg.:

 • Tre ekstra puslepladers med hæve-sænkeborde kr. 70.000, hvilket kan dækkes inden for indeværende budget.

 

Proces efter behandling af BFU:

 • Forslaget sendes i høring i MED-systemet; lokal MED-dagtilbud Rold Skov og lokal MED-dagpleje.
 • Ordning med gæstepladser i Dagtilbud Rold Skov undersøges og beskrives.

 

På Udvalget for Børn og Families møde oktober 2017, blev det besluttet:

 • At dagtilbudschefen bemyndiges til at operere med fleksibelt antal vuggestuepladser i afgrænset periode på ca. ½ år i den enkelte vuggestuegruppe, hvor fysiske rammer giver mulighed herfor.
 • At fleksibiliteten forvaltes inden for en uændret økonomisk ramme for hele dagtilbudsområdet.
 • At tiltaget igangsættes fra den 1. november 2017 og evalueres inden udgangen af 2018.

Siden denne beslutning blev truffet, er vuggestuegruppen i Dagtilbud Rold Skov udvidet fra 12 pladser til 20.  Der blev udvidet med 6 pladser i februar 2018 og med yderligere 2 pladser i januar 2019. Udvidelsen af vuggestuegruppen fra 12 børn til 20 børn er finansieret over den fleksible pulje.

Der er endnu ikke foretaget evaluering af ordningen. Dette sætter vi i gang nu.

Økonomi

Den nuværende økonomiske ramme kan rumme konverteringen af dagplejepladser til vuggestuepladser svarende til udvidelsen fra de oprindeligt 12 pladser til 24 pladser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-5-19

60. Orientering

Sagsfremstilling

 1. Dialogmøde på skoleområdet - feedback
 2. Opfølgning på talentklasser
 3. 5. september skolemøde i Lemvig.
 4. PLF 2. ansøgning imødekommet
 5. Puljeansøgning til bedre normering i vuggestuer
 6. Punkter til næste udvalgsmøde d. 10. september:
  1.  Alternativ struktur indenfor Børn og Familie
  2. Ændring af styrelsesvedtægt for skolen
  3. Strategi for Sundhed og Trivsel 0-18 år
  4. Strategi for Sprog og Læsning 0-18 år

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Lukkede dagsordenspunkter