Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 6. februar 2019 kl. 16:30 i Mødelokale 8, Mariager Rådhus, Fjordgade 5, 9550 Mariager
 

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Fagenheden indstiller til Foreningsrådet:

  1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende med afbud: Jan Vestergaard, Svend Skifter Andersen, Karsten Elkjær, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Christian Johnson.

 

00.01.00-A08-4-18

2. Konstituering

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Jf. Foreningsrådets vedtægter, § 5. skal Foreningsrådet på det første møde efter nyvalg vælge, hvordan de vil konstituere sig, og evt. vælge formand og næstformand ved flertalsvalg. Der er ingen krav om konstituering jf. vedtægten, men Udvalget for Kultur og Fritid ønsker, at Foreningsrådet konstituerer sig.  

Indstilling

Fagenheden indstiller til Foreningsrådet

  1. at Foreningsrådet konstituerer sig ved at vælge formand og næstformand.
 

Beslutning

Foreningsrådet vælger Knud Erik Jensen, som formand og Pernille Roth som næstformand.

Fraværende med afbud: Jan Vestergaard, Svend Skifter Andersen, Karsten Elkjær, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Christian Johnson.

 

18.14.00-P22-1-19

3. Målsætning og indsatsområdet for Foreningsrådet 2019-2021

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Indstilling

Fagenheden indstiller til Foreningsrådet at

  1. der udfærdiges en målsætning for Foreningsrådet 2019-2021
  2. der beskrives nogle indsatsområder, som Foreningsrådet vil arbejde med i 2019-2021.

Sagsfremstilling

Jf. Foreningsrådets vedtægter § 6, skal Foreningsrådet på deres første møde efter nyvalg udfærdige en målsætning for rådet og beskrive nogle indsatsområder, som rådet ønsker at arbejde med i valgperioden.

I 2015-2016 havde Foreningsrådet valgt at arbejde med:

- Større synlighed af Foreningsrådet og Udviklings- og Talentpuljen 

- Forhøjet fokus på samarbejde mellem foreninger, klubber og lokalområder

I 2017-2018 arbejdede Foreningsrådet videre med målsætningen fra sidste valgperiode:

"Forhøjet fokus på samarbejde mellem foreninger, klubber og lokalområder m.m."  

Desuden vil Foreningsrådet arbejde med rekrutering og fastholdelse i foreningerne.

Beslutning

Foreningsrådet vil i 2019-2021 arbejde med:

- Større fokus på tværfagligt samarbejde mellem fagenhederne til understøttelse af folkeoplysningsområdet.

- Større synlighed af Foreningsrådet og videreudvikling af Udviklings- og Talentpuljen. 

Fraværende med afbud: Jan Vestergaard, Svend Skifter Andersen, Karsten Elkjær, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Christian Johnson.

 

18.15.30-G01-1-19

4. Mødeplan 2019

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Indstilling

Fagenheden indstiller til Foreningsrådet

  1. at der fastlægges en mødeplan for 2019

Sagsfremstilling

Jf. Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningspolitik, skal Foreningsrådet mindst afholde 2 årlige møder med kommunen.

Foreningsrådet har siden 2013 afholdt minimum 4 møder årligt.

Foreningsrådet skal desuden tage stilling til, hvor mange af møderne, der skal behandles ansøgninger til Udviklings- og talentpuljen på.

Fagenheden foreslår at, der planlægges møder omkring følgende tidspunkter:

Marts

Slut april/start maj - Temamøde drøftelse af budget

August - Høring af budget

September

November (senest uge 47)

Beslutning

Mødeplan 2019:

23. april - Behandling af ansøgninger til Udviklings- og talenpuljen 1. runde.

4. juni - Drøftelse af budget 2020

4. september - Høring af budget 2020

28. oktober - Behandling af ansøgninger til Udviklings- og talenpuljen 2. runde.

Møderne afholdes på rådhuset i Mariager med start kl. 16.30.

Fraværende med afbud: Jan Vestergaard, Svend Skifter Andersen, Karsten Elkjær, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Christian Johnson.

 

18.00.00-Ø40-159-18

5. Orientering om afgørelse på ansøgning fra Frivilligcenter Mariagerfjord Frivilliggruppe

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

Frivilligcentret Mariagerfjord søger Udviklings- og talentpuljen om 40.000 kr. til projektet Flere frivillige hænder.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At der orienteres om Udvalget for Kultur og Fritids beslutning.

Sagsfremstilling

Frivilligcentret ønsker at understøtte foreningslivets arbejde med at rekruttere frivillige. Projektet skal gøre det lettere for foreningerne at komme ud med deres budskab på en måde, så mulige frivillige også ser og forstår det.

Der tages afsæt i en kendt platform flere allerede bruger i kommunen, og som med en lokal tilretning kan levere et samlet sted for tilbud om frivillige opgaver i Mariagerfjord.

Projektet skal leve i to år, således udbredelse og brug kan finde sin rette hylde for Mariagerfjord Kommune, og samtidig give viden for bæredygtighed samt tid til at vurdere og aftale drift fremadrettet.

Frivilligcentret ønsker en mere målrettet indsats for at skabe forbindelse mellem foreninger/grupper og de folk der gerne vil være frivillige.

Frivilligjob.dk er en platform, der allerede er godt kendt og brugt og udviser flotte tal i hele Danmark. Frivilligjob.dk skal være centrum for indsatsen i projektet.

Frivilligjob.dk indeholder en EVENT platform, hvor borgere kan vise interesse for at ville hjælpe med frivilligt arbejde i forbindelse med kortvarige arrangementer. Platformen gør det muligt for arrangører hurtigt at finde sammen med mulige frivillige til indsamlinger, musikfestivals mv.

Projektet har et budget på 170.000 kr., hvoraf Frivilligcentret selv finansierer 55.000 kr. og søger andre fonde for resten.

Frivilligcentret søger Udviklings- og talentpuljen om 40.000 kr. til projektet.

Indstilling Foreningsrådet 13. november 2018, pkt. 10:

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At der indstilles en beslutning til Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Foreningsrådet, 13. november 2018, pkt. 10:

Foreningsrådet indstiller: Tilsagn på 40.000 kr.

Fraværende med afbud: Faketa Leto

Indstilling Udvalget for Kultur og Fritid 27. november 2018, pkt 156:

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Foreningsrådets indstilling drøftes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid 27. november 2018, pkt 156:

Et flertal i udvalget kunne ikke godkende Foreningsrådets indstilling.

Følgende ønskede ikke at godkende indstillingen:  Jane Grøn (A),  Danny Jensen (V), Per Laursen (V) og Peder Larsen (F).

Svend Skifter Andersen (A) var imod beslutningen, idet han ønskede at sagen blev sendt tilbage til Foreningsrådet.

Thomas Høj (A) undlod at stemme.

Jørgen Pontoppidan (V) var fraværende. 

Beslutning

Udvalget for Kultur og Fritid genbehandlede ansøgningen på deres møde d. 5. februar 2019, og besluttede at ændre deres beslutning fra 27. november 2018 og bevilgede kr. 20.000 til projektet.

Orienteringen er taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Jan Vestergaard, Svend Skifter Andersen, Karsten Elkjær, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Christian Johnson.

 

18.14.00-A00-1-13

6. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende med afbud: Jan Vestergaard, Svend Skifter Andersen, Karsten Elkjær, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Christian Johnson.

 

Lukkede dagsordenspunkter