Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 7. oktober 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.02.05-A00-1-18

2. Skilteplan for Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et udkast til en skilteplan for Hobro. Skilteplanen udgør styringsgrundlaget for regulering af skiltning og reklamering i Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om fagenheden kan arbejde videre med det fremlagte udkast.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At oplægget til skilteplan godkendes til videre arbejde.
 2. At der indledes dialog med virksomhederne i Hobro syd om en oprydning i skiltningen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

På baggrund af en tidligere beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet et forslag til en skilteplan for Hobro.

Udvalget har desuden drøftet dels en ansøgning om opsætning af LED skærme i Hobro, og dels spørgsmål om håndtering af ulovligt opsatte skilte. Endelig har der i § 17,4-udvalgets arbejde med udviklingsplanen for Hobro, været særlig fokus på at sikre inviterende indfaldsveje. Derfor har § 17,4 i Hobro Udviklingsplan anbefalet, at der fremadrettet sætte fokus på indfalsvejene således, at de skaber en indbydende og flot velkomst til byen. Udviklingsplanen er vedtaget af Byrådet den 28. juni 2018.

Formålet med skilteplanen er at forsøge at regulere omfanget og udtrykket af skiltningen i Hobro således, at der sker en afvejning af behovet for skiltning med Byrådets ønske om et sikre et visuelt udtryk af høj kvalitet.

Skilteplanens indhold og opbygning

I skilteplanen skelnes der mellem skiltning i midtbyen, boligområderne, erhvervsområderne og indfaldsvejene, hvor særlige regler gælder, se bilag.

Når der opstår et ønske om skiltning i et af disse områder, er der i skilteplanen opsat en række retningslinjer, der beskriver hvilke typer, dimensioner og antal skiltning, Mariagerfjord Kommune vil acceptere. Retningslinjerne er som nævnt opsat med udgangspunkt i behov for sklitning og det æstetiske udtryk samt skiltningen ikke må give anledning til væsentlige nabogener (lyd, lys, skygge, udsigt og indblik) eller svækkelse af trafiksikkerhed. I disse tilfælde skal en dialog danne grundlag for, hvordan og hvor meget der må skiltes.

Indfaldsveje

Indfaldsvejene er behandlet som en kategori for sig. Ønsket om inviterende og dermed pænere indfaldsveje er opstået i forbindelse med den offentlige dialog om Hostrupvejs istandssættelse og siden i §17 stk. 4 udvalgets arbejde med udviklingsplanen for Hobro. Indfaldsvejene er ofteset stederne, hvor virksomhederne ønsker at skilte mest, da de her har størst mulighed for at blive set og gerne vil tiltrække kunder. Derfor arbejdes der i skilteplanen særskilt med mulighederne for at samle og forenkle skiltningen eksempelvis via en pylon (evt. med LED), hvor virksomheden kan reklamere med alt fra navn og logo til tilbud. Æstetikken spiller en større rolle i disse områder, hvor Mariagerfjord kommune har en særlig interesse i, at byen fremstår inviterende og ordentlig. Det kræver balancering af hensynet til virksomhedernes kommercielle interesse for reklamering overfor hensynet til borgeres og besøgendes oplevelse af byen som værende imødekommende, æstetisk og ordentlig.

Hobro syd

Området i Hobro syd er også et område, der er arbejdet med særskilt, til trods for at området også er en del af en indfaldsvejene. Skiltning i Hobro syd er omfangsrigt og stadigt voksende, og der er et stort behov for oprydning, hvis området skal bidrage til en positiv og æstetisk oplevelse. Fagenheden ønsker at tage en dialog med virksomhederne i området om en løsning på skiltningen, hvor der efter fagenhedens vurdering er behov for at rydde op i de mange forskellige former for skiltning herunder også de mindre beachflag, klapskilte, banner osv. Her er åbenlyst behov for en dialog om neddrosling, regulering og samling af skiltning.

Gågaden

Gågaden er ikke beskrevet i skilteplanen. Gågadens skiltning er en diciplin for sig, og den er delvist reguleret i det eksisterende gågaderegulativ.  

Beslutning

Ad 1: Godkendt som foreløbig principskitse.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

00.22.04-P22-1-19

3. Opfølgning på Visionsdrøftelse for Udvalget for Teknik og Miljø

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med tiltrædelse af det nye Byråd  i 2018 blev igangsat en proces hvor alle udvalg skulle drøfte og fremsætte visioner for Udvalgets virke og område. De indledende drøftelser blev foretaget primo 2018 og overordnet præsenteret på byrådsmøde i august 2018. Hen mod afslutningen af 2019 er tilrettelagt en temamøde-række i Byrådet, hvor visionerne (evt i opdateret version) præsenteres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der foretages en opdateret drøftelse af udvalgets visioner og evt. øvrige kodeks for arbejdet med henblik på en nærmere prioritering og beskrivelse af disse.
 2. At det drøftes, hvorledes og i hvilken form visionerne mv. skal præsenteres på det fastlagte temamøde i Byrådet d. 19. december 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de tidligere drøftelser i udvalget blev taget afsæt i følgende overordnede udfordringer for udvalgets område for byrådsperioden:

 • Energi og klimatilpasning
 • Behov for opdateret spildevandsplan, affaldsplanlægning
 • Udfordringer med udarbejdelse af nye indsatsplaner for drikkevand samt
 • Byudviklingsplaner - bl.a med afsæt i strategien "Med byerne forrest"
 • Mobilitet - også i landdistrikterne
 • Udbygning af cykel-infrastruktur - bl.a. med fokus på cykelsti rundt om Mariager Fjord
 • Stigende lov-komplexitet med deraf følgende større krav til forvaltning og politisk bevågenhed
 • Afballancering af hensyn til natur og miljø vs. erhvervsmæssig drift af erhvervsvirksomhed og herunder landbrug i området
 • Fortsat udvikling af fagenhedernes service og image - bl.a båret af "større mod" samt yderligere fokus på en løsningsorienteret tilgang til borgerønsker

 

I de senere opfølgende drøftelser i udvalget og indsatser fra Teknik og Miljø-området har der også været fokus på:

 • Samproduktion med borgerne, som løftestang til mere/fortsat service, nyudvikling og generel borgertilfredshed
 • Borgerinddragelse, som aktivt instrument til at skabe tilfredse borgere og bæredygtige løsninger.
 • Prioritering - også lokalt ud fra tilgængelige ressourcer, lokale kvaliteter og behov.
 • Biodiversitet og bivenlighed

 

Her cirka midtvejs i byrådsperioden vil der være god anledning til at sætte yderligere prioritering på hvilke overordnede visioner udvalget ønsker at fortsætte sit arbejde udfra, samt måske at fastlægge næmere kodeks/spilleregler for det politiske arbejde i udvalget i retning af de prioriterede visioner.

Under mødet vil der blive lagt op til en drøftelse med henblik på videre konkretisering og præsentation for byrådet.

Beslutning

Ad 1: Drøftet og input givet. Administrationen udarbejder til mødet i november konkret oplæg ud fra diskussion og de første plancher til næste møde.

Ad 2: Afklares på mødet i november.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.02.05-P25-40-19

4. Lokalplan M.1.62 - Oxenhøj i Mariager- Administration af byggelinier og byggefelter

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en række henvendelser vedrørende administration af Lokalplan M.1.62 for et boligområde ved Oxendalen i Mariager (Oxenhøj). Lokalplanen har fastlagt en byggelinie langs boligvejene, men af hensyn til at sikre udsigt, har det vist sig hensigtsmæssgt at dispensere fra byggelinierne i overensstemmelse med byggefelter, der er fastlagt på en plan fra 2006. Der er således et dobbelt administrationsgrundlag, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, som fremover fastlægger bebyggelsens placering i overensstemmelse med byggefelterne fra 2006.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der udarbejdes en ny lokalplan, som sikrer byggefelterne som det eneste administrationgrundlag for placering af bebyggelse.

Inddragelse

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler, at der forud for offentliggørelsen af et lokalplanforslag, er dialog med grundjere og grundejerforeningen i området, med henblik på at afklare, om der er opbakning til at ændre lokalplanen.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har fået en del henvendelser vedrørende håndhævelse af de bestemmelser, der gælder for placering af bebyggelse i Lokalplan M.1.62 herunder håndhævelse af en dispensation til fastlæggelse af byggefelter. Senest har byrådsmedlem Jens Henrik Kirk forelagt spørgsmålet for fagenheden i en henvendelse fra juni 2019.

Baggrund

I lokalplanen er det bestemt, at byggeriet skal placeres i en facadelinie der ligger 2,5 meter fra boligvejen.

Ejeren og udstykkeren af ejendommen Strandholm A/S, ønskede imidlertid, tilbage i 2006, at sikre bedre udsigtsmuligheder fra de enkelte grunde, og ansøgte derfor om dispensation fra bestemmelsen. Kommunen meddelte dispensationen således, at husene kunne placeres i nogle nærmere definerede byggefelter. Kommunen anbefalede udstykkeren at tinglyse en servitut, der sikrede byggefelterne, hvilket imidlertid aldrig skete. Derfor er byggefelterne ikke juridisk bindende.

Det betyder, at der i dag er et dobbelt administrationsgrundlag, hvor ansøger i princippet frit kan vælge. Enten kan der bygges efter lokalplanens bestemmelser om at bygge i facadelinie, eller der kan søges dispensation til at bygge indenfor byggefelterne.

Fagenheden har gennem insisterende vejledning tilstræbt, at bebyggelsen er blevet placeret i overensstemmelse med byggefelterne, da disse bedst sikrer udsigten, som er af meget stor værdi for området. Således er det på nuværende tidspunkt, hvor halvdelen af området er udbygget, lykkedes at få samtlige boligbebyggelser placeret i overensstemmelse med dispensationen.

Men dette dobbelte administrationsgrundlag er naturligvis ikke et særlig godt administrationsgrundlag, hvis udsigtskvaliteterne fremadrettet skal sikres. Skal det sikres, at bebyggelse udelukkende kan placeres indenfor byggefelterne, kan det kun ske gennem en ny lokalplan.

Det er dog forbundet med nogle "moralske" overvejelser, da mange har købt grund i området under de betingelser og muligheder, som lokalplanen giver. Hvis der er ejere i området, som ikke ønsker byggefelterne, vil de i givet fald få en politisk vedtaget lokalplan, som de ikke ønsker.

Skal der udabejdes en ny lokalplan, der sikrer byggefelterne, bør det derfor ske efter en nærmere dialog med grundejerne og grundejerforeningen. 

Beslutning

Godkendt, idet udvalget samtidig erklærer, at den indledende dialog med beboerne skal danne grundlag for en endelig administativ vurdering af behovet for lokalplanændringen.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.02.05-P16-10-19

5. Ombygning af bevaringsværdig bygning - Skibsgade 46, Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Skibsgade 46, 9500 Hobro, ønsker at ombygge ejendommen med ny tagkonstruktion, så tagetagen kan udnyttes til boliger.

Den gældende lokalplan udpeger bygningen som bevaringsværdig, og tillader derfor ikke, at den ændres. Udvalget for Teknik og Miljø skal derfor tage stilling til, om lokalplanen skal ændres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der udarbejdes et lokalplanforslag, hvori fokus er på at bevare miljøet og byrummet frem for den enkelte bygning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fagenheden Teknik og Byg har været i indledende dialog med ejeren af Skibsgade 46, 9500 Hobro, om mulighed for at lave en ny tagkonstruktion, så der bliver endnu en etage med boliger. De vurderer, at der kan laves to lejligheder mere, hvis taget ikke længere er hvalmet og får en højere rejsning, eller hvis der laves et mansardtag.

Lokalplanbestemmelser

Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplan nr. 182 - Centerområde ved Adelgade, Skibsgade og Grønsdalsvej i Hobro fra 1992.

Lokalplanen er en bevarende lokalplan, der har til formål at sikre den ældre købstadsprægede bebyggelse i området, herunder bevaringsværdige facadebebyggelser langs Skibsgade. Skibsgade 46 er udpeget som en bevaringsværdig bygning på lokalplankortet, bilag 3, og dette understøttes af en række bestemmelser, der blandt andet skal forhindre, at bygningen ændrer udseende, får flere etager eller ombygges med andre materialer end de oprindelige. Til sammen forhindrer bestemmelserne, at der kan gives dispensation til at ændre på bygningen.

Fagenhedens vurdering 

Fagenheden vurderer, at det ikke er muligt at dispensere fra lokalplanen til det ansøgte. Det vil kræve en ny lokalplan at lave en ekstra etage på bygningen ved at ændre tagets udformning.

Fagenheden vurderer også, at bygningen i sig selv ikke har en høj bevaringsværdi. Værdien består af det miljø og det byrum, som bygningen er med til at skabe. Med en ny lokalplan vil de bevaringsmæssige byrum kunne sikres, og projektet realiseres. Fagenheden vil i givet fald vurdere, om det vil give mening at tage et større område med i et eventuel nyt lokalplanforslag. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.02.05-P16-12-19

6. Søndre Kajgade 20, 9500 Hobro - Forespørgsel om ny lokalplan for ejendommen

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget et ønske om at ombygge bygningerne på Søndre Kajgade 20, 9500 Hobro til boliger.

Den gældende lokalplan tillader imidlertid ikke boliger, og Udvalget for Teknik og Miljø skal derfor tage stilling til, om lokalplanen skal ændres

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der udarbejdes et lokalplanforslag, der giver mulighed for restaurant eller kulturelle formål i stueetagen og boliger på de resterende etager.
 

Sagsfremstilling

Baggrund

Fagenheden Teknik og Byg har været i en indledende dialog med investorer, som er interesseret i at købe Søndre Kajgade 20 og ombygge den til boliger. De vurderer, at der kan være 10-12 boliger, hvis hele bygningen ombygges og ca. to mindre, hvis stueetagen anvendes til andre formål. Bygningerne anvendes i dag af Dansk-Fransk Maskinimport til reservedelslager, men ejerne overvejer at flytte virksomheden til en bedre egnet placering.

Der har gennem flere år været stor politisk fokus på at fastholde arealerne og bygningerne på Søndre Kajgade til centermæssige og kulturelle formål. Især de bygninger som ligger i første række ud til havnen er interessante. Det indgik derfor i drøftelserne, at underetagen eventuelt kunne anvendes til centerformål som restaurant, café eller kulturelle formål, mens de øvrige etager kunne anvendes til boliger.

Lokalplanbestemmelser

Ejendommen er omfattet af den gældende Lokalplan nr. 159 for Hobro Havn fra 1989 og beliggende i lokalplanens delområde II.

Lokalplanen åbner ikke mulighed for etablering af boliger i området, og projektet forudsætter derfor en ny lokalplan. Lokalplanen forbyder ud over boliger også detailhandel og kontorer.

Bygningerne er i lokalplanen tillige udpeget som bevaringsværdige og må ud over erhverv anvendes til offentlige, kulturelle og almennyttige formål, så længe anvendelsen er forenelig med bevaringshensynet og ikke er forureningsfølsomt, så det ikke begrænser områdets anvendelse til havneformål i øvrigt.

Anvendelsesbestemmelser

Ifølge lokalplanen gælder følgende anvendelsesbestemmelser for delområde II:

§ 3, stk. 5

Området må kun anvendes til havneformål, såsom lettere erhvervsformål for handels- og oplagsvirksomheder og lignende, som har en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Der kan således findes midlertidig oplagring sted. Området må endvidere anvendes til offentlige formål og mindre handels- og restaurationsvirksomheder og lignende, som har naturlig tilknytning til havnen.

Bevaringsværdige bygninger, jf. lokalplankortet, bilag 4, kan endvidere anvendes til offentlige, kulturelle og almennyttige formål samt sådanne centerorienterede erhvervsformål, som naturligt kan placeres og indpasses i området.

Det er en forudsætning for anvendelsen til sådanne formål, at anvendelsen er forenelig med bevaringshensynet og ikke er forureningsfølsom, således at den ikke begrænser områdets anvendelse til havneformål i øvrigt.

Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke giver anledning til væsentlige gener i form af støj, luftforurening eller lugt.

§ 3, stk. 6

Der må ikke indrettes eller opføres bebyggelse til kontorer og lignede udover den til de enkelte virksomheder hørende administration, medmindre indretningen finder sted i bevaringsværdige bygninger i h.t. stk. 5 ovenfor.

§ 3, stk. 7:

Der må ikke drives detailhandel med dagligvarer i området. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.

Kulturarv

Bygningen er i lokalplanen også udpeget som bevaringsværdig, men den er ombygget i en sådan grad, at den eneste bevaringsværdi, der er tilbage, er i forhold til miljøet og byrummet omkring den.

Udtalelse fra fagenheden Kultur og Fritid

Fagenheden Kultur og Fritid vurderer, at vi skal værne om kulturkajen efter bedste evne, hvilket den gældende lokalplan gør. Mariagerfjord kommune modtager ros for Hobro Havns maritime miljø og karakter. Fagenheden oplyser at teateret tidligere har vist interesse i bygningen, og at kommunen måske burde opkøbe den til kulturformål hellere end at lade den overgå til boligformål.

Fagenhedens vurdering 

Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at det ikke er muligt at dispensere fra anvendelsen i en lokalplan, så det vil kræve en ny lokalplan at give mulighed for boliger i ejendommen. Det skal samtidig påpeges, at der er tale om en lokalplan for en enkelt ejendom.

Fagenheden vurderer også, at bygningen i sig selv ikke har en høj bevaringsværdi. Værdien består af det miljø og det byrum, som bygningen er med til at skabe.

Den gældende lokalplan fastholder havnemiljøet og giver optimale forhold til at etablere hele havnefronten som "Kulturkaj". Såfremt udvalget vælger at give helt eller delvist lov til boliger, forsvinder muligheden for at lave en større kultur-funktion på havnen, som for eksempel biograf eller en udvidelse af teateret. Hvis stueetagen friholdes for boliger vil der kunne etableres en mindre centerfunktion, som f.eks. en café, restaurant, galleri eller lignende. Desuden bemærkes det, at boliger lige ud til trafikhavnen kan give støjmæssige udfordringer.

Hvis der skal tillades etablering af boliger, kan fagenheden derfor anbefale et kompromis i form af et lokalplanforslag, hvor den eksisterende bygningskrop kan ombygges, så stueetagen kun må anvendes til kulturelle formål, restaurant eller café, mens de øvrige etager må anvendes til boligformål.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.00.00-P00-7-19

7. Rold Gl. Kro - ændret anvendelse til bosted med kro/café

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Rold Gl. Kro ønskes anvendt til bosted for unge med særlige behov, som arbejder på kroen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal afholdes borgermøde med indbyggerne i Rold by med henblik på at afklare grundlaget for at give landzonetilladelse til etablering af et bosted i bygningerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der afholdes borgermøde med indbyggerne i Rold by om omdannelse af Rold Gl. Kro til bosted for unge med særlige behov.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

I forbindelse med at Rold Gl. Kro er sat til salg har Fagenheden Teknik og Byg modtaget en henvendelse om muligheden for at lave et bosted for 5-7 beboere med særlige behov.

Det er meningen, at de unge skal bo og arbejde på kroen/caféen og udvikle sociale- og arbejdsmæssige færdigheder i et trygt miljø. Rold Gl. Kro vil være åben for kunder, og lokalerne vil stadig stå til rådighed i forbindelse med komfirmationer, dåbsfest, modeshow.s o.s.v. Bostedet vil være døgnbemandet, og beboerne vil få individuelle lejligheder i bygningerne. Der er ikke tale om kriminelle unge, blot almindelige unge med særlige behov for støtte i forbindelse med, at de for første gang skal bo alene.

Kroens lokaler skal også bruges til f.eks. en ugentlig klubaften for borgere, der lever med og i sociale problemer. Det kunne evt. være borgere fra Sødisbakke, der kunne nyde godt af at komme ud og hygge sig med ligesindede med spil, socialt samvær og banko på Rold Gl. Kro og måske live musik i lokalerne i Jodle Birgers museum. Det vil måske betyde at Rold Gl. Kro igen kan slå dørene op for publikum og have en café/kro funktion med fastboende personale.

Fagenheden vurderer, at projektet passer til lokalerne, og at det har potentiale til at give et nyt liv til Rold Gl. Kro og et friskt pust til byen.

Dialog med borgerne 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, men den ændrede anvendelse og ombygningen til lejligheder kræver en landzonetilladelse og byggetilladelse. Inden fagenheden evt. giver landzonetilladelse vil det være hensigtsmæssigt at afholde et borgermøde med deltagelse af kommende ejere, indbyggere i Rold by og interesserede politikere.

Beslutning

Godkendt. Der udsendes doodle m.h.p. at fastlægge tidspunkt for borgermøde.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.03.03-P19-82-19

8. Landzonetilladelse til nyt stuehus Hobrovej 43, 9510 Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ansøgning om opførelse af en nyt stuehus på landbrugsejendommen Hobrovej 43, 9510 Arden.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indtiller til Udvalget for Teknik og miljø:

 1. At der meddeles afslag til det ansøgte projekt

Sagsfremstilling

Projektet

Ansøger ønsker at nedrive eksisterende stuehus og bygge et nyt stuehus på landbrugsejendommen beliggende Hobrovej 43, 9510 Arden umiddelbart nord for Vebbestrup. Boligen ønskes placeret ca. 130 meter nordøst for eksisterende bolig og 61 m fra den nye maskinhal, der er bygget i 2019 (se bilag).

Ansøger begrunder placeringen med, at den aktuelle grund har muligheden for at etablere en spændende bolig med sø-udsigt, som både gavner grundens værdi og området som helhed.

Konkret vurdering

Afgørelse om landzonetilladelse skal træffes efter et konkret vurdering i den enkelte sag. Vurderingen sker på grundlag af dels planlovens bestemmelser og dels en afvejning af en række overordnede planlægningsmæssige hensyn samt natur-, miljø- og landskabshensyn.

Kommunen har dog ikke frie hænder til at fortolke disse hensyn. Derfor er der en række forhold, der er med til at konkretisere og indsnævre rammerne for det konkrete skøn: Kommuneplanens retningslinier, anden lovgivning, vejledninger og afgørelser. Disse forhold skal sikre, at kommunens konkrete skøn er i overensstemmelse med landzonebestemmelsernes hovedformål om at modvirke byspredning ved at hindre uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der gennem regional-, kommune- og lokalplanlægning er åbnet mulighed herfor.

Planlovens bestemmelser

Efter Planloven kræves der ikke landzonetilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugsejendom (bortset fra husdyranlæg), herunder boliger. Det kræver dog landzonetilladelse, hvis den nødvendige bebyggelse opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse (tilknytningskravet).

Tilknytningskravet har hidtil ikke været fastsat nærmere i Planloven, men gennem en længere årrække har det gennem afgørelser i klagenævnene været en stadfæstet regel, at det ikke var muligt at placere en ny bolig mere end 20 meter væk fra eksisterende bebyggelse. Denne afstand er blevet administreret restriktivt i klagenævnene.

Med en revision af Planloven i 2017 er denne praksis imidlertid blevet blødt op, så kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan give landzonetilladelse til at placere en bolig op til 50 meter væk fra den eksisterende bebyggelse. Det skal dog ske på baggrund af kommunens konkrete vurdering, og i den forbindelse skal der lægges vægt på, om afstanden har en passende proportionalitet i forhold til bebyggelsens størrelse. Altså jo mindre det eksisterende byggeri er, jo mindre skal afstanden til den nye bolig være. Således kan den konkrete vurdering udmærket lede frem til, at tilknytningskravet ikke er opfyldt selv om den nye bolig er placeret mindre en 50 meter væk fra den eksisterende bebyggelse.

Det fremgår af Vejledning om landzoneadministration - Planlovens §§ 34-38 (Erhvervsstyrelsen, juli 2019), at ved opførelse af en erhvervsmæssigt nødvendig beboelsesbygning i en større afstand end 50 m, skal kommunalbestyrelsen lægge særligt vægt på de landskabelige hensyn og sikre, at bebyggelsen samlet set ikke får karakter af spredt bebyggelse. Der må generelt udvises tilbageholdenhed med at tillade opførelse af nye stuehuse uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer.

Hensyn, der lægges til grund for den konkrete vurdering 

Som det fremgår af Planlovens § 36, stk. 2 skal landzonetilladelsen i dette tilfælde kun angå beliggenheden og udformningen af bygningen.

I forhold til bebyggelsens beliggenhed er det - ud over tilknytningskravet som beskrevet ovenfor - de landskabelige forhold, der lægges vægt på.

Landskabelige forhold

Ejendommen er i henhold til Mariagerfjord Kommunes kommuneplantillæg nr. 21 - Det åbne land beliggende i et område med landskabelige interesser. Tillæggets udpegninger er dog overordnede og derfor skal der også foretages en konkret vurdering af landskabet. I dette tilfælde er det landskabet omkring Gandrup Sø, som det er relevant at vurdere projektet op imod.

Den eksisterende bebyggelse ligger blot ca.150 meter fra søbeskyttelseslinien og ca. 250 meter fra selve Gandrup Sø. Da terrænnet samtidig falder ned mod søen, og der er uhindret indsigt mellem søen og ejendommens bebyggelse, indgår bebyggelsen således allerede i dag i en forbindelse med landskabet omkring Gandrup Sø. Bebyggelsen ligger dog tilbagetrukket på et plateau og ligger i lighed med seks andre naboejendomme lige ud til Hobrovej (se bilag).

Med den ønskede placering på ca. 100 meter til søbeskyttelseslinien og ca. 170 meter til selve søen, vil det nye stuehus komme endnu tættere på Gandrup Sø og landskabet omkring. Samtidig trækkes bebyggelsen helt ud på kanten af plateauet og vil dermed stå hævet og helt tydeligt i landskabet.

Udformning af bygningen

Med en høj, glasåben midtersektion på over 6 meter må boligens udformning anses som værende markant og atypisk for det åbne land (se bilag). Med den markante placering af den markante bygning er det ikke tilstræbt at søge bebyggelsen indpasset i det åbne landskab ned mod Gandrup Sø.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Planlovens landzonebestemmelser netop har til hensigt at forhindre et projekt som det ansøgte.

Først og fremmest er tilknytningskravet overskredet i en sådan grad, at der er tale om spredt bebyggelse i det åbne land, og selv hvis bebyggelsen flyttes til en afstand af 50 meter fra den eksisterende bebyggelse, vil der være tale om spredt bebyggelse. Umiddelbart finder fagenheden ikke belæg for at tillade en flytning væk fra den eksisterende bebyggelse.

Desuden taler hensynet til landskabet omkring Gandrup Sø for, at der ikke skal meddeles landzonetilladelse. Landskabet og naturen omkring Gandrup Sø er af høj kvalitet, og en placering af en bolig på det pågældende sted vil have en meget tydelig, negativ påvirkning af landskabet.

Beslutning

Udvalget besluttede, at punktet genoptages på næste møde, idet der ønskes yderligere input fra supplerende dialog med bygherre.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

05.13.01-P20-20-19

9. Nedskiltning af hastighed for lastbiler - puljeansøgning

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Vejdirektoratet har åbnet for pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser til 70 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område.

Fagenheden Teknik og Byg har ansøgt puljemidler til dækning af udgifter til skilte og opsætning på en række strækninger i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det godkendes, at der nedskiltes på de 8 navngivne vejstrækninger til 70 km/t for lastbiler.

Sagsfremstilling

1. januar 2020 træder en ændring i Færdselsloven i kraft. Ændringen giver lastbiler og vogntog lov til at køre op til 80 km/t på landeveje og motortrafikveje, hvor de hidtil kun har måttet køre 70 km/t.

Lovgiver er opmærksom på, at det på visse strækninger kan være uhensigtsmæssigt at lade lastbiler og vogntog køre 80 km/t. Det er derfor gjort muligt for kommunerne at søge om økonomisk støtte til at skilte med lokal hastighedsgrænse på 70 km/t for lastbiler og vogntog på strækninger hvor man stadigvæk vil fastholde den lavere hastighedsgrænse for denne kategori.

Fagenheden Teknik og Byg har inden for ansøgningsfristen ansøgt puljemidler til nedskiltning 8 steder i kommunen:

5 strækninger er udvalgt, hvor der ligger boliger tæt på vejen, og der vil være øget støjpåvirkning, hvis hastigheden øges.

3 strækninger er udvalgt af hensyn til trafiksikkerhed

Fagenheden anbefaler, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender nedskiltningen og dermed også ansøgningen om puljemidler.

Økonomi

Med den ansøgte støtte er der ikke væsentlig økonomi forbundet med nedskiltningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

00.16.02-P20-1-19

10. Status og invitation til workshop om fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I 2019 er arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Byrådet blev orienteret om initiativet på møde 28. februar 2019.

Processen har tre faser, hvoraf første fase er at finde en fælles vision, retning og pejlemærker på tværs af kommuner og med de mange aktører på energiområdet.

Der afholdes fælles workshop i Jammerbugt 12. november 2019 og i Himmerland 19. november 2019, hvor Byrådet er inviteret til dialog med aktørerne. I starten af 2020 vil der blive afholdt en politisk workshop, hvor visionen skal prioriteres.

Udpegning af deltagere til workshop

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet

 1. At der udpeges minimum fem repræsentanter fra Byrådet til at deltage i workshoppen 19. november, som Mariagerfjord Kommune er medarrangør af.
 2. At status-orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet med indsatsen er, at Nordjylland bliver forsynet med 100% vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:

·        Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.

·        Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en strategisk energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd

·        Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Status på indsatser i fase 1

Fase 1 blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:

 • Nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner , energiklynger og –netværk mv. samt afholde et møde for Strategisk Energiråd med borgmestrene og regionsrådsformanden for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til samarbejdet.
 • Opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region.
 • Nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region
 • Afholde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage.
 • Afholde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk energiplan udarbejdes.

 

I foråret blev der nedsat et Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med 27 repræsentanter for erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner med repræsentanter fra alle kommuner. Fra Mariagerfjord deltager produktionsprojektlederen fra Rockwool og direktøren for Hydrogen Valley på Cemtec. Der er afholdt møder med SEN henholdsvis den 15. maj og 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20. september 2019 er der afholdt fælles møde mellem SEN og bestyrelsen for Business Region North (BRN), som er de nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden. På mødet gav virksomhedsledere deres budskaber og drøftede dem med politikerne. Hovedbudskabet er, at energiplanlægning skal være på tværs af kommuner for at sikre helheden i regionen og der blev drøftet emner til det videre arbejde med vision, retning og pejlemærker.

Den 4. juni 2019 blev der afholdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen. Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen eller som på anden vis kunne bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger inden for deres arbejdsområde.

Workshops og afslutningskonference

Den 12. november og den 19. november 2019, begge dage kl. 10.00-14.15, afholdes to temabaserede workshops om strategisk energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune. De to workshops er identiske i program og indlæg, men afholdes på to lokationer for at give mulighed for størst mulig tilslutning. Mariagerfjord Kommune er medarrangør på workshoppen den 19. november, som afholdes i Aars.

På de to workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som indsatsen er opbygget omkring:

·        Transport

·        Forbrugeradfærd

·        Forsyning

·        Erhverv

·        Lokale myndigheder

·        Energianlæg

De to workshops spiller en vigtig rolle i processen med SEP NORD, idet input og anbefalinger herfra bruges til at definere visionen for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland.

I foråret 2020 er der planlagt en politisk visionsworkshop, hvor visionen skal prioriteres på tværs af kommuner og der præsenteres en plan for det videre arbejde. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles strategisk energiplan for Nordjylland. 

Økonomi

Mariagerfjord kommune medfinansierer med afsatte midler og timer fra medarbejdere med energirelaterede opgaver.

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt, idet det bemærkes at hele udvalget for Teknik og Miljø er indstillet på at deltage.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

 

00.01.00-G01-56-17

11. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Dom fra Østre Landsret om Kommunalt erhvervsaffaldsgebyr ( JU )
 2. Tvist med Renovationsfirma ( JU )
 3. Orientering om Nedsættelse af Vandråd (JU)

Beslutning

Der var orientering om:

 • Nedsættelse af Vandråd, hvor Jens Riise Dalgaard og Erik Kirkegaard Mikkelsen deltager.
 • Dom fra Østre Landsret om Kommunalt erhvervsaffaldsgebyr
 • Tvist med Renovationsfirma
 • Skur ved Mariager Havn, som bliver et beslutningspunkt på næste møde.
 • Nedlæggelse af rosenbed i Mariager, hvor der påregnes etablering af nyt/nye bede langs Fjordgade - f.eks. ved rutebilstationen.
 • Anløb af mindre krydstogtsskib i Hobro, som har givet anledning til kontakt fra Trafikstyrelsen med meddelelse om at Hobro Havn ikke er godkendt til  formålet.
 • Status på byggesagsbehandling
 • Sandstrand ved Mariager Havn
 • Hegedalsvej, som forventes at blive dagsordenssat til novembermødet.

 

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A), Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A). Jens Riise Dalgaard og Peter Muhl deltog dog indtil orienteringens øverste punkt.

 

00.01.00-G01-56-17

12. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

02.00.11-K08-1-07

13. Oprydning i det åbne land

 

01.11.22-P19-1-19

14.