Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 12. september 2019 kl. 16:00 i Astrup skole, Hadsundvej 11, 9510 Arden
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

75. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

17.03.22-G01-1-19

76. Analyse af specialundervisningsområdet i MFK

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Fagenheden Skole har nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal afdække muligheder for at oprette et hensigtsmæssigt undervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Handicaprådet:

 1. At orienteringen om den nedsatte arbejdsgruppe tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

I forbindelse med besparelsen på specialundervisningsområdet i budget 2019, anbefalede Fagenheden Skole, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal afdække udviklingspotentialer på specialundervisningsområdet. Samtidig har Udvalget for Børn og Familie besluttet, at det skal afdækkes, hvorvidt der kan oprettes et undervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

På baggrund af ovenstående har Fagenheden Skole nu nedsat en arbejdsgruppe, som består af enkelte skoleledere, repræsentanter fra specialafdelingerne i kommunen, en repræsentant fra PPR samt en repræsentant fra FAG MED Skole.

Arbejdsgruppens opgave er at komme med anbefalinger/indstillinger til en styregruppe bestående af skolechefen samt to konsulenter fra Velfærdssekretariatet. Styregruppen har udarbejdet et kommissorium, hvor der er opstillet en række arbejdsspørgsmål, som arbejdsgruppen skal drøfte. Arbejdsspørgsmålene er:

 • Hvordan kan der tilrettelægges et hensigtsmæssigt undervisningstilbud for de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder?
 • Hvordan sikrer vi, at færre børn udvikler bekymrende fravær i specialtilbuddene?
 • Hvordan kan der arbejdes med forebyggelse af bekymrende fravær i specialklasserne, og hvordan kan der arbejdes med elevernes tilbagevenden til specialundervisningstilbuddene, efter at de har udviklet bekymrende fravær.
 • I hvilket omfang kan velfærdsteknologi i højere grad understøtte elever med bekymrende fravær?
 • Hvilke tiltag kan forbedre distriktsskolernes muligheder for at rumme flest mulige børn?

 

På baggrund af anbefalingerne fra arbejdsgruppen vil styregruppen fremlægge arbejdet til Udvalget for Børn og Familie i december 2019.

Skolechef Arne Omar Sørensen vil på mødet uddybe arbejdsgruppens opgave og formål.

Beslutning

Taget til efterretning. Rådet vil gerne høre om resultaterne når disse foreligger.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

02.08.00-P20-1-19

77. Undersøgelse af tilgængelighed på folkeskoler i Danmark og i MFK kontekst

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

UlykkesPatientForeningen har foretaget en undersøgelse af handicappedes adgang til de kommunale folkeskolers faciliteter.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Handicaprådet:

 1. At orienteringen om undersøgelsen af tilgængelighed på folkeskolerne tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

UlykkesPatientForeningen foretog i maj-juni 2019 en rundspørge blandt alle landets kommuner om handicappedes adgang til kommuneskolernes faciliteter. Lidt over halvdelen af landets kommuner deltog i undersøgelsen, heriblandt Mariagerfjord Kommune. UlykkesPatientForeningen spurgte konkret ind til:

 1. om skolerne havde handicapparkeringspladser placeret ved skolens hovedindgang.
 2. om der var adgang for kørestolsbrugere på alle skolens etager.
 3. om der fandtes handicaptoilet på alle skolens etager.
 4. om alle faglokaler var tilgængelige for kørestolsbrugere.
 5. om børn med handicap kunne benytte de udendørs arealer.
 

Spørgsmålene er i Mariagerfjord Kommune besvaret af kommunens ejendomscenter i samarbejde med de enkelte skoler. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag. Resultaterne fra Mariagerfjord Kommune fremgår ikke af rapporten. Administrationen har imidlertid fået udleveret svarene, og Mariagerfjord Kommune er placeret på en 8. plads for de deltagende kommuner. De enkelte svar fremgår nedenfor:

Spørgsmål 1: 60 % af skolerne har handicapparkeringspladser placeret ved skolens hovedindgang.

Spørgsmål 2: 70 % af skolerne har adgang for kørestolsbrugere på alle etager.

Spørgsmål 3: På 40 % af skolerne findes der handicaptoilet på alle skolens etager.

Spørgsmål 4: På 60 % af skolerne er alle faglokaler tilgængelige for kørestolsbrugere.

Spørgsmål 5: 100% kørestolsbrugeres adgang til skolernes udearealer.

Skolechef Arne Omar Sørensen vil på mødet uddybe de enkelte kategorier.

Beslutning

Det er et fint resultat at være nummer 8 i landet. Konstitueret skolechef fortalte om rapporten og hvordan man hele tiden udvikler på området.

Skolerne har en tilgængelighedspulje, hvor man har mulighed for at lave mindre ændringer, hvis en elev har behov for dette.

herudover er man meget opmærksomme ved om og nybygninger

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.00.00-A00-1-19

78. Samarbejdsaftale med Rebild og Vesthimmerlands kommuner om kompenserende specialundervisning

Forventet sagsgang

SO og høring - SO, ØK, BY.

Anledning

Fra januar 2020 indgår Mariagerfjord Kommune ikke længere i en fælleskommunal finansieringsaftale af Taleinstituttet og Hjerneskadecentret i nordjysk regi. Mariagerfjord-, Rebild- og Vesthimmerlands Kommune har arbejdet administrativt på at indgå en samarbejdsaftale, hvor Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) i Vesthimmerlands Kommune bliver leverandør af taleundervisning og hjælp til hjerneskadede. Derfor fremlægges et enigt oplæg til en samarbejdsaftale for de tre kommuner til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1.    At orienteringen om samarbejdsaftalen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I Kommune Kontakt Rådet (KKR) har et flertal anbefalet, at der fra 2020 ikke længere skal være en fælleskommunal finansieringsaftale med Taleinstituttet og Hjerneskadecentret i nordjysk regi.
Byrådet vedtog 28.03.19 (punkt 63), at anbefalingen fra KKR følges.
Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune har siden februar haft drøftelser adminstrativt, med henblik på at afdække om det nuværende samarbejde i Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune kan udbygges med Rebild Kommune, samt om det er muligt at løfte det faglige niveau til også at omfatte specialydelser, som typisk har været købt hos Taleinstituttet og Hjerneskadecentret eller i Region Midt.

Dette sker ved, at CKU i efteråret 2019 vil efteruddanne personalet til at kunne varetage opgaverne omkring ALS, borgere med løbsk tale, Laryngotonede og mundhuleopererede.

Der fremlægges nu et enigt oplæg til en samarbejdsaftale til beslutning i alle tre kommuner med virkning fra 1. januar 2020.

Samarbejdsaftalen løser det samlede specialiserede tilbud overfor borgere i målgruppen i de tre kommuner indenfor det kommunalt fastsatte kvalitetsniveau og gældende lovgivning, herunder specifikt overholdelse af Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for erhvervet hjerneskade.

Den nye samarbejdsaftale

Aftalen bygger på følgende:

 • Aftalens målgruppe er borgere med erhvervede eller medfødte handicap indenfor hjerneskader og borgere med stemmevanskeligheder.
  Derudover er der mulighed for borgere med generelle indlæringsvanskeligheder og sindslidelse eller Parkinsonisme/sklerose.
 • Aftalen løser det samlede specialiserede tilbud overfor borgere i målgruppen i de tre kommuner indenfor det kommunalt fastsatte kvalitetsniveau og gældende lovgivning. Herunder specifikt overholdelse af Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for erhvervet hjerneskade.
 • Aftalen skal sikre dialog om tilbud, planlægning, kvalitet og udvikling i de enkelte faglige tilbud og CKU som helhed.
 • Aftalen skal sikre, at undervisningstilbuddene koordineres fagligt og planlægningsmæssigt med den samlede vifte af tilbud på det sociale område.
 • Aftalen er gældende fra 1. januar 2020 og indtil videre, med et opsigelsesvarsel på 1 år til udgangen af et kalenderår. Aftalen er uopsigelig ind til og med 31. december 2021. Aftalen skal løbende evalueres og styregruppen foranstalter, at der årligt udarbejdes en evalueringsrapport.
 • Aftalen er under lov om specialundervisning for voksne, så der skal nedsættes en bestyrelse med et medlem fra hver kommunalbestyrelse, to medlemmer udpeget af handicaporganisationerne, to medarbejdere valg af og blandt institutionens lærere og øvrige medarbejdere og et medlem valgt af og blandt institutionens brugere. Fra Mariagerfjord Kommune er valgt Peter Muhl Nielsen.


Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

CKU-samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands kommune har indtil nu være rammefinansieret med en ligelig fordeling på 3.000.000 kr. årligt til hver kommune.

De tre kommuner har haft følgende andel af den objektive finansiering af Taleinstituttet og Hjerneskadecentret: Vesthimmerlands Kommune ca. 400.000 kr., Mariagerfjord Kommune ca. 500.000 kr. og Rebild kommune ca. 1.000.000 kr.

Samarbejdsaftalen med CKU bygger på fuld takstfinansiering, og alle tre kommuner forpligtiger sig til at købe ydelsen hos CKU, hvis CKU kan løfte opgaven.

Hvis det indenfor en overgangsperiode på to år viser sig, at en central visitation ud fra det kommunalt besluttede serviceniveau fører til en lavere efterspørgsel, garanterer de tre kommuner et samlet mindstekøb på 4.200.000 kr. om året.

I kalenderårene 2020 og 2021 forpligtiger de 3 kommuner sig til en økonomi på 4.200.000 kr. Hvis der samlet set ikke købes herfor, dækker de 3 kommuner for følgende beløb:

 • Mariagerfjord Kommune 2.000.000 kr.
 • Vesthimmerland Kommune 2.000.000 kr.
 • Rebild Kommune 200.000 kr.

 

Ved behov for flere ydelser kan Mariagerfjord Kommune tilkøbe sig dette løbende.

I sidste halvdel af 2021 tages aftalen op igen.  

Beslutning

Handicaprådet er positivt indstillet overfor aftalen forudsat borgerne får det de har behov for.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

79. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1.At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul vedlægges som bilag.

Beslutning

Fremtidens botilbud sættes på som tema i 2020.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

80. Udpegning af repræsentanter til strategiudvikling under Sundhedspolitik 2019-2025

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Mariagerfjord Kommunes nye Sundhedspolitik 2019-2025 er godkendt af Byrådet i juni 2019. Næste skridt er igangsættelsen af den kommende strategiudvikling, hvor sundhedspolitikkens ambition konkretiseres og omsættes til handling. Der nedsættes arbejdsgrupper for Mental Sundhed, Sundhedsadfærd og Kronisk Sygdom, hvor der ønskes udpeget repræsentanter fra frivillige og foreningslivet, herunder en repræsentant udpeget af Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet udpeger en repræsentant til at indgå i arbejdsgruppe for strategiudvikling under Sundhedspolitikken

Inddragelse

Du skal altid huske at inddrage alle relevante parter i en sag. Under punktet inddragelse kan du lave et resume af de input, der er kommet til sagen fra de inddragede parter og aktører - eksempelvis MED eller råd.
Du skal huske at slette teksten, hvis du ikke har en tilføjelse uden punktet ”Inddragelse”, ellers kommer punktet med i dagsordenen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes nye Sundhedspolitik 2019-2025 er godkendt af Byrådet i juni 2019. Næste skridt er igangsættelsen af den kommende strategiudvikling, hvor sundhedspolitikkens ambition konkretiseres og omsættes til handling.

I forlængelse heraf er tre fagchefer formænd for arbejdsgrupperne, hvori strategierne udvikles. Yderligere 12 ledelsesrepræsentanter er udpeget til de tre tværgående arbejdsgrupper under temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom.

Ønsket er nu at der udpeges en til to repræsentanter til hver af de tre arbejdsgrupper fra frivillige og foreningslivet.

I vedhæftede bilag er organiseringen af de tre arbejdsgrupper illustreret.

Arbejdsgruppernes funktion er, på baggrund af et udarbejdet oplæg, at anvise retning for det videre strategiarbejde samt at komme med konkrete handlingsforslag i relation til de enkelte fag- og interesseområder.

Hensigten er, at strategiarbejdet strækker sig over i alt ca. fire måneder med begyndelse i oktober 2019. I perioden afholdes tre til fire arbejdsgruppemøder i forbindelse med udarbejdelsen af hver enkelt strategi. Tidspunktet for arbejdsgruppemødet vil ofte være sidst på eftermiddagen, så alle repræsentanter (også de, som har et andet arbejde ved siden af) har mulighed for at deltage.

Derfor ønskes udpeget en repræsentant fra Foreningsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet; Landdistriktsråd og Integrationsråd eller blandt kandidater i rådenes bagland, som har lyst til at bidrage med idéer og en drøftelse af spørgsmål, som eksempelvis: Hvordan gør vi det pærelet at vælge en sund livsstil? Hvordan forebygger vi de store folkesygdomme og hvordan tager vi hånd om vores svage borgeres sundhed?

Den nye sundhedspolitik kan ses på kommunens hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Sundhed-Sygdom-og-Psykiatri/Sundhed-og-Traening/Sundhedspolitik

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent Stinna Andreasen beder om en tilbagemelding med en repræsentant fra hvert af de fem råd senest fredag den 13. september.

Beslutning

Lene Nielsen deltager i de tre arbejdsgrupper. Det bemærkes at formændene bedes koordinere så møderne ikke ligger på samme tid.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

81. Ferieafholdelse på Bosteder

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

På baggrund af borgerhenvendelser drøftes tilrettelæggelse af ferieafholdelse.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1.At punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på baggrund af borgerhenvendelser ønsket oplysninger om, hvordan den generelle ferieafholdelse tilrettelægges på Sødisbakke og Kirketoften.

Hvis det er muligt deltager leder af Kirketoften og leder af specialrådgivningen til dette punkt.

Beslutning

Ledelsen på Sødisbakke har svaret følgende på forespørgsel om ferieafholdelse for beboere:

I ydelsesbeskrivelserne til alle takster er der indføjet følgende formulering:

Der tilbydes vederlagsfri personaleledsagelse til én årlig fælles tur á max. 7 dages varighed - tilrettelagt af afdelingen. Det forudsættes, at ferien kan afholdes indenfor den daglige normering. Den enkelte beboer betaler for eget ferieophold, kost m.v.

Sødisbakke betaler for personalets ophold og andre følgeudgifter som eksempelvis entrébilletter, kost o.l.

Herudover er der mulighed for tilkøb af ledsagelse jf. Lov nr. 649 af 8. juni 2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie.

Billedet ser ud som følgende:

Tilbuddet for særforanstaltninger, hvor der i alt bor 15 fordelt på henholdsvis Tårnbo, Tårnly og Løvhøj.
Alle bliver tilbudt at komme på koloni, hvor ledsagelsen betales af afdelingen. 10 af beboerne har i år taget imod tilbuddet. Ingen har benyttet sig af muligheden for at tilkøbe ledsagelse.

Tilbuddet for udviklingshæmmede med autisme spektrum forstyrrelser, hvor der bor i alt 29 fordelt med 5 på Kuben og 24 i 3 grupper på Skovbo.
Her har i alt 9 takket ja til ferie, som har været arrangeret med afsæt i Lov 649 om tilkøb af ledsagelse. Den normering, som er tildelt den enkelte beboer i taksten er fulgt med på ferien og der har været tilkøb af normering herudover, hvilket beboerne selv har betalt.

Tilbuddet for domfældte og kriminalitetstruede, hvor der bor i alt 22 fordelt med 6 i Vestergade i Hobro og 16 på Bakkebo.
Mulighed for at kunne tage på ferie for denne målgruppe er reguleret af den dom, som de har. Udgang med ledsagelse med overnatning skal for de fleste domstyper godkendes af Statsadvokaten. Det har været forsøgt at planlægge ferier for gruppen på Bakkebo, som dog har takket nej, da de ikke ønsker at komme afsted som en gruppe. Der har i stedet været ganske korte ophold med en enkelt overnatning, som har kunnet arrangeres for hver enkelt.

I Vestergade har der været tilrettelagt koloni for hele beboergruppen med 2 overnatninger – og ledsagelsen betalt af tilbuddet.

Der har ikke været gjort brug af muligheden for tilkøb af ledsagelse.

Tilbuddet for psykiatri og udviklingshæmning, hvor der bor i alt 44 fordelt på Højbo, Bøgedal og Skrænten.

2 beboere har været på ferie med 3 overnatninger med tilkøb af ledsagelse.

3 beboere har været på ferie med 5 overnatninger med tilkøb af ledsagelse.

Tilbuddet for komplekse udviklingsforstyrrelser, hvor der bor i alt 26 fordelt med 10 på Kastanien og 16 på Skovbrynet.

På Skovbrynet har ingen af beboerne været på ferie, da det er vurderet, at de ikke ville kunne profitere af det.

På Kastanien har alle beboere været på ferie. Nogle – med særlige behov har selv betalt for ledsagelse, hvor afdelingen har betalt for ledsagelse for de øvrige.

Under drøftelsen af punktet deltog leder af Botilbud Kirketoften i Hobro samt Leder af Specialrådgivningen.

Leder af Botilbud Kirketoften fremviste årshjul for planlægning af ferie og ferielignende aktiviteter.

Årshjulet indgår fremadrettet i handleplanen for hver enkelt borger.

Dette indføres også på andre botilbud i kommunen, hvor det er relevant.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

82. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den 9. oktober 2019 - skal holdes.

Beslutning

Hobro Idrætscenter

Punkter til næste møde: Bede Teknik og Byg lave en status på tilgængelighedes arbejdet.

Evaluering af Handicapprisen.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

83. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Der har været møde i foreningsrådet. Der gøres opmærksom på at man meget gerne må tilmelde sig frivillig fredag.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

84. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Alle medlemmer skal huske at invitere deres stedfortræder til mødet hvis de selv har forfald.

Handicaprådet er inviteret med en repræsentant til morgenmøde med Mariagerfjord Erhvervsråd. 7.10.2019 kl. 7.30 - 10 på Majsmarken 1 i Hobro om kvalificeret arbejdskraft til DIN virksomhed nu og i fremtiden. Bent Manø deltager og Torben Jensen er suppleant.

Handicaprådet skal afgive svar til budget og mødes lørdag d. 21.9.2019.

Peter Muhl Nielsen, Svend Jensen og Helle Mølgaard var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter