Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 14. januar 2019 kl. 15:00 i Reno Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø.
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
15Lokalplan for OK tank i Sønder Onsild - Skiltepylon
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

01.02.05-P16-11-18

15. Lokalplan for OK tank i Sønder Onsild - Skiltepylon

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 3. december 2018 truffet beslutning om, at der skal gennemføres en nabohøring om højde på en ønsket skiltepylon ved OK tanken i Sønder Onsild, før Lokalplan 141/2019 vedtages endeligt.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslaget til lokalplanen skal endelig vedtages med ændret skiltebestemmelse.

Indstillingsoverskrift:

Direktøren for Teknik og Milljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der fastlægges en maksimal højde på fremtidig skiltning.

2. At forslag til lokalplan 141/2019 Erhvervsformål ved Viborg Landevej i Sønder Onsild vedtages endelig med den besluttede skiltehøjde.

Inddragelse

Der er gennemført en nabohøring, hvor der er der indkommet en bemærkning. Den indkomne bemærkning omhandler lysgener, idet naboen oplever lysgener fra den eksisterende OK tank og mener, at en højere skiltepylon vil bidrage til yderligere lysgener. Naboen mener at det vil være passende at nedjustere højden til 6 meter.

Sagsfremstilling

Benzinselskabet OK a.m.b.a. ønsker mulighed for i forbindelse med udvidelse af tankanlægget med en vaskehal at skifte den eksisterende skiltestander på 7 m. ud med en skiltepylon af samme højde. Selskabets standardpylon har en højde på 5,5 meter.

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 141/2018 for Erhvervsformål ved Viborg Landevej i Sønder Onsild. Lokalplanforslaget skal sikre, at benzinselskabet OK a.m.b.a. har mulighed for at opføre en vaskehal i tilknytning til deres eksisterende tankstation. Derudover giver lokalplanen mulighed for at genopføre en tankstation med dertilhørende butik, tankanlæg og skiltning. I forslaget til lokalplan er skiltehøjden fastsat til 4 m., hvilket selskabet i en indsigelse har anmodet om at forhøje til samme højde som nuværende skiltning (7 m.).

Fagenheden bemærker, at den mulige reklameflade på selskabets skiltepylon på 5,5 m er væsentlig større end på selskabets alternative skiltestander på 7 m. Det eksisterende skilt kan naturligvis forblive uanset lokalplanen.

Udover skiltning foretages der mindre redaktionelle ændringer af lokalplanforslaget.

Beslutning

Ad 1. Den maksimale højde på fremtidig skiltning blev fastlagt til 6 meter, idet den eksisterende skiltning på 7 meter kan opretholdes.

Ad 2. Godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter