Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 14. marts 2019 kl. 16:00 i Ndr. Kajgade 1, Hobro, mødelokale HO1
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

19. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

20. Besøg af idrætskonsulent

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har udtrykt ønske om at få besøg af idrætskonulenten.

Indstilling


Formanden indstiller til orientering.

Sagsfremstilling

Idræts- og fritidskonsulent Niels Sørensen deltager på mødet for at fortælle om idrætstilbud til handicappede borgere.

Beslutning

Niels Sørensen fortalte om sit arbejde.

Han forklarede, at der i Mariagerfjord er en stor idrætsforening for sindslidende, som er meget velfungerende.

Der er også lige nu dannet et Lykke Liga hold i Hobro.

Det er mere svært at danne hold for f.eks.udviklingshæmmede borgere og bevægelseshæmmede borgere.

Fagchef og Idrætskonsulent har været til møde med DGI og Dansk parasport - Bevæg dig for livet. De vil kunne hjælpe med konsulentbistand. Der er fokus på, at det er nødvendigt at afdække behovet først. Det er nødvendigt, at der er ambasadører blandt personalet på f.eks. bosteder for at motivere bogere og pårørende.

Det er væsentligt at indtænke idræt og foreningsliv ind i en tidlig alder i skoler og dagtilbud.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

00.05.07-G01-1-19

21. Forberedelse af Handicapprisen 2019

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Forberedelse til uddeling af årets Handicappris ønskes drøftet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

 1. At der tages stilling til, hvordan der skabes opmærksomhed omkring årets uddeling af Handicapprisen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket at få input fra kommunikationsafdelingen til, hvordan opmærksomheden om uddelingen af prisen kan blive mere synlig.

Kommunikationskonsulent Kjartan Milner Klein deltager på mødet.

Beslutning

En medarbejder fra kommunes kommunikations afdeling fortale om, hvordan man kan få fortalt flere om prisen ved at benytte f.eks. små videoklip af tidligere års deltagere som optakt. Herudover fandt han det vigtigt at lette måden man nominere på ved, at man både skriftligt kan nominere, men også kontakte en af Handicaprådets medlemmer telefonisk.

Han satte fokus på at have en kortere tidsplan og forslaget vedlægges referat.

Herudover anbefalede han, at de nomineredes indsats vises via videoklip som optakt til valg af prismodtager.

Efter prisoverrækkelsen kunne der laves en film med årets prismodtager.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

29.00.00-G01-14-18

22. Høring af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Processen for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at et udkast til en ny sundhedspolitik er klar. Derfor præsenteres Handicaprådet i denne sag for den nye sundhedspolitik med henblik på afgive høringssvar til politikken. Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag ”Sundhedspolitik 2019-2025 (høringsudkast)”.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Handicaprådet:

 1. At  afgive høringssvar til en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune forud for Byrådets endelige godkendelse af politikken.

Inddragelse

Sundhedspolitikken er i den offentlige høringsperiode tilgængelig for eventuelle høringssvar fra borgere på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Desuden er politikken sendt i direkte høring i Seniorrådet, Foreningsrådet, Landdistriktsrådet og Integrationsråd samt til orientering i Hoved MED.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke.

I sundhedspolitikken lægges der op til, at faktorerne mental sundhed, sundhedsvaner og kronisk sygdom er styrende for temaerne i strategi- og handleplanerne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer og meningsfulde fællesskaber får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategi- og handleplaner.

Det opfordres i sundhedspolitikken til, at den ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, da de supplerer hinanden og på forskellig vis bidrager til sundhedspolitikkens ambition om, at sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv for borgerne i Mariagerfjord Kommune.

På den baggrund ønskes Handicaprådets høringssvar til den nye sundhedspolitik, da det kan kvalificere politikken og i særlig grad den efterfølgende udarbejdelse af strategi- og handleplaner på tværs af alle fagenheder og med civilsamfundet.

Sundhedspolitikken er i høring indtil den 1. april 2019 og forventes endelig godkendt af Byrådet i april 2019.

Beslutning

Taget til efterretning. Det er godt, der er fokus på mental sundhed og udsatte borgere.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

29.00.00-G01-2-19

23. Udvidet frit valg på genoptræning

Forventet sagsgang

SO

Anledning

1. juli 2018 trådte en ny lovændring i kraft, som indebærer, at patienter der udskrives med en genoptræningsplan har ret til at opstarte genoptræning senest syv kalenderdage efter udskrivning. Hvis kommunen eller leverandører, som kommunen har indgået aftale med, ikke kan tilbyde dette, har borgeren ret til at benytte det såkaldte udvidede frie valg. I denne sag præsenteres udvalget for det udvidede frie valg og de tilpasninger, som er blevet gennemført eller iværksat i forbindelse med implementering af de nye tidsfrister, som lovændringen fordrer.

Indstilling

Handicapchefen indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. juli 2018 trådte en ny lov om ændring af Sundhedslovens § 140 i kraft, som har til hensigt at nedbringe ventetider til genoptræning på landsplan. Lovændringen betyder, at borgere som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan har ret til frit valg af genoptræning, når den ansvarlige kommune ikke kan tilbyde opstart af det tildelte genoptræningsforløb senest syv dage efter udskrivning fra hospitalet. Denne ret gælder ifølge loven for den såkaldte almene genoptræning og den specialiserede rehabilitering. Lovændringen indebærer altså, efter samme tankegang som behandlingsgarantien på sygehusområdet en helt ny mulighed for, at borgeren med en genoptræningsplan kan vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør (leverandørkorps godkendt af KL), hvis kommunen og kommunalt godkendte leverandører ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage fra udskrivning fra sygehuset. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, som ligeledes trådte i kraft pr. 1. juli 2018, at kommunerne senest fire dage efter udskrivning skal kunne meddele borgeren et konkret sted og tidspunkt for opstart af genoptræningen.

KL har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører. Til at løse denne opgave har KL indgået aftale med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som skal indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører. SKI har oprettet et datterselskab med navnet FritValgService til at varetage denne opgave. Der vil ske en løbende implementering af loven takt med at KL/FritValgService indgår aftaler. Alle kommuner skal dog fra 18. februar 2019 oplyse borgere med behov for genoptræning på basalt niveau, som ikke kan tilbydes opstart af genoptræning inden for syv dage, om muligheden for det udvidede frie valg.

Kommunerne kan fortsat selv indgå aftale med private leverandører og have et frit valg på genoptræning. Dette forudsætter dog, at kommunalt godkendte private leverandører også skal kunne levere opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage.  

Kort fortalt forudsætter den nye lovgivning, at kommunen inden for fire kalenderdage skal nå at:

 • Modtage genoptræningsplanen fra sygehuset (Den modtages ofte ikke samme dag, som udskrivningen finder sted).
 • (Hvis kommunen selv har indgået aftale med private leverandører): Informere borgeren om det frie valg og få borgeren til at meddele sit valg. Den pågældende leverandør skal herefter have at vide, at vedkommende er blevet valgt.
 • Finde et træningssted og træningstidspunkt for den første træning, hvor tidspunktet skal ligge inden for syv dage efter udskrivningsdatoen.
 • Meddele borgeren tid og sted for første træning.

 

De generelle konsekvenser af den nye lovgivning er således, at der vil være kortere respit på sagsbehandlingstiden, da træningsstarten skal foregå hurtigere end hidtil med en frist på syv kalenderdage. Det betyder især, at det vil blive en stor udfordring at overholde lovgivningen i forbindelse med udskrivninger onsdag til fredag, samt påsken og julen, medmindre der ansættes medarbejdere til vagter i weekender og de nævnte højtider. Samtidig stiller det krav til borgeren om at kunne reagere hurtigt og træffe beslutning om hvilken leverandør, de ønsker. KL har vurderet, at en rimelig frist er, at borgeren senest på dag to skal have meldt tilbage hvilken leverandør, der ønskes.

Såfremt kommunen ikke kan opretholde fristen på de syv dage tilbydes borgeren muligheden for at anvende udvidet frit valg. Ved det udvidede frie valg skal borgeren senest på dag fire have modtaget en såkaldt forløbskode af kommunen, som generes på baggrund af borgerens genoptræningsbehov. Med denne forløbskode kan borgeren via hjemmesiden mingenoptræning.dk se hvilke leverandører, der kan vælges mellem og selv rette kontakt med henblik på tidsbestilling. Vedhæftet er visuel oversigt over, hvornår proceduren for udvidet frit valg træder i kraft (bilag 1).

  

Tilpasning af nuværende praksis i Mariagerfjord Kommune i forbindelse med implementering af det udvidede frie valg

I Mariagerfjord Kommune er der frit valg på den ortopædkirurgiske genoptræning. Der er på nuværende tidspunkt i alt fire private leverandører, som er godkendt og kommunens egen genoptræningsenhed.

I forbindelse med implementering af ændringsloven har de private leverandører været indbudt til dialogmøde med henblik på at drøfte en ny arbejdsgang, som lever op til kravene i ændringsloven. På dialogmødet blev der aftalt en ny arbejdsgang for samarbejdet, hvor partnerne er blevet enige om, hvordan de nye tidsfrister bedst kan honoreres. I den nuværende kontrakt med de godkendte leverandører er der taget forbehold for mulige ændringer i lovgivningen, hvorfor der ikke er behov for at revidere kontrakten. Den nye arbejdsgang i forbindelse med implementering af udvidet frit valg vedlægges som tillæg til den nuværende kontrakt. Arbejdsgangen er vedlagt som bilag (bilag 2).

Såfremt det ikke er muligt at træffe borgeren inden for to kalenderdage, skal der findes en løsning, så borgeren modtager et tilbud om genoptræning. I denne løsning skal der også tages højde for regler om samtykke og videregivelse af personlige oplysninger. På denne baggrund blev det ved dialogmødet aftalt med de private leverandører, at de borgere som ikke kan træffes, tilbydes en tid til genoptræning ved den kommunale leverandør.

Det er aftalt, at følgende betingelser indgår som en del af denne løsning:

 • Kommunen skal kontakte borger via både e-boks, telefonisk og via sms
 • Kommunen skal udvise fleksibilitet, hvis borgeren efter første træning ved kommunal leverandør har et ønske om at skift til en af de private leverandører.

 

Derudover havde de private leverandører et ønske om, at der i formidlingen til borgeren skrives, at borgeren er velkommen til at kontakte leverandør, hvis tiden ikke passer evt. med et krav om, at datoen skal ændres senest dagen før den tilbudte træning inden kl. 12.00.

For at imødegå de skærpede tidskrav i forbindelse med implementering af lovændringen er følgende tiltag blevet gennemført eller iværksat:

 • Det brev borgerne modtager i forbindelse med opstart af genoptræning er blevet skærpet i forhold til de nye tidsfrister. Det indebærer blandt andet, at borgerne nu senest skal melde tilbage på dag to, hvilken leverandør de ønsker.
 • Sagsbehandlingstiden er blevet skærpet ved blandt andet at tilpasse processen omkring udarbejdelse af bevillinger.
 • Der arbejdes på en mulig sms løsning til advisering af borgerne for at imødekomme de godkendte leverandørers betingelser.
 • Mulighederne for et tættere samarbejde med sygehusene undersøges, herunder mulighederne for at bistå en fremskudt visitation. Vi oplever dog allerede, at sygehusene i genoptræningsplanerne er opmærksomme på de korte frister i kommunerne.
 • Vi tilpasser hjemmesiden, så der oplyses om det udvidede frie valg.

 

For så vidt angår al anden basal genoptræning og specialiseret rehabilitering, der ikke er omfattet af kommunens frit valgs ordning, er arbejdsgangen ligeledes revideret med henblik på at kunne overholde de nye tidsfrister.  

Den nuværende kvalitetsstandard på genoptræning efter § 140 tilpasses efter de nye tidsfrister. Denne vil blive fremsendt til politisk godkendelse sammen med kvalitetsstandarden for midlertidigt døgndækket ophold.

Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en status på samarbejdet omkring det frie valg på det ortopædkirurgiske område. Denne status vil blive præsenteret i løbet af foråret 2019.

Økonomi

Implementering af det udvidede frie valg

I forbindelse med implementering af det nye krav har Folketinget ved vedtagelsen af lovændringen afsat 71 mio.kr. i 2018 (2018 pris og lønniveau) og 71,4 mio.kr. (2019 pris og lønniveau) fremadrettet til pukkelafvikling af eksisterende ventelister, øget administration samt varig kapacitetsudbygning i kommunerne. Dette svarer til at Mariagerfjord Kommune i år 2018 får tildelt 630.000 kr, og fra 2019-2021 får kommunen årligt overført 563.000 til implementering. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet. Forslaget om frit valg til genoptræning skønnes at indebære offentlige merudgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter.

Priser på genoptræningsforløb

Genoptræningsforløbene i det udvidede frie valg prissammensættes ud fra den enkelte borgers behov for genoptræning. Priserne i det udvidede frie valg er dannet på baggrund af et gennemsnit af landsdækkende priser. Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere pris- og serviceniveauet nærmere, fordi der endnu ikke ligger kvalitetsstandarder på ydelserne i det udvidede frie valg. Der er således ikke et sammenligningsgrundlag i forhold til kommunens eget serviceniveau og indhold i genoptræningsforløb.

 

Økonomiske konsekvenser for borgere ved at benytte det udvidede frie valg

Borgere, der vælger at gøre brug af det udvidede frie valg, skal være opmærksomme på, at der kan være egenomkostninger til transport forbundet hermed. Dette skyldes, at borgere kun kan bevilges kørsel svarende til det, borgeren ville være berettiget til, hvis vedkommende havde valgt det genoptræningssted kommunen har henvist. Det kan ikke garanteres, at leverandørerne som KL har indgået aftale med har praksis i umiddelbar nærhed af borgerens hjem. Derfor kan borgeren ved anvendelse af det udvidede frie valg have egenomkostninger i forbindelse med transport.

Beslutning

Taget til efterretning.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

27.00.00-P27-1-19

24. Finansieringsaftale Taleinstituttet/Nordjysk hjerneskadecenter

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Den fireårige forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019. På møde i KKR den 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de elleve kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indstilling

Handicapchefen indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet drøfter indstillingen om, at Mariagerfjord Kommune ikke indgår en ny finansieringsaftale vedrørende taleinstituttet.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i dag er en del af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen (læs mere i bilag 1). Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”.

Model A:

Model A indebærer, at der indgåes en ny finansieringsaftale, hvor Taleinstituttet er garanteret en minimumsomsætning på 18,2 mio. kr., således at specialiseringsniveauet kan opretholdes. Ved denne model vil Aalborg Kommune fortsat finansiere 10,3 mio. kr., mens de øvrige ti nordjyske kommuner finansierer 7,9 mio. kr. Fordelingen af de 7,9 mio. kr. mellem de ti nordjyske kommune kan ske på en af to følgende måder:

 • Model A0 (fordeling efter nuværende metode): 4 mio. kr. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal i de nordjyske kommer. Restfinansieringen fordeles efter kommunernes forbrug i det foregående år.
 • Model A1 (fordeling efter befolkningstal): De 7,9 mio. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal.

 

Model B:

I model B fornyes den nuværende aftale ikke. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres, således at det primært er et tilbud målrettet Aalborg Kommunes borgere.

 Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. De enkelte kommuner kan indgå bilaterale aftaler og fortsætte som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

 

De to modeller uddybes yderligere i bilag 2.

Forbrug af taleinstituttets ydelser

Mariagerfjord Kommune har i aftaleperioden for 2016-2019 haft et forbrug af ydelser på Taleinstuttittet/Hjerneskadecenter Nordjylland, der ikke har modsvaret den andel Mariagerfjord Kommune finansierer i samarbejdet. Det betyder, at kommunen har betalt mere for de anvendte ydelser, end man har fået ud af at være med i samarbejdsaftalen. Mariagerfjord Kommune har gennem alle årene været interesserede i at købe enkeltydelser tilsvarende behovet i stedet for at købe ydelserne inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det har dog ikke været muligt grundet samarbejdsstrukturen.

Mariagerfjord Kommunes relativt lave forbrug af taleinstituttets ydelser kan forklares i, at kommunen selv løser langt de fleste opgaver, når det vedrører det almene og avancerede niveau af genoptræning. Disse opgaver varetages af kommunens neuroteam, hvor der er ansat terapeuter med særlig uddannelse og erfaring inden for det neurologiske områder. Derudover har kommunen indgået et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune omkring Center for Kommunikation og Undervisning. CKU tilbyder kognitiv træning og talepædagogisk undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade, henholdsvis i Hobro, Arden og Aars. Denne løsning har også sammenhæng til kommunens geografiske beliggenhed og prioritering af nærhedsprincippet over for borgerne.

I forhold til den højtspecialiserede rehabilitering er borgere med behov for dette ofte blevet tilbudt et forløb på det højtspecialiserede landsdækkende tilbud Neurocenter Østerskoven i Hobro. Det skyldes, at mange af disse borgere har brug den højt specialiserede rehabilitering døgnet rundt, hvilket Neurocenter Østerskoven tilbyder. Da Neurocenter Østerskoven er beliggende i Hobro har kommunen også kunne tilrettelægge ambulante forløb for borgere med behov for højt specialiseret rehabilitering i egen bolig. Således er der også her en overvejelse i forhold til nærhed for den enkelte borger.

CKU varetager tilbud primært for voksne, mens Østerskoven har tilbud til borgere fra 15 år og opefter. Derfor har en del af udgifterne til Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet ydelser målrettet børn- og ungeområdet. Forbruget af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser på børn- og ungeområdet har dog også været faldende de senere år. Det skyldes ligeledes, at en større og større andel af genoptræningen på det almene og avancerede niveau for børn og unge nu varetages i kommunen af blandt andet PPR. Derudover har en del af forbruget hos Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet samråd, hvilket vil sige faglig sparring til blandt andet det kommunale hjerneskade team.

Hvis Mariagerfjord Kommune træder ud af aftalen, vil det ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau, da kommunen selv varetager en stor andel af opgaverne og har gode muligheder for at købe ydelser på institutioner beliggende i kommunen. Samtidig undersøges lige nu muligheden for at indgå et himmerlandsk samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands Kommune om hjerneskadeområdet. Der er planlagt et samarbejdsmøde, hvor rammer og forventninger skal drøftes.

  

Økonomi

Mariagerfjord Kommune har både i 2016, 2017 og 2018 forbrugt færre ydelser end finansieringsandelen modsvarer. Ved at træde ud af samarbejdet vil Mariagerfjord Kommune kunne tilkøbe ydelser baseret på det reelle behov, samtidig med at der vil være et overskud i forhold til finansieringsandelen.

 201620172018
Finansieringsandel 451.157460.631528.639
Forbrug 406.762273.632352.764
Mindreforbrug 44.395186.999175.875

 

Beslutning

Det er væsentligt for handicaprådet, at de borgere der har behov for et højt specialiseret tilbud får dette rettidigt - uanset hvilken model der vælges.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

25. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Orientering om Kirkegade.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

26. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

 1. At beslutte, hvor næste møde - den 9. april 2019 - skal holdes
 2. At beslutte, om mødet i maj evt. skal flyttes fra den 8. maj til den 13. maj
 

Sagsfremstilling

Fagchefen foreslår muligheder for institutionsbesøg / botilbudsbesøg i løbet af 2019.

Eventuelle muligheder fremlægges på mødet.

Beslutning

Næste møde vil Handicaprådet gerne holde på Østerskoven eller Skivevej.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

27. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1.At det opdaterede årshjul godkendes.

Beslutning

Tidsplan for handicappris drøftes på næste møde.

Beskyttet beskæftigelse m.m. drøftes på næste møde.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

28. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Ingen punkter.

Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter