Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 10. oktober 2019 kl. 16:30 i 1. behandling af budget - Mødelokale 2, Hadsund Rådhus
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
227Godkendelse af dagsorden
228Byggesagsgebyrer 2020
229Budget 2020-23, 1. behandling
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

227. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

 

02.00.06-Ø00-1-19

228. Byggesagsgebyrer 2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2020 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2020.

2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Udvalget for Teknik og Milkø, 9. september 2019, Pkt. 153:
Ad 1: Udvalget indstiller model 1: fastholdelse af nuværende timepris.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 225:

Udsat til 10. oktober 2019.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2020. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2019 kan der faktureres for ca. 27% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at ikke en større del kan faktureres er hovedsageligt, at en stor del af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner og bygge- og beskyttelseslinier samt landzonetilladelser). Fordelen ved, at byggesagsbehandlerne også varetager disse arbejdsopgaver, er, at sagsbehandlingen er væsentlig hurtigere og mere fleksibel, da sagen ikke skal afvente sagsbehandling i andre afdelinger.

Desuden har Udvalget for Teknik og Miljø tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de indledende generelle drøftelser med bygherre, som der ofte er i opstartsfasen i en byggessag.

Byggesagsgebyr 2019

Byrådet valgte i forbindelse med Budget 2019 at fastsætte byggesagsgebyret til 393 kr. i timen. Dette har i de første syv måneder af 2019 givet en indtægt på 497.422 kr., hvilket tyder på, at den samlede indtægt i 2019 blive på ca. 850.000 kr. Dermed bliver indtægterne ca. 65.000 kr. højere end det beløb på ca. 785.000 kr, som forvaltningen anslog i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i budget 2019. Årsagen til den øgede samlede indtægt er hovedsageligt, at byggesagsteamet er blevet opnormeret fra 5 til 6 sagsbehandlere.

Byggesagsgebyr 2020

Fagenheden Teknik og Byg skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første syv måneder i 2019.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 404 kr. pr. time (indeksreguleret) og en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 875.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:

I forslag til Budget 2019 er der budgetteret med en samlet indtægt på 785.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 363 kr. pr. time.

Model 3 - Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter skal timeprisen hæves til 557 kr. pr. time og en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 1.200.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade det blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2019

KommuneTimepris
Aalborg490
Brønderslev827
Frederikshavn570
Hjørring550
Jammerbugt650
Læsø554
Morsø550
RebildIntet gebyr
ThistedIntet gebyr
Vesthimmerland475
Mariagerfjord393

Kilde: Dansk Byggeri

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige "Instruks for tidsregisrering i byggesager" godkendes som grundlag for opkrævningen i 2020. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr.

Undtaget fra gebyr er tilbuddet om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

 

00.30.10-S00-1-19

229. Budget 2020-23, 1. behandling

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 5. november 2019. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2020-23 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 226:

Udsat til 10. oktober 2019.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 30. august 2019 til 23. september 2019 kl. 10. Der blev afholdt borgermøde i Mariager 17. september 2019.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-23 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet pr. 26. oktober 2019 efter udmeldelse fra Social- og Indenrigsministeriet udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet.

Forhandlingerne omkring Budget 2020-23 pågår stadig. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling.

Takstoversigten er behandlet i de politiske udvalg i perioden 3. - 10. september. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2020. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 4. november 2019.

Der er frist for aflevering af ændringsforslag 16. oktober kl. 12.00. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Økonomidirektør Kim Jakobsen, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Beslutning

Der er indgået budgetaftale for Budget 2020-23. Budgetaftalens dokumenter vedhæftes og danner grundlag for oversendelse af budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

 

Lukkede dagsordenspunkter