Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. marts 2019 kl. 16:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

29. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

18.15.00-P22-2-17

30. Ændringer til Folkeoplysningsstrategi

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med revidering af Mariagerfjord Kommunes politik og strategi på folkeoplysningsområdet nedsatte Foreningsrådet i 2018 en arbejdsgruppe, som anbefaler ændringer i Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningsstrategi. Forslag til ændringer vedrører Kompetenceplanen samt Udviklings- og Talentpuljen.

Det nyvalgte Foreningsråd for 2019-2021 har haft deres første møde den 6. februar 2019, hvor rådet blev orienteret om forslaget til ændringer. Foreningsrådet bakker op om forslaget. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ændringer til Kompetenceplanen drøftes.

2. At Udvalget beslutter hvorvidt de ønsker, at igangsætte udarbejdelse af udkast til talent/elitestrategi, med den opmærksomhed at nye midler skal findes.

Sagsfremstilling

I 2018 nedsatte Foreningsrådet en arbejdsgruppe i forbindelse med at Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningspolitik og -strategi skulle revideres. Arbejdsgruppen anbefaler en række ændringer i Folkeoplysningsstrategien. Forslag til ændringer vedrører Kompetenceplanen samt Udviklings- og Talentpuljen. Det nyvalgte Foreningsråd for 2019-2021 har haft deres første møde den 6. februar 2019, hvor rådet blev orienteret om forslaget til ændringer. Foreningsrådet bakker op om forslaget.

Udkast til ændringer

Kompetenceplan:

Foreningsrådet foreslår enkelte ændringer til den nuværende kompetenceplan. Det foreslås, at kompetenceplanen udover de nuværende felter med administrativ behandling, høring/indstilling og beslutning tilføres et felt yderligere med orientering.

Ændringer af kompetenceplanen udgør enkelte ændringer til nuværende daglig praksis samt en ændring, som vil medføre at beslutningskompetencen vedrørende bevillinger fra Udviklings- og Talentpuljen ligger i Foreningsrådet, og rådets beslutninger bliver en orienteringssag til Udvalget for Kultur og Fritid. Ændringen foreslås med følgende argumentation:

 • I Mariagerfjord Kommunes politik for folkeoplysning fremgår det, at der i kommunen ønskes at sikre bedst mulig brugerindflydelse på området og at brugerindflydelsen sker gennem Foreningsrådet. Med det formuleret i politikken for området, mener arbejdsgruppen, at kompetencen bør ligge i Foreningsrådet.

 

 • Historisk set er der tradition for, at det politiske udvalg følger indstillinger fra Foreningsrådet i ansøgninger fra puljen.

 

 • Foreningsrådet vil gerne sikre synlighed omkring rådets arbejde, dels for at gøre frivillige opmærksomme på deres organ og dels for at fremtidssikre, at kompetente frivillige vil finde det interessant, at blive en del af rådet. Derfor vil det være rette signal at sende, hvis kompetencen gives til rådet.

 

Udviklings- og talentpuljen:

Arbejdsgruppen anbefaler, at puljen fremover er en udviklingspulje. Samtidig anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes en talent- og elitestrategi i Mariagerfjord Kommune, og at der på baggrund af dette afsættes kommunale midler til understøttelse af talent- og elitearbejdet i Mariagerfjord Kommunes foreninger.

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at Idrætsrådet bliver samarbejdspartner med forvaltning og det politiske udvalg i forhold til, at udarbejde en talent- og elitestrategi og at det også bliver Idrætsrådet, der får brugerindflydelse på midler til området. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med talent- og elitestrategiarbejdet samarbejdes med eksterne partnere, eksempelvis erhvervsliv, og eventuelt nabokommuner.

Den nuværende Udviklings- og talentpulje bliver herefter til en udviklingspulje. Arbejdsgruppen har lavet et udkast til retningslinjer for udviklingspuljen.

I forhold til den nuværende folkeoplysningsstrategi, betyder ovenstående naturligvis, at de steder talentudvikling er nævnt skal slettes, og i stedet fremgå i en ny talent- og elitestrategi.

Hvis en adskillelse af de to områder besluttes, bør det overvejes om sammensætningen af Foreningsrådet skal laves om, så Idrætsrådet fremover udpeger ét medlem af Foreningsrådet i lighed med øvrige repræsenterede grupper i rådet.

Foreningsrådet påpeger, at de i første omgang anbefaler, at arbejdet med talent- og elitestrategi bliver i gangsat, og at de nuværende retningslinjer for Udviklings- og talentpuljen fastholdes, mens dette arbejde pågår. Så bliver ingen af områderne efterladt i et tomrum i den mellemliggende periode.

Foreningsrådet argumenterer for en fremtidig adskillelse med blandt andet følgende argumenter:

 • Udviklings- og talentpuljen er de seneste år blevet beskåret. Det gør, at Foreningsrådet ikke mener puljen kan leve op til intentionerne, om at understøtte både udvikling og talent/elite. Derfor bør de nuværende midler bibeholdes i en kommende udviklingspulje, mens der bør tilføres midler til understøttelse af talent- og elitearbejdet i fremtiden.
 • Foreningsrådet er af den opfattelse, at talent- og eliteudvikling er så specialiseret et område, at det kan udvikles bedre med en særskilt strategi og et særskilt fokus fra kredse med specifik viden om området.

 

Foreningsrådet gør i øvrigt opmærksom på, at Idrætsrådet er nævnt som mulig samarbejdspartner på området, men at rådet opfordrer til, at en talent- og elitestrategi også kommer til at omfatte kulturelle aktiviteter.

Fagenheden gør opmærksom på, at såfremt der efterfølgende søges etableret en talent- og elite strategi - skal der afsættes nye midler til området, alternativt afsætte det indenfor folkeoplysningsområdets samlede ramme i et fremadrettet budget.

Den oprindelige pulje på 500.000 kr. blev afsat indenfor folkeoplysningsområdets egen ramme. Puljen er nedsat til en ramme på 250.000 kr i tidligere budgetforhandlinger.

Beslutning

Udvalget besluttede med 4 stemmer for og 2 stemmer imod, at godkende forslag til ny komeptencefordelingsplan.

For stemte: Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A), Per Laursen (V) og Danny Juul Jensen (V).

Imod stemte: Peder Larsen (F) og Thomas Høj (A).

Udvalget besluttede også, at man ikke ønsker at holde talentstøtten ude af puljen, hvorfor puljens formål fortsætter uændret. Der iværksættes således ikke et særskilt strategiarbejde omkring talentarbejdet.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

04.04.00-Ø40-2-16

31. Udviklingsmidler haller

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med budget 2019 og overslagsårene er puljen med udviklingsmidler til idrætshaller blevet beskåret. Fagenheden har derfor udarbejdet nye retningslinjer for uddeling af midler fra puljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At de nye retninglingslinjer for udviklingsmidler til idrætshaller godkendes.

Inddragelse

Hallernes samarbejdsudvalg har været inddraget i udarbejdelsen af retningslinjerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 og overslagsårene er puljen med udviklingsmidler til idrætshaller blevet beskåret. Fagenheden har derfor udarbejdet nye retningslinjer for uddeling af midler fra puljen.

I oplægget til nye retningslinjer er der i forhold til nuværende retningslinjer fjernet muligheden for udbetaling af bonus til hallerne. De øvrige punkter i puljen: nye aktiviteter, netværk samt fælles ansættelse af medarbejder fastholdes.

Puljen er i budget 2019 på 500.000 kr., som fordeles mellem de tre emner efter indkomne ansøgninger.

Puljen med udviklingsmidler kan ansøges af haller, der modtager et driftstilskud fra Mariagerfjord Kommune. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.32.00-S00-2-18

32. Regnskab 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Ifølge Lov om Kommunernes Styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2018 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2018 godkendes.  

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 20. marts 2019 og Byrådet 28. marts 2019.

Inden da skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Regnskabet 2018 for Udvalget for Kultur og Fritid:

 Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt Kultur og Fritid71.062 75.59368.987*) 6.606

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Anlæg i alt Kultur og Fritid8.18210.7392.103*) 8.636

 

*) I møde den 20. februar 2019 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på 6,586 mio. kr. og anlægsoverførsler på 8,638 mio. kr. på politikområdet Kultur og Fritid. Byrådet forventes at godkende drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 28. februar 2019.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

24.05.10-A00-10-19

33. Ansøgning til midler til fælles markedsføring til Destination Hærvejen

Forventet sagsgang

KF

Anledning

VisitMariagerfjord søger om midler til fælles markedsføring af Destination Hærvejen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen godkendes.

Inddragelse

Samarbejde mellem VisitMariagerfjord, Naturinformation og Rold Skov Natur og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

Destination Hærvejen er en forening, der har til formål:

 • At udnytte og udvikle Hærvejen og de kommuner, som Hærvejen gennemløber, som et sammenhængende kultur- og fritidsområde.
 • At skabe en fælles turistmæssig identitet og et internationalt brand for Hærvejen.
 • At medvirke til at skabe øget omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse i turismen for de kommuner, der er medlem af foreningen.

 

Mariagerfjord Kommune er medlem af foreningen Destination Hærvejen og en del af det fælles sekretariat. Omkostningerne for dette er beskrevet under økonomi.

Mariagerfjord Kommune er også en del af det forprojekt, hvor Nordeafonden har bevilliget midler til videreudvikling af Hærvejen, som et fælles internationalt brand. Udover den fælles branding arbejder Mariagerfjord Kommune med udvikling og etablering af Hærvejens Perler. Perlerne er stier, der har start og slut samme sted, men fører de besøgende ind på nye veje. Ideen med perlerne er, at skabe ekstra oplevelser, der giver mulighed for se naturen på en ny og anderledes måde, samtidig med, at fortællingen bliver koblet ind som en del af den lokale kultur. Derudover er perlerne med til at videreformidle andre naturoplevelser i området og skabe en omsætning hos de virksomheder, der er i nærheden af perlerne. Eks. kan nævnes, at en af perlerne påtænkes ved området omkring Fyrkat, og dermed kan koble både Fyrkat, naturen, kultur- og byoplevelsen Hobro sammen, og dermed koblet til Panoramaruten. Derudover arbejder kommunen for at lave en certificeret cykelrute, der forbinder Hærvejen med Mariager Fjord, Glenstrup Sø, Kastbjerg Ådal og Hohøj.

2019 vil blive brugt som test på, om den fælles kampagne har den ønskede effekt, inden etablering af den endelige certificerede rute. Efter et år skal effekten af brandingen evalueres. Mariagerfjord Kommune vil med en certificeret cykelrute være en af de første til at lave en certificeret cykelrute i vores område, og det vil styrke cykelturismen på lang sigt. Derfor vil projektgruppen teste kampagnen af i 2019.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune er en del af Hærvejssekretariatet, hvor kommunen har lavet følgende fordeling af omkostningerne:

1.     Naturinformation betaler for hardware: 6.250 kr.

2.     Rold Skov Natur og Kulturcenter betaler for en del af sekretariatet: 6.250 kr.

3.     Kultur og Fritid betaler for en del af sekretariatet: 6.250 kr.

4.     VisitMariagerfjord betaler for en del af sekretariatet: 6.250 kr.

For at kunne styrke den fælles branding af Destination Hærvejen, og få en bedre synliggørelse af Mariagerfjord Kommune, anmoder VisitMariagerfjord om 20.000 kr. til fælles kampagne 2019, der er vedhæftet som bilag. Der vil efter et år blive evalueret på kampagnen, for at se om den har den ønskede effekt. 

Beløbet kan anvises af de frie midler. 

Beslutning

Godkendt med et tilskud på maksimalt 20.000 kr. fra de frie midler.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

19.03.00-P24-1-19

34. Kommissorium til museumsstuktur

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skulle ses på en fremtidig museumsstruktur i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At kommisoriet drøftes og godkendes.

Inddragelse

I denne proces skal der ske inddragelse af Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse, Aalborg Kommune, Rebild Kommune og berørte foreninger og bestyrelser.

Sagsfremstilling

Baggrunden for arbejdet er, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev aftalt følgende:

"Tilskuddet til Nordjyllands Historiske Museum reduceres i 2019 og årene frem med 100.000 kr. Byrådet ønsker derudover, at den fremtige museumsstruktur i Mariagerfjord Kommune vurderes frem mod vedtagelsen af Budget 2020 med henblik på at reducere udgifter yderligere.

Vurderingen skal bl.a. danne udgangspunkt for genforhandling af samarbejdsaftalen mellem Rebild, Aalborg og Mariagerfjord kommuner og Nordjyllands Historiske Museum. En eventuel besparelse forventes at udgøre hele eller en del af Udvalget for Kultur og Fritids råderumsskabelse for Budget 2020."

Der er udarbejdet kommisorium for processen og her skal det bemærkes, at fagenheden anbefaler, at resultatet af dette kommisorium tidligst kan tænkes indarbejdet i forbindelse med Budget 2021, således at beslutningerne træffes på et velunderbygget grundlag og således at mulige ændringer indarbejdes i den kommende samarbejdsaftale mellem Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner samt Nordjyllands Historiske Museum for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

Fagenheden har aftalt med Museumsdirektør Lars Christian Nørbach, at han deltager i udvalgets møde den 2. maj 2019, hvor han vil gennemgå kvalitetsvurderingen fra Slots- og Kulturstyrelsen - primært for det der vedrører Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

20.02.03-A08-1-19

35. Kl. 17.00 - Dialogmøde 2019 - Hobro Filmteater

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid holder årlige dialogmøder med råd, nævn og bestyrelser, der modtager tilskud.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmøderne er at sikre god kommunikation mellem Udvalget for Kultur og Fritid og nedsatte råd, nævn og bestyrelser, der modtager tilskud fra Kultur og Fritid.

Dialogen har til formål at sikre:

 • Fælles forståelse af målsætninger og igangværende initiativer.
 • Sammenhæng mellem opgaver og økonomi.
 • Gensidigt at styrke kendskabet til de aktuelle udfordringer.

 

Dagsorden til mødet:

 • Orientering om økonomi (regnskab og budget).
 • Redegørelse for aktiviteter i det forløbne år.
 • Redegørelse for kommende initiativer.
 • Særlige emner (begge parter kan byde ind med punkter).
 • Generel drøftelse i relation til ovenstående.

 

Bestyrelsen skal fremlægge en handlingsplan/oplæg til en bæredygtig drift, der kan danne baggrund for drøftelsen med Udvalget for Kultur og Fritid.

Jævnfør Byrådets budgetaftale for Budget 2019-2022:

Byrådet vil gerne understøtte, at der fortsat drives biograf i Hobro. Hobro Filmteater bevilges derfor et uændret tilskud på 160.000 kr. i 2019. Fra 2020 og frem reduceres det årlige tilskud til 120.000 kr. Bevillingen fra 2020 og fremover er afhængig af, at filmteatret i 2019 fremlægger oplæg til bæredygtig drift baseret på dette tilskud og gerne med øget inddragelse af frivillighed. Oplægget skal fremlægges til godkendelse hos Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.01.00-G01-51-17

36. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Gravemaskine - Veteranjernbanen.
 • Lykkeliga og HIK-Rosendal Håndbold starter i marts et håndboldhold for børn med udviklingshandicap og deres familier. Læs mere www.lykkeliga.dk.
 • Orientering/opfølgning om PBU Mariagerfjord klubber.
 • Planlægning/dato for møde/visionsseminar.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Gravemaskine - Veteranjernbanen.
 • Lykkeliga og HIK-Rosendal Håndbold
 • PBU Mariagerfjord klubber
 • Dueslaget i Arden
 • Planlægning/dato for møde/visionsseminar som forventes at blive d. 9.5. fra kl. 17.00. Endelig besked følger.
 • Strategiplan, Landsbyklynge Mariagerfjord.
 • Besigtigelsestur for udvalget d. 26.3.
 • Turistdestinationsarbejdet, som er i proces.
 • Collective impact projektet omkring Glenstrup sø.
 • Arbejdsgruppen omkring tilskudsfordeling.
 • Punkter på kommende møde.

 

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.01.00-G01-50-17

37. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter