Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 14. januar 2019 kl. 15:00 i Reno Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø.
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

 

01.02.05-P16-12-16

2. Boligområde Ny Blaakilde i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har, i samarbejde med grundejer, udarbejdet forslag til en bebyggelsesplan for et nyt boligområde (Ny Blaakilde) i Hobro, hvor der tidligere har været erhverv og renseanlæg.

Etablering af boliger på arealet kræver en ændring af kommuneplanen, fra offentlig formål og erhvervsformål, til boligformål. For at kommuneplanen kan ændres, skal der gennemføres en fordebat. Der skal ligeledes udarbejdes et lokalplanforslag.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om planlægningen skal igangsættes med fordebat og borgermøde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At bebyggelsesplanen godkendes som grundlag for igangsætning af planlægningen af boligområde Ny Blaakilde i Hobro.
 2. At der igangsættes fordebat og afholdes borgermøde den 5. eller 6. februar 2019.

Sagsfremstilling

Siden midten af 2017 har der været arbejdet på en bebyggelsesplan for den gamle renseanlægsgrund i Hobro, nu kaldet ”Ny Blaakilde”. På et temamøde den 10. december 2018 blev Byrådet præsenteret for et udkast til en bebyggelsesplan.  

Udkastet skal forstås som et principoplæg til en bebyggelsesplan, og det er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommunen som myndighed og grundejer og den anden grundejer i området.

I udkastet er der lagt vægt på at udnytte områdets attraktive beliggenhed ved fjorden, skoven, søen og de naturlige kilder i området. Udover at udnytte disse åbenlyse potentialer, er der i udkastet lagt særlig vægt på at skabe et boligområde, som tilgodeser de menneskelige behov som godt naboskab, tryghed og ro – kort fortalt ”livet mellem husene”. Derfor er udkastet til bebyggelsesplanen baseret på de principper, som den verdenskendte arkitekt Jan Gehl, gennem omfattende forskning har fundet frem til, skal være opfyldt for at skabe byer, hvor mennesker har det godt og trives, både i og uden for boligen. Disse bestræbelser er blevet understøttet på bedste vis, da Jan Gehl har været konsulent og mentor for det hold af arkitekter og byplanlæggere, som har lavet udkastet.

Proces

Første skridt i processen er at gennemføre en fordebat, hvor kommunen indkalder idéer og forslag til ændring af kommuneplanen fra offentligt formål og erhvervsformål til boligformål.

Fagenheden foreslår, at der med udgangspunkt i udkastet til bebyggelsesplanen, gennemføres en fordebat i januar og februar 2019, og at der afholdes et borgermøde den 5. eller den 6. februar 2019.

Der vil herefter blive udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at dato for borgermøde fastlægges endeligt af fagenheden.

 

06.00.05-P15-1-16

3. Forslag til tillæg nr. 17 til Kommunens spildevandsplan - Nyt boligområde i Valsgård

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har belsluttet at etablere et nyt boligområde i den nordlige del af Valsgård. Mariagerfjord Vand a|s ønsker at etablere nye spildevandsledninger fra eksisterende erhvervsområde i Valsgård. Området er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til planen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Inddragelse

TM

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i et nyt boligområde nord for Valsgård. 

Tillægget afgør, at de kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, at overfladevandet fra området skal forsinkes i 2 bassiner, før udledning til Valsgård Bæk.

Herudover beskriver tillægget en ønsket ændret afledning af spildevand og overfladevand fra eksisterende erhvervsområde i den vestlige del af Valsgård. Ændringerne skyldes et ønske fra Mariagerfjord Vand a|s om at lede både spildevand og overfladevand syd om Valsgård by frem til den eksisterende pumpestation ved Slugten i Valsgård. Overfladevandet fra erhvervsområdet skal forsinkes via et nyt regnvandsbassin før tilledning til det eksisterende regnvandssystem i den sydlige del af Valsgård. Endelig ønsker Mariagerfjord Vand a|s at lave en ny trykledning fra pumpestationen i Slugten langs med Ouevej til den eksisterende trykledning øst for Valsgård fra Hobro til Hadsund.

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for, om det skal miljøvurderes. Fagenheden har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screeningen kan ses på bilag 8 i tillægget. Afgørelsen skal i høring og kan påklages. Resultatet heraf bliver forelagt Byrådet samtidig med det endelige tillæg. 

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes at eventuel præsentation af screeningsafgørelse sker for udvalget og ikke byrådet.

 

06.01.15-G00-1-18

4. Vejafvanding på del af Dokkedalvej i Øster Hurup mellem Sellegårde Bæk og Hurup Bæk

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg orienterer om et driftsmæssigt vejafvandingsprojekt på del af Dokkedalvej ved Øster Hurup, mellem Sellegårde Bæk og Hurup Bæk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Vand A/S er i gang med at etablere spildevandsledning i Dokkedalvej i Øster Hurup. I den forbindelse har fagenheden Teknik og Byg forhandlet om en samtidig fornyelse af vejafvandingen på en 1.300 m lang strækning af vejen mellem Sellegårde Bæk og Hurup Bæk.

Den eksisterende vejafvanding sker dels til en grøft langs vejens østlige side, og dels til en ledning under fortovet i vejens vestlige side. Ledningen lider under flere sammenfald og indvendig begroning, og flere steder skal den repareres. Med en max. restlevetid på 5-10 år er den renoveringsmoden. Anslået pris for en udskiftning på stedet vil overstige 2 mio. kr.

Ved en fornyelse af vejafvandingen, samtidig med Mariagerfjord Vands projekt, kan der etableres ny og bedre vejafvanding i vejens vestside, og samtidig sikres, at grøfteanlægget på vejens østside på sigt kan nedlægges, og arealet herefter kan disponeres til trafikformål (rabat, fortov, cykelbane m.v.).

Ved at følge Mariagerfjord Vands projekt, anslås Mariagerfjord kommunes udgifter til en erstatningsledning, samt fornyelse af vejbrønde og stikledninger, til 1,0-1,2 mio. kr., hvorefter Mariagerfjord Vand overtager drift og vedligehold af den fremtidige erstatningsledning og grøfteanlægget.

Selv om projektet finansieres af driftsbudgettet, er det af et omfang som gør, at fagenheden Teknik og Byg ønsker at orientere Udvalget for Teknik og Miljø om denne langsigtede driftsinvestering. 

Økonomi

Mariagerfjord kommunes udgifter til projektet afholdes af driftsbudgettets konti til rørunderføringer, afvandingsledninger og vejbrønde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Riise Dalgaard (A) ønskede ikke at tage orienteringen til efterretning, idet han fandt det uklart om der anvendes BAT-principper i forbindelse med afvanding.

 

07.00.01-P15-1-18

5. Orientering om affaldsområdet

Forventet sagsgang

TM

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget forTeknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

 

Direktør Thomas Lyngholm m.fl fra Forbrændingsanlægget I/S Reno Nord vil orientere om selskabets drift herunder om driften af Sorteringsanlægget for plast og metal.

Fagenheden Natur og Miljø vil på mødet orientere om Status inden for affaldsområdet i Mariagerfjord Kommune. Orienteringen vil ske ved tilstedeværelse af affaldskontorets funktionsleder og en miljømedarbejder fra affaldskontoret. Orienteringen vil omhandle nedenstående punkter:

1.  Organisering af opgaverne inden for affaldsområdet.

2.  Igangsatte aktiviteter, herunder en status herfor.

3.  Hjemtagning af opgaver, herunder omfang og tidsplan herfor.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

07.00.03-P24-2-18

6. Revision af regulativ for erhvervsaffald

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø har vurderet, at der er behov for en reivsion af Mariagerfjord Kommunes regulativ for erhvervssaffald. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget forTeknik og Miljø:

 1. At regulativet godkendes til høring i 4 uger med de foretagne ændringer.
 2. At fagenheden kan godkende og offentliggøre regulativet, såfremt der ikke er indkommet væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Ændring af regulativ for erhvervsaffald har til formål at opdatere det gældende regulativ for erhvervssaffald, med udgangspunkt i det aktuelle behov for justeringer af de forskellige affaldsordninger.  

Ændringerne drejer sig primært om konkrete anvisninger til anlæggene hos I/S Reno-Nord, så kommunen lever op til forpligtigelserne i Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde, jf. §§ 10, 12, 13, 14, 15 og 16 i regulativet for erhvervsaffald.

Økonomi

Det er fagenhedens vurdering, at de foretagne ændringer ikke får økonomiske konsekvenser for det brugerfinansierede område.

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.02-P00-1-17

7. Kontrol af drikkevandet fra ikke-almene vandforsyningsanlæg

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Den nye drikkevandsbekendtgørelse betyder ændringer i kontrollen af drikkevandets kvalitet for ikke-almene vandforsyninger (forsyner 1-9 husstande).

Der skal fastlægges et serviceniveau for underretning af ejere af almindelige vandforsyningsanlæg, der kun forsyner én husstand, om prøveudtagning. For vandforsyningsanlæg, der forsyner 2-9 husstande, skal der fastlægges hyppighed af prøveudtagningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At underretning om udtagelse af vandprøve for almindelige vandforsyningsanlæg, der forsyner én husstand, sker ved brev hvert 5 . år.
 2. At underretning om udtagelse af vandprøve for vandforsyningsanlæg, der forsyner 2-9 husstande og indvinder mindre end 10 m3/dag sker ved brev hvert 5. år. Ved vandforsyningsanlæg der forsyner 2 - 9 husstande følges op på, hvorvidt kontrollen af drikkevandet gennemføres.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune er der ca. 1.370 ikke-almene vandforsyninger. Det er forskelligt, hvordan drikkevandskvaliteten skal kontrolleres på disse anlæg. Det, der afgør, hvilken kontrol, der skal foretages, er, hvor mange husstande, der forsynes, hvor meget vand der indvindes, og hvilken type forbruger, vandet leveres til.

Af drikkevandsbekendtgørelsen fremgår det, at ved anden kommerciel eller offentlig aktivitet forstås: institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.

Anlæg, der kun forsyner én husstand og indvinder mindre end 10 m3/dag (ca.1.300 anlæg)

Enkeltanlæg, der kun forsyner én husstand, indvinder mindre end 10 m3/dag og ikke leverer vand til fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet, er ikke længere underlagt offentlig obligatorisk kontrol. I dagsordenen benævnes disse som almindelige vandforsyningsanlæg. Tidligere skulle disse ejendomme udtage en forenklet kontrol hvert 5. år.

Ifølge den ny bekendtgørelse, skal Mariagerfjord Kommune, minimum hvert femte år, opfordre ejeren til at foretage en kontrol af drikkevandet. Kommunen skal desuden underrette de berørte forbrugere om god vandkvalitet, og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger, forårsaget af forurening fra drikkevandet.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at underretning som et minimum skal foregå ved offentlig annoncering. Det kan ikke forventes, at alle ejere af enkeltanlæg ser denne information. Kommunen kan derfor frivilligt vælge et udvidet serviceniveau til, at der sendes et brev til ejeren. Kommunen kan herudover vælge at sende en påmindelse efter f.eks. 6 måneder, hvis opfordringen til at udtage en prøve ikke er efterkommet.

Drikkevandskvaliteten på ejendomme med egen vandforsyning er meget svingende. Det er ikke muligt at få et præcist overblik, idet vandanalyserne er af meget forskellig alder. En tidligere opgørelse af vandkvaliteten på ikke-almene indvindingsanlæg i Mariagerfjord Kommune viste, at vandkvaliteten for nitrat var følgende: 59% af anlæggene havde et nitratindhold under 50 mg/l. 33% af anlæggene havde et nitratindhold mellem 50 mg/l og 100 mg/l. 8% af anlæggene havde et nitratindhold over 100 mg/l, hvor 50 mg/l er det nationale kvalitetskrav. Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at nitrat i drikkevandet øger risikoen for tarmkræft. Se artikel om forskningsresultaterne på link.

For pesticider har en større undersøgelse af 628 anlæg fordelt på 4 amter fra 2000 vist, at for 35% af anlæggene var grænseværdien for pesticider overskredet. En tilsvarende undersøgelse fra Århus (2009) viste, at der var pesticider i 42% af anlæggene. For 24 % af anlæggene var pesticidforureningen over grænseværdien. Rækkevidden af en sådan undersøgelse er begrænset af de typer af pesticider der vælges at analysere. Den forenklede kontrol af drikkevandskvaliteten indeholder ikke analyser for pesticider.

Fagenheden Natur og Miljø har udarbejdet en vejledning til ejere af egen husholdningsboring (se bilag). Vejledningen informerer om, hvilke prøver der kan udtages af drikkevandet, god vandkvalitet, hvad der kan gøres ved konstatering af dårlig vandkvalitet og forslag til, hvordan problemer med dårlig vandkvalitet kan løses. I vejledningen anbefales det, at drikkevand ud over en forenklet kontrol også analyseres for pesticider. Vejledningen lægges på kommunens hjemmeside, og vedhæftes når der udsendes brev om kontrol af drikkevandet.

Anlæg, der forsyner 2-9 husstande og indvinder mindre end 10 m3/dag (ca. 70 anlæg)

Vandforsyningsanlæg, der forsyner 2-9 husstande, indvinder mindre end 10 m3/dag og ikke leverer vand til fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kontrollere vandet ved en forenklet kontrol. En forenklet kontrol omfatter parametrene: vandets udseende og lugt, ledningsevne, arsen, nitrat, pH, Escherichia coli (E. coli), Kimtal ved 22 grader, Clostridium perfringens, herunder sporer hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. En forenklet kontrol koster ca. 1.000 -1.500 kr.

Prøvetagningen er obligatorisk, men kommunen skal tage stilling til hyppigheden af prøveudtagningen. I udkast til vejledning til bekendtgørelsen anbefaler Miljøstyrelsen, at kontrollen som minimum udføres hvert 5. år. Fagenheden vurderer, at en kontrolhyppighed hvert femte år er passende til kontrol af drikkevandets kvalitet på disse anlæg. Hvis kontrollen ikke er efterkommet indenfor et halvt år, sendes en rykker. Manglende efterkommelse kan i sidste ende udløse en håndhævelse. Ud over den lovbundne "forenklet kontrol", vil der blive oplyst om, at det anbefales, at drikkevandet analyseres for pesticider.

Anlæg, der forsyner 1-9 husstande og indvinder mere end 10 m3/dag (få eller ingen anlæg) 

Vandforsyningsanlæg anlæg, der forsyner 1-9 husstande, indvinder mere end 10 m3/dag og ikke leverer vand til fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet, skal have et kontrolprogram, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 5, tabel 1. Kontrolprogrammet for disse anlæg er både væsentligt mere omfattende og dyrere end tidligere. Det er uvist, om der er anlæg af denne type i Mariagerfjord Kommune. 

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.02-P00-1-17

8. Kontrol af drikkevandet fra ikke-almene vandforsyningsanlæg, der forsyner fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Den nye drikkevandsbekendtgørelse medfører, at visse ejere af private vandboringer, får en betydelig stigning i udgifter til kontrol af drikkevandet.

De skærpede kontrolkrav omfatter fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder og ejendomme omfattet af definitionen "anden kommerciel eller offentlig aktivitet".

Bekendtgørelsen giver i et vist omfang kommunen mulighed for at fastlægge, hvilke aktiviteter der skal omfattes af "anden kommerciel eller offentlig aktivitet" med de heraf afledte krav til kontrol af vandkvaliteten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At de aktiviteter, der er omfattet af bekendgørelsens eller klagenævnsafgørelsers definitionen af ”anden kommerciel eller offentlig aktivitet”, pålægges kontrol af drikkevandet, der følger bekendtgørelsen.
 2. At de aktiviteter, hvor ”anden kommerciel eller offentlig aktivitet” kun er defineret på Miljøstyrelsens hjemmeside, pålægges en forenklet kontrol hvert 5. år og samtidig anbefales en pesticid kontrol.

Sagsfremstilling

Den nye drikkevandsbekendtgørelse betyder væsentlige ændringer i kontrollen af drikkevandet fra ikke-almene vandforsyninger (forsyner 1-9 husstande), der leverer vand til fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet.

Af drikkevandsbekendtgørelsen fremgår det, at ved anden kommerciel eller offentlig aktivitet forstås: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.

Miljøstyrelsens hjemmeside indeholder en uddybende fortolkning af bekendtgørelsen, i form af en såkaldt FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål). Det fremgår heraf, at ”kommerciel eller offentlig aktivitet” omfatter skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejere, plejefamilier og fødevarevirksomheder. Kommunen er ikke formelt bundet af Miljøstyrelsens fortolkning af bekendtgørelsen, idet en FAQ ikke kan sidestilles med en ministeriel vejledning. Miljøstyrelsen har telefonisk oplyst, at definitionen på styrelsens hjemmeside kommer med i vejledningen til den nye drikkevandsbekendtgørelse. Indtil dette (måske) sker, vil der være et vist råderum for en kommunal fortolkning.

Af klagenævnsafgørelser fra før den nye drikkevandsbekendtgørelse fremgår det, at dagplejere er omfattet af kontrolreglerne for institutioner.  

Prisen for den kontrol, der efter den nye bekendtgørelse skal foretages af drikkevand, der leveres som led i en fødevarevirksomhed, lægemiddelvirksomhed eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet, der indvinder under 10 m3/dag, er i gennemsnit ca. 4.300 kr. årligt, når der ses på et gennemsnit over tre år. Det år, hvor kontrollen er dyrest koster den ca. 11.000 kr. Kontrollen omfatter alle parametre i den nye drikkevandsbekendtgørelse.

Tidligere har der været krav om et lidt mindre kontrolprogram, der i gennemsnit kostede ca. 3.300 kr. pr. år, når der ses på et gennemsnit over tre år. Det år, hvor kontrollen var dyrest kostede den ca. 5.000 kr. Mariagerfjord kommune har dog ikke hidtil løftet denne opgave. Det betyder, at der mange steder ikke er foretaget obligatorisk kontrol, eller at der kun er udtaget en forenklet kontrol hvert femte år. En forenklet kontrol koster ca. 1.000 – 1.500 kr.  

Af nedenstående tabel fremgår, hvor mange ikke-almene vandforsyninger der er registreret i Mariagerfjord Kommune, og som leverer drikkevand til fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet. Vandforsyningsanlæggene forventes at indvinde under 10 m3/dag. Det fremgår af tabellen om definitionen af anden kommerciel eller offentlig aktivitet er fastlagt i bekendtgørelsen, klagenævnsafgørelse eller på Miljøstyrelsen hjemmeside.

AktivitetAntalDefinitionen fremgår af:Fagenhedens anbefaling til kontrolprogram
Fødevarevirksomheder3-5BekendtgørelsenFølger bekendtgørelsen
Institutioner3-4BekendtgørelsenFølger bekendtgørelsen
Restauranter1BekendtgørelsenFølger bekendtgørelsen
Hospitaler1(nødforsyning)BekendtgørelsenFølger bekendtgørelsen
Hoteller1BekendtgørelsenFølger bekendtgørelsen
Dagplejer3KlagenævnsafgørelserFølger bekendtgørelsen
Fritidsanlæg3 (2 havne,

1 spejderhytte)
Miljøstyrelsens hjemmeside Forenklet kontrol hvert 5. år*
Udlejningsejendommeca. 220Miljøstyrelsens hjemmeside Forenklet kontrol hvert 5. år*
Bed & Breakfastca. 4Miljøstyrelsens hjemmeside Forenklet kontrol hvert 5. år*
Plejefamilier21Miljøstyrelsens hjemmeside Forenklet kontrol hvert 5. år*

 *) Afviger fra Miljøstyrelsens anbefaling

Da den nye drikkevandsbekendtgørelse medfører betydelig stigning i udgifter til kontrol af drikkevandet i forhold til tidligere for disse aktiviteter, så anbefaler fagenheden Natur og Miljø, at det kun er de aktiviteter, der er defineret i bekendtgørelsen eller hvor der har været klagenævnsafgørelser, der pålægges kontrollen, der fremgår af bekendtgørelsen.

Det anbefales, at de øvrige aktiviteter under ”kommerciel eller offentlig aktivitet”, der kun er defineret på Miljøstyrelsen hjemmeside, alene pålægges en forenklet kontrol hvert femte år, og samtidig anbefales en pesticid kontrol. Fagenheden Natur og Miljø vurderer, at det er tilstrækkeligt med en forenklet kontrol hvert femte år, hvor der samtidig anbefales en pesticidkontrol. Kommer der nye klagenævnsafgørelser eller en ny statslig vejledning, der peger på en anden definition af ”kommerciel eller offentlig aktivitet”, så tilpasses administrationen i overensstemmelse hermed.

Forud for fastlæggelse af nye kontrolprogrammer for vandforsyningsanlæg, bliver der foretaget høring af ejerne. De kommunale afgørelser kan påklages.

Kontrolprogrammerne er gældende for maksimalt fem år. Hvert år laves en opfølgning på, om der er kommet nye ejere af vandforsyningsanlæg, der forsyner ovenstående aktiviteter, og dermed skal have fremsendt et kontrolprogram efter bekendtgørelsen, eller skal udtage en forenklet kontrol hvert femte år.  

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.03-P20-1-18

9. Kommunalt forskud til Norup vandværk

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Norup Vandværk har ansøgt Mariagefjord Kommune om at stå i forskud til etablering af en 2,3 km lang drikkevandsledning, for at kunne levere vand til 2 ejendomme, der har dårlig vandkvalitet m.v.

Hvis Byrådet beslutter ikke at imødekomme Norup Vandværks ansøgning om at stå i forskud, skal der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en procedure for ændring af den kommunale Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At kommunen står i forskud til etablering af en ny vandledning fra Norup Vandværk, i form af et rentefrit lån på op til 309.124 kr
 2. At, hvis Byrådet ikke tilbyder Norup Vandværk at stå i forskud, der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en procedure for ændring af Vandforsyningsplanen i  ovensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at de almene vandværker udbygger ledningsnettet, kan Mariagerfjord Kommune efter vandforsyningslovens §53a, vælge at bevilge et lån til udbygning af ledningsnettet, og på den måde fremme etablering af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur. Støttemuligheden gælder ikke for Mariagerfjord Vand a/s samt andre større vandværker underlagt Vandsektorloven.

Støtten ydes ved, at kommunen "lægger ud for" (står i forskud for) de enkelte ejendomme på ledningsstrækningen, som enten ikke ønsker eller ikke har modtaget påbud om at blive tilsluttet, på det tidspunkt forsyningsledningen etableres. Forskuddet til vandværket er beregnet ud fra et tilbud, som vandværket har indhentet på ledningsarbejde og gravearbejde for projektet. Ved senere tilslutning af en ejendom til et vandværk, hvor Mariagerfjord Kommune har stået i forskud, tilbagebetaler vandværket ejendommens andel af forskuddet til kommunen.

I kommunens vandforsyningsplan tilkendegives, at Mariagerfjord Kommune er positiv overfor at stå i forskud for de ejendomme, der ikke tilsluttes det almene vandforsyningsanlæg ved ledningens etablering. På denne måde bliver de mange mindre og økonomisk mindrebemidlede vandværker i stand til at hjælpe grundejere med dårlig drikkevandskvalitet. Kommunen bidrager på denne måde til at fastholde bosætningen i det åbne land.

Norup Vandværk har sendt en forespørgsel om kommunens mulighed for at stå i forskud til etablering af en ca. 2,3 km lang vandledning. Ledningens placering ses af bilag 1. Ledningen ønskes etableret, fordi ejendommene på Granlyvej 9 og 10 har dårlig vandkvalitet, og ønsker at blive tilsluttet vandværket. Granlyvej 9 har højt nitratindhold i drikkevandet. Granlyvej 10 har lavt vandtryk og meget jern i vandet. Granlyvej er beliggende nord for Norup by. På strækningen er der ialt 7 ejendomme. En af ejendommene er under renovering og ikke beboet i dag.

Drikkevandsanalyserne for de fire resterende ejendomme er dels fra 2004, 2005, 2006 samt 2014. Grænseværdien for nitrat er 50 mg/l. Ved to ejendomme ligger nitratindholdet over grænseværdien (henholdsvis 52 og 57 mg nitrat/l) og to ejendomme har ikke nitrat i drikkevandet. Det må formodes, at de to ejendomme, som har nitrat over grænseværdien, på sigt er interesseret i at blive tilsluttet vandværket. Kommunen vælger først at påbyde tilslutning ved højt nitratindhold (>100 mg nitrat/l, jf. nuværende regelsæt). Der kan gå en længere årrække, inden alle fire ejendomme er tilsluttet. Hvis en ejendom nedrives, vil kommunen få et tab svarende til forskuddet.

Den estimerede pris for etableringen af en 2,3 km lang forsyningsledning er 432.774 kr. Tilslutningen af Granlyvej 10 og 9 bliver (2 x 61.825kr = 123.650kr). Restbeløbet bliver 432.774 kr - 123.650 kr = 309.124 kr, der fordeles på 5 ejendomme. Vandværket har indhentet to tilbud på ledningsarbejde og gravearbejde. Det er det billigste tilbud, der er anvendt i beregningen. Norup Vandværk ønsker, at kommunen står i forskud på 309.124 kr.

Rold Vandværk fik i 2016 et tilsagn om forskud på 330.000 kr. Projektet i Rold er dog endnu ikke etableret.

Byrådet har 25. oktober 2018, pkt. 170, meddelt afslag på forskud til Kielstrup Vandværk, og i stedet tilbudt en kommunegaranti ved optagelse af lån i KommuneKredit.

Hvis Byrådet vælger at give Norup Vandværk samme tilbud, bør Mariagerjord Kommunes vandforsyningsplan 2016 – 2026 ændres i overensstemmelse hermed. Dette kan gøres gennem et tillæg til vandforsyningsplanen, efter en forudgående 8 ugers offentlighedsfase.

Det kan oplyses, at Kielstrup Vandværk efter modtagelse af Byrådets beslutning har tilkendegivet, at man ikke ønsker at udnytte tilbuddet om kommunegaranti hos KommuneKredit. Norup Vandværk har forud tilkendegivet, at man heller ikke ønsker at gøre brug af en kommunegaranti. Norup Vandværk finder ikke at kunne pålægge vandværkets få andelshavere en sådan gældsbyrde. Der henvises til bilag 2. De omhandlede ejendomme udenfor Kielstrup og Norup Vandværks forsyningsopland vil herved næppe få mulighed for at blive forsynet med rent drikkevand fra vandværkerne.

Størstedelen af de almene vandværker i Mariagerfjord Kommune er medlemmer af Mariagerfjord Vandråd. Formanden for Vandrådet har i anledning af Byrådets beslutning vedr. Kielstrup Vandværk fremsendt en udtalelse, som er vedlagt dagsordenen (bilag 2). Vandrådet har nogle konkrete ønsker til involvering af vandværkerne i en revision af vandforsyningsplanen, hvis kommunen ikke længere tilbyder at stå i forskud.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget besluttede endvidere at begære den tidligere og tilsvarende sag omkring Kielstrup Vandværk til genbehandling i Byrådet med indstilling om accept af også at stå i forskud for deres lån.

 

01.15.00-P20-1-18

10. Jordfordelingsprojekt søger deltager til Råd for Lokal Forandring

Forventet sagsgang

TM, KF

Anledning

Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk vil lokale borgere og erhvervsdrivende blive tilbudt at indgå i en multifunktionel jordfordeling, med henblik på at opnå en bedre udnyttelse af det åbne land. Projektet vil i den forbindelse etablere et Råd for Lokal Forandring bestående af lokale aktører og to politikere fra Mariagerfjord Kommune.

Projektledelsen inviterer hermed Udvalget for Teknik og Miljø til at udpege en repræsentant til rådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der udpeges et medlem til deltagelse i Råd for Lokal Forandring

Sagsfremstilling

Videolinket her fortæller lidt om, hvad det er for et projekt, der arbejdes med i lokalområdet omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Der er lavet et "stillingsopslag", der beskriver, hvad det er for en opgave, som de interesserede kandidater vil blive en del af, og hvad der forventes af dem.

https://dreambroker.com/channel/2psawi5k/elrvq8u3

Udvalget for Teknik og Miljø er på møde 11. april 2018, pkt. 69, nærmere orienteret om projektet vedr. multifunktionel jordfordeling.

5. september 2018 blev der afholdt en workshop om projektet for Byrådet i Mariagerfjord Kommune på Bramslevgård.

Udvalget for Kultur og Fritid vil ligeledes blive bedt om at udpege et medlem til deltagelse i Rådet for Lokal Forandring.

Beslutning

Udvalget udpegede Jørgen Hammer Sørensen til Råd for Lokal Forankring.

 

13.05.00-G01-3-18

11. Orientering om udbud af busruter foråret 2019

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Der gives en orientering om udbud af busruter i Mariagerfjord kommune i foråret 2019

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der skal ske udbud i foråret 2019 på ruterne 58, 234, 458 og 457, samt Hobro Bybusser.

Oplægget fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) til udbuddet for Mariagerfjord Kommune er, at der fremadrettet stort set vil være samme samlede antal køreplantimer, som i dag. Der vil være nogle forskydninger ruterne imellem, så nogle ruter får færre køreplantimer, mens andre bliver opgradreret med flere. Eksempelvis vil den udmeldte indstilling om, at Havbakkeskolen sammenlægges til én adresse, medføre mere transport og flere køretimer, da flere elever skal transporteres hjem samtidig.

Der vil blive indarbejdet en opgradering på rute 234 i weekenderne samt rute 58 om aftenen, hvorved der sikres en forbedret betjening syd og nord om fjorden mellem Hobro og Hadsund.

Hobro Bybusser udbydes med to ruter og en i morgendublering, og niveauet vil fremrettet være svarende til det nuværende.

I vedlagte bilag er der en nærmere beskrivelse af udbuddet med angivelse af fordele og ulemper.

Økonomi

Det kommende udbud forventes at holde sig indenfor det nuværende budget.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-56-17

12. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 • LED-reklameskiltning
 • Trommelholtvej - Vejdirektoratets afgørelse i vejsag
 • Hostrupvej - status

Beslutning

Der var orientering om:

 • LED-reklameskilte
 • Trommeholtvej - Vejdirektoratets afgørelse i vejsag som stadfæster kommunens tidligere afgørelse
 • Status Hostrupvej, Hobro
 • Borgermøde om Vindmøller ved Veddum
 • Flyvepladsen ved Veddum
 • Lokalplanønske ved Ølsvej 13, Hobro
 • Kort foreløbig orientering om punkter på næste udvalgsmøde

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-56-17

13. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål omkring skiltning på Hegedalsvej.

 

Lukkede dagsordenspunkter

05.01.02-P20-2-15

14. Placering af cykelrasteplads