Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 23. april 2019 kl. 16:30 i Mødelokale 8, Mariager Rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

7. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

 1. at referatet fra 6. februar 2019 godkendes.
 

Beslutning

Godkendt.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

8. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

 1. at dagsordenen godkendes.
 

Beslutning

Godkendt.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

20.00.00-P20-7-17

9. Kl. 16.35 - Oplæg om projektet Aktiv hele dagen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Aktiv Hele Dagen er et projekt mellem Mariagerfjord Kommune, DGI og TrygFonden. Projektet havde opstart 1. maj 2017 og løber i tre år.

Foreningsrådet vil på mødet få en orientering om status på projektet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune vil med projektet Aktiv Hele Dagen undersøge og udvikle børn og unges tilknytning til foreningslivet for på denne måde, at bidrage til øget folkesundhed. Projektet skal medvirke til at gøre flere børn foreningsaktive og udvikle en model for et bedre og mere effektivt samarbejde mellem skole, forening og andre aktører.

 

Formål:

Projektets primære formål er at inspirere, motivere og fastholde flere børn og unge i foreningslivet i Mariagerfjord Kommune. Projektet vil udvikle og understøtte samarbejdet mellem skole, foreninger og andre aktører for på den måde, at skabe gode oplevelser med motion, fællesskab og bevægelse, der kan motivere børn og unge til en aktiv fritid.

Se mere på https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur-Idrat-og-Fritid/Aktiv-Hele-Dagen

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Foreningsrådet anbefaler, at der arbejdes videre med projektet, og at der arbejdes på at skabe økonomi til forankring og fremtidig drift.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

20.00.00-A08-7-18

10. Udpegning af repræsentant i §17.4 udvalg - Landdistrikter

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Byrådet besluttede sidst i januar 2019, at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg med fokus på landdistriktsområdet i Mariagerfjord Kommune. Udvalget er et midlertidigt og tværgående, rådgivende udvalg. Foreningsrådet skal udpege en repræsentant til udvalget.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller:

 1. At der udpeges en repræsentant til udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde ultimo januar 2019, at nedsætte et §17.4-udvalg med fokus på landdistriktsområdet.

Et §17.4-udvalg er et tværgående, rådgivende udvalg, der kan komme med anbefalinger til Byrådet. Udvalget etableres som et midlertidigt udvalg.

Udvalgets funktionsperiode er perioden marts – oktober 2019.

Der er udarbejdet et kommissorium og en vejledende tidsplan for arbejdet (vedhæftet). I kommissoriet fremgår det hvad udvalgets arbejde skal indeholde og hvordan sammensætningen af udvalget er.

Iht. kommissoriet skal Foreningsrådet udpege en repræsentant til udvalget. Af praktiske årsager bør der ligeledes udpeges en suppleant.

Arbejdet i udvalget omfatter fem-seks møder, der primært forsøges placeret sent eftermiddag/aften, og placeres på forskellige lokaliteter i kommunen.

Borgmester Mogens Jespersen er formand for udvalget og i tilknytning til udvalget, vil der være en sekretariatsgruppe/koordinator. Desuden er der indtænkt en følgegruppe til at give udvalget inputs.

Der stiles efter at afholde det første møde i §17.4-udvalget i uge 14 (1.-4.april).

Nærmere informationer følger, når der er et fuldt overblik over de konkrete deltagere i udvalgsarbejdet.

Foreningsrådets formand deltog på det første møde.

Beslutning

Foreningsrådet udpeger Karsten Elkjær til at repræsentere Foreningsrådet i udvalget.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-5-19

11. Mariagerfjord Golfklub søger støtte til udvikling af juniorafdelingen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Mariagerfjord Golfklub søger Udviklings- og talentpuljen om 44.000 kr. til indkøb af 20 junior golfsæt samt facebookreklamer.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

 1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Golfklub ønsker i samarbejde med Dansk Golf Union (DGU), at indlede et klubudviklingsforløb med fokus på at rekruttere og fastholde nye juniorer i alderen 6 til 25 år, som en del af indgået samarbejdsaftale med DGU.

Formålet med samarbejdet er at skabe de bedste rammer og muligheder for de unge mennesker, og ikke mindst at få kendskabet til golf forankret i tilbud til områdets folkeskoler.

Juniorteamet skal arbejde målrettet med at få flere unge mennesker aktiveret med at dyrke golf. Juniorteamet skal faciliteteres af en styregruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlem, klubbens pro(træner) og tre frivillige.

For at skabe kendskab til golfen vil klubben sprede budskabet via facebook, besøg og tilbud til skolerne i nærområdet. Det er nødvendigt med anskaffelse af udstyr, i alt 20 junior golfsæt med bag.

Projektet har et budget på 74.000 kr. hvoraf 30.000 kr. er frivilligtimer.

Mariagerfjord Golfklub søger Udviklings- og talentpuljen om 44.000 kr. til indkøb af 20 junior golfsæt samt facebookreklamer.

Mariagerfjord Golfklub har tidligere fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende projekter: 

2014 - Talentudvikling Jonas Thygesen kr. 10.000

2015 - Talentudvikling Jonas Thygesen kr. 12.600

2016 - Talentudvikling Jonas Thygesen kr. 10.854

2018 - Talentudvikling Jonas Thygesen kr. 8.500

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 15.000 kr. og anbefaler, at der søges øvrige fonde til restfinansiering.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-4-19

12. Islandshesteforeningen Isafold søger støtte til B-instruktøruddannelse

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Islandshesteforeningen Isafold søger Udviklings- og talentpuljen om støtte til en uddannelse som B-Instruktør.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

 1. At ansøgningen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Islandshesteforeningen Isafold ønsker at tilbyde en af deres medlemmer en uddannelse som B-Instruktør, med det formål at undervise unge islænder-ryttere i lokalområdet.

Foreningen deler faciliteter med Tisted Sportsrideklub i Tisted, Tistedvej 3, 9510 Arden. Her vil de tilbyde unge undervisning på hold, så de får et fællesskab og en øget viden om træning og håndtering af den islandske hest.

Uddannelsen til B- Instruktør foregår på Vilhelsmborg ved Århus. Den består af fem dele:

 • Basisuddannelsen,
 • Aspirantkurset,
 • B-instruktør Del 1,
 • B-instruktør Del 2,
 • Eksamen.

 

Certificeringen gør det herefter muligt, at undervise begyndere og let øvede i træning og omgang med den islandske hest og tage "ridemærker".

Uddannelsen har en samlet pris på 37.400 kr.

Islandshesteforeningen Isafold har ikke tidligere søgt støtte fra Udviklings- og talentpuljen.

Islandshesteforeningen Isafold er en godkendt folkeoplysende forening, og kan søge om kursustilskud til kurserne efter gældende regler. Jf. reglerne til kursustilskud gives der i 2019 35 % af kursusudgiften i tilskud - dog max 3.000 kr. pr. kursus. Foreningen her vil derfor kunne få kr. 12.975 i tilskud fra kursustilskudspuljen, til den samlede uddannelse, hvis alle fem dele tages i 2019. Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvad tilskudsprocenten vil være for kurser, der afholdes i 2020. Kursustilskud kan først søges efter kurset er afholdt.

Fagenheden anbefaler, at foreningen søger om kursustilskud.

Beslutning

Foreningsrådet giver projektet afslag, der henvises istedet til at søge kursustilskud.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-2-19

13. Hadsund Roklub søger støtte til målrettet talentudvikling i forhold til europæisk elite

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hadsund Roklub søger Udviklings- og talentpuljen om 200.000 kr. til målrettet talentudvikling i forhold til europæisk elite.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

 1. At ansøgningen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Hadsund Roklub ønsker at udvikle en gruppe på 12 roeres helt åbenbare talent, og herved opnå afsmittende virkning på en endnu større gruppe af trænende roere.

Hadsund Roklub har gennem mange år været en sikker eksponent for talentudvikling på højeste niveau. Klubben formår hvert år at få nye talenter fra egen medlemsskare frem blandt de bedste roere i landet. En proces der sker i tæt samarbejde med den enkelte roer, dennes forældre og sidst, men ikke mindst, den meget veluddannede frivillige trænergruppe, der i sidste ende står med ansvaret for roernes udvikling. Vejen fra at være en dygtig ungdomsroer til at blive regnet for et talent, der kan begå sig på internationalt niveau er lang og fuld af faldgruber. Det er således et kæmpe ansvar klubbens frivillige trænere påtager sig ved arbejdet med talentgruppen.

Hadsund Roklub ansøger Udviklings- og talentpuljen om tilskud til en meget talentfuld gruppe bestående af 12 roere. Disse fordeler sig med fem seniorer og syv juniorer. De 12 roere er nøje udvalgt udfra tekniske, fysiske og sociale parametre. Arbejdet med roerne bygger på en langsigtet målsætning i forhold til at udvikle sig op mod den europæiske elite indenfor roning.

Roerne træner seks til otte gange hver uge året rundt.

Klubben søger specifikt om tilskud til at deltage i udenlandske regattaer samt deltagelse ved særlige træningslejre, hvor roerne kan sparre med ligestillede og således få højnet motivation og få mulighed for at tilkæmpe sig en plads på en af ro-landsholdets både.

I sidste sæson formåede Hadsund Roklub, at ro en VM-sølvmedalje hjem til Danmark og Mariagerfjord Kommune. Dette endda i den hårdeste af alle klasser – senior A. Endvidere blev de nr. 8 ved hhv. EM og VM for juniorer. Klubben vandt nordisk og danske mesterskaber samt 3. og 4. pladser ved Baltic Cup. De blev ved det netop overståede DM i indendørsroning næstbedste klub.  

Roklubbens arbejde gøres helt frivilligt af klubbens medlemmer. Nok søges der støtte til en udvalgt gruppe af talenter, men da al træning af disse foregår i Hadsund Roklub danner disse meget flittigt trænende roere den træningskultur alle de nye optages i. Talentstøtten er således meget afsmittende på resten af roerne.

Projektet har et budget på 224.000 kr. Klubbens trænere lægger ca. 792 frivilligetimer i projektet, samt 12 weekender til deltagelse i regattaer. Der er i det opstillede budget ikke medtaget udgifter til frikøb af trænere og lignende. Alle udgifter og dermed eventuelle støttekroner går ubeskåret til de enkelte roeres udvikling.

Klubben søger Udviklings- og talentpuljen om 200.000 kr.

Hadsund Roklub har tidligere fået tilskud til talentudvikling fra Udviklings- og talentpuljen med følgende beløb: 

2014 - kr. 130.000

2015 - kr. 120.000

2016 - kr. 75.000

2017 - kr. 50.000

2018 - kr. 80.000

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 100.000 kr.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-3-19

14. Hobro Svømmeklub søger støtte til træningslejr på langbane

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hobro Svømmeklub søger 42.000 kr. til talentprojektet "Træningslejr på langbane".

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Svømmeklub har gjort en stor indsats for at løfte deres konkurrenceafdelingen siden 2017 og planlægger nu en træningslejre for de yngste og ældste svømmere i påsken 2019. Dels for at styrke det gode og motiverende sammenhold iblandt svømmerne på tværs af årgange og dels for at løfte niveauet yderligere frem mod kravtidspunktet for DM på langbane 2019.

For de yngste svømmere, Talent og HS2, afholdes træningslejren i Hadsund og HS1 rejser otte dage til Calella i Spanien – et yndet mål for Danmarks konkurrenceklubber – som på et svømmecenter kan tilbyde langbane-bassin med tilhørende træningsfaciliteter og nærtliggende overnatningsfaciliteter. Finansieringen af træningslejrene sker i høj grad via svømmernes egenbetaling.

Træningslejrens formål er at styrke det fastholdende sammenhold svømmerne iblandt, at optimere træningen for de kvalificerede svømmere frem mod sommerens nationale stævner på langbane og at få endnu flere svømmetalenter under de nationale kravtider i de forskellige aldersrækker. Et otte dages sammenhængende intensivt træningsforløb er afgørende for de svømmere, som skal opnå kvalifikation indenfor en kort tidshorisont. For de svømmere som har opnået kvalifikation til mesterskaberne, er langbanefaciliteterne – udover træningsintensiteten - af særligt afgørende betydning for deres præstationer til mesterskaberne på langbane. For nuværende inkluderer træningslejren i Spanien 17 HS1 svømmere, to trænere og én holdleder.

Strukturen i konkurrenceafdelingen

I løbet af 2018 har konkurrenceafdelingen været igennem en gennemgribende strukturændring, således at denne nu inkluderer tre hold:

 • Talentholdet for de yngste svømmere, typisk 8-10-årige, hvor træningen introducerer svømningens stilarter og som har fokus på grundfærdigheder og motorisk udvikling, samt deltagelse i begynderstævner.
 • HS2 som er konkurrenceafdelingens 2. hold, typisk børn på 10-12 år, som tilbydes øget træning på land og i vandet, fortsat med fokus på udvikling af motoriske og tekniske færdigheder og med øget stævnedeltagelse.
 • HS1 som er konkurrenceafdelingens 1. hold. Svømmerne er typisk 12 år+, træner 12-14 timer ugentligt, deltager i lokale og nationale stævner og til flere træningslejre.

 

Talentholdet er eksistensgrundlaget for HS1 og HS2.

Resultater i det forgangne år

Tre årgangssvømmere fra Hobro kvalificerede sig i 2018 til DM-årgang på kortbane, som blev afholdt i Odense Universitetshal i uge 5, 2019, hvilket er en fremgang på to svømmere siden 2018-mesterskabet. De tre Hobro-svømmere præsterede to bronzemedaljer, fire top-8- og syv top-16 placeringer. For en af Hobrosvømmerne blev det til en samlet 2. plads i rygsvømnings-kategorien.

På nuværende tidspunkt har tre svømmere fra Hobro Svømmeklub kvalificeret sig til DM-Årgang på langbane, som afholdes ultimo juni 2019, fire svømmere til Vestdanske mesterskaber (Årgang) i marts og én seniorsvømmer til DM, VM og Danish Open.

En række øvrige svømmere ligger meget tæt på de nationale kravtider til ovenstående og børnesvømmerne, som bliver årgangssvømmere i næste sæson, er også blevet løftet til et meget lovende niveau på kort tid.

Tilskud

Af hensyn til lighed blandt svømmerne er der et stærkt ønske om at reducere egenbetalingen for de planlagte træningslejre.

Svømmeklubben har gjort forskellige tiltag til at minimere egenbetalingen:

 • Der blev i efteråret 2018 afholdt et sponsorstævne, hvor svømmerne og klubben har fundet sponsorer, private såvel som virksomheder i kommunen, til at sponsorere de svømmede distancer med et frivilligt beløb.
 • Der blev d. 5-6 januar 2019 for første gang afholdt Landsdelsmesterskaber for 250 svømmere i Hobro Idrætscenter, hvor 60-80 frivillige forældre, klubfolk og unge mennesker, lagde timer i arrangementet, så udgifterne kunne minimeres og overskuddet gå til klubbens udøvere. Der planlægges afholdelse af et lignende stævne igen i maj 2019.
 • Svømmerne har omdelt og solgt skrabelodder for HIK Bowling i december 2018.

 

Disse tiltag har finansieret træningslejren for Talent og HS2 og reduceret egenbetalingen for HS1 med ca. 10 %.

Hobro Svømmeklubs Konkurrenceafdeling søger nu om støtte fra Udviklings- og talentpuljen til træningslejren for HS1.

Træningslejrens samlede budget er på 150.000 kr, hvoraf de søger om 22.600 kr. specifikt til leje af langbane-/træningsanlægget og 19.400 kr. til dækning af turens fælles træner-/lederomkostninger (ekskl. løn). Samlet 42.000 kr.

Hobro Svømmeklub har tidligere fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til:

2014 - Kajakpolo/teenagesvømning - 46.392 kr. (Samarbejdsprojekt med IF Jarl Arden)

2015 - Svømning for alle - 50.000 kr.

2016 - Talentprojekt synkronsvømmere - 10.000 kr. 

2016 - Vi bevæget tweens - 12.500 kr

2017 - E-sport - 40.000 kr.

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 15.000 kr.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-7-19

15. IF Jarl Arden søger om tilskud til deltagelse i VM i undervandsrugby

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

IF Jarl Arden søger om 40.000 kr. til deltagelse i VM i undervandsrugby.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Jarl Arden IF søger om støtte til de tre unge talenter, som underviser og spiller undervandsrugby i klubben. De har spillet sammen i fire år på U21-landsholdet og har nu alle en fast plads på A-landsholdet. Den ene af talenterne spillede i 2015 VM i Colombia for landsholdet.

De tre spillere har siden undervandsrugby startede i IF Jarl Arden, været et fundament i både spillertruppen og træningen af både junior- og seniorspillere i Arden. Deres engagement for at drive klubben har udviklet klubben til at levere topspillere indenfor hver aldersgruppe, senest sidste år da Arden-spillere udgjorde en tredjedel af U21-landsholdet, som tog til det første afholdte VM for juniorer i undervandsrugby nogensinde.

IF Jarl Arden er blevet en kendt klub på landsbasis, da en stor gruppe juniortalenter hvert år gør sig til på U21-landsholdet, hvilket skyldes et målrettet fokus på talentudvikling af de unge spillere, fra de tre trænere.

Sidste år bød på første deltagelse i Europas bedste liga, Euroleague, for de tre talenter. Sammen med spillere fra andre byer i Danmark udgjorde de holdet ’Tudserne’, og endte med overraskende at stige til tops og vinde mesterskabstitlen, som også er kendt som verdens bedste liga indenfor undervandsrugby.

Til sommer står VM for døren for de tre spillere, og det næste halve år vil derfor være fyldt med nationale og internationale turneringer, landsholdssamlinger og klubtræning samt en hel del individuel træning.

Mesterskabet afholdes i Østrig og turen går fra d. 24. juli til og med d. 4. august, hvor kampe mellem alle verdens lande skal afvikles.

Da landsholdet i undervandsrugby ikke er under Team Danmark, og derfor ikke får støtte til sporten, ligger betalingen på spillerne selv. Med alle træninger og rejser det næste halve år, får spillerne en stor mængde udgifter ved sporten, og der søges derfor støtte til at dække en del af disse udgifter. 

Støtten vil gå til, at de tre spillere fortsat kan forbedre deres egne profiler internationalt, indsamle erfaring om sporten samt fortsat at kunne beholde de tre talenter som trænere, da deres viden om sporten gør, at Arden og dansk junior-undervandsrugby fortsat kan blive ved med at udvikle sig.

Det samlede projekt har et budget på 43.938 kr. og Jarl Arden IF søger om 40.000 kr. til at dække en del af de udgifter spillerne får til og op mod VM i Østrig.

Jarl Arden IF har tidligere fået støtte fra Udviklings- og talentpuljen til deres afdeling for undervandsrugby med:

2017 - Udvikling af Jarl Arden IF og Dansk Undervandsrugby - 25.000 kr.

Beslutning

Udviklings- og talentpuljen giver, jf. puljens regler, ikke tilskud til forplejning og transport. Der bevilges 12.000 kr. til udgifter til VM og udstyr.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-8-19

16. IK Rosendal Gymnastik søger om støtte til træning under åben himmel

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

IK Rosendal Gymnastik søger om 10.000 kr. til "Træning under åben himmel".

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Gennem et nyt tværgående samarbejde mellem IK Rosendal Gymnastik, Mariager Idræts Klub og Hobro Gymnastikforening ønsker klubberne at skabe nye aktivitetsmuligheder, der kan motivere både allerede aktive og borgere, der har dårlig eller ingen erfaring med idræt. Derudover ønsker klubberne, at bidrage til en større lokal sammehængskraft.  

Gennem det konkrete samarbejde håber de tre klubber, at gymnastikforeningerne i fremtiden kan samarbejde på flere områder. Dermed er projektet også tænkt som en mulighed for, at trænere og udøvere lærer hinanden bedre at kende på tværs af foreningerne.

I foråret 2019 udbydes fire forskellige udendørs holdtilbud gennem de tre foreninger. Ved at tilmelde sig "Træning under åben himmel" kan deltagerne frit deltage på alle hold. Tilbuddet adskiller sig dermed markant fra de traditionelle foreningstilbud, fordi fleksibiliteten er mangedoblet. Alle borgere uanset alder og forudsætninger kan deltage på alle hold.

Projektet har et samlet budget på 16.050 kr. Frivilligtimer er ikke indregnet i budgettet.

Klubberne søger om 10.000 kr. i støtte fra Udviklings- og talentpuljen. Medfinanseringen dækkes af klubberne og deltagerbetaling.

Beslutning

Foreningsrådet ser positivt på samarbejdet imellem klubberne og bevilger det fulde beløb på 10.000 kr.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-11-19

17. Mariager Senioridræt søger tilskud til opstrart af bordtennis

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Mariager Senioridræt søger 11.000 kr. til indkøb af bordtennisborde.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Mariager Senioridræt vil gerne tilbyde bordtennis for seniorer i Mariagerhallen og ønsker derfor at købe 3 bordtennisborde (pr. stk. koster de 3.500 kr.) samt et antal bordtennisbats.

Der har været en prøvesæson i det forløbne år, hvor klubben har benyttet de to bordtennisborde, som Mariagerhallen disponerer over. Hvis aktiviteten skal fortsætte er der brug for flere borde, da deltagertallet har været stigende i løbet af vinteren.

Bordene, som Mariager Senioridræt køber, kan opbevares i Mariagerhallen og kan benyttes af andre brugere, når Mariager Senioridræt ikke benytter dem.

Bordtennis for seniorer skal foregå i Mariagerhallen om formiddagen. Det er et passende sted, hvor der også er plads til at dyrke det sociale over en kop kaffe i hallens cafeteria efter kampene.

Bordtennis er en sportsgren, som er særdeles velegnet for seniorer.

Man får bl.a. trænet koordination og bevægelse samtidig med, at det sociale aspekt bliver tilgodeset.

Når der netop satses på bordtennis som en ny disciplin for seniorer i Mariager, skyldes det, at det også vil kunne tiltrække ældre, som ikke i forvejen dyrker idræt. På motionsplan er bordtennis ikke specielt krævende - derfor kan man som begynder få en god oplevelse.

Projektets budget 11.000 kr.

Foreningen søger Udviklings- og talentpuljen om 11.000 kr.

Mariager Senioridræt har ikke tidligere søgt om støtte fra Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 3.500 kr. til et bord. Hvis der er behov for yderligere borde, opfordres der til at søge øvrige fonde eller forespørge om andre lokale foreninger har nogle borde stående.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-10-19

18. Fighterne for livet søger tilskud til afholdelse af foredrag

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Fighterne - for livet søger 10.000 kr. til afholdelse af et foredrag med Anette Harbech Olesen.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. at ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Fighterne - for livet er en forening for personer der har eller har haft kræft. Foreningen vil gerne afholde et foredrag med Anette Harbech Olesen, sidst i september/først i oktober måned 2019. Et foredrag, hvor alle er velkomne. også folk der ikke er medlem af foreningen. Det forventes at det skal afholdes i Hadsund Kulturcenter.

Anette Harbech Olesen er anerkendt for sin gavmilde uddeling af viden om os mennesker. Hun stiller sig ofte kritisk over for den eksisterende viden om folkesundhed og forklarer med forståelige ord om viden og forskning, og hvordan den anvendes i praksis. Hun giver inspiration til spændende rejser og dejlige madoplevelser ude i verdenen, er forfatter til gode bøger og afholder kurser om en sundere og sjovere hverdag. Hun udgiver nyhedsbreve til 65.000 borgere og har en hjemmeside, der hedder madforlivet.dk med det sidste nye indenfor mad og sundhed.

Formålet med afholdelse af foredraget er, at flere får øjenene op for, hvordan man kan få et sundere liv og hjælp til stillingstagen om dette og hvad der er vejledende eller vildledende.

Der forventes 75 deltagere.

Projektets budget er på 14.600 kr. Hvor af ca. 4.000-5.000 kr. tænkes dækket af billetindtægter.

Fighterne - for livet søger Udviklings- og Talentpuljen om 10.000 kr.

Fighterne for livet har ikke tidligere ansøgt puljen.

Beslutning

Foreningsrådet finder det et godt projekt, men giver afslag, da rådet finder at projektet ligger uden for puljens formål.

Rådet anbefaler, at foreningen undersøger muligheden for at samarbejde med en af de lokale foreninger som tilbyder voksenundervisning.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-9-19

19. Als eSport søger om støtte til opstart af forening

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Als eSport søger om 25.000 kr. til opstart af forening.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. at ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Als eSport har som primært formål at tilbyde e-sport til alle de medlemmer, der ønsker at være en del af foreningen. Herunder er der klare ambitioner om at skabe lan-events og deltage ved diverse turneringer rundt om i landet. Als e-sport ønsker at være en åben og inkluderende forening. Helt unikt forsøger de derfor at lave en forening, hvor alle medlemmerne kan komme ind og bruge lokalet, hver gang de ønsker at træne.

Foreningens motto er at tilbyde e-sport og sociale gamingoplevelser, hvor der er plads til alle uanset alder og niveau. Denne forening betyder, at de kan hjælpe dem der har en passion eller intersse for at dyrke e-sport og skabe e-sportsevent.

E-sport, eller elektronisk sport, er konkurrence i computerspil og er vokset voldsomt de seneste år. Alene i Nordjylland er der i følge Als eSport godt og vel 31 foreninger igang eller i opstartsfasen. Her handler det om at dyrke den passion de har indenfor computerspil med de fordele der er i foreningskulturen. Istedet for at sidde derhjemme foran computeren kommer man ind i foreningen og mødes med sine klubkammerater. I klubben lærer man færdigheder, som gavner ens computerspil og samtidig lærer man nye mennesker at kende gennem foreningskulturen. Man vil komme til at dyste i hold med 5 eller 2 spillere på hvert hold og kampene varierer mellem 30-90 minutter.

Als eSport vil også kunne tilbyde e-sport til skolen, som allerede har vist positiv interesse for projektet, som enten valgfag eller i idrætsundervisningen. Her vil foreningen være parat til at bistå lærerne, så der kommer en faglighed i undervisningen, men også så eleverne får en fornemmelse af, hvad det vil sige at være en del af foreningslivet og e-sportsforeningen.

Der er samarbejde med den lokale pensionistforening om at lave IT kurser for de ældre med bl.a. netbank og borgerservice i de tidsrum computerne ikke bliver brugt til eSport. Det giver større udnyttelsesgrad af computerne og bedre økonomi i foreningen.

Der vil være faste træningstidspunkter i Als eSport, og i den forbindelse vil der blive lagt en motionsdel i træningen. Det kan foregå i hallen eller på multibanen, så man også har motion og bevægelse som en del af det at gå til e-sport. Som noget helt unikt for e-sportsforeninger, vil alle medlemmer få udleveret en nøglebrik, så man kan låse sig ind og træne, når man får lyst. Foreningen tror på, at et tilgængeligt lokale kan øge det sociale aspekt og få medlemmerne væk hjemmefra, da medlemmerne kan mødes til fælles træning på ansvarlige tidspunkter.

Foreningen vil bidrage til fællesskaber i Als Hallen, hvor Als eSport får sin base. Børn, unge og ældre mødes i døren og går til forskellige aktiviteter og mødes igen på vej ud og relationen er skabt. Med beliggenheden i udkanten af kommunen er det også vigtigt, at der kan ske fornyrelse og tilbydes aktiviteter og faciliteter til forskellige interesser i lokalsamfundet.

Foreningen har tilsagn fra mange unge mennesker, som ønsker at blive en del af Als eSport, ligesom mange af deres forældre har tilkendegivet, at de vil hjælpe med klargøring af lokale og andre praktiske ting. Dertil er der også et crew, som ved flere lejligheder har tilkendegivet, at de gerne vil være med, hvis foreningen skulle have tanker om at gå igang med lan-events.

Als eSport søger Udviklings- og talentpuljen på baggrung af efterspørgslen i Als og et ønske om nyskabelse og udvikling.

Projektets budget er på 200.000 kr. Foreningen har hentet 65.000 kr. fra andre fonde, herunder 100.000 kr. fra LAG-midler, 10.000 kr. fra DGI eSport opstarspakke, 15.000 kr. fra Spar Nord Fonden og 40.000 kr. fra Sparekassen Himmerland. Derudover er der egenfinansiering på 10.000 kr. og dertil kommer mange timers frivillig arbejde, som er lagt i at få Als eSport igang samt arbejdet omkring lokalet.

Als eSport søger Udviklings- og talentpuljen om 25.000 kr.

Beslutning

Foreningsrådet anerkender det store arbejde, der er lagt i fondssøgning.

Rådet bevilger det fulde beløb på 25.000 kr.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-14-19

20. Rideklubben Hadsund søger tilskud til opstart af voltigering

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Rideklubben Hadsund søger om 28.554 kr. til opstart af voltigering (gymnastik på hesteryg).

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. at ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Rideklubben Hadsund er ved at starte voltigering op i Hadsund. - Et nyt sportstilbud, der er unikt da det samler børn, unge og voksne i en og samme sportsgren.

Voltigering er gymnastik på hesteryg.

Alle børn/unge, der er lidt interesseret i heste, har rig mulighed for at deltage i voltigering, da det ikke kræver forældrenes opbakning til at klargøre hesten.

Klubben ønsker at udbrede muligheden for at kunne deltage i en sund og engagerende sportsgren, hvor bredde og elite går hånd-i-hånd.

Der er ingen klubber i Mariagerfjord, der tilbyder muligheden for at træne voltigering. Der er i øvrigt ingen klubber i Nordjylland, hvor der er mulighed for voltigering - der nærmeste klub er i Tørring, hvorfor det forventes også at kunne tiltrække børn og unge fra oplandet når tilbuddet er fuldt etableret.

Voltigering er en sportsgren, der i særdeleshed styrker et fællesskab, og hvor der er fokus på at alle kan være med uanset niveau.

Hadsund Rideklub har 4 engagerede undervisere/voltigører i gang i projektet, alle med erfaring fra sporten. Alle 4 er bosiddende lokalt, og er i fællesskab initiativtagere til projektet/tilbuddet.

At der er 4 voltigører er ret unikt, og det som tilbydes i de største, etablerede klubber.

Klubben startede op med introduktion til 8 interesserede d. 28. marts 2019 og allerede ved 2. undervisningsgang d. 4. april 2019 var der 20 børn/unge deltagende i undervisningen.

De 4 undervisere er pt i gang med at uddanne to af Rideklubbens elevheste til voltigeheste, og de vil være klar til sporten efter sommerferien.

Der er i øjeblikket lånt udstyr fra Dansk Rideforbund i 3 mdr, hvorefter klubben selv skal anskaffe udstyr.

Rideklubben Hadsund søger om 28.554 kr. til indkøb af udstyr.

Rideklubben har tidligere fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til:

2014 - Springundervisning ved Tina Lund - 5.000 kr.

2014 - Dressurkursus - 10.000 kr.

2015 - Udvikling af dressurryttere, et samarbejdsprojekt med Arden sportsrideklub - 50.000 kr.

2018 - Talentudviklings af dressurryttere - 20.000 kr.

Beslutning

Foreningsrådet finder det er et interessant projekt og bevilger 12.000 kr. Rådet anbefaler at restbeløbet søges hos øvrige fonde.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.15.00-P22-2-17

21. Ændringer til Folkeoplysningsstrategi

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

I forbindelse med revidering af Mariagerfjord Kommunes politik og strategi på folkeoplysningsområdet nedsatte Foreningsrådet i 2018 en arbejdsgruppe, som anbefaler ændringer i Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningsstrategi.

Forslag til ændringer vedrører Kompetenceplanen samt Udviklings- og talentpuljen.

Udvalget for Kultur og Fritid behandlede Foreningsrådets forslag på deres møde d. 5. marts 2019.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

 1. At Udvalget for Kultur og Fritids beslutning fra 5. marts 2019, tages til efterretning.

Indstilling 5. marts 2019, pkt. 30:

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ændringer til Kompetenceplanen drøftes.

2. At Udvalget beslutter hvorvidt de ønsker, at igangsætte udarbejdelse af udkast til talent/elitestrategi, med den opmærksomhed at nye midler skal findes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. marts 2019, pkt. 30:

Udvalget besluttede med 4 stemmer for og 2 stemmer imod, at godkende forslag til ny komeptencefordelingsplan.

For stemte: Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A), Per Laursen (V) og Danny Juul Jensen (V).

Imod stemte: Peder Larsen (F) og Thomas Høj (A).

Udvalget besluttede også, at man ikke ønsker at holde talentstøtten ude af puljen, hvorfor puljens formål fortsætter uændret. Der iværksættes således ikke et særskilt strategiarbejde omkring talentarbejdet.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Sagsfremstilling

I 2018 nedsatte Foreningsrådet en arbejdsgruppe i forbindelse med at Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningspolitik og -strategi skulle revideres. Arbejdsgruppen anbefaler en række ændringer i Folkeoplysningsstrategien. Forslag til ændringer vedrører Kompetenceplanen samt Udviklings- og Talentpuljen. Det nyvalgte Foreningsråd for 2019-2021 har haft deres første møde den 6. februar 2019, hvor rådet blev orienteret om forslaget til ændringer. Foreningsrådet bakker op om forslaget.

Udkast til ændringer

Kompetenceplan:

Foreningsrådet foreslår enkelte ændringer til den nuværende kompetenceplan. Det foreslås, at kompetenceplanen udover de nuværende felter med administrativ behandling, høring/indstilling og beslutning tilføres et felt yderligere med orientering.

Ændringer af kompetenceplanen udgør enkelte ændringer til nuværende daglig praksis samt en ændring, som vil medføre at beslutningskompetencen vedrørende bevillinger fra Udviklings- og Talentpuljen ligger i Foreningsrådet, og rådets beslutninger bliver en orienteringssag til Udvalget for Kultur og Fritid. Ændringen foreslås med følgende argumentation:

 • I Mariagerfjord Kommunes politik for folkeoplysning fremgår det, at der i kommunen ønskes at sikre bedst mulig brugerindflydelse på området og at brugerindflydelsen sker gennem Foreningsrådet. Med det formuleret i politikken for området, mener arbejdsgruppen, at kompetencen bør ligge i Foreningsrådet.

 

 • Historisk set er der tradition for, at det politiske udvalg følger indstillinger fra Foreningsrådet i ansøgninger fra puljen.

 

 • Foreningsrådet vil gerne sikre synlighed omkring rådets arbejde, dels for at gøre frivillige opmærksomme på deres organ og dels for at fremtidssikre, at kompetente frivillige vil finde det interessant, at blive en del af rådet. Derfor vil det være rette signal at sende, hvis kompetencen gives til rådet.

 

Udviklings- og talentpuljen:

Arbejdsgruppen anbefaler, at puljen fremover er en udviklingspulje. Samtidig anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes en talent- og elitestrategi i Mariagerfjord Kommune, og at der på baggrund af dette afsættes kommunale midler til understøttelse af talent- og elitearbejdet i Mariagerfjord Kommunes foreninger.

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at Idrætsrådet bliver samarbejdspartner med forvaltning og det politiske udvalg i forhold til, at udarbejde en talent- og elitestrategi og at det også bliver Idrætsrådet, der får brugerindflydelse på midler til området. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med talent- og elitestrategiarbejdet samarbejdes med eksterne partnere, eksempelvis erhvervsliv, og eventuelt nabokommuner.

Den nuværende Udviklings- og talentpulje bliver herefter til en udviklingspulje. Arbejdsgruppen har lavet et udkast til retningslinjer for udviklingspuljen.

I forhold til den nuværende folkeoplysningsstrategi, betyder ovenstående naturligvis, at de steder talentudvikling er nævnt skal slettes, og i stedet fremgå i en ny talent- og elitestrategi.

Hvis en adskillelse af de to områder besluttes, bør det overvejes om sammensætningen af Foreningsrådet skal laves om, så Idrætsrådet fremover udpeger ét medlem af Foreningsrådet i lighed med øvrige repræsenterede grupper i rådet.

Foreningsrådet påpeger, at de i første omgang anbefaler, at arbejdet med talent- og elitestrategi bliver i gangsat, og at de nuværende retningslinjer for Udviklings- og talentpuljen fastholdes, mens dette arbejde pågår. Så bliver ingen af områderne efterladt i et tomrum i den mellemliggende periode.

Foreningsrådet argumenterer for en fremtidig adskillelse med blandt andet følgende argumenter:

 • Udviklings- og talentpuljen er de seneste år blevet beskåret. Det gør, at Foreningsrådet ikke mener puljen kan leve op til intentionerne, om at understøtte både udvikling og talent/elite. Derfor bør de nuværende midler bibeholdes i en kommende udviklingspulje, mens der bør tilføres midler til understøttelse af talent- og elitearbejdet i fremtiden.
 • Foreningsrådet er af den opfattelse, at talent- og eliteudvikling er så specialiseret et område, at det kan udvikles bedre med en særskilt strategi og et særskilt fokus fra kredse med specifik viden om området.

 

Foreningsrådet gør i øvrigt opmærksom på, at Idrætsrådet er nævnt som mulig samarbejdspartner på området, men at rådet opfordrer til, at en talent- og elitestrategi også kommer til at omfatte kulturelle aktiviteter.

Fagenheden gør opmærksom på, at såfremt der efterfølgende søges etableret en talent- og elitestrategi, skal der afsættes nye midler til området, alternativt afsætte det indenfor folkeoplysningsområdets samlede ramme i et fremadrettet budget.

Den oprindelige pulje på 500.000 kr. blev afsat indenfor folkeoplysningsområdets egen ramme. Puljen er nedsat til en ramme på 250.000 kr. i tidligere budgetforhandlinger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.20.00-P20-2-18

22. Orientering om projektet Sammen skaber vi sundhed

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Foreningsrådet har vedtaget, at et af rådets fokusområder i 2019 skal være tværfagligt samarbejde mellem fagenheder. Et af disse områder er opfølgning på dialogmødet "sammen skaber vi sundhed".

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At oplægget om et netværksmøde med fokus på mental sundhed drøftes

2: At Foreningsrådet udpeger 2-3 medlemmer til arbejdsgruppe vedr. planlægning af netværksmøde

Sagsfremstilling

Som opfølgning på dialogmødet ”Sammen skaber vi sundhed”, afholdt i juni 2018, har Foreningsrådet vedtaget, at et af rådets fokusområder i 2019 skal være større fokus på tværfagligt samarbejde mellem fagenhederne til understøttelse af folkeoplysningsområdet.

De to fagenheder, Kultur og Fritid og Sundhed og Omsorg, vil på baggrund af dette foreslå, at Foreningsrådet sammen med de to fagenheder inviterer folkeoplysningsområdet til et netværksmøde med fokus på, hvordan folkeoplysningsområdet sammen med fagenhederne kan styrke den mentale sundhed hos kommunens borgere.

Folkeoplysningsområdet er i forvejen en aktiv part i borgernes sundhed, herunder også den mentale sundhed. For at sætte endnu mere fokus på den store betydning folkeoplysningsområdet har på borgernes mentale sundhed, og for at styrke det fremtidige samarbejde mellem kommunens fagenheder og folkeoplysningsområdet, foreslås derfor, at der inviteres til et fælles møde for alle foreninger, organisationer og selvorganiserede.

Det endelige indhold af mødet foreslår fagenhederne aftales i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningsrådet og de to fagenheder, som sammen planlægger den praktiske afvikling af mødet.

En mulighed kan være, at bruge dele fra konceptet ABC for mental sundhed som inspiration til, hvordan foreningsliv og fællesskaber bliver endnu bedre til at inkludere bestemte målgrupper.

Baggrund:

Dialogmødet ”Sammen skaber vi sundhed” blev afholdt med afsæt i den sundhedsprofil, der blev udgivet i foråret 2018. En del af konklusionen fra dialogmødet er, at brobygning, netværk og samarbejde på tværs er vigtige elementer i bestræbelserne på at blive endnu bedre til at skabe sundhed for kommunens borgere på tværs af aktører. Derfor kommer forslaget nu om et nyt netværksmøde med fokus på et konkret emne.

Sundhedsprofilen indeholder et afsnit omkring mental sundhed, hvoraf disse besvarelser blandt andet gør sig gældende (Sundhedsprofilen for Mariagerfjord Kommune er vedhæftet som bilag).ABC for mental sundhed er et forskningsbaseret landsdækkende partnerskab, som kommuner og organisationer har mulighed for, at koble sig på med henblik på at videreudvikle og forankre samarbejdet om mental sundhed.

At have det godt, trives og fungere i hverdagen, kort sagt at være mental sund, er mindst lige så vigtigt, som at være fysisk sund. Vores mentale sundhed har nemlig vist sig, at have afgørende betydning for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk.

Hensigten med ABC-rammen er derfor at gøre folk opmærksomme på, at der er noget, som vi selv kan gøre for at fremme egen og andres sundhed.

Et af formålene med ABC-rammen er at reducere kompleksiteten forbundet med begrebet mental sundhed ved at fokusere på tre hovedområder, som forskning viser er af afgørede betydning for vores livskvalitet, livstilfredshed og selvvurderede mentale sundhed:

 • At gøre noget aktivt
 • At gøre noget sammen
 • At gøre noget meningsfuld

 

Erfaringer og viden fra partnerskabet ABC for mental sundhed kan således være med til at inspirere til, hvordan foreningslivet og frivillige aktivt kan styrke meningsfulde, tilgængelige fællesskaber, så de fremmer borgernes mentale sundhed og skaber rum til både ”gamle” og ”nye” målgrupper. Eksempelvis viser et nyt studie, at borgere, der mindst én gang om ugen er engageret i frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det, som forskerne kalder blomstrende mental sundhed, i forhold til dem, der ikke er frivillige.

Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre – uanset om det handler om at styrke sammenhængskraften på tværs af aktører, rekruttering og fastholdelse af frivillige eller folkesundheden i Mariagerfjord Kommune.

Mere viden om partnerskabet ABC for mental sundhed findes på www.abcmentalsundhed.dk.

Beslutning

1. Oplægget drøftes.

2. Pernille Roth, Jan Vestergaard, Tommy Sørensen, Anne-Katrine Buck, Julie Bjørnsgaard Pedersen og Knud Erik Jensen udpeges som arbejdsgruppe.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

20.00.00-P20-7-18

23. Frivillig fredag 2019

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

En arbejdsgruppe på tværs af fagenhederne Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg samt Frivilligcenter Mariagerfjord arbejder med afvikling af frivillig fredag 2019. Arbejdsgruppen ønsker at involvere foreningsrådet i Frivillig Fredag, samt søge udviklings og talentpuljen om støtte til arrangementet.

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At Forenigsrådet tager stilling til rådets involvering i Frivillig Fredag

2. At Forenignsrådet tager stilling til ansøgning om midler fra Udviklings- og talentpuljen.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg samt Frivilligcenter Mariagerfjord vil i lighed med i 2018 benytte Frivillig Fredag til at tilbyde en kursusdag for de frivillige foreninger og fællesskaber i Mariagerfjord Kommune. På denne kursusdag vil foreningerne blive tilbudt forskellige kursusemner, som er relevante for deres virke som frivillige. Kursusemnerne vil blive udvalgt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2018, som Kultur og Fritid har gennemført i forhold til de frivillige foreninger i kommunen. Herudover vil arbejdsgruppen omkring Frivillig Fredag gerne have Foreningsrådets input til mulige kursusemner.

Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg samt Frivilligcenter Mariagerfjord foreslår, at kommunen desuden bruger Frivillig Fredag til at uddele såvel Integrationsprisen som Frivillighedsprisen på ældreområdet. 

Integrationsprisen uddeles én gang årligt af kommunens Integrationsråd til en person, der har ydet en særlig indsats ift. integrationen i Mariagerfjord Kommune. Frivillighedsprisen på ældreområdet uddeles ligeledes én gang årligt, og prisen går til en frivillig på ældreområdet, der har ydet en stor frivillig indsats ift. de ældre i kommunen. Prismodtageren udvælges af en priskomité, som blandt andet består af et udvalgsmedlem fra Sundhed og Omsorg samt en repræsentant fra Seniorrådet.

Frivillig Fredag er en landsdækkende fejring og fremvisning af frivilligheden i Danmark og foregår altid sidste fredag i september. Frivillig Fredag vil i 2019 blive afholdt på Hadsund Skole med afslutning i Hadsund Hallerne. 

Det samlede budget for frivillig fredag er på 58.000 kr. og arbejdsgruppen ansøger Udviklings- og talentpuljen om tilskud til Frivillig Fredag på 20.000 kroner.Foreningsrådets involvering

Udover det ansøgte tilskud fra Udviklings- og talentpuljen vil arbejdsgruppen omkring Frivillig Fredag gerne inddrage foreningsrådet i Frivillig Fredag. Dels vil arbejdsgruppen meget gerne have mulige emner til kurser, dels ser arbejdsgruppen Frivillig Fredag som en god mulighed for Foreningsrådet til at synliggøre rådet og øge de frivilliges bevidsthed om Foreningsrådets arbejde. Dette kan gøres dels ved at Foreningsrådet er medarrangør og med til at invitere til Frivillig Fredag, dels ved at foreningsrådet er synlige til selve arrangementet.

Foreløbigt overordnet program for Frivillig Fredag, den 27. september 2019:

16.00: Velkomst

16.15-17.00: Kursusdel 1 (tre forskellige emner at vælge imellem)
17.00-17.30: Pause og netværk.

17.30-18.15: Kursusdel 2 (tre forskellige emner at vælge imellem)
18.30-20.00: Spisning og uddeling af Integrationsprisen samt Frivilligprisen på ældreområdet.

Ved Frivillig Fredag i 2018 var kursusmodulerne følgende:

16.15 modul 11. Fundraising i det små
 2. Fasthold frivilliges engagement

Webinar
 3.  Forældreansvar og struktur på opgaverne
 4. Hvordan bliver Conventus til et godt værktøj?
 5. Hvordan bruger min forening de sociale medier rigtigt?
17.00Pause og netværk

Åbne stande
17.30 modul 21. Fundraising i det små
 2. Har du styr på reglerne for persondata (persondataforordningen)?
 3. Løs dine opgaver i Conventus
 4. Sæt rekrutteringen af frivillige i system
 5. Sammen om sundhed – hvad så nu?

 

Beslutning

1. Foreningsrådet vil gerne involvere sig i Frivillig Fredag

2. Foreningsrådet støtter Frivillig Fredag med 20.000 kr. fra Udviklings- og talentpuljen.

Tommy Sørensen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

24. Afrapporteringer

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At afrapporteringerne tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Jarl Arden IF - Fra elite til bredde - 2016

Ansøgt45.000
Bevilget45.000
Total Projekt Budget58.500
Total Projekt Regnskab46.973

 

Dressurrytter Frida Dorthea Bertelsen - 2016

Ansøgt35.000
Bevilget15.000
Total Projekt Budget35.000
Total Projekt Regnskab15.013

 Til regnskabet skriver Frida:

Projektet gik ud på mental- og ridetræning for, at min hest Ophelia og jeg skulle blive klar til at ride U25-turneringer i 2018. Desværre pådrog Ophelia sig en skade i starten af 2018 og er desværre ikke blevet ridehest igen. Derfor kom vi aldrig til start i U25. Men jeg har fået rigtig meget ud af projektet, og Bjarne har også hjulpet mig med at finde min nye stjerne, som vi købte i oktober 2018. Jeg er meget taknemlig for hjælpen og ikke mindst støtten fra Talent- og Udviklingspuljen. Tusind tak.

Beslutning

Taget til efterretning.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

25. Eventuelt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Beslutning

Intet.

Christian Johnson, Birthe Jørgensen og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

 

Lukkede dagsordenspunkter