Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 11. marts 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

40. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

 

Godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

41. Regnskab 2018 - Udvalget for Teknik og Miljø

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Iflg. lov om Kommunernes styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2018 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2018 godkendes. 

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 20. marts 2019 og Byrådet 28. marts 2019.

Inden da skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Her er regnskabet 2018 for Udvalget for Teknik og Miljø:

 Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
DRIFT    
Skattefinansieret101.442 103.376 97.227 *) 6.149 
Takstfinansieret-2.500 -3.470 970 
Drift i alt Teknik og Miljø101.442 100.876 93.757 7.119

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
ANLÆG    
Skattefinansieret34.686 98.990 66.330 32.660 
Takstfinansieret4.932 1.712 3.220 
Anlæg i alt Teknik og Miljø34.686 103.922 68.041 *) 35.881 

 

*) I møde den 20. februar 2019 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på 5,892 mio. kr. og anlægsoverførsler på 36,753 mio. kr. på politikområderne Natur og Miljø samt Teknik og Byg. Byrådet har godkendt drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 28. februar 2019.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.00.00-P22-1-16

42. Politik for natur og biodiversitet

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 13. juni 2016 besluttet, at fagområdet Natur og Miljø skal udarbejde et forslag til en biodiversitetspolitik, baseret på fire overordnede temaer: 1. Prioriter det uerstattelige, 2. Frivillighed, 3. Formidling med begejstring og 4. Kommunen går forrest.

Der fremlægges hermed et udkast til en biodiversitetspolitk. Der vil efterfølgende blive udarbejdet og forelagt en strategi til vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1.  At den vedlagte Biodiversitetspolitik vedtages. 

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune har vi en rig og afvekslende natur. Den rige natur opfatter vi som et vigtigt element i at udfolde kommunens vision om at være et godt sted at bo, leve og arbejde.

Derfor besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde 13. juni 2016, at der skulle udarbejdes en biodiversitetspolitik. Politikken skal baseres på fire overordnede temaer:

1. Prioriter det uerstattelige

2. Frivillighed

3. Formidling med begejstring

4. Kommunen går forrest på egne arealer

Politikken udstikker dermed de overordnede rammer og principper for kommunens arbejde med biodiversitet.

Ved udmøntning af politikken vil der bleve lagt særligt vægt på at understøtte frivillige projekter, som vurderes at have en høj grad af lokal opbakning, og projekter som er offentligt tilgængelige og som rummer et stort potentiale for at være selvkørende. Det er vigtigt at politikken, gøres vedkommende ved at brede den ud til de områder, hvor borgerne færdes.

For at sikre, at politikken efterfølgende implementeres i alle relevante fagenheder, vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet en tilhørende strategi. Fagområderne Natur og Miljø og Teknik og Byg er tovholdere for udarbejdelsen af strategien.

Strategien vil beskrive, hvordan kommunen vil omsætte politikken til konkrete handlinger samt indeholde en tidsplan for dette arbejde. For at brede strategien ud i hele kommunen vil vi invitere alle relevante fagenheder med ind i et tværgående samarbejde, så vi i fællesskab kan udvikle en biodiversitetsstrategi for hele kommunen.

Udover en intern proces vil vi i det kommende år invitere borgere, foreninger, virksomheder og andre med interesse for biodiversitet til at komme med bidrag og indspark til strategien. Da mange af indsatserne netop skal ske i samarbejde med disse partnere, er det meget vigtigt, at idéer og forslag kommer på banen allerede i den indledende fase. Herefter vil der blive sorteret og prioriteret de indkomne forslag med udgangspunkt i politikkens fire temaer.

Strategien vil blive udarbejdet i løbet af 2019 og fremlagt til vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø i første halvdel af 2020, hvorefter den overgår til at være et levende dokument, der hele tiden skal udvikles og opdateres.

Kommunen vil med biodiversitets politikken få en mulighed for at bruge naturen strategisk, både i forhold til borgere og virksomheder, men også i forhold til omverden.

Kommunen vil være kendt som en naturrig landkommune, hvor der både gives plads til den rige natur, og hvor der også er plads til erhverv, byer og infrastruktur. Denne balance skabes i høj grad gennem en ambitiøs og faglig skarp biodiversitetspolitik, som hele kommunen kan orientere sig efter.

Når politikken er vedtaget vil vi aktivt bruge relevante platforme til at udbrede begejstring for skoven, mosen, stranden og alle de sjældne, smukke og sjove arter, der findes i vores fælles natur. Naturen har sin berettigelse i sig selv, men kan også understøtte branding af kommunen, turisme, friluftsliv, læring, sundhed, bosætning og det vil kommunen bruge politikken til at udfolde. 

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Udvalget for Teknik og Miljø gerne ser ordlyden "Formidling med begejstring" ændret til "Engageret formidling".

 

01.02.15-P16-1-17

43. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 29 for Lyngbakken i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for at udvide ramme HAD.B.1 til også at omfatte et mindre område med to boliger ved Lyngbakken, som er omfattet af lokalplan 120/2019, og for at reducere ramme HAD.R.12 tilsvarende.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 29 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • Administrative rettelser, f.eks. udskiftning af baggrundskort til bilag 1 og mindre rettelser i teksten, der ikke har betydning i forhold til indholdet.
 • Der tilføjes en rammebeskrivelse for HAD.R.12, som også ændres med tillægget.

 

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Kommuneplantillægget udvider kommuneplanramme HAD.B.1 til at omfatte de to boliger og det reducerer kommuneplanramme HAD.R.12 tilsvarende. 

Planområdet omfatter et i alt ca. 4500 m2 stort areal, beliggende ved et eksisterende boligområde ved Søhøjvej/Lyngbakken i Hadsund Syd. Lokalplanen udvidder området med to boliger, hvoraf den ene er opført i landzone og ikke er omfattet af hverken kommuneplanrammer eller lokalplan.

Byrådet besluttede på mødet 27. april 2017 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området, med henblik på at få den eksisterende bolig over i byzone og give mulighed for endnu en bolig på matr.nr. 11y Haderup, Vindblæs, som på nuværende tidspunkt er udlagt til rekreative formål i kommuneplanramme HAD.R.12.

På byrådsmødet 23. november 2017 blev det besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 120/2017 i offentlig høring i perioden 5. til 26. december 2017.

Planforslagene blev første gang fremsendt til endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø 5. februar 2018, hvor et flertal i udvalget indstiller, at endelig stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen afventer den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der på daværende tidspunkt forventes sat igang i 2018. Samtidig blev det besluttet, at såfremt udviklingsplanen ikke var igang ved udgangen af 2018, så skulle planerne tages op igen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 10 bemærkninger, hvoraf det ene er en samlet bemærkning fra 19 beboere fra boligområdet ved Lyngbakken.

Bemærkningerne berører primært sikring af grundvandsinteresserne, sikring af de geologiske og landskabelige interesser og forholdet omkring vejadgang til området.

Overordnet udtrykkes der modstand mod udstykning af endnu en boligparcel, beliggende i et rekreativt område, som potentielt udgør en trussel i forhold til vandværkets boring, som vandforsyner nærområdet. Næsten alle foreslår at planerne forkastes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A) kunne ikke tiltræde indstillingen idet de ikke ønsker planen godkendt.

Udvalget besluttede, at alle høringsskrivelser indlægges i sagen inden behandling i Byrådet.

 

01.02.05-P16-19-17

44. Endelig vedtagelse af lokalplan 120/2019 for et boligområde ved Lyngbakken i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 120/2019, der omfatter to boliger ved Lyngbakken i Hadsund Syd.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt med de beskrevne rettelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet,

 1. At forslag til lokalplan 120/2019 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • Der tilføjes en redegørelse for retningslinjerne for skovrejsning, økologiske forbindelser, dallandskaber, større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber under afsnit 4.2 Kommuneplanen. Alle retningslinjer vurderes at være af underordnet betydning i forhold til lokalplanens indhold.
 • Der tilføjes et afsnit 4.6 Naturbeskyttelsesloven til lokalplanens redegørelse, hvor der redegøres for skovbyggelinjen, som vurderes at være af underordnet betydning i forhold til lokalplanens indhold.
 • § 4 Udstykning udgår, da der ikke er nogen udstykningsplan og der kun er tale om to grunde, hvoraf den ene er udstykket.
 • § 5.2 udgår, idet byggefeltet svarede til hele grunden.
 • § 5.4 ændres fra bebyggelse tillades i to etager til at bebyggelse kun må opføres med én etage med udnyttet tagetage.
 • § 8.3 om forbud mod parkering af lastbiler og større varevogne indenfor lokalplanområdet udgår, jf. indsigelsesnotatet ad) 9 pkt. 4.
 • Bilag 2 tilrettes, så byggefelt og beskyttelseszonen på 35 meter omkring vandværkets boring fjernes. Beskyttelseszonen er der stadig (jf. bekendtgørelse 1.1.2017), men den medtages ikke i lokalplanen, da området så i givet fald vil være pålagt en beskyttelseszone, hvis boringen senere nedlægges.

Sagsfremstilling

Formål og baggrund

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben/lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af to boliger.

Byrådet besluttede på mødet 27. april 2017 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for to boliger. På byrådsmødet 23. november 2017 blev det besluttet at sende forslag til lokalplan 120/2017 og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 i offentlig høring i perioden 5. til 26. december 2017.

Lokalplanforslaget blev første gang fremsendt til endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. februar 2018, hvor et flertal i udvalget indstillede, at endelig stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen skulle afvente den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der på daværende tidspunkt forventedes sat igang i 2018. Samtidig blev det besluttet, at såfremt udviklingsplanen ikke var igang ved udgangen af 2018, skulle lokalplanforslaget tages op igen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 10 høringssvar, hvoraf det ene er et samlet svar fra 19 beboere i området. Bemærkningerne berører primært sikring af grundvandsinteresserne, sikring af de geologiske og landskabelige interesser og forholdet omkring vejadgang til området. Overordnet udtrykkes der modstand mod udstykning af endnu en boligparcel, beliggende i et rekreativt område, som potentielt udgør en trussel i forhold til vandværkets boring, som vandforsyner nærområdet. Næsten alle indsigere beder udvalget om at forkaste planerne.

Servitutter

I høringsperioden har der været henvist til to servitutter fra henholdsvis 1903 og 1994, i følge hvilke vandværket har sikret sig ret til at tage vand og færdes over matr.nr. 11y Haderup By, Vindblæs. De ledninger og anlæg der nævnes i servitutterne ligger udenfor lokalplanområdet. Der er i begge tilfælde tale om privatretlige servitutter, hvor to parter har indgået en privat overenskomst, herunder aftale om erstatning, som ikke er i strid med eller berører lokalplanen.

Ved forslagets godkendelse i Byrådet blev en servitut om forkøbsret diskuteret. Der er lyst en servitut om forkøbsret på ejendommen, men da servitutten er privatretlig, har den ikke betydning for lokalplanen, idet lokalplanen ikke regulerer ejerforhold. Servitutten gælder derfor fortsat uafhængig af lokalplanens vedtagelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker planen godkendt.

Udvalget besluttede, at alle høringsskrivelser indlægges i sagen inden behandling i Byrådet.

 

01.00.00-P16-2-17

45. Endelig vedtagelse af lokalplan 1392019 Etageboliger på Jens-Erik Bechs Vej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 139/2019 for etageboliger på Jens-Erik Bechs Vej i Hadsund. Lokalplanforslaget giver mulighed for etageboligbebyggelse og liberalt erhverv.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplan vedtages endeligt.

Inddragelse

Der har tidligt i forløbet været en forhøring, hvor især naboerne mod øst og beboerne i Storegade 43 og 43b kom med bemærkninger. Fagenheden arrangerede et dialogmøde, der dog blev aflyst på grund af manglende tilmelding. De tilmeldte fik tilbudt at mødes og tale om sagen, men ingen tog imod tilbudet. Efterfølgende har Fagenheden sammen med bygherre tilrette projektet, så der er mindst muligt indkigsgener i forhold til boligerne øst for lokalplanområdet.

Det reviderede lokalplanforslag blev sendt i høring i otte uger. I offentlighedsperioden indkom tre indsigelser, som er behandlet i det vedlagte indsigelsesnotat. Fagenheden anbefaler, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Formål

Lokalplanens formål er at sikre, at der kan opføres etageboligbebyggelse og liberalt erhverv med en åben og levende facade mod syd og ud mod Jens-Erik Bechs Vej, samt at sikre at bebyggelsen ikke har vinduer uden afblænding og balkoner mod øst.

Baggrund

Mariagerfjord Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Jens-Erik Bechs Vej 1 i Hadsund om et etageboligprojekt i 4,5 etager. Ejer ønsker desuden mulighed for på sigt, at fjerne al bebyggelse på grunden og lave endnu en etagebolig. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor gældende lokalplan 2.18 (C.1) fra 1990, hvoraf det fremgår, at ny bebyggelse skal holde sig inden for det "fodaftryk", som den eksisterende bebyggelse har, og må ikke overstige 8,5 meter i højden og 1½ etager. Det ønskede projekt er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.

Den gældende lokalplan er lavet ud fra en forventning om, at der skulle etableres en facadebebyggelse langs Jens-Erik Bechs Vej. Her er der imidlertid etableret parkeringspladser, og da den eksisterende lokalplan dermed ikke ser ud til at blive realiseret, vurderer fagenheden, at der er grundlag for at tage lokalplanen op til revision.

Området omkring Netto og SuperBrugsen er et centralt ankomststed for borgere, som ønsker at handle i Hadsund centrum. Herfra er det nemt at gå op til Butikstorvet og ud i gågaden. Lokalplanområdet ligger ud til disse ruter, og derfor er det rimeligt, at bebyggelsen i lokalplanområdet fremstår som facadebyggeri. Der er taget hensyn til, at bebyggelsen får en åben og levende facade mod syd og Jens-Erik Bechs Vej, samt en facade mod øst, der tager hensyn til indkig til naboerne.

Indsigelser

Forslag til lokalplan 139/2019 for etageboliger på Jens-Erik Bechs Vej 1 i Hadsund har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i forbindelse med høringen indkommet 3 bemærkninger, som omhandler følgende emner:

 1. Manglende p-pladser i området.
 2. Skyggevirkning, indkig og udsigt - bebyggelsens påvirkning af de eksisterende boliger i området.
 3. Den nye bebyggelses størrelse og placering.
 4. Støj.
 

Fagenhedens bemærkninger

Ad1) I lokalplanen stilles der krav om etablering af de påkrævede p-pladser til etageboligerne og de liberale erhverv. Grundejer har 12 p-pladser på grunden som bibeholdes, og der er tinglyst en deklaration, som tilskriver ejendommen 10 p-pladser langs Jens-Erik Bechs Vej.

Ad2) og Ad 3) Den nye etageboligbebyggelses facader er bearbejdet, så de giver mindst mulig indkigsgener til nabobebyggelserne. Etageboligbebyggelsen er trukket mindst 13 meter væk fra bebyggelsen langs gågaden, hvilket svarer til den afstand beboerne allerede har til bebyggelsen på den anden side af gågaden. Dette sikre desuden, at der stadig er udsigt fra og kan komme daglys til Storegade 43 og 43B.

Ad3) Etageboligbebyggelsen skal ligesom den øvrige boligbebyggelse i området overholde støjkrav for boliger, så der er ingen forandring fra det i dag tilladte i området.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.00-P16-1-19

46. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Med tillægget udlægges der en ny bolig ramme der muliggør opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger i udkanten af Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 46 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 46 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillægr nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme, som giver virksomheden Karl Jensen A/S og ejer af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro. Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en grøn kile i midten der forbinder områderne sammen, derudover vil området blive forbundet med skole og hal via stiforbindelser.

For at muliggøre opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger udlægges der en ny ramme HOB.B.55.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i 8 uger.

Beslutning

Udvalget besluttede, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Efter tilretning, indstilles lokalplanen til høring i 8 uger, idet udvalget bemærker, at der i høringsfasen forventes bemærkninger og evt. efterfølgende justering i områdets stibetjening.

 

01.02.00-P16-2-18

47. Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 149/2019 for at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Forude for udarbejdelse af lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro. Lokalplanforslaget giver virksomheden A/S Karl Jensen og ejeren af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro.

Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby, hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og en grøn kile i midten binder områderne sammen. Derudover vil området blive forbundet med Rosendalskolen og Rosendalhallen via stiforbindelser.

Forbindelsesvej

Fagenheden er på nuværende tidspunkt i gang med at konkretisere Hobro udviklingsplan så det sikres, at de nye byudviklingsområder bliver koblet op på Hobro midtby, skole, naturen og øvrig infrastruktur via vej- og stiforbindelser. I den forbindelse skal der også fastlægges linjeføring af en kommende forbindelsesvej mellem Ndr. Ringvej og Løgstørvej og mellem Løgstørvej og Skivevej. Etablering af et boligområde på matr. nr. 13o vil sandsynligvis forhindre, at forbindelsesvejen kan planlægges langs Vielshøjen via Tobberupvej til Søndre Ringvej, da det vil give for meget trafikstøj til boligerne.

Stiforbindelse

Fagenheden har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen overvejet et stiforløb fra Ribesvej og langs lokalplanens vestlige grænse for at sikre en stiforbindelse fra skole og hal til eventuelle fremtidige boligerområde nord for lokalplanområdet, se vedhæftet bilag. Virksomheden A/S Karl Jensen, der er ejer af den sydlige del af lokalplanområder, ønsker imidlertid ikke at udlægge areal til sådan en sti langs det vestlige skel.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på 8 uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 43, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Udvalget besluttede, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Efter tilretning, indstilles lokalplanen til høring i 8 uger, idet udvalget bemærker, at der i høringsfasen forventes bemærkninger og evt. efterfølgende justering i områdets stibetjening.

 

01.02.05-P16-14-18

48. Igangsætning af lokalplan for boligbebyggelse Ølsvej 13, Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har fået en forspørsel om udarbejdelse af en lokalplan for området på Ølsvej 13 i Hobro. Bygherrerne ønsker mulighed for at opføre både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplan for området på baggrund af det ønskede.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget drøfter principperne for indholdet i en lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Ejerne af området på Ølsvej 13 har kontaktet Mariagerfjord Kommune med henblik på at få udarbejdet en lokalplan for Ølsvej 13 i Hobro (se vedhæftet oversigtskort). Fagenheden har tidligere igangsat planlægning for området, men Udvalget for Teknik og Miljø har tilkendegivet, at dette projekt ikke passede ind i området.

Fagenheden har været til møde med bygherrer for at finde en ny løsning for bebyggelse i området. På mødet blev der enighed om at forelægge følgende muligheder for udvalget:

 • I den østlige del ønskes mulighed for at opføre 2-3 boligbebyggelser i form af åben-lav (parcelhuse) eller etageboliger med to boligenheder i hver bebyggelse med henblik på udlejning. Bebyggelserne ønskes opført i to etager, idet terrænforholdene ikke tillader at underetagen arbejdes ind i terrænet efter samme princip som på udstykningen på Tyttebærvej.
 • Mod vest og langs Tom Kristensens Vej ønskes mulighed for at opføre tæt-lav boligebebyggelse i form af rækkehuse i 1,5 etage. Ønsket er baseret på, at arealets udformning gør det svært at udstykke arealet til parcelhusbebyggelse. Skal der være parcelhusbebyggelse efter samme princip som på Tyttebærvej, kan de være i to etager.

Beslutning

Udvalget er indstillet på, at der udarbejdes lokalplan med mulighed for tæt-lav byggeri i op til 1½ plan på arealets vestlige side, mens den østlige side indeholder op til 3 een-families boliger med højde på op til 5 meter over eksisterende terræn.

 

01.02.05-P16-8-18

49. Igangsætning af lokalplan for boligbebyggelse på Jernbanegade i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden har modtaget en ansøgning om opførelse af etageboliger på Jernbanegade 12 i Hobro. Ansøger ønsker at opføre i alt 40 lejligheder i et byggeri i fire etager.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplan for området på baggrund af det ansøgte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Udvalget for Teknik og Miljø godkender en igangsættelse af lokalplanarbejdet på baggrund af det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Ejeren af ejendommene Jernbanegade 12 og Fortunaparken 1 i Hobro har indsendt en ansøgning til kommunen om opførelse af et byggeri i fire etager på ejendommene. Ansøger ønsker at opføre i alt 40 lejligheder i et byggeri, som kommer til at ligge ud til Jernbanegade og Skivevej med parkeringspladser bag bygningerne, se vedhæftede kort og illustrationer.

Byggeriet vil blive i fire etager og den eksisterende bebyggelse nedrives i sin helhed. Bebyggelsesprocenten er på ca. 100.

Lokalplan

Ejendommene er omfattet af en lokalplan, men byggeriet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan, før byggeriet kan realiseres.

Kommuneplantillæg

Ejendommene ligger i rammeområde HOB.C.1 i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. I rammeområdet kan der opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på mindst 60, en bygningshøjde på højst 12 meter og et antal etager på højst 2,5. I særlige tilfælde kan byggeri opføres med en bygningshøjde på højst 16 meter og et etageantal på højst 3,5. Særlige tilfælde kan være miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i et byggeri. I dette tilfælde vurderer fagenheden, at højden og etageantallet på Jernbanegade 13 og 15 danner grundlag for, at der kan opføres et lignende byggeri på Jernbanegade 12 og Fortunaparken 1.

Byggeriet vil ikke kunne overholde kommuneplanens rammer, hvorfor der samtidig skal udarbejdes et kommuneplantillæg som grundlag for lokalplanen, før byggeriet kan realiseres.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med 6 stemmer for og 1 imod.

For stemte: Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Niels Peter Christoffersen (A), Jens Riise Dalgaard (A) og Peter Muhl (A)

Imod stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), idet han ønskede at byggeriet maksimalt indeholder 3 etager.

 

01.02.17-P16-1-18

50. Forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg er i samarbejde med Center for Byråd, Personale og Strategi ved at udarbejde en fysisk konkretisering af Hobro Udviklingsplan. Den fysiske plan skal blandt andet fastlægge den overordnede infrastruktur, herunder forbindelsevej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skal foretages en undersøgelse af linieføringen for forbindelsesvejen.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tillægsbevilling på 250.000 kr til undersøgelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der meddeles tillægsbevilling på 250.000 kr til ekstern undersøgelse af kapacitet og linieføring for forbindelsesvejen mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at antage ekstern rådgivning til undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Hobro

Byrådet godkendte 28. juni 2018 Hobro Udviklingsplan. Udviklingsplanen består af en midtbyplan og en helhedsplan for hele byen.

Byrådet vedtog samtidig, at der skal udarbejdes en fysisk plan for udviklingen af Hobro.

Formålet med en fysisk plan for Hobro er at implementere Udviklingsplanens principper. I den fysiske plan fastlægges således en række overordnede strukturer i form af veje, stier, håndtering af overfladevand og grønne kiler. Strukturer, der samtidig understøtter byens udvikling samt de eksisterende infrastrukturer og funktioner. Den fysiske plan kan dermed danne grundlag for at fastlægge en udviklingsrækkefølge, som kan sikre en effektiv og økonomisk udnyttelse af byens infrastruktur både over og under jordoverfladen (veje, stier, afløb, varme, mv.).

Forbindelsevej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej

Det en del af den fysiske plan at fastlægge de fremtidige overordnede infrastruktur omkring Hobro. En vigtig del heraf er etablering af en forbindelsesven mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

Forbindelsesvejen er tidligere tænkt som en del af en omfartsvej fra Nordre Ringvej til Skivevej og videre til Randersvej, så den kunne aflaste hovedvejen igennem Hobro midtby. På møde den 5. september 2018 besluttede Økonomiudvalget imidlertid, at der udelukkende skal undersøges en forbindelsevej nord for Skivevej med henblik på at kunne indgå i Budget 2020-2023. Fagenheden anbefaler for en god ordens skyld, at undersøgelsen tillige perspektiverer over potentialer og udfordringer i en forbindelsesvejs forlængelse mod syd mellem Skivevej og Randersvej.

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen gjorde direktøren for Teknik og Miljø opmærksom på, at en undersøgelse ikke kan foretages uden inddragelse af eksterne konsulenter. Fagenheden anslår, at en ekstern undersøgelse kræver en tillægsbevilling på 250.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Per Kragelund (V) kunne ikke tiltræde godkendelsen, idet de ønskede projektet indarbejdet i budget for 2020.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

 

01.05.10-P20-1-15

51. Opdatering af fredning af Kielstrup Sø

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har 18. december 2018 rejst en ny fredningssag for Kielstrup Sø med omgivelser.

Forslaget er revideret, og afløser det forslag, der blev stillet den 1. november 2016, men som siden er bortfaldet.

Eneste væsentlige ændring med det nye forslag, er et reduceret stiforløb rundt om Kielstrup Sø. Mariagerfjord Kommune er indkaldt til offentligt møde i sagen 25. marts 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 
 
1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At der tages stilling til evt. politisk deltagelse i det offentlige møde 25. marts 2019.
.

 

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har 1. februar 2019 fremsendt et fornyet forslag til fredning for Kielstrup Sø med omgivelser fra Danmarks Naturfredningsforening (DN). Forslaget er stort set identisk med det tidligere forslag fra 1. november 2016, som DN efterfølgende har trukket tilbage. Forslaget blev trukket tilbage på baggrund af en tilkendegivelse fra Fredningsnævnet, der udtalte, at forslaget ikke kunne gennemføres i den daværende form. Fredningsnævnet lagde dengang vægt på de uforholdsmæssigt store gener for lodsejerne som følge af en ny sti rundt om Kielstrup Sø.

For at imødekomme Fredningsnævnet, har DN i det nye fredningsforslag reduceret længden af nye stier med 515 meter og ekstisterende stier med 931 meter. Derved er stierne søgt flyttet længst muligt væk fra beboelser rundt om søen. Det reducerede stiforløb medfører også en reduceret erstatning, som i budgettet til det nye forslag er anslået til 1.109.010 kr.

I forbindelse med det nye fredningsforslag, har Fredningsnævnet indkaldt til et offentligt møde i sagen mandag 25. marts 2019 kl. 10 på Bramslevgaard. På mødet vil Mariagerfjord Kommune blive anmodet om en udtalelse, ligesom kommunen efterfølgende kan fremkomme med en skriftlig udtalelse inden 25. maj 2019. Herefter vil Fredningsnævnet vurdere, om der er behov for en besigtigelse. Forvaltningen vurderer det meget sandsynligt, at der vil blive foretaget en besigtigelse af det nye stiforløb, med deltagelse fra kommunen.

Mariagerfjord Kommune har tidligere afgivet høringssvar i sagen, hvor kommunen meddelte, at man ikke kan tilslutte sig en udvidet fredning af området. Dette begrundes primært med, at der er stor modvilje fra lodsejerne, at området er tilstrækkeligt beskyttet i dag samt at en udvidet fredning er dyr. Kommunens høringsbrev af 30. maj 2017 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anmoder i første omgang Udvalget for Teknik og Miljø tage stilling til, om kommunen principelle holdning til fredningsforslaget er uændret, samt til evt. politisk deltagelse på mødet 25. Marts 2019.

Sagen vil blive forelagt udvalget igen, når der foreligger et endeligt forslag.

Såfremt Fredningsnævnet efterfølgende beslutter at gennemføre fredningsforslaget, vil nævnet tage stilling til Mariagerfjord Kommunes andel af fredningserstatningen. Denne vil forventeligt udgøre 25 %. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet. 

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Jens Riise Dalgaard (A) stillede forslag om at udvalget skulle tilkendegive, at der bakkes op om det nye fredningsforslag.

På grund af stemmelighed, bortfalder forslaget.

For stemte: Jens Riise Dalgaard (A) Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A).

Imod stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)  og Jan Kragelund (V).

Fagchefen rundsender invitationen til det offentlige møde 25. marts 2019 til hele udvalget. Fredningsforslaget vedlægges.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

 

 

02.34.02-P19-97-18

52. Landzonetilladelse til værkstedsbygning - Alsvej 99

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ansøgning om opførelse af en ny værkstedsbygning på 2116 m² på Alsvej 99, 9560 Hadsund.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse eller afslag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der meddeles afslag til projektet.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Ejeren af virksomheden Visborg Dæk og Autoservice har søgt om tilladelse til at opføre en ny værkstedsbygning på Alsvej 99 øst for Visborg.

Projektet kræver landzonetilladelse. I følge Mariagerfjord Kommunes "Retningslinjer for administration af landzonesager" skal ansøgninger på over 500 m² til erhversbyggeri behandles i Udvalget for Teknik og Miljø i de tilfælde, hvor fagenheden ikke er indstillet på at meddele tilladelse.

Den ansøgte værkstedsbygning er i 2 etager og har samlet et etageareal på 2.116 m² hvoraf 642 m2 er udendørs overdækket halvtag. Bygningen placeres ca. 18 m nordøst fra den eksisterende bebyggelse, hvori der i dag er et værksted på 416 m². Samtidigt med opførelse af en ny værkstedsbygning ønskes et udhus på 121 m² nedrevet.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at han har et stort lagerbehov, herunder til maskiner og dæk, som opbevares for kunder, og at han ønsker sit udendørs lager flyttet ind i den nye bygning eller under halvtag. Desuden ønsker ansøger at bruge bygningen til udstilling af biler.

Forespørgsel

Ansøger har i 2017 sendt en forespørgsel om at etablere et lagerhotel i en lignende bygning med samme størrelse og placering. Fagenheden gjorde ansøger opmærksom på, at projektet var i strid med Planloven, og at der skulle indsendes en egentligt ansøgning til politisk behandling.

Historik

I 1998 blev virksomheden etableret på Alsvej 99 i overflødiggjorte bygninger, hvorfor det kunne ske uden landzonetilladelse. Daværende myndighed, Nordjyllands Amt, gav samme år landzonetilladelse til at der kunne opstilles 5 trailere til udlejning på ejendommen.

I ca. 2007 nedbrændte værkstedet samt en anden bygning, så der er i alt blev nedrevet 490 m². Mariagerfjord Kommune gav efterfølgende landzonetilladelse, så virksomheden kunne genopføre det nedbrændte samt 6 m² yderligere.

Lovgivning

Planloven har til formål at forhindre byspredning i det åbne land og sikre, at egentligt bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse end den der er nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Planloven tilsigter derfor at ikke-primære erhverv i landzone (f.eks. en autovirksomhed) som hovedregel placeres i byzone, hvor tilgængelighed og bosætning er størst.  

Det er dog muligt at indrette erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger, og indtil en ændring af Planloven trådte i kraft i 2017, krævede alle udvidelser af erhvervsvirksomheder landzonetilladelse. Ifølge klagenævnets praksis, kunne der som udgangspunkt meddeles landzonetilladelse til udvidelser på op til 500 m² til mindre erhvervsvirksomheder mens landzonetilladelser til udvidelser større end 500 m² som regel blev omstødt til et afslag.

Med ændringen af Planloven i 2017 er det blevet en umiddelbar ret for erhvervsvirksomheder, som var lovligt etableret i en overflødigtgjort bygning, at udvide med op til 500 m² uden det kræver landzonetilladelse. Bestemmelsen gælder dog kun tilbygninger og da der i dette tilfælde er tale om en fritliggende bygning, kræver det landzonetilladelse. Planklagenævnet har ikke endnu ikke offentliggjort afgørelser på området, hvorfor vi ikke kender deres praksis for, hvor store udvidelser der kan meddeles landzonetilladelse til.

Ifølge vejledningen til Planloven skal større udvidelser af erhvervsvirksomheder til omfattende erhvervsvirksomhed eller regulær industri, henvises til egentlige erhvervsområder i byzone, som er indrettet til formålet. Det er således ikke hensigten med loven, at virksomheder, som er etableret i overflødiggjorte bygninger i det åbne land, skal kunne foretage større bygningsmæssige udvidelser på stedet. Hensigten er at give nye virksomheder mulighed for at etablere sig uden større omkostninger.

Landskabelige forhold

I forbindelse med en landzonetilledelse skal de landskabelige forhold også vurderes. Ejendommen er i henhold til Mariagerfjord Kommunes kommuneplantillæg nr. 21 - Det åbne land beliggende i et bevaringsværdigt landskab. I disse områder skal der i henhold til kommuneplanens retninslinier tages et særligt hensyn til landskabet i forbindelse med byggeri og anlæg. Således må der kun placeres markant byggeri, der er driftsmæssigt nødvendigt for landbruget.

Fagenhedens vurdering

Med projektets størrelse og aktiviteter som værksted, udstilling og lager finder fagenheden, at der er tale om en større virksomhed, som bør placeres i et erhvervsområde der er indrettet til formålet, hvilket også sikrer at virksomheden senere kan udvide. I dette tilfælde er Industriparken i Hadsund nærmeste erhvervsområde med en afstand på kun ca. 1,5 km fra Alsvej 99. Fagenheden finder desuden at de landskabelige hensyn taler mod projektet.

Det er desuden fagenhedens vurdering, at byggeriet med sin størrelse og placering umiddelbart ud til Alsvej, er meget markant i landskabet og dermed i strid med kommuneplanens retningslinier for bevaringsværdige landskaber.

Beslutning

Der meddeles tilladelse til nybyggeri på 500 m2 i grundplan.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

05.00.00-P15-1-18

53. Trafikhandlingsplan 2019

Forventet sagsgang

 TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til Trafikhandlingsplan 2019 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.      At Trafikhandlingsplan 2019 godkendes.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2019 har været i høring ved Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet har taget Trafikhandlingsplanen til efterretning.

Handicaprådet har taget Trafikhandlingsplanen til efterretning, idet det bemærkes, at tilgængelighed ikke længere er en udtrykkelig del af Trafikhandlingsplanen, men at tilgængelighed skal tænkes ind i alle projekter.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Fagenheden Teknik og Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen med nyeste data om udviklingen i trafikken og uheld. Trafikhandlingsplanen behandler også det forgangne års løbende henvendelser fra borgere, foreninger og institutioner. Endelig samler planen også op på de gennemførte projekter i 2018.

Uheldsudviklingen for 2018 har vist en mindre stigning i forhold til de foregående år. Hvilke faktorer der spiller ind i den konkrete stigning, er svære at identificere, og forventningen er da også fortsat, at målsætningen for 2020 kan realiseres, under forudsætning af en fokuseret indsats.

Trafikhandlingsplan 2019 udpeger og prioriterer projekter, der forventes gennemført i 2019 og 2020 og i årene efter 2020. Forslag til prioritering af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet er holdt indenfor det afsatte budget for 2019.

I Trafikhandlingsplanen er cykelprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

I 2018 har fagenheden modtaget 26 relevante henvendelser:

 • 4 imødekommes med nye projekter
 • 13 projektforslag skal undersøges nærmere
 • 1 imødekommes med allerede udpegede projekter
 • 8 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

 

De 4 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2019.

Ved hver henvendelse har der været dialog med ansøger. Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2019 også være adfærdsregulerende i form af deltagelse i kampagner og i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, Politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • udmøntningen på enkeltprojekter præsenteres nærmere for udvalget senere.
 • projekt på Hegedalsvej skal præsenteres i planen
 • Cykelsti Gl. Hobrovej, Mariager udgår
 • Borgerønske om færre trafikchikaner i Døstrup noteres som ønske.

 

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

05.00.00-S55-2-19

54. Anlægsregnskab - Veje i byområder 2018.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfaltering af veje i byområder 2018" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2018 "Asfaltering af veje i byområder 2018".

Regnskabet vedrører en 4-årig partneringskontrakt om asfaltering af kommunens veje indenfor byområderne, som er indgået med YIT Danmark A/S.

Økonomi

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2018 på 4 mio. kr.

Bevillingen er efterfølgende opdelt i 2 projekter:

3 mio. kr. til asfaltering og 1 mio. kr. til renovering af fortove/kantfliser på strækninger, der samtidig asfalteres.

Endvidere blev der overført 365.000 kr. uforbrugt rådighedsbeløb fra 2017 vedr. asfaltering i byområder.

Den samlede bevilling i 2018 var 3,365 mio. kr.

Der er anvendt i alt  2,144 mio. kr. til asfaltering i byområder i 2018.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,220 mio. kr. overføres til 2019, ifølge Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

05.04.06-S55-1-19

55. Anlægsregnskab - Sti mellem Mariager og Assens

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY. 

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Sti mellem Mariager og Assens" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.
 

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsprojektet "Sti mellem Mariager og Assens" afspejler udgifter, der er afholdt i forbindelse med første etape af stien, og omhandler udgifter som ikke kan medregnes i ansøgning til cykelstipuljen, da omkostninger er afholdt før tilsagnet fra cykelstipuljen er givet.

Første etape afsluttes og sammenlægges med bevilling for anden etape.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

 

05.00.00-S55-4-19

56. Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2018.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2018" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.
 2. At restbudget overføres til 2019.
 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2018" er reserveret til fortovs- og anlægsarbejde på Hostrupvej.

Økonomi

Anlægsbudgettet var på i alt 3,217 mio. kr.

Der er udført arbejde for i alt 2,076 mio. kr.

Restbeløbet på 1,141 mio.kr. overføres til 2019 jf. Byrådets beslutning af 28. februar 2019. Beløbet er reserveret til fortovsarbejder på Hostrupvej.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

 

05.00.00-S55-1-19

57. Anlægsregnskab - Asfalt veje 2018 - Kontrakt med MUNCK

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2018" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2018 "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2018".

Regnskabet vedrører en 15-årig funktionskontrakt om asfaltering af kommunens veje undenfor byområderne, som er indgået med Munck.

Økonomi

Udgifterne til asfaltering fordeles med 50% på driften og 50% på anlæg.

Bevillingen i 2018 på anlægsprojektet var på 7,950 mio. kr.

Der er anvendt i alt  7,017 mio. kr. til asfaltering i 2018.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 933.000 kr. tilgår kassen, ifølge Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

 

01.11.00-S55-1-19

58. Anlægsregnskab - Landsbypuljeordningen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY. 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for "Landsbypuljeordningen" fremsendes til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab for ejendomme, der har modtaget støtte til nedrivning i henhold til "Landsbypuljeordningen".

Regnskabet vedrører i alt 62 ejendomme, hvor udgifter og refusioner for ejendommene er bogført i årene 2015-2018.

Økonomi

Udgifter i alt        4.415.937 kr.

Refusioner i alt   -2.533.186 kr.

Nettoudgift i alt    1.882.751 kr.

Der i i årene 2015-2018 løbende hjemtaget lån på 95% af nettoudgiften, svarende til 1.788.613 kr.

Det resterende beløb på 94.138 kr. (1.882.751 kr. minus 1.788.613 kr.) finansieres af de årlige afsatte budgetmidler på 125.000 kr. til formålet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

 

05.00.00-S55-3-19

59. Anlægsregnskab - Rundkørsel ved NOPA i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Rundkørsel ved NOPA i Hobro" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Rundkørslen ved NOPA i Hobro er etableret og taget i brug. Rundkørslen er endnu ikke helt færdiggjort. Færdiggørelse (asfaltslidlag, opstribning, jordtilførsel) anslås til ca. 490.000 kr. som finansieres af Teknik og Byg i 2019.

Økonomi

Bevillingen til rundkørslen ved NOPA i Hobro var 5 mio. kr.

Jf. regnskabet, er forbruget på anlægsprojektet i alt 4,992 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet det bemærkes at endelig færdiggørelse af projektet m.h.p. slidlag finansieres af øvrige midler i 2019, ligesom det bemærkes at projektet vil belaste Hostrupvej-projektet med yderligere 240.000.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

 

05.05.06-P16-1-18

60. Brotorv, Hobro - parkeringspladser i midtbyen

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I budgettet er der afsat 1 mio. kr. til renovering af parkeringspladsen på Brotorv i Hobro. Inden for anlægsbudgettet er det kun muligt at få renovere asfaltbelægningen. Der er ikke budget til at renovere kantsten, afvandingssystem og inventar.

Der er en række risici ved alene at lægge nyt asfaltslidlag. Fagenheden vil i den forbindelse præsentere tre alternative løsningsmodeller, som samtidig tager hensyn til et øget parkeringsbehov i midtbyen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At valg af projektomfang, udførelse og eventuel ekstrafinansiering drøftes

Inddragelse

Fagenheden Teknik og Byg er i dialog og samarbejder med Mariagerfjord Vand omkring en eventuel koordinering af arbejder. Inspektion af eksisterende kloakledninger er igang og resultatet heraf har betydning for om anlægsarbejder skal koordineres. Øvrige ledningsejere vil blive informeret senere i projektet.

Sagsfremstilling

Der er afsat 1. mio. kr. til renovering af Brotorv i Hobro. For at overholde dette budget er det kun muligt at få renoveret asfaltbelægning, dog ekskl. en såkaldt asfaltarmering, at få udskiftet de ringeste kantsten og at få afmærket parkeringspladsen med skilte og striber. Der er en række risici ved denne løsning, idet det eksisterende vejafvandingssystem, som består af gamle nedløbsbrønde af beton og stikledninger, ikke udskiftes samtidig med renovering af asfaltbelægning. Ved en eventuel skade på vejafvandingsystemet som kræver udbedring, vil det medføre sår i asfaltbelægningen. Sår i asfaltbelægning medfører øget risiko for revnedannelse. Samtidig udskiftning af vejafvandingssystemet kan ikke indeholdes i det afsatte budget.

Fagenheden Teknik og Byg er tidligere blevet bedt om at undersøge, om der kan skabes flere parkeringspladser i byen, ligesom borgere og erhverv løbende efterspørger både flere og bedre parkeringspladser. Samtidig kan det forventes, at en kommende byudvikling på den tidligere Texacogrund ved Brogade dels vil fjerne grundens hidtidige udnyttelse til parkering og dels i sig selv og sammen med aktivering af øvrige byggefelter langs Havnegade vil generere øget trafik og søgning efter parkering i byen. Det sammenholdt med de risici, der er forbundet ved en renovering af Brotorv indenfor det afsatte budget på 1 mio. kr., har givet fagenheden anledning til at undersøge alternative renoveringsmuligheder.

Indledende skitser af alternative renoveringsmuligheder viser, at der er et potentiale for at optimere anvendelsen og dermed antallet af parkeringspladser på Brotorv. Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at Hobro centrum er i mangel af parkeringspladser, og at Brotorv udgør den mest centrale parkeringsplads med flere mål indenfor kort afstand eksempelvis lægehus, tandlæge, fysioterapeut, busterminal, café og hele handelsstrøget Adelgade med mange butikker, herunder apotek og bank. En optimering af Brotorvs indretning gør det også muligt at reducere driftsomkostningerne på pladsen.

Tabel 1 opstiller forslag til formål og kriterier for projektets succes, den såkaldte gevinstrealisering. I forlængelse heraf ses i tabel 2 de tre løsningsmodeller.

Istandsættelse af eksisterende parkeringspladsNy indretning af parkeringsplads
Formål:

Forlænge levetiden af asfaltbelægning og oprette kantsten.

Bevare det eksisterende visuelle udtryk med det grønne element. 

 
Formål:

Forlænge levetiden af asfaltbelægning og kantsten

Forbedre parkeringsmulighederne på Brotorv, så der skabes flest mulige p-pladser 

Anvende materialer og løsninger, som reducerer udgifter til fremtidig drift

 
Gevinstrealisering:

Levetiden af asfalt er forlænget og kantsten er oprettet efter endt udførelse

Brugerne oplever at pladsen er blevet bedre at parkere på i form af øget belægningskvalitet og højnet æstetisk udtryk 
Gevinstrealisering:

Levetiden af asfalt og kantsten er forlænget efter endt udførelse

Udgifterne til den fremtidige drift er reduceret igennem valg af materialer og løsninger

Parkeringsmuligheder opleves af brugere som forbedret, da der er skabt flere parkeringsmuligheder i midtbyen

Brugerne oplever at pladsen er blevet bedre at parkere på i form af øget belægningskvalitet, æstetisk udtryk og ændret køremønster 

 

 Tabel 1 Formål og gevinster ved to forskellige løsningsmuligheder

 Løsning 1Løsning 2Løsning 3
Formål og gevinsterI henhold til "istandsættelse", se tabel 1"Mellemløsning"I henhold til "ny indretning", se tabel 1
SkitseBilag "Brotorv-Løsningsforslag1"Bilag "Brotorv-løsningsforslag2"Bilag "Brotorv-løsningsforslag3"
Økonomi, overslag2.500.000 kr.3.700.000 kr.4.225.000
Estimerede antal p-pladserca. 120 stk.ca. 120 stk.ca. 159 stk.
Ekstra p-pladser i forhold til idagca. 5 stk.ca. 5 stk.ca. 44 stk.
Estimeret merforbrug1.500.000 kr.2.700.000 kr.3.225.000 kr.
Pris pr. ekstra p-plads (budgetoverskridelse div. ekstra p-pladser)300.000 kr.540.000 kr.74.000 kr. 
El-ladestander, 1 stk. med to udtagJaJaJa

Tabel 2 Økonomi, antal parkeringspladser mm. ved tre løsningsforslag

Alle tre alternative løsningsmodeller omfatter en renovering af asfaltbelægning, inkl. en såkaldt asfaltarmering, udskiftning af det gamle vejafvandingssystem, en udvidelse af parkeringspladsen omkring en nedlagt pumpestation i den syd-østlige del af pladsen samt elladestander. Af tabel 2 ses, at løsning 3 opnår 44 ekstra parkeringspladser i forhold til idag, hvor løsning 1 og 2 opnår 5 ekstra p-pladser. I bilag Notat - Beslutningsgrundlag ses en uddybende beskrivelse af løsningsforslagene med forudsætninger for overslag og en beskrivelse af parkeringspladsen som den er idag.

Afvanding:

I alle tre løsninger er der regnet med at placeringen af nedløbsbrønde forbliver uændret. I løsning 3, hvor indretningen af parkeringspladsen laves om, kan det betyde at nogle nedløbsbrønde vil ligge i selve parkeringsbåsene. Hvis det ønskes at flytte brøndene ud i kørearealet, skal det påregnes at det koster ekstra.

Drift:

Rent driftsmæssigt, så medfører løsning 3 en lavere driftsudgift i forhold til løsning 1 og 2. Der er færre græsrabatter, som skal slåes, og renhold i form af fejning bliver gjort markant lettere.

Æstetik:

I løsning 2 og løsning 3 videreføres det visuelle udtryk fra midtbyprojektet med brug af granitmaterialer og her udskiftes alle kantsten til granit. I løsning 1 udskiftes de ringeste kantsten, og der benyttes eksisterende materialer i beton. Løsning 2 og 3 betyder at træer i de eksisterende midterheller fjernes. Rent visuelt vil pladsen dog være indrammet af eksisterende træer.

  

Elladestander:

Ved etablering af el-ladestander kan der være udgifter til løbende administration afhængig af valg af leverandør.

Vurdering:

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler at løsning 3 vælges, da den indeholder kvaliteter, som modsvarer den øvrige byomdannelse, og den tilgodeser det øgede behov for parkeringspladser i midtbyen. Samtidig reducerer løsning 3 driftomkostninger til græsslåning og renhold.

Da løsningen ikke kan opnås inden for budget 2019, anbefaler fagenheden, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter muligheden for at udskyde projektet til 2020 og indarbejde det i investeringsoversigten i budget 2020.

Økonomi

Der er i 2018 afsat 1. mio. kr. til renovering af Brotorv i Hobro. Beløbet er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2018. 

Beslutning

Udvalget ønsker løsning 3. Derfor udskydes endelig beslutning til vedtagelse af budget for 2020.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

13.05.00-P20-1-18

61. Godkendelse af mobilitetsprojekt i Havbakke skoledistrikt

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et mobilitetsplan for et landdistrikt med Havbakkedistriktet som case.

Mobilitetsplanen indstilles til Byrådets godkendelse

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mobilitetsplanen godkendes

Inddragelse

Det har været en præmis for projektet, at der skulle være en væsentlig inddragelse af borgerne i Havbakkedistriktet. Dette er sket gennem borgermøder og workshops.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev der igangsat et projekt med at få udarbejdet en mobilitetsplan for et landdistrikt, hvor Havbakkedistriktet er blevet brugt som case.

Der blev indgået en rådgivningsaftale med NT i forhold til udarbejdelsen af mobilitetsplanen.

Målsætninger for Mobilitetsplanen

·       Forbedre borgernes oplevede mobilitet

·       Sikre mere bæredygtig mobilitet og bedre udnyttelse af ressourcer

·       Flere borgere kører kollektivt, samkører og hjælper hinanden med transporten

·       Styrke mobiliteten for mobilitetsudfordrede grupper og ramme helt nye målgrupper

·       Producere nye løsninger sammen med borgerne – styrke samproduktion

·       Afdække lokale mobilitetsbehov

·       Afprøve nye, fleksible og behovstilpassede transportløsninger

·       Sikre lokal forankring og ejerskab til transportløsninger

Projektorganisering og proces

Der har været nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentation fra forvaltningen og NT.

Der ud over har der været nedsat en referencegruppe bestående af byrådspolitikere fra lokalområdet, som løbende er blevet orienteret om og inddraget i processen.

Det har gennem projektforløbet været afgørende, at der har været en stor lokal inddragelse i processen via borgermøder og workshops

Mobilitetsplanen indeholder en behovsanalyse, som har givet et billede af de behov og udfordringer, som borgerne oplever lokalt.

Med afsæt i dette er der udarbejdet et handlingskatalog, som både indeholder allerede kendte tilbud/løsninger som tilsyneladende ikke tilstrækkeligt kendte, men også nye idéer til løsninger.

Pilotprojekt

I opstarten af projektet med Mobilitetsplanen åbnede der sig en mulighed for at søge en pulje i Trafikstyrelsens pulje for kollektiv trafik i yderområder.

Der blev ansøgt om 300.000 kr., og der blev givet tilsagn om støtte på det ansøgte på det vilkår, at Mariagerfjord Kommune skulle bidrage med et tilsvarende beløb i egen finansiering.

Dermed blev det muligt at igangsætte et pilotprojekt omkring delebusser og delebiler, som også er en del af handlingskataloget i Mobilitetsplanen.

I denne proces har det været helt afgørende, at få samlet en række borgere, som kan repræsentere hele lokalområdet bredt, som kan bidrage med at få gennemført pilotprojektet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe sammen med en række engagerede borgere.

Der bliver primo marts stiftet en lokal mobilitetsforening for Havbakkedistriktet, som i praksis skal administrere de 2 delebusser og delebilen.

Der er i pilotforsøgsperioden indgået en partnerskabsaftale mellem Mariagerfjord kommune og mobilitetsforeningen.

Det videre forløb

I handlingskataloget er der, ud over det allerede igangsatte pilotprojekt, angivet en række handlinger/tiltag som der skal arbejdes videre med.

Det har også været tanken med mobilitetsplanen, at de erfaringer der er opnået i processen, skal kunne indgå i tilsvarende områder andre steder i Mariagerfjord kommune. Her kan det anbefales at afvente pilotprojektets evaluering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

00.01.00-G01-56-17

62. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1) Orientering om henvendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende Dania fredningen.

2) Orientering om nedgravede affaldsløsninger ved Hobro Boligforening.

3) Orientering om badevandsstation " Mellem Maren Møllebæk og Lystbådehavnen i Mariager".

4) Orientering om interesseskrivelse vedr. baggrundsanalyse for kattegat

5) Proces for Budget 2020 - planlægning af temamøder

Beslutning

Der var orientering om

1) Henvendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende Dania fredningen, som drøftes på mødet i april 2019.

2) Nedgravede affaldsløsninger ved Hobro Boligforening.

3) Badevandsstation " Mellem Maren Møllebæk og Lystbådehavnen i Mariager".

4) Interesseskrivelse vedr. baggrundsanalyse for Kattegat samt koordinering af arbejdet omkring fremtidig Havplan.

5) Proces for Budget 2020 - planlægning af temamøder, hvor der planlægges som følger:

 • I forbindelse med april-mødet afholdes tema-møde om samproduktion 3. april 2019.
 • Der arrangeres et ekstra møde 1. maj 2019 kl. 16.00 som 1. temamøde omkring budget (drift)
 • Under det ordinære møde 6. maj 2019 inviteres NT til dialogmøde.
 • Der arrangeres et ekstra møde 27. maj 2019 kl. 16.30 som 2. temamøde omkring budget (anlæg).

6) Skrivelse til Regionsrådets vedrørende aktuel analyse af potentialer for øget passagertrafik for Nordjyske Jernbaner

7) Ansøgning om byggeri på Brogade v/ Mariagervej, Hobro. Drøftes som punkt på dagsordenen på et senere møde.

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

00.01.00-G01-56-17

63. Eventuelt

Beslutning

Henvendelse vedr. jordudjævning kort nævnt. Sendes til fagchefen.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter

05.01.08-P20-2-18

64. Vestergade, Mariager - omlægning af pigsten