Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 2. maj 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
37Godkendelse af dagsorden
38Økonomivurdering pr. 31.03.2019
39Analyse af ungeområdet
40Orienteringssager
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

37. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.32.00-S00-1-19

38. Økonomivurdering pr. 31.03.2019

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At udvalget tager Økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 til efterretning.
2. At økonomien følges tæt hen mod næste økonomivurdering pr. 30. september 2019.
3. At der foretages omplaceringer inden for budgetrammen for overførsler, der ender i neutralitet.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Arbejdsmarked og Uddannelse pr. 31. marts 2019.

Fokuspunkterne i denne økonomivurdering er:

Serviceudgifter:

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 

Overførsler:

 • Førtidspensioner
 • Kontant- og uddannelseshjælp
 • Ressource- og afklaringsforløb
 • Revalidering
 • Løntilskud til fleksjob
 • Sygedagpenge

 

I bilaget findes en mere detaljeret beskrivelse af fokusområderne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.01.10-P20-1-16

39. Analyse af ungeområdet

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Fagenheden Arbejdsmarked har udarbejdet en ungeanalyse.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om analysens resultater og skal drøfte den fremtidige indsats på ungeområdet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At ungeanalysen tages til efterretning.

2. At det tages til efterretning, at indsatsen justeres af Fagenheden Arbejdsmarked indenfor rammerne af budgettet.

3. At det drøftes, om ungeindsatsen fremadrettet bør øges med henblik på at nedbringe det samlede antal af unge på uddannelseshjælp. 

Sagsfremstilling

Fagenheden Arbejdsmarked har udarbejdet en ungeanalyse med henblik på afdækning af udviklingen på området. I analysen er der lavet udtræk, der sammenligner situationen i januar 2016 med situationen i januar 2019.

Analysen peger blandt andet på følgende forhold:

 • Der sker et fald i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra 2016 til 2017.

 

 • Fra 2017 stiger antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Stigningerne ligger under 2016-niveauet.

 

 • 26 % aktuelle uddannelseshjælpsmodtagere har tilgået ydelsen mere end én gang siden 2016 (modtagerne per januar 2019). Gengangere udgør dermed en væsentlig del af tilgangen til ydelsen.

 

 • 108 ud af 293 aktuelle uddannelseshjælpsmodtagere har været på S.U. én eller flere gange siden 2016 (modtagerne per januar 2019). Tilgangene og afgangene viser, at dette primært skyldes skift fra S.U. Dette tyder på, at den altovervejende faktor for gengangere i Mariagerfjord Kommune er frafald fra uddannelser.

 

 • Forløbsanalysen viser, at 78 borgere har været på uddannelseshjælp fra 2016 til 2019. Undersøgelsen dokumenterer en gennemsnitlig stigning i ydelsesperiodernes varighed. Samtidigt ser det ud til, at der er en tilgang af langvarige sager – det vil sige sager med borgere som er fast på uddannelseshjælp i 3 år.

 

 • Blandt de 303 unge, som var på uddannelseshjælp per Januar 2016, er der 88 af de oprindelige personer tilbage på ydelsen per januar 2019. Det svarer til, at 73 % af personerne ikke er på uddannelseshjælp efter 3 år.

 

 • Fordelingen imellem uddannelsesparate og aktivitetsparate har ændret sig således, at der kommet flere aktivitetsparate.  

 

 • Undersøgelsen påviser en generel fraflytning af unge indbyggere totalt. Fraflytningen kan dog ikke forklare stigningen i antallet af unge på uddannelseshjælp fra 2017 og frem.

 

 • Der er en tilflytning af 25-29-årige borgere. Gruppen udgør 33 % af de unge totalt og 34 % af de unge på uddannelseshjælp. Tilflytningen kan være en af årsagerne til stigningen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere.

 

 • Data fra kommunens egne systemer tyder på, at ni unge på uddannelseshjælp er fraflyttet kommunen i perioden.

 

 • 42 unge på uddannelseshjælp er muligvis flyttet til Mariagerfjord Kommune fra andre kommuner og kan have været på uddannelseshjælp i fraflytningskommunen.   

Beslutning

Ad 1 og 2: Taget til efterretning.

Ad 3: Drøftet, Idet udvalget - som drøftet på temamødet - ønsker at se oplæg til investering i ungeområdet.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A) og Casper Hedegaard (B)

 

00.01.10-G01-4-14

40. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • Udvalgets budget til deltagelse i konferencer, kurser mv.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A) og Casper Hedegaard (B)

 

Lukkede dagsordenspunkter