Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 26. marts 2020 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

30. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning

Svend Madsen (V) foreslog, at punkt 54 blev taget af dagsordenen henset til den særlige situation med Coronarestriktioner, så skoleeleverne ikke skal starte skoleåret med at have nationale test.

Byrådet godkendte forslaget.

Dagsordenen blev godkendt.

 

00.32.00-S00-3-19

31. Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Inden behandling af Regnskab 2019 skal Byrådet forholde sig til de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020.

Byrådet godkendte 27. februar 2020 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 80,134 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 43,389 mio. kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der overføres yderligere 0,629 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler.

2. At der overføres yderligere 5,319 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 48:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 27. februar 2020 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 80,134 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 43,389 mio. kr.

I de endelige dritsoverførsler foreslås overført yderligere 0,629 mio. kr. Hermed bliver de endelige driftsoverførsler på 80,763 mio. kr. I tabel 1 fremgår fordelingen af de endelige driftsoverførsler sig på de politiske udvalg fra 2019 til 2020.

Tabel 1

 

I de endelige anlægsoverførsler foreslås der overført yderligere 5,319 kr. (tabel 2). Hermed bliver de endelige anlægsoverførsler 48,709 mio. kr. for alle politiske udvalg.

Tabel 2 (af tabellen fremgår kun de anlægsprojekter med beløbsmæssige ændringer)Økonomi

Tillægsbevilling på 5,948 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.00-S55-1-20

32. Anlægsregnskab - Tilskud til Kunststofbane

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for tilskud til Hobro IK til etablering af kunststofbane, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 49:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede 23. maj og 26. september 2019 tilskud på i alt 3,5 mio. kr. til Hobro IK til etablering af kunststofbane.

Der er i 2019 udbetalt 3,5 mio. kr. til Hobro IK. 

Banen er etableret og taget i brug. 

Beslutning

Godkendt.

 

13.06.04-S55-1-20

33. Anlægsregnskaber - Byggemodninger boligformål

Forventet sagsgang

ØK, BY 

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskaber for byggemodninger til boligformål, idet anlægsregnskabernes bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det drejer sig om anlægsprojekter vedr. udstykninger til boligformål, der er meget gamle, nogle af dem er tilbage fra før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Den enkelte udstykning indeholder et vist antal grunde til boligformål og udstykningen har været i god drift i mange år. Anlægsregnskabet er imidlertid aldrig blevet afsluttet, idet der mangler at blive solgt enkelte grunde i udstykningen. Der kan være tale om 1 grund, 2 grunde eller flere grunde i én udstykning. Anlægsprojekterne kan altså snildt være både 10 år, 15 år eller 20 år gamle.

Det kan oplyses, at problemstillingen med at få afsluttet de meget gamle sager har været drøftet med kommunens Revision.

Nu har Økonomi samlet de gamle projekter til Boligformål og puljet dem med henblik på at få anlægsregnskabet afsluttet formelt. Det fremgår af bilag til sagen, hvilke udstykninger, der er tale om og hvor mange grunde, der er tilbage i det enkelte projekt.

Fremover vil salgsindtægterne fra salget af de resterende grunde i de omfattede anlægsprojekter indgå i en ny og årlig anlægssag, der afsluttes efter hvert budget-/regnskabsår.

Økonomi

Idet udgifter og indtægter i disse anlægsprojekter er afholdt/indgået i tidligere år (2007-2018), sker der ingen tilgang/afgang fra kassebeholdningen i regnskab 2019.

Beslutning

Godkendt.

 

82.00.00-S55-1-20

34. Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Forventet sagsgang

ØK, BY 

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 51:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Vedligeholdelse af kommunale bygninger" 2019.

Der gives årligt en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunens bygninger, og der laves derfor også hvert år et anlægsregnskab for projektet.

Der blev ved budgetvedtagelsen 2019 givet en bevilling på 6,582 mio. kr. Herudover er der overført 600.000 kr. fra 2018 til 2019 fra vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018.

Den samlede bevilling i 2019 var på 7,182 mio. kr.

Der er i alt anvendt 7,414 mio. kr. til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger. De planlagte opgaver er udført i henhold til de udarbejdede vedligeholdelsesplaner, for de respektive bygninger.

Økonomi

Merforbruget på 232.000 kr. er overført til 2020, jvf. Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

13.06.04-S55-2-20

35. Anlægsregnskaber - Byggemodninger erhvervsformål

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskaber for byggemodninger til erhvervsformål, idet anlægsregnskabernes bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 52:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det drejer sig om anlægsprojekter vedr. udstykninger til erhvervsformål, der er meget gamle, nogle af dem er tilbage fra før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Den enkelte udstykning indeholder et vist antal m2/grunde til erhvervsformål og udstykningen har været i drift igennem mange år. Anlægsregnskabet er imidlertid aldrig blevet afsluttet, idet der mangler at blive solgt et større eller mindre antal m2 fra den samlede udstykning. Der kan være tale om én eller flere grunde i én udstykning.

Nu har Økonomi samlet de gamle projekter til Erhvervsformål og puljet dem med henblik på at få anlægsregnskabet afsluttet formelt. Det fremgår af bilag til sagen, hvilke udstykninger, der er tale om og hvor mange m2/grunde, der er tilbage i det enkelte projekt.

Det kan oplyses, at problemstillingen med at få afsluttet de meget gamle sager har været drøftet med kommunens Revision.

Fremover vil salgsindtægterne fra salget af de resterende m2/grunde indgå i en ny og årlig anlægssag, der afsluttes efter hvert regnskabsår.

Økonomi

Idet udgifter og indtægter i disse anlægsprojekter er afholdt/indgået i tidligere år (2007-2018), sker der ingen tilgang/afgang fra kassebeholdningen i regnskab 2019.

Beslutning

Godkendt.

 

82.00.00-S55-2-20

36. Anlægsregnskab - Salg af ejendomme 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for salg af ejendomme i 2019, idet anlægsregnskabets bruttoindtægter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 53:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for salg af ejendomme i 2019.

Der var et korrigeret indtægtsbudget i 2019 på 7,232 mio. kr.

Der er indtægter på ialt 6,641 mio. kr. for salg af 5 ejendomme samt 1 ubebygget grund.

Økonomi

Mindreindtægten på 591.000 kr. finansieres af kassen.

Beslutning

Godkendt.

 

85.11.00-S55-1-20

37. Anlægsregnskab - IT - KL's vision 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for IT - KL's vision 2019, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 54:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Til budget 2019 blev der afsat 1,4 mio. kr. til "IT - KL's vision 2019".

Herudover er der overført uforbrugte midler fra 2018 på i alt 1,650 mio. kr. så den samlede bevilling i 2019 var på 3,050 mio. kr.

Der er anvendt i alt 2,350 mio. kr.

Bevillingen er anvendt til udvikling, indkøb og implementering af forskellige digitaliseringsprojekter både i de enkelte fagområder og på tværs af organisationen.
Der er både tale om egne fagspecifikke initiativer samt i stort omfang de fælleskommunale projekter.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. er overført til 2020, jævnfør Byrådets beslutning 27.02.20.

Beslutning

Godkendt.

 

82.01.00-S55-1-20

38. Anlægsregnskab - Arealerhvervelser til byggemodningen i Arden

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I forbindelse med udstykningen på Hesselholt Skovhuse i Arden har kommunen erhvervet jord. Erhvervelserne er sket ved køb, mageskifte og ekspropriation.

Da anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., kræver det Byrådets godkendelse, jf. lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 55:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. april 2016 at købe Ringvejen 10, Arden samt mageskifte og købe et areal af Naturstyrelsen, Vestergade 48, Arden. Byrådet besluttede herefter 23. februar 2017, at ekspropriere dele af ejendommene Vestergade 44 og 46, Arden, idet arealerne forgæves var søgt erhvervet i fri handel.

Ringvejen 10 er delvist anvendt til et mageskifte med Naturstyrelsen i forhold til at erhverve Vestergade 48, og de øvrige arealer er anvendt til selve byggemodningen Hesselholt Skovhuse.

I forbindelse med købet af Ringvejen 10 og mageskiftet med Naturstyrelsen vedrørende Vestergade 48, blev der givet en bevilling på 5,5 mio. kr. Der er anvendt i alt 5,723 mio. kr. til arealerhvervelserne.

Ved ekspropriationen blev der ikke anvist finansiering. Udgiften hertil er samlet  2,377 mio. kr.

Det er indlagt som en forudsætning ved prisberegingen på byggegrundene, at alle jorderhvervelserne finansieres ved salg af grundene. Ejendommen Ringvejen 10 er prissat i beregningen heraf, idet det er forudsat at ejendommen kan sælges på et senere tidspunkt.

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-3-20

39. Anlægsregnskab - Asfalt veje 2019 - Kontrakt med MUNCK

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2019" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 41:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2019 "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2019".

  

Udgifterne til asfaltering fordeles med 50% på driften og 50% på anlæg, og nærværende regnskab vedrører anlægsdelen.

Bevillingen i 2019 på anlægsprojektet var på 7,950 mio. kr., og der er anvendt i alt 7,058 mio. kr. til asfaltering i 2019.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 892.000 kr. tilgår kassen ifølge Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Mariagerfjord kommune har indgået en 15 årig funktionskontrakt med asfaltfirmaet Munck om vedligeholdelsen af vejene på landet. Funktionskontrakten løber frem til 2023.

Funktionskontrakten fastlægger indhold og serviceniveau på kommunens landeveje, og asfaltfirmaet Munck prioriterer selv omfang, metode, tidspunkt og rækkefølge for vedligehold af asfaltvejene herunder bl.a. reparationer af eksisterende asfalt og udlægning af nyt asfalt. Det sikrer, at vejene lever op til en beskrevet tilstand og service, og kommunes vejkapital bibeholdes og visse steder forbedres, så der ikke sker accelerende nedslidning af vejene.

På trods af det meget regnfulde år i 2019 nåede Munck mere end oprindelig planlagt og sat som mål. Alle arbejder er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med kontraktens foreskrifter. I lighed med tidligere år har samarbejdet fungeret fint, og der er ikke modtaget nævneværdige klager fra borgere.

Munck A/S har gennem funktionskontrakten i 2019 leveret følgende mængder:

 • 55 km veje med overfladebehandling
 • 20 km vej med asfalt 
 • 5.5 km asfalt på stier
 • 2.600 tons asfalt er udlagt i forbindelse med bassinfræsning og klargøring til overfladebehandling
 • 126 tons asfalt er anvendt til opfyldning af slaghuller
 • 945 tons skærver er anvendt kantfyld langs vejene
 • 50 km striber

      

De største asfaltarbejder på landet i 2019: 

 • Snæbumvej
 • Skovbovej
 • Bønfeldtvej
 • Spangvadvej
 • Hedegårdsvej
 • Korupvej
 • Havndalvej
 • Hobrovej
 • Daniavej
 • Hadsundvej Vest
 • Nordre Ringvej

 

Asfalteret stier: 

 • Als - Øster Hurup
 • Bilidtvej
 • Foulum - Sdr. Onsild

 

Økonomi

.

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-2-20

40. Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2019.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2019" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 58:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2019 "Omlægning af fortove 2019". 

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2019 på 3,641 mio. kr. Der er anvendt i alt  3,984 mio. kr. til omlægning af fortove i 2019.

Merforbruget på 343.000 kr. overføres til projekt "Omlægning af fortove 2020" ifølge Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Fagenheden Teknik og Byg har klassificeret alle fortove i forhold til tilstand, men budgettet tillader ikke renovering eller udskiftning i takt med nedslidningen. Derfor sker udskiftning efter en prioritering. Udgangspunktet for prioriteringen er naturligt, hvor behovet for renovering er størst. Imidlertid giver det ofte god mening at renovere nedslidte fortove og kansten på veje, hvor der samtidig skal renoveres asfaltbelægning. Det er der økonomisk synergi i, og det giver ikke visuel kvalitet at udlægge ny asfalt uden at se på kantsten og fortov. Derfor bliver resultatet, at det ikke altid er de mest trængende fortove, som renoveres.

Da fagenheden også ofte renoverer asfaltbelægning, når fremmede ledningsejere udskifter væsentlige forsyningsledninger, har de væsentligste fortovsreparationer og udskiftninger de seneste år fundet sted i samgravningsprojekter med Mariagerfjord Vand og Hobro Varmeværk.

De væsentligste fortovsrenoveringer 2019 er sket følgende steder: 

 • Hobro: Hodalsvej, Strandvej Skolegade/Fredensgade, Korsgade, Nedre Strandvej, Rosendalsvænget Løgstørvej og Skovvej, Blåkildevej, Fayersgade, Skibsbakken, Ligustervej, Hybenvej og Slåenvej
 • Hadsund: Tranbjergholdtvej
 • Valsgårde: Toppen
 • Als: Korsbakken  

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-1-20

41. Anlægsregnskab - Veje i byområder 2019

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfaltering af veje i byområder 2019" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 42:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2019 "Asfaltering af veje i byområder 2019".

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2019 på 4,0 mio. kr., og der er anvendt i alt 4,014 mio. kr. til asfaltering i byområder i 2019.

Merforbruget på 14.000 kr. overføres til 2020 ifølge Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Mariagerfjord kommune har indgået en 4 årig partneringkontrakt med asfaltfirmaet YIT Danmark om vejbelægninger i kommunens byer. Med udgangen af 2019 gik det 3. af partneringskontraktens 4 år.

Kontrakten omfatter asfaltarbejder på vore kommunale veje og stier indenfor byskiltene.

Arbejderne er udført efter prioriteringer, som fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet og orienteret Udvalget for Teknik og Miljø om. Udgangspunktet for prioriteringen er asfaltens tilstand på de enkelte veje, men i prioriteringen er der dels taget højde for, hvor det samtidig er nødvendigt og hensigtsmæssigt at renovere kantsten og eventuel fortove, inden asfalten udlægges, og dels er der taget mest muligt hensyn til tidsmæssige sammenfald med forsyningsselskabers ledningsarbejder for at opnå størst kvalitet og sammenhæng i asfaltbelægningen. Ind imellem udfordrer disse fællesarbejder bestræbelserne på at at renovere de mest trængende vejstrækninger.

Asfaltarbejderne udføres løbende hen over hele året, og alle arbejderne er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med de i kontrakten beskrevne forhold. Fagenheden Teknik og Byg har ikke modtaget henvendelse fra borgere, der har manglet orientering forud eller under arbejderne.

YIT har i 2019 leveret følgende ydelser indenfor byskiltene:

 • 45 km nyt asfaltslidlag
 • 800 m2 er repareret ved udskiftning af mindre områder.
 • 95 tons er brugt til lukning af slaghuller i vejene.

 

De væsentligste steder der er lagt asfalt i byerne

 • Arden: Skovmarken, skovvej.
 • Hobro: Hodalsvej,
 • Hadsund: Timandsvej Stadionvej, Transbjergholt og Plantagevej og Vindingsvej.
 • Valsgårde: Brinken, Bakkevej
 • Ø.Hurup: Kongensvej og Siestavej
 • Als: Hulvej, Korsbakken og Bakkevej.
 • Assens: Nordre industrigade, Blåmejsevej, Gærdsmuttevej og Damvej.
 • Mariager: Fjordparken.

 

Fællesarbejder med Mariagerfjord Vand og Hobro Fjernvarme

 • Hobro: Skolegade/fredensgade, Løgstørvej, Skovvej, Blåkildevej, Fayersgade, Skibsbakken, Wedelsgade, Beltoftsgade, Ligustevej, Hybenvej og Slåenvej,
 • Hørby: Døstrupvej, Ribesvej

 

En del af fællesarbejderne fordeler sig over både 2019 og 2020 

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-3-19

42. Regnskab 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det samlede regnskab for Mariagerfjord Kommune 2019 er nu færdigt. Byrådet skal derfor tage stilling til, om årsregnskabet 2019 kan sendes til kommunens eksterne revisor BDO til revision.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At regnskab 2019 fremsendes til kommunens revision.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 61:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til, om Mariagerfjord Kommunes regnskab for 2019 skal fremsendes til kommunens eksterne revision.

Økonomi har udarbejdet regnskab 2019 med tilhørende bilag.

Regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og balance for 2019 fremgår i følgende oversigter:

Regnskabsopgørelse

 

FinansieringsoversigtBalance

 

Byrådets målsætninger

Byrådet har vedtaget tre overordnede økonomiske målsætninger for kommunens økonomi.

 1. Drift
    Kommunen skal have et overskud på minimum 115 mio. kr. på driften.

    Målet er opfyldt med et realiseret resultat på 160,4 mio. kr.

 1. Anlæg
    Kommunen skal have anlægsudgifter på minimum 1.200 kr. pr. indbygger.

    Målet er ikke opfyldt. Regnskabet viser nettoanlægsudgifter på 45,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1.080 kr. pr. indbygger.

 1. Kassebeholdning
    Kommunen skal have en gennemsnitlig beholdning på minimum 115 mio. kr.

    Målet er opfyldt med en gennemsnitlig kassebeholdning på 165,8 mio. kr.

Serviceramme

Servicerammen, som udgør de udgifter Mariagerfjord Kommune må afholde til service på fagområderne i alt, udgjorde i 2019 1.811,509 mio. kr.

I regnskab 2019 er der afholdt udgifter for 1.809,299 mio. kr. indenfor servicerammen.

Mariagerfjord Kommune anvendte således 2,210 mio. kr. mindre til udgifter indenfor servicerammen i forhold til budgettet.

Tillægsbevillinger

I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 19,417 mio. kr.:Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkningerne for de enkelte områder er behandlet i de politiske udvalg primo marts 2020.

Alle bemærkninger er godkendt og fremgår af kommunens samlede regnskab.

Beslutning

Godkendt.

 

13.03.00-P24-1-20

43. Als Fjernvarme, ændrede vedtægter

Anledning

Mariagerfjord Kommune har i Januar 2020 modtaget ændrede vedtægter for Als Fjernvarme til godkendelse.

Mariagerfjord Kommune skal godkende vedtægtsændringer for varmeværkerne, så længe der er garantistillelse, for det enkelte Fjernvarmeværk.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de ændrede vedtægter for Als Fjernvarme godkendes.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 62:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord kommune har modtaget en anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for Als Fjernvarme.

Da der er givet kommunegaranti for lån til Als Fjernvarme, skal ændringer i vedtægterne godkendes af kommunen.

De nuværende vedtægter er senest ændret i 1993, og lever ikke længere op til gældende fjernvarmelovgivning.

Der er foretaget en generel modernisering af vedtægterne, samt ny opstilling i punktform.

De nye vedtægter lever op til gældende standard, og er baseret på Dansk Fjernvarme´s standardvedtægter fra september 2017.

Ændringer i forhold til standardvedtægterne er markeret med gult i de nye vedtægter.

Gamle og nye vedtægter fremgår af bilagene.

Beslutning

Godkendt.

 

00.34.00-Ø00-2-19

44. Lånoptag 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal tage stilling til lånoptag for 2020 samt om lånene skal hjemtages med fast eller variabel rente

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byråd:

1. At der hjemtages lån på 24,3 mio. kr. som fastforrentet 25 års lån.

2. At lånet optages i april 2020.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 63:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse mulighed for at optage lån til en række lån og anlægsinvesteringer mv. afholdt i regnskab 2019. Hertil kommer eventuelle yderligere lånoptag, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) har meddelt lånedispensation til en række yderligere områder.

Mariagerfjord kommune har for 2019 fået lånedispensation til anlægsudgifter vedr. "Strukturelle investeringer på borgernære områder" for op til 11 mio. kr. betinget af, at de samlede udgifter på området udgør 28 mio. kr. i regnskab 2019. Lånedispensation på 11 mio. kr. vedr. strukturelle investeringer kan imidlertid ikke udnyttes fuldt, idet de realiserede anlægsudgifter i 2019 alene udgør udgør knap 60 pct. af det i lånedispensationen forudsatte udgiftsniveau på 28 mio. kr.

Det samlede lånoptag kan herefter opgøres til 24,3 mio. kr., idet lån baseret på lånebekendtgørelsen tegner sig for 17,8 mio. kr., mens lånedispensation fra ØIM udgør 6,5 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Lånoptag 2020Langt størstedelen af lånoptaget relateret til lånebekendtørelsen knytter sig til grundskyld, hvor stigning i borgernes grundskyld siden 2018 er "indefrosset", og dermed først skal betales til kommunen ved ejerskifte.

Mariagerfjord kommune har fået dispensation fra Social- og Indenrigsministeriet til yderligere lånoptag i 2020 på 33 mio. kr. til styrkelse af kommunens likviditet.

Lånedispensation kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020. Byrådet skal senere i 2020 tage stilling til om denne låneadgang skal sættes iværk.

Ifølge Mariagerfjord kommunes lånepolitik må variabelt forrentede lån maksimalt udgør 30 pct. af den samlede gæld. Aktuel udgør den varibelt forrentede gæld 27 pct. af den samlede gældsportefølje, og vil - hvis lånoptag på 24,3 mio. kr. optages variabelt - udgøre 30 pct. af gælden.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med variabel rente vil Økonomi indhente tilbud fra de pengeinstitutter, der har afdeling i Mariagerfjord Kommune og Kommunekredit.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med fast rente eller med basis rente, hjemtages lånet i Kommunekredit.

Kommunekredit oplyser indikativt, at renten for et 25 årig fastforrentet lån er 0,02 pct., mens renten på et variabelt forrentet lån er -0,39 pct.

Opmærksomheden henledes på, at renten på variabelt forrentede lån aktuelt er særlig lav grundet de finansielle markeders reaktion på coronavirus ol. Renten må indenfor en årrække forventes at stige. Ved variabel forrentet lån vil renteudgifterne i såfald øges, og dermed potentielt overstige renteudgifterne ved et fastforrentet lån med en rentesats på 0,02 pct. Grundet risiko for rentestigning inden for en årrække og under iagttagelse af de aktuelt gunstige renter for fastforrentede lån anbefaler administrationen fastforrentet lån.

Det anbefales, at lånene optages i april med i alt 24,3 mio. kr.

Økonomi

Der er i budget 2020 budgetteret med lånoptag på 25 mio. kr. Lånoptag på 24,3 mio. kr. udløser dermed en forventet mindreindtægt på 0,7 mio.kr. Byrådet skal i forbindelse med den kommende økonomivurdering tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser heraf.

Beslutning

Godkendt.

 

04.01.11-P35-1-18

45. Bies Have - Omlægning

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med omlægning og reetablering af Bies Have ønskes de budgetterede midler på kr. 1 mio. i 2020 frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der frigives kr. 1 mio. til omlægning af Bies Have.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 64:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Bies Have i Hobro er byens grønne oase. I dag fremstår parken som et stort parkområde til gåture og med mulighed for at nyde en række af byens skulpturer og kunstværker.

Historisk set har en del af parkområdet været anlagt som en tidstypisk have, den fredede del af Bies Have. En del har været anlagt som indførselshistorisk have og har i dag mere karakter af en urtehave. Den sidst del af parken ved Vesterfjord fremstår som et græsareal med gamle bevaringsværdige træer.

Udvalget for Teknik og Miljø gav 5. februar 2018 Foreningen H. I. Bies Have tilladelse til at skabe grundlag for at gennemfører en omlægning af parkområdet med særlig fokus på den fredede del af haven - efter krav fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen har udarbejdet en helhedsorienteret projektbeskrivelse, som omfatter løsninger til den fredede del af Bies Have. Endvidere indeholder projektbeskrivelsen forslag til de to andre haver, som vil blive præsenteret på et borgermøde med det formål, at inddrage borgernes ønsker til de to haver uden for det fredede areal. Derefter udarbejdes et endeligt projektgrundlag.

Beslutning

Godkendt.

 

05.01.02-G00-1-20

46. Vejbidrag og arealerhvervelse - Vielshøjen og Døstrupvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med virkeliggørelse af privat udstykning under lokalplan 149 skal den offentlige vej Vielshøjen udvides fra 4 til 6 meters bredde, og fortov langs Døstrupvej skal forlænges fra Ribesvej til Liljevang.

Byrådet skal godkende projektet herunder, at der meddeles bevilling til de kommunale udgifter, og at Vielshøjen Aps og Karl Jensen A/S pålægges vejbidrag til anlægsudgifterne efter vejlovens bestemmelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der pålægges vejbidrag til Vielshøjen Aps for udvidelse af det befæstede vejareal på Vielshøjen.

2. At der pålægges vejbidrag til Vielshøjen Aps og Karl Jensen A/S til udvidelse af fortovsareal på Døstrupvej.

3. At der gives tillægsbevilling på 85.000 kr. til arealerhvervelse og et supplerende asfaltbærelag på den eksisterende vej Vielshøjen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 65:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan 149 er en privat udstykning til boligformål. Der er to ejendomudviklere inden for lokalplanområdet. Det nordlige område har vejadgang til den offentlige vej Vielshøjen. Vielshøjen har en asfaltbelægning på 4 meter. I lokalplanen er vejen beskrevet som en del af vejstykket E-E, som skal udlægges i en bredde på mindst 10 meter og en anlagt bredde på 6 meter. Vejudvidelsen er efter lokalplanen en forudsætning for ibrugtagning af udstykningen.

Vejbidrag efter vejloven

Mariagerfjord Kommune har som vejmyndighed mulighed for at pålægge tilstødende ejendomme vejbidrag.

De udgifter, som vejmyndigheden kan medregne, er udgifter til befæstede arealer, vandafledning, belysning og dokumenterede administrative omkostninger.

Udgifter til forbedringer af bestående belægning og til arealerhvervelse kan ikke medtages i vejbidraget.

Vejbidrag Vielshøjen

Vielshøjen fungerer i dag som en lokalvej mellem Kirkegårdsvej og Døstrupvej, og seks ejendomme har vejadgang via vejen. Vejen genererer ikke nok trafik til, at kommunen i nær fremtiden har behov for at udvide vejen. Baggrunden for udvidelsen er derfor udelukkende begrundet i Vielshøjen Aps´s virkeligggørelse af lokalplanen.

Fagenheden Teknik og Byg foreslår derfor, at Vielshøjen Aps pålægges at betale vejbidrag. Fagenheden vurderer ikke, at der er andre af de tilstødende ejendomme, der kan pålægges vejbidrag, da de ikke er beliggende i byzone. Der påtænkes ikke at etablere belysning på Vielshøjen, da vejen er udenfor de færdselsmæssige byzonetavler. Bløde trafikanter fra lokalplanområdet kan færdes på belyste, interne stier ad det lokale stisystem.

Vejbidrag fortov Ribesvej-Liljevang

Det nuværende fortov på Døstrupvej slutter ved Ribesvej. Stisystemet fra lokalplanområdet føres ud til Døstrupvej mellem Ribesvej og den nye vej Liljevang. For at fodgængere kan færdes sikkert, bør der anlægges fortov mellem Ribesvej og Liljevang.

Fagenheden foreslår, at Karl Jensen A/S og Vielshøjen Aps pålægges bidrag til etablering af fortov mellem Ribesvej og Liljevang efter vejlovens bestemmelser. Begrundelse for vejbidraget er, at behovet alene er begrundet i færdsel fra lokalplanområdet. Det forventes, at fortovet kan anlægges indenfor det eksisterende vejareal, hvorfor der ikke vil være behov for arealerhvervelse.

Kommunale udgifter

Efter de oplysninger, som foreligger i vejdatabasen, skal den nuværende vej Vielshøjen forstærkes med et supplerende asfaltbærelag for at sikre en ensartet belægning. Der kan ikke pålægges vejbidrag til forbedringer af eksisterende vejanlæg. Arealerhvervelse kan ikke indgå som en del af vejbidraget, hvorfor kommunen må erhverve udvidelse af det udlagte vejareal fra 6 til 10 m. Arealerhvervelsen vil udgøre ca. 800 m2.

De kommunale udgifter fordeler sig som følger: Forstærkning af asfaltbærelag på 40 mm = 65.000 kr. og arealerhvervelse af 800 m2 á 25 kr/m2 = 20.000 kr. Ialt 85.000 kr. Udvidelse af Vielshøjen indgår ikke i kommunens anlægsbudget, hvorfor Byrådet anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P15-1-20

47. Hadsund kanalområde - Præcisering af byggefelter

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med salg af arealer ved kanalområdet på Hadsund Havn, skal der foretages en præcisering af byggefelter, stier og offentlig parkering.

Byrådet skal tage stilling til områdets disponering som grundlag for udbud og efterfølgende lokalplanlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At de justerede byggefelter godkendes.

2. At der udlægges ny offentlig parkering ved Vestergade.

3. At planlagt sti fra Banktorvet til kanalområdet udgår.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 66:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 21. december 2013 Udviklingsstrategi Hadsund. I processen blev der blandt andet arbejdet konkret med den fremtidige anvendelse af havnearealet vest for broen ved den nye kanal. Dette arbejde blev samlet i en ”Værdi- og kvalitetsmanual” for området. Manualen lagde sig tæt op ad den eksistrerende planlægning for området, men havde dog enkelte elementer som ikke var i overensstemmelse med planlægningen. Et af disse elementer var en grøn kile med stiforbindlese mellem Banktorvet og Kanalen (se bilag).

Byrådet besluttede, at det videre arbejde med Værdi- og kvalitetsmanualen og udviklingen af området omkring kanalen skulle oversendes til Udvalget for Teknik og Miljø.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor efterfølgende udarbejdet en forskønnelsesplan for havneområdet (se bilag). Planen, der er vedtaget af Byrådet 28. februar 2019, indeholder permanente anlæg af stier og pladser, men også midlertidige forskønnelsestiltag i form af beplantning. I den forbindelse er den grønne kile mellem Banktorvet og kanalen ikke anlagt, men planlagt markeret med en række træer.

Desuden indeholder planen anlæg af både permanente og midlertidige offentlig parkeringspladser.

I forbindelse med forberedelsen af salgsudbud er der en række spørgsmål, som skal afklares, inden arealerne kan sættes til salg. To af disse spørgsmål relaterer sig til den fysiske planlægning for området:

 1. Skal der reserveres plads til flere offentlige p-pladser i området, end planlægningen foreskriver?
 2. Skal den grønne kile mellem Bankpladsen og kanalen fastholdes?
 

Flere offentlige p-pladser

Genoptræningscentret på Storegade har ytret behov for flere p-pladser. Centret har i en længere periode benyttet de ubebyggede arealer på havneområdet, men i forbindelse med salg af arealerne skal det afklares, om der skal reserveres særskilt parkeringsareal til genoptræningscentret. På vedhæftede bilag, er der angivet et areal i den nordlige del Byggefelt D, hvor der med ombygning kan etableres ca. 20 p.pladser.

Der har været en række velbesøgte arrangementer på havnen. I den forbindelse har der været behov for mange p-pladser, og også i disse tilfælde er de ubebygede arealer blevet benyttet til parkering. På vedhæftede bilag har Fagenheden angivet de offentlige p-pladser, som umiddelbart vurderes som minimum at være behov for i området - ikke mindst i lyset af forventede besøgende til havneområdets faciliteter. Det er dog ikke muligt at forudsige det fremtidige parkeringsbehov i området.

Den grønne kile mellem Banktorvet og kanalen

Den hidtil planlagte, grønne kile til forbindelse af Bankpladsen med kanalområdet opdeler byggefelt D således, at det bliver svært at bebygge (se bilag).

Samtidig forudsætter etableringen af den grønne kile, at bebyggelsen på Banktorvet 4 nedrives.

Beslutning

Godkendt.

 

17.01.00-K08-1-19

48. Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Familie og Skole

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet en fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole. Kvalitetsrapporten skal godkendes politisk og Byrådet skal vælge fokusområder for de kommende år.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At kvalitetsrapporten godkendes.
 2. At følgende fokusområder udvælges:
  1. Sproglig udvikling og læsning (0-18 år)
  2. Science
  3. Ensomhed
  4. Udvidet fokus i den allerede planlagte PPR analyse
 3. At der udarbejdes en handleplan vedr. Sproglig udvikling og læsning.

Udvalget for Børn og Familie, 10. marts 2020, pkt. 15:

Indstilles godkendt. Fokusområdet ensomhed ændres til trivsel/ensomhed.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

 • Ledelser indenfor Dagtilbud, Familie og Skole
 • Bestyrelser indenfor Dagtilbud og Skole.

Sagsfremstilling

Som en af de første kommuner i Danmark har Mariagerfjord Kommune valgt at udarbejde fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole (se bilag). Den fælles kvalitetsrapport er en del af de politiske målsætninger for området Børn og Familie, som blev besluttet i forbindelse med budget 2017. Den fælles kvalitetsrapport udarbejdes hvert andet år.

Fagenhederne Dagtilbud, Familie og Skole refererer til den samme direktør og det samme politiske udvalg – Udvalget for Børn og Familie. Det bidrager til et godt samarbejde på tværs og den fælles kvalitetsrapport er en måde at styrke samarbejdet gennem et kvalificeret datasæt.

Den overordnede vision for Børn og Familie er, at ”sammen skaber vi de bedste betingelser for det gode børne- og ungeliv”. I denne vision ligger der en ambition om at understøtte børn og unges livslange læring og trivsel, så de bliver så dygtige, de kan, og så de har lige muligheder for gode opvækstvilkår. For at opfylde denne ambition vil Børn og Familie samarbejde tæt og systematisk og skabe en systematisk evaluerings- og feedbackkultur, der følger op på børnenes udviklings- og læringsmål.

Inspirationen til brug af data er blandt andet fundet gennem en studietur til Canada i efteråret 2016. Her var politikere, ledelse samt faglige repræsentanter på inspirationstur for blandt andet at se, hvordan man kan arbejde med data i praksis – og hvordan data kan ændre praksis i klasselokalet eller på børnehavestuen.

Kvalitetsrapporten er blandt andet opbygget på baggrund af data fra Rambølls Hjernen og Hjertet samt SBSYS.

Der er lovkrav i forhold til udarbejdelse af kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Bekendtgørelsen beskriver formelle krav til indhold i kvalitetsrapporten samt kommunalbestyrelsens forpligtelse til at formulere handleplaner, hvis resultaterne skaber årsag hertil. Kommunalbestyrelsen kan vælge at igangsætte handleplaner for hele eller dele af skolevæsenet.

Forældre- og skolebestyrelsernes kommentarer til lokale institutionsrapporter

Der er foruden den fælles kvalitetsrapport udarbejdet lokale rapporter for den enkelte skole/det enkelte dagtilbud. De lokale rapporter kan findes via institutionernes egne hjemmesider. Der er vedhæftet bilag med skole- og forældrebestyrelsers udtalelser til de lokale rapporter for den enkelte skole/det enkelte dagtilbud.

Dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Familie og forældre- og skolebestyrelser

Kvalitetsrapporten danner grundlag for en dialog mellem politikere, den kommunale administration, den enkelte institutions ledelse, forældre – og bestyrelser samt institutionernes pædagogiske personale. I maj 2020 bliver der afholdt dialogmøde på tværs af de tre områder, Udvalget for Børn og Familie samt forældre-/skolebestyrelser, hvor fokus for dialogen vil være den fælles kvalitetsrapport (bilag).

Kommunale nøgletal i KØF-rapport

Der er fra politisk side rejst spørgsmål til de nøgletal, der blev præsenteret på kommunaløkonomisk forum (KØF) tidligere på året, hvor det fremgik, at kommunen lå i den dårligste andel af kommuner i forhold til andelen af elever, der får 02 eller derover i dansk og matematik. KL har i den forbindelse trukket forkert data, og der fremlægges på mødet i Udvalget for Børn og Familie data, der viser, at kommunen faktisk ligger i toppen i stedet for i bunden.

Tids- og procesplan for arbejdet med den fælles kvalitetsrapport

 • Marts: Politisk godkendelse
 • April: Fælles ledermøde på tværs af Dagtilbud, Familie og Skole
 • April-august: Læringsdialoger indenfor Dagtilbud og Skole (ledelsesteam samt bestyrelse fastsætter sammen med dagtilbuds- og skolechefen indsatser for de kommende to år)
 • Start maj: Temamøde for Udvalget for Børn og Familie samt ledelsesrepræsentanter (inspiration forud for dialogmøde)
 • Slut maj: Fælles dialogmøde med fokus på den fælles kvalitetsrapport

 

Forslag til fokusområder

Byrådet kan, på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporten, fastsætte, om der skal ske prioritering af fokusområder i de kommende år.

På baggrund af kvalitetsrapportens resultater har forvaltningen udarbejdet forslag til fire fokusområder:

Sproglig udvikling og læsning (0-18 år)

Resultater fra kvalitetsrapporten viser, at Mariagerfjord Kommune overordnet set ikke opfylder den nationale målsætning om, at 80 % af elever skal være "gode" til læsning. Desuden viser dialogprofilerne i Dagtilbud, at temaet "kommunikation og sprog" rangerer som et af de lavest vurderede temaer. I dette fokusområde vil man også kunne indtænke særlig indsats til tosprogede samt ordblinde børn.

Science

Resultater fra kvalitetsrapporten viser, at der i 2018/19 er sket et fald i karaktergennemsnit i fællesprøven for fysik/kemi, biologi og geografi. I forbindelse med dette fokusområde vil der kunne indtænkes alternative læringsmiljøer samt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Ensomhed

Resultater fra kvalitetsrapporten viser, at der på alle klassetrin er mellem 4 og 9 % af eleverne, der tit eller meget tit føler sig ensomme.

Udvide fokus i den allerede planlagte PPR analyse

Resultater fra kvalitetsrapporten viser, at der er sket et fald i antal henvendelser om Undersøgende Teammøde og henvendelser til PPR samt en stigning i antal underretninger.

Beslutning

Godkendt.

 

17.03.00-G01-63-19

49. Oprettelse af nyt specialundervisningstilbud

Forventet sagsgang

BF/KF, Høring - BF/KF, ØK, BY

Anledning

En evaluering udarbejdet i 2018 omkring nedlæggelsen af de tidligere S-klasser viste, at der burde overvejes, hvorvidt der skulle oprettes et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. På den baggrund har Udvalget for Børn og Familie anmodet om at få afdækket behovet for et evt. nyt specialundervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. En nedsat arbejdsgruppe og styregruppe har i efteråret 2019 udarbejdet forslag til et sådan nyt specialundervisningstilbud.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At der oprettes undervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra skoleåret 2020-21.

2. At tilbuddet placeres på Mariagerfjord Ungdomsskole med fysisk base i Hobro midtby.

3. At tilbuddet foreløbigt oprettes for en to-årig periode.

4. At tilbuddet evalueres efter det første skoleår. 

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. marts 2020, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A) 

Udvalget for Børn og Familie, 10. marts 2020, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at der kan tages en individuel vurdering allerede fra 6. klasse.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 68:

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie indstilles godkendt.

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, specialafdelingerne, FAG MED Skole, PPR, Ungdomsskolen og konsulenter, som har drøftet oprettelse af et nyt specialundervisningstilbud. Arbejdsgruppens drøftelser blev overleveret til en styregruppe.

Beslutningen har været sendt i administrativ høring hos alle skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse, FAG MED Skole, FAG MED Kultur og Fritid samt Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet i sit fulde format.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie besluttede i januar 2016 at nedlægge de daværende s-klasser, som var et specialundervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Nedlæggelsen skete i forbindelse med en større strukturændring på området, som blev evalueret i marts 2018. Her var konklusionen af evalueringen, at det skulle overvejes, hvorvidt der skulle oprettes et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det skyldes, at særligt de ældste elever ikke oplever den nødvendige faglige progression og trivsel i almenområdet.

I efteråret 2019 besluttede den daværende konstituerede skolechef at nedsætte en arbejdsgruppe og en styregruppe. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra specialafdelingerne i kommunen, skoleledere, PPR, FAG MED Skole, Ungdomsskole og specialundervisningskonsulent. Styregruppen bestod af den konstituerede skolechef, samt to konsulenter fra Velfærdssekretariatet. Arbejdsgruppen konkluderede, bl.a. på baggrund af indhentede data fra skolerne, at der er et behov for at tilrettelægge et anderledes skoletilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle skoler blev bedt om at vurdere, hvor mange elever inden for den specifikke målgruppe, som de havde i almenområdet, og ligeledes hvor mange de ville visitere til et evt. nyt tilbud. Datene viste, at skolerne samlet set ville visitere mellem 10-15 elever i udskolingen, hvis tilbuddet var oprettet.

Karakteristisk for denne målgruppe er, at de af flere årsager ikke kan honorere de faglige krav, de mødes af i folkeskolen. Disse faglige krav bliver mere udpræget i udskolingen. Idet eleverne ikke kognitivt har forudsætninger for at følge det faglige niveau, er det svært at bevare de sociale relationer med de andre elever, hvilket i sidste ende kan medvirke til mistrivsel hos eleverne.

Erfaringer fra skolerne viser, at målgruppen typisk profiterer og motiveres af læring, som tager udgangspunkt i mere praktisk betonet undervisning. Disse erfaringer ses dels på almenskolerne, men også på Astrup Skole og Ungdomsskolen, som har haft elever inden for målgruppen. Styregruppen anbefaler derfor, at der oprettes et undervisningstilbud for 7.-10. klasse, hvor praktikker og værkstedsarbejde kombineres med traditionel boglig undervisning. Formålet med et sådan tilbud er, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, at trivslen og livsglæden øges, samt at eleverne klargøres til efterfølgende beskæftigelse/ungdomsuddannelse og til det videre ungdoms- og voksenliv.

Styregruppen peger på to mulige scenarier for organisering og placering af et sådan undervisningstilbud:

 1. På Mariagerfjord Ungdomsskole
 2. På Søndre Skole og MF10
 

Nedenstående beskriver fordele og ulemper ved de to scenarier:

Fordele og ulemper ved placering på Mariagerfjord Ungdomsskole:

Fordele:

 • Ungdomsskolen kender konceptet fra erhvervsklassen og har kørt det i mange år.
 • De har de rette fysiske rammer, herunder faglige lokaler og værkstedsfaciliteter.
 • Stor erfaring med at netværke og skabe relevante praktikpladser.
 • Har stor erfaring og berøringsflade med netop denne målgruppe. Både fra arbejdet med eleverne i erhvervsklassen og også i forbindelse med Ungdomsskolens arbejde i ungdomsklubber.
 • Stort fokus og erfaring med at klargøre elever til ungdomsuddannelse.
 • Undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt jf. loven om heltidsundervisning.
 • Skolen har biler/busser, som efter behov vil kunne anvendes i forbindelse med arrangementer/arbejdsopgaver/praktikker ude af huset.

 

Ulemper:

 • Har ikke konkret erfaring med specialundervisning.
 • Ungdomsskolen er forankret i Kultur-Fritid. Det betyder bl.a., at ungdomsskolens personale/ledere ikke indgår i de faglige fællesskaber, som folkeskolerne har.
 • Eleverne vil på Ungdomsskolen have ringere mulighed for at spejle sig i det almene miljø. Dog vil der være tæt tilknytning til Erhvervsklassen.

 

Fordele og ulemper ved placering på Søndre Skole og MF10:

Fordele:

 • Har kompetencer blandt personalet til at varetage specialundervisning.
 • Kan skabe et fagligt miljø, hvor eleverne efter behov og potentiale, kan indgå i faglige sammenhænge med de almene klasser.
 • Kan tilbyde den fulde fagpakke af valgfag efter FL §9.
 • Eleverne vil kunne undervises i idræt med mulighed for en afsluttende eksamen.

 

Ulemper:

 • Søndre Skole har behov for yderligere lokaler for at varetage opgaven.
 • Søndre Skole har ikke værkstedsfaciliteter, som kan være motiverende for målgruppen.
 • Søndre Skole har ikke erfaring med udvikling af praktikker til målgruppen.

 

To-årig forsøgsperiode:

Såfremt der etableres et nyt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder, forslår styregruppen, at tilbuddet etableres i en toårig forsøgsperiode. Det forslås endvidere at tilbuddet evalueres efter første skoleår. Dette for dels at blive klogere på behovet og omfanget af tilbuddet, men ligeledes for at drøfte, hvorvidt erfaringerne fra tilbuddet kan overføres til almenskolerne. Evalueringen efter det første skoleår, skal danne baggrund for den videre beslutning om, hvorvidt tilbuddet skal forlænges eller stoppes efter de første to år. Det er hensigten, at de erfaringer der opnås i tilbuddet, kan føre til en drøftelse af, hvorledes en tidligere indsats på mellemtrinnet kan imødekomme dele af problemstillingerne hos de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Lukkes tilbuddet efter den to-årige prøveperiode vil det være muligt for de elever, som endnu ikke har afsluttet folkeskolen i 9. eller 10. klasse, at fortsætte i tilbuddet og dermed afslutte folkeskolen.

 

Visitation:
Visitationen til det nye tilbud sker i lighed med visitation til kommunens øvrige specialtilbud. I samarbejde med forældre og PPR indstiller distriktsskolen eleven til specialundervisning, hvorefter Det Centrale Visitationsudvalg peger på det mest hensigtsmæssige undervisningstilbud.

Økonomi

På baggrund af de data, som arbejdsgruppen har indhentet på distriktsskolerne, vurderes det, at der er behov for et tilbud, som kan rumme ca. 10-15 elever fordelt på 7.-10. årgang. I ganske særlige tilfælde, kan der dispenseres for elever på 6. årgang.

Da der er tale om en relativt lille elevgruppe, vil det være nødvendigt at oprette et tilbud, hvor der er garanteret en grundtakst svarende til ti pladser a’ 140.000 kr. svarende til i alt. 1.400.000 kr. pr år., for at tilbuddet er bæredygtigt. Elever ud over de ti første, udløser hver 140.000 kr. yderligere pr. skoleår.

Prisen på de 140.000 kr. pr. elev dækker undervisning, pædagogik, drift, administration og ledelse. Prisen pr. elev er udregnet i samarbejde med Ungdomsskolen og Søndre Skole. Økonomien vil betyde, at der vil være to lærere i klassen hele tiden. Eleverne til tilbuddet (7.-9. klasse) finansieres således af distriktsskolerne selv.

Ved at bevilge en grundtakst, er der risiko for, at prisen pr. elev ved et samlet elevtal under ti elever bliver højere end de 140.000 kr. I tilfælde af, at der er mindre end ti elever, finansieres differencen op til de 1.400.000 kr. af Den Centrale Visitationspulje.

Elever i 10. klasse og anbragte elever finansieres af den centrale visitationspulje. Til at dække udgiften til 10. klasse og anbragte elever, har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 bevilget 700.000 kr. i helårsvirkning.

I forbindelse med oprettelse af tilbuddet, vil der være mindre etableringsomkostninger på ca. 50.000 kr., der finansieres inden for fagenheden.

Såfremt tilbuddet ikke skal fortsætte efter den to-årige prøveperiode, vil den økonomiske tildeling ændre sig for de elever, som evt. skal færdiggøre sin skolegang i tilbuddet. Såfremt der er under fire elever i tilbuddet i en udfasningsperiode, vil der blive givet en grundtakst på 500.000 kr., som skal sikre, at der fortsat er råd til at ansætte en specialuddannet lærer.

Den økonomiske tildeling til tilbuddet er skitseret i tabellen nedenfor.

 2020-20212021-2022 2022-20232023-2024
PrøveperiodeEvt. udfasnings periode
Grundtakst for første 10 elever1.400.000 kr.1.400.000 kr.Grundtakst for første 3 elever500.000 kr.500.000 kr.
Efterfølgende elever140.000 pr. elev140.000 pr. elevEfterfølgende elever140.000 pr. elev140.000 pr. elev
Etableringsudgifter

 
50.000 kr.  Etableringsudgifter

 
  

 

Beslutning

Godkendt.

 

00.00.00-G01-11-19

50. Godkendelse - Timepris hjemmeplejen Budget 2020

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY.

Anledning

Den årlige fremskrivning af budget timepriserne til intern og ekstern afregning på hjemmeplejeområdet vedr. Personlig pleje og Praktisk hjælp.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At fritvalgs timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2020 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp, har siden 1. januar 2003 haft frit valg af leverandør. Der er i dag en række private aktører på markedet, der leverer personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice til hjemmeboende borgere efter Servicelovens § 83 (hjemmehjælp).

Servicelovens § 91 fastslår, at kommunerne er forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det frie leverandørvalg gælder imidlertid kun for borgere i eget hjem. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger har ikke frit valg af leverandører, jf. servicelovens § 93.

Ultimo anno udregner økonomiafdelingen en Budget timepris der afspejler det forventede omkostningsniveau for det kommende år. Timeprisen bruges til den månedlig afregning ift. de timer den interne og eksterne leverandør af hjemmepleje leverer hos borgerne. I forbindelse med regnskabsafslutningen udregner økonomiafdelingen en Regnskabs timepris, på baggrund af det faktiske omkostningsniveau. Efterfølgende reguleres for differencen ml. Budget - og Regnskabs timeprisen ift. leverandøren.

Den interne timepris indeholder primært, den forventede lønomkostning til plejepersonalet ift. til det forventede timeforbrug hos borgerne. Den eksterne timepris indeholder tillige en række indirekte omkostninger; løn til ledelse og administration, husleje, forsikringer, uddannelse, beklædning, transport omkostninger, IT, etc.

Beslutning

Godkendt.

 

00.15.15-A21-1-20

51. Ændring af Kompetenceplanen ift. Fritvalgsområdet Timepris Hjemmeplejen

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Ændring af kompetenceplan på Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At reviderede kompetenceplan vedr. timepriser på fritvalgsområdet godkendes med ikrafttrædelse fra 2021.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 70:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 91, stk. 5 i Serviceloven, fastsætter kommunerne selv timepriserne.

Arbejdet med den årlige fremskrivning af timepriserne til intern og ekstern afregning på hjemmeplejeområdet er, ud fra et administrativt perspektiv, unødig bureaukratisk.

Derfor foreslås at ændre godkendelsesprocessen således, at godkendelsen alene sker administrativt, mens udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres.

Tillige vedrører det timepriser på hjemmeplejeområdet, et område der ikke påvirker borgerne direkte, dersom visitationen af timer til borgerne ikke afhænger af timeprisen.

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.40-P07-2-19

52. Årsberetning 2019 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

SO/KF/TM, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2019 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen 2019 fra Seniorrådet godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. marts 2020, pkt. 34:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 51:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 71:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 21. januar 2020.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2019 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet i 2020 vil arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber i Mariagerfjord Kommune. 

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.48-K07-1-20

53. Årsberetning 2019 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2019 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. marts 2020, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 5. marts 2020, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B).

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. marts 2020, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 10. marts 2020, pkt. 22:

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 72:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 18. februar 2020.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2019.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

00.00.00-G01-1-20

54. Brug af Nationale test

Forventet sagsgang

BF, BY

Anledning

Regeringen og partierne bag folkeskoleforliget har indgået en aftale, der betyder, at der indføres et nyt system til nationale test.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At det besluttes, at kommunens skolevæsen fortsætter med de nationale tests, indtil et nyt system lanceres.

Udvalget for Børn og Familie, 10. marts 2020, pkt. 21:

For indstillingen stemte Svend Madsen (V), Peter Krogh Olesen (V) og Søren Greve (V).

imod stemte Karen Østergaard (A), Mette Binderup (A) og Thomas Høj (A). Forslaget er dermed bortfaldet.

Svend Madsen (V) ønsker sagen rejst i Byrådet.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C). 

Sagsfremstilling

Det nye system til nationale test forventes igangsat i skoleåret 2020/21. I indeværende skoleår er der en overgangsperiode, hvor der ikke skal laves nationale test, medmindre man tilhører en af de 20% skoler med dårligste resultater. Dette gælder ingen skoler i Mariagerfjord Kommune. Derudover udtrækkes et repræsentativt udsnit af landets skoler til nationale test, så man kan følge udviklingen på lands- og kommuneplan. Det er endnu ikke meldt ud fra ministeriet, hvilke skoler dette gælder. Det er stadig muligt for alle skoler at gennemføre de nationale tests, hvis de ønsker det. Det skal ske i testperioden mellem 1. marts og 30. april.

På trods af de forbehold overfor de nationale tests, som har ført til beslutningen om en revidering af systemet, anbefaler administrationen, at Mariagerfjord Kommune fortsætter med de nuværende tests, indtil et nyt system bliver lanceret. Dette anbefales for at sikre en kontinuitet i indsamlingen af data omkring børnenens læring. Vi vægter datadrevet ledelse, og så længe der ikke findes en alternativ datakilde, ønsker vi at bibeholde den nuværende model i forhold til at monitorere det samlede skolevæsens udvikling. 

Beslutning

Udsat.

 

00.01.00-G01-46-17

55. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

13.06.02-P27-1-18

56. Salg af ejendom

 

13.06.02-G01-1-20

57. Disponering og prisfastsættelse

 

13.06.02-G10-12-20

58. Salg af areal

 

13.06.02-G10-8-15

59. Prisfastsættelse - grund

 

00.01.00-G01-47-17

60. Orientering fra Borgmesteren

 

00.22.00-P35-4-19

61. Underskriftsark