Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 10. december 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

80. Godkendelse af dagsorden

Beslutning



 

17.00.00-G01-3331-19

81. Røgfri skoletid

Forventet sagsgang

 BF

Anledning

I forlængelse af den kommunale rygepolitik, der betyder, at ansatte i Mariagerfjord Kommune ikke må ryge i arbejdstiden, ønsker Udvalget for Børn og Familie at få et beslutningsoplæg omkring indførelse af røgfri skoletid, så rygeforbuddet også gælder for alle kommunens folkeskoleelever.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At der indføres røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler.

2. At skolebestyrelserne fastsætter principper for håndtering og håndhævelse af røgfri skoletid.

Inddragelse

Indførelsen af røgfri skoletid har været i administrativ høring i skolebestyrelserne. Det har ikke givet anledning til nogle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 trådte Mariagerfjord Kommunes nye rygepolitik i kraft, der betyder, at alle ansatte i kommunen ikke må ryge i arbejdstiden hverken på eller uden for kommunens matrikler. Den kommunale rygepolitik betyder, at der på kommunens folkeskoler er rygeforbud for de ansatte men ikke for eleverne. Derfor foreslås det at indføre røgfri skoletid, således at der også er rygeforbud for eleverne. I dag har syv ud af ti folkeskoler i Mariagerfjord Kommune indført røgfri skoletid.

Der er mange argumenter for at sikre, at færre unge begynder at ryge, og ligeledes mange argumenter for at arbejde strukturelt med forebyggelse. Røgfri skoletid er således et væsentligt tiltag i retning af at sikre, at færre unge siger nej til tobakken senere i livet. I følge Kræftens Bekæmpelse er det knap hver femte af de unge, der ryger, som røg første gang i skoletiden. I kraft af at lovgivningen ikke tillader unge under 18 år at købe tobak, er det derfor også naturligt at indføre røgfri skoletid for alle folkeskoleelever, således at skolen ikke bliver stedet, hvor en ung stifter bekendtskab med tobak.

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak, dvs. at e-cigaretter og snus også er omfattet.

Det er op til de enkelte skolebestyrelser at fastsætte principper og regler for, hvordan skolen vil håndhæve røgfri skoletid, ligesom hver enkelt skole fortsat udarbejder en lokal rygepolitik.

Indførelsen af røgfri skoletid forventes implementeret lokalt senest i uge 8 2020.

Beslutning



 

27.00.00-K07-1-18

82. Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Social- og Indenrigsministeriet udarbejder hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Der orienteres om dette.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen om Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort på socialområdet tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. december 2019, pkt. 93:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet udarbejder hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Danmarkskortet bliver udarbejdet på baggrund af de klagesager, som Ankestyrelsen behandler.

Ifølge retssikkerhedsloven § 79 b skal kommunalbestyrelsen på et møde behandle danmarkskortet, og dette skal ske inden udgangen af det år, hvor kortet er offentliggjort.

Bilagene viser Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for henholdsvis 2016, 2017 og 2018.

Socialområdet er alle afgørelser efter serviceloven - både børn, unge, voksne og ældre.

Ministeriet forklarer, at der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).

Overblik

Omgørelser i procentSocialområdet (inkl. børne og voksenhandicap)BørnehandicapVoksenhandicap
Landsplan 201738 %

(Heraf 75 % hjemviste, 25 % ændrede)
52 %

(Heraf 68 % hjemviste, 32 % ændrede)
21 %

(Heraf 83 % hjemviste, 17 % ændrede)
Mariagerfjord 201736 % af 59 afgørelser

(Heraf 29 % hjemviste, 7 % ændrede)
43 % af 7 afgørelser

(Heraf 43 % hjemviste, 0 % ændrede)
14 % af 7 afgørelser

(Heraf 14 % hjemviste, 0 % ændrede)
Landsplan 201836 %

(Heraf 27 % hjemviste og 9 % ændrede)
47 %

(Heraf 33 % hjemviste og 14 % ændrede)
32 %

(Heraf 25 % hjemviste og 7 % ændrede)
Mariagerfjord 201830 % af 91 afgørelser

(Heraf 20 % hjemviste og 10 % ændrede)
69 % af 16 afgørelser

(Heraf 38 % hjemviste og 31 % ændrede)
22 % af 18 afgørelser

(Heraf 11 % hjemviste og 11 % ændrede)

 

Antallet af afgørelser over år er svært at sammenligne. Det skyldes, at det årstal der angives, er det årstal Ankestyrelsen har afgjort sagen - og altså ikke nødvendigvis det årstal, sagen er behandlet i kommunen. Forskellen skyldes især, at Ankestyrelsen gennem årene har haft forsinket sagsbehandling. Hvis Ankestyrelsen mener, at der mangler oplysninger for at kunne afgøre sagen og derfor hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen, forskydes årstallet yderligere.

Der træffes mange afgørelser i løbet af et år på Socialområdet (børn, unge, voksne og ældre). Socialområderne i kommunen er årligt i kontakt mange borgere og træffer afgørelser i forhold til dem. Derfor er det væsentligt at lære af de få klagesager, der sendes til Ankestyrelsen. Dette gøres på forskellig vis, ved at lederne på områderne gennemgår de enkelte afgørelser sammen med medarbejderne og ændrer praksis.

Beslutning



 

17.00.00-G01-14-16

83. Samdrift i Havbakkedistriktet

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I Havbakkedistriktet er der fælles ledelse mellem skole og dagtilbud. Idet etableringen af den fælles ledelse blev oprettet som en forsøgsordning, som slutter pr. 01.01.2020, skal ordningen gøres permanent.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At der pr. 01.01.2020 etableres fælles ledelse mellem skole og dagtilbud i Havbakkedistriktet efter folkeskolelovens §24 a.

Inddragelse

Forældrebestyrelsen i Havbakkedistriktet bakker op om, at der etableres permanent fælles ledelse i Havbakkedistriktet. Forældrebestyrelsens tilsagn er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 godkendte byrådet, at der skulle etableres fælles ledelse/samdrift i Havbakkedistriktet mellem skole og dagtilbud. Idet Havbakkeskolen på daværende tidspunkt var over 300 elever, blev den fælles ledelse efterfølgende godkendt som en del af en forsøgsordning af ministeriet, hvor der kunne etableres fælles ledelse mellem enheder, som var større end det tilladte jf. folkeskoleloven. Forsøgsordningen udløber d. 01.01.2020.

Havbakkeskolen er i dag under 300 elever, og derfor kan der etableres permanent fælles ledelse mellem skole og dagtilbud jf. folkeskolelovens §24 a. Fælles ledelse med hjemmel i folkeskoleloven er også kendt som en "samdriftsordning", hvilket der også er etableret i Assens. Fælles ledelse indebærer endvidere, at der samtidig etableres en fælles forældrebestyrelse, hvilket der i dag er i Havbakkedistriktet.

I løbet af forsøgsperioden har ledelsen i Havbakkedistriktet foretaget evalueringer omkring samdriften mellem skole og dagtilbud. I starten af februar 2019 blev der således foretaget en midtvejsevaluering, og evalueringen peger blandt andet på, at samdriften mellem skole og dagtilbud er en entydig fordel pædagogisk og ressourcemæssigt. Midtvejsevalueringen er vedhæftet som bilag, og skolen forventer at lave en slutevaluering til ministeriet primo 2020.

Siden etableringen af fælles ledelse i 2017 har der været foretaget flere strukturelle ændringer i distriktet. Skole og dagtilbud er samlet set reduceret fra fire til to matrikler i dag og i forbindelse med budget 2020, er der afsat midler til at sammenlægge skole og dagtilbud på én matrikel i Als.

Indførelse af permanent fælles ledelse mellem skole og dagtilbud vil derfor ske som en naturlig forlængelse af den udvikling, som der har været i Havbakkedistriktet de senere år.

Økonomi

Beslutningen om at indføre permanent fælles ledelse har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning



 

00.14.00-G00-5-19

84. Status på tilskud til parrådgivning

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Hvert år ender cirka 15.000 ægteskaber med skilsmisse og ukendt antal papirløse parforhold går i stykker. Det har ofte store konsekvenser for de involverede og især børn kan have det svært når parforholdet går til grunde. Derfor har Mariagerfjord Kommune siden 1. april 2019 givet tilskud til parrådgivning for forældre, hvor parforholdet er i krise. Forsøgsprojektet igangsattes 1. april 2019 og forløber over en treårig periode. Udvalget gives i denne sag en kort status for det første halve år af forsøgsperioden.  

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

  1. At status på tilskud til parrådgivning tages til orientering.

Sagsfremstilling

Hvert år ender cirka 15.000 ægteskaber med skilsmisse og ukendt antal papirløse parforhold går i stykker. Det har ofte store konsekvenser for de involverede og især børn kan have det svært når parforholdet går til grunde. Derfor har Mariagerfjord Kommune siden 1. april 2019 tilbudt tilskud til parrådgivning til forældre, hvor parforholdet er i krise.

Opstartsfasen af den treårige forsøgsperiode tog en rum tid, da arbejdsgange og procedure skulle udarbejdes og forløbe så optimalt som muligt, mens viden om tilskuddet skulle udbredes til borgerne i Mariagerfjord Kommune. Dette blev gjort gennem aviser og andre nyhedsmedier, hvilket har givet gode resultater for promoveringen. På baggrund af dette blev det valgt først at starte evaluering af ordningen fra januar 2020.

I perioden den 1. april til den 8. november 2019, har 11 par i Mariagerfjord Kommune benyttet sig af tilskuddet. 7 af parrene har gennemført forløbet og benyttet sig af de 5 henvisninger, 3 par er stadig i gang og 1 par er sprunget fra, efter at have hentet henvisningen hos Borgerservice.

Det kan på henvendelserne ses, at de problematikker som forældrene står med, er så tunge og udfordrende, at de er ved at gå fra hinanden. Dette kommer også til udtryk ved, at flere par har kontaktet den ledende sundhedsplejerske for at høre om mulighederne for at modtage mere end 5 rådgivningssamtaler.  

Overordnet set, er tilskuddet siden april 2019 blevet taget godt imod og det har en positiv effekt på forældrenes parforhold. Samtidig påpeger medarbejderne, at arbejdsgangene er gode. Der opleves på nuværende tidspunkt ikke udfordringer med ordningen og det fungerer fint, at parrene kontakter Borgerservice for at få en henvisning til parrådgivning.

På baggrund af denne status, vil der fra januar 2020 blive evalueret på effekten af parrenes rådgivning. Evalueringen vil være anonym.  

Økonomi

Tilbuddet om parrådgivning er en udløber af budget 2019, hvor forligspartierne var enige om at afsætte 200.000 kr. om året til en treårig forsøgsperiode. Af de 200.000, der er afsat for 2019, er der brugt 40.450 kr.

Det er en foreløbig vurdering, at ordningen vil kunne holde sig inden for budgettet, selvom tilbuddet nu er blevet mere kendt blandt borgerne.

Beslutning



 

00.01.00-G01-5-19

85. Orientering

Sagsfremstilling

1. Opsamling på dialogmødet mellem Udvalget og skolebestyrelserne d. 21.11.2019

2. Byggeri Arden skole

3. Foreløbige punkter til næste udvalgsmøde d. 14. januar 2019

Beslutning



 

Lukkede dagsordenspunkter