Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2019 kl. 16:00 i Rud Thygesen Arkiv, Bies Gård, Adelgade, Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

54. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

20.04.00-G01-1-19

55. Kl. 16.00-16.45: Rundvisning i Kunstetagerne

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Mødet afholdes i Rud Thygesens arkiv, hvorfor det vil være en god anledning til at den kunstfaglige medarbejder vil give en rundvisning i den nye Bornholmske udstilling i Kunstetagerne.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At rundvisningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lørdag den 11. maj åbnede Kunstetagerne sommerens store udstilling. Traditionen tro, vises der kunsthåndværk sommeren over og i år sættes der fokus på kunsthåndværk fra Bornholm. I alt 12 keramikere, glas-, træ- og smykkekunstnere deltager på udstillingen, der præsenterer det bedste af det aktuelle kunsthåndværk fra Bornholm. 

Beslutning

Taget til efterretning. 

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.01.00-G20-2-18

56. Kl. 17.00: Opsamling på visionseminar for Udvalget for Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I foråret har Udvalget for Kultur og Fritid arbejdet med visioner for det samlede Kultur og Fritidsområde.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At opsamlingen drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lone Kalstrup deltager i punktet, og vil gennemgå det samlede materiale med henblik på, at udvalgets samlede visioner bliver klar til efterfølgende præsentation og implementering. 

Beslutning

Opsamlingen blev drøftet og kommentarer noteret ned. Der arbejdes videre med udkastet og det undersøges, hvornår det er muligt at få fremtræde på et Byrådsseminar for inddragelse af byrådskollegaerne.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

04.08.11-P21-1-18

57. Plejeplan af boldbaner

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Med baggrund i budget 2019 har fagenhederne for Teknik og Miljø og Kultur og Fritid arbejdet med opdateringer af plejeplanerne for kommunens boldbaner.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For at opnå den budgetterede råderumsskabelse på pleje af kommunens boldbaner er de nuværende plejeplaner blevet opdateret.

Plejeplanerne er opdaterede efter tidligere principbeslutning om, at så vidt muligt at fastholde nuværende plejeniveau på spillefladerne.

Alle fodboldklubber har i foråret 2019 været inviteret til dialogmøde om kommende plejeplaner.

Fagenheden vil på mødet orientere udvalget om status på de nye plejeplaner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F)

 

18.15.00-P22-2-17

58. Godkendelse af revideret Folkeoplysningspolitik

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Foreningsrådet nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe, der har gennemgået Folkeoplysningspolitikken og strategien. Ændringer i strategien blev godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid i marts 2019. Arbejdsgruppen har ikke ønsker til ændringer i politikken, kun opdateret layout.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Folkeoplysningspolitikken godkendes.

Inddragelse

Foreningsrådet er blevet spurgt, om de havde ønsker til ændringer i politikken. Der var ingen ønsker.

Sagsfremstilling

Den nuværende Folkeoplysningspolitik var for 2013-2017.

Foreningsrådet nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe, som har gennemgået politikken og strategien. Foreningsrådet havde ønsker til ændringer til strategien, som Udvalget for Kultur og Fritid behandlede og godkendte på deres møde 6. marts 2019.

Der er ingen foreslåede ændringer til politikken, udover at designet er opdateret efter Mariagerfjord Kommunes designmanual.

Den nye Folkeoplysningspolitik er vedlagt i bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F)

 

00.32.00-Ø00-4-19

59. Revidering af retningslinjer for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud mv.

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Retningslinjerne for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud og underskudsgarantier til selvejende institutioner, fonde, foreninger m.v. blev godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid i december 2016.

Heri er det besluttet, at regnskaberne for de foreninger, som modtager et kommunalt tilskud på mere end 100.000 kr., skal have registreret revisorpåtegning.

I 2017 besluttede det daværende udvalg desuden, at årsregnskaberne for de foreninger, som modtager tilskud under Kultur og Fritids fagområde, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At beløbsgrænsen for tilskud, der kræver revisionspåtegning af registreret revisor, hæves fra 100.000 kr. til 250.000 kr. fra regnskabsåret 2019.

Sagsfremstilling

Fagenheden bruger retningslinjerne for økonomisk tilsyn, når regnskaberne skal gennemgåes og godkendes. Fagenheden foreslår, at beløbsgrænsen for tilskud, der kræver revisionspåtegning af registreret revisor hæves.

Nogle foreninger har ytret utilfredshed med den økonomiske grænse for hvornår, der kræves registreret revisorpåtegning på regnskabet. Der kræves revisorpåtegning, når tilskuddet er over 100.000 kr.

Foreningernes argumenter er, at det er en stor andel af deres tilskud, som bruges til betaling af revision.

De foreninger, som er omfattet af retningslinjerne, er bl.a. forsamlingshuse, landsbyråd og selvejende kulturelle institutioner.

Foreninger, som modtager tilskud efter folkeoplysningsloven er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk tilsyn. Der er ingen krav om revidering af registreret revisor for de folkeoplysende foreninger. De største af foreningerne anvender registreret revision.

 Kravene for påtegning af regnskaberne er idag således:

Tilskud over 100.000 kr.Regnskabet er påtegnet af statsautoriseret eller registreret revisor (revisionspåtegning)
Tilskud mellem 25.000 kr. og 100.000 kr.Regnskabet er påtegnet af ansøgeren, revisor og tegningsberettigede
Tilskud under 25.000 kr.Generelt er der ikke krav om regnskab for tilskud under 25.000 kr., men den, der er bemyndiget til at bevilge tilskuddet, skal sikre, at der modtages en evaluering, færdigmeldingsskema / et regnskab / faktura fra tilskudsmodtager efter aktivitetens/projektets udløb, som skal være underskrevet af ansøger og tegningsberettigede.

 

Fagenheden anbefaler, at retningslinjerne ændres, så de foreninger, som modtager tilskud på over 250.000 kr. skal påtegnes af statsautoriseret eller registreret revisor. For de foreninger, som modtager tilskud mellem 25.000 kr. og 250.000 kr. skal regnskabet påtegnes af foreningens valgte revisor og tegningsberettigede jf. deres vedtægt. Ændringen kan træde i kraft med virkning for regnskaberne for 2019, som indsendes til Kultur og Fritid i starten af 2020.

En rundspørge hos en række andre kommuner har vist, at det er meget få kommuner, som har krav om revidering af registreret revisor, og der hvor der er krav, er beløbsgrænsen højere end i Mariagerfjord Kommun.

Fagenheden har undersøgt hvilke økonomiske grænser andre kommuner har for revisorpåtegning og hvorvidt de offentliggør regnskaberne:

KommuneTilskudsgrænse der kræver registreret revisorOffentliggørelse af regnskaberne
Læsø KommuneIngen krav om registrerede revisor.Regnskaberne offentliggøres ikke direkte på en hjemmeside, men indirekte som bilag på dagsorden til det politiske udvalg.
Jammerbugt Kommune250.000 kr.Offentliggøres ikke.
Randers KommuneIngen krav om registrerede revisor.Offentliggøres ikke. 
Viborg KommuneIngen krav om registrerede revisor.Offentliggøres ikke.
Brønderslev KommuneIngen krav om registrerede revisor.Regnskaberne offentliggøres ikke direkte på en hjemmeside, men indirekte som bilag på dagsorden til det politiske udvalg.
Hjørring KommuneIngen krav om registrerede revisor.Offentliggøres ikke.
Rebild KommuneIngen krav om registrerede revisor.Offentliggøres ikke.
Vesthimmerlands KommuneIngen krav om registrerede revisor.Offentliggøres ikke.

 

Som det ses, er Mariagerfjord Kommune alene med sit krav om offentliggørelse af regnskaberne, og størstedelen af de øvrige kommuner har heller ikke krav om registreret revision.

Regnskaberne bliver i dag offentliggjort på kommunens hjemmeside. Fra 2020 er det planen, at de kulturelle foreninger skal indsende regnskabet via en digital blanket i Conventus, hvor de efter fagenhedens godkendelse automatisk kan offentliggøres på fritidsportalen www.conventus.dk/mariagerfjord. Her offentliggøres regnskaberne for de folkeoplysende foreninger også i dag. Det vil være en tidsbesparelse i arbejdsprocessen med offentliggørelsen af regnskaberne.

Forvaltningen har modtaget bekymringer fra enkelte bestyrelser, der føler sig utrygge ved at foreningens regnskab er offentligt tilgængeligt, da det er nemt at finde frem til hvem der er kasserer i en forening.

Regnskaberne for de største af de kulturelle foreningers regnskaber forelægges Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse. 

Beslutning

Udvalget fastholder den nuværende grænse på 100.000 kr.

Regnskaberne skal fortsat være offentlige.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F)

 

20.15.00-P20-4-19

60. Teaterfestival 2020

Forventet sagsgang

KF, BF

Anledning

I maj 2020 vil Himmerlands Teater i tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune og De selvejende institutioners udviklingspulje lave en børneteaterfestival for alle børn i alderen 0-10 år.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Udvalget for Kultur og Fritid yder et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelse af Børneteaterfestivalen.

Sagsfremstilling

I løbet af to uger i maj 2020 vil alle børn op til ca. 10 år få mindst en professionel teateroplevelse i deres legestue, børnehave, skole eller det lokale kulturhus.

Himmerlands Teater vil være vært for nogle af aktiviteterne og ellers er det hensigten, at de mange forestillinger skal ud til børnene i deres lokalområde.

Idéen til teaterfestivalen er opstået i De selvejende institutioners udviklingspulje, der blev etableret, da man for år tilbage solgte nogle selvejende børnehaver til kommunen. Udviklingspuljen er med til at finansiere en stor del af festivalen.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Himmerlands Teater, De selvejende institutioners udviklingspulje, Børn og Familie samt Kultur og Fritid har haft nogle indledende møder, hvor mulighederne for en børneteaterfestival i 2020 er drøftet.

Der er stor opbakning til idéen og derfor ansøger arbejdsgruppen de to udvalg - Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid om 50.000 kr. hver til at realisere teaterfestivalen.

Refusionsordningen for børneteater sikrer, at der ydes krone for krone tilskud til professionelle børneteaterforestillinger.

Økonomi

Budgettet for festivalen er:

Indkøb af ca. 50 forestillinger/workshops 450.000 kr.

Indkøb af 8-10gadeteaterforestillinger  60.000 kr.

Workshop for pædagoger/lærere  35.000 kr.

Diverse (markedsføring, forplejning m.v.)  25.000 kr.

Ialt 570.000 kr.

Finansiering:

Statslig refusion (Børneteater)  255.000 kr.

Udvalget for Kultur og fritid 50.000 kr. der kan finansieres af de afsatte midler til Børnekultur.

Udvalget for Børn og Familie 50.000 kr.

Udviklingspuljen (Selvejende institutioner) 200.000 kr.

Øvrige kulturmidler  15.000 kr.

Ialt 570.000 kr.

I tillæg til ovenstående kan skoler/institutioner eventuelt tilkøbe workshops med videre ved nærmere aftale.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at 50.000 kr. finansieres af afsatte midler til børnekultur.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F) 

 

19.03.00-S55-1-19

61. Regnskab 2018 - Nordjyllands Historiske Museum

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum har fremsendt regnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 samt status pr. 31. december 2018 og revisionsprotokolat for 2018.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At regnskabet tages til efterretning.

2. At revisionsprotokolatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Historiske Museum har i 2018 modtaget 4.209.000 kr. i tilskud fra Mariagerfjord Kommune.

Det samlede driftsresultat for Nordjyllands Historiske Museum udgjorde i 2017 et overskud på 12.239 kr. og i 2018 et overskud på 44.656 kr.

Revisionens konklusion

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F) 

 

19.02.00-A08-1-19

62. Redegørelse vedr. Lokalhistoriske arkiver

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid har på sit visionsmøde i efteråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe med fokus på kommunens lokalhistoriske arkiver. Opgaven er at tage temperaturen på arkivernes aktuelle situation, herunder hvilke udfordringer, der kan identificeres og hvilke handlemuligheder det giver anledning til.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har 13 lokalhistoriske arkiver/foreninger. I alt er der ca. 2000 medlemmer af de tilknyttede foreninger. Arkiverne har typisk til huse i egne lokaler, ejet af kommunen eller en selvejende institution.

 • Als Lokalarkiv: Kommunal bygning i tilknytning til skolen
 • Øster Hurup Arkiv: Kommunal bygning sammen med Visit Mariagerfjord
 • Hvornum Arkiv: 1. sal i byens forsamlingshus - (kommunen betaler huslejetilskud)
 • Onsild Arkiv: Del af lokale i sognehuset ejet af kirken
 • Assens Arkiv: Kommunal bygning (tidl. bibliotek) - (kommunen betaler huslejetilskud)
 • Hadsund Arkiv: 1. sal i Museet (Nordjyllands Historiske Museum)
 • Arden Arkiv: 2. sal i kommunalt kulturhus - del af husets samlede økonomi
 • Visborg Arkiv: Lokale i Husflidsgården (selvejende) - (kommunen betaler huslejetilskud)
 • Glenstrup/Handest Arkiv: Kommunalt lokale i Ressourcecentret
 • Skelund Arkiv: Lokale i "Den bette skole" (selvejende forsamlingshus) - (kommunen betaler huslejetilskud)
 • Veddum Arkiv: 1. sal i privat børnehave (kommunen betaler huslejetilskud)
 • Mariager Arkiv: Sidebygning i Museumsgården - kommunal bygning
 • Hobro Arkiv: 1. sal i Fyrkat Møllegård - Nordjyllands Historiske Museum

 

14. marts 2019 afholdt arbejdsgruppen (Danny Juul Jensen (pol.), Jane Grøn (pol.) og Jens Lykke (adm.)) møde med repræsentanterne fra 12 af 13 arkiver. Hvert arkiv gjorde kort rede for sine fysiske rammer, aktiviteter, antal medlemmer, aktive frivillige og aktuelle udfordringer. Hertil blev de bedt om, at vurdere mulige samarbejdsflader.

Referat af denne gennemgang er bilag til dagsordenspunkt.

Sammenfattende blev følgende opmærksomhedspunkter fremhævet:

 • Mange af arkiverne er udfordret på rekruttering af frivillige
 • Arkiverne er flere steder udfordret af pladsproblemer
 • Adgangsforhold er en udfordring for ældre medborgere
 • Registrering af effekter håndteres meget forskelligt. Kun ca. halvdelen anvender systemet Arkibas
 • Bedre udnyttelse af arkivernes m2.
 • Potentialer for samarbejde/sammenlægning mellem specifikke arkiver
 • Stort ønske om tæt samarbejde/dialog med kommune/politikere

 

Fagenheden har på baggrund af mødet og efterfølgende dialog i arbejdsgruppen udarbejdet en SWOT-analyse:

 

Arbejdsgruppen anbefaler at Udvalget for Kultur og Fritid fremadrettet er i tæt dialog med området og deltager i et årligt dialogmøde med arkiver/samarbejdsudvalg.

Desuden sker der en løbende vurdering af mulige tilpasninger i forhold til lokaler og organisering.

Økonomi

Det samlede budget for arkiverne udgør ca. 100.000 kr. pr. år.

Beslutning

Der holdes øje med området og fagenheden vil tage individuelle sager op i takt med at de opstår, med henblik på at vurdere om der kan findes fælles løsninger fremadrettet.

Udvalget ønsker et årligt dialogmøde med repræsentanter for lokalarkiverne - i lighed med det afholdte i 2019.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F) 

 

20.00.00-Ø40-3-19

63. Projekt Fælles forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land.

Forventet sagsgang

KF

Anledning

True/Svenstrup indgår i et stort projekt om multifunktionel jordfordeling, som Mariagerfjord Kommune har igangsat ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk med støtte fra blandt andre Realdania og EU. Rådet for lokal forankring i True/Svenstrup ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud til realisere nogle rekreative ønsker fra lokalbefolkningen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstillinger til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen på det foreliggende grundlag ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Projektet Fælles Forandring - vejen til bedre brug af det åbne land, indeholder en række mindre projekter, der bliver prioriteret i løbet af juni i Rådet for lokal forankring, der arbejder med multifunktionel jordfordeling.

Rådet ønsker en positiv kommunal tilkendegivelse for lettere at kunne søge fondsmidler og dermed sætte gang i flere af delprojekterne.

I Landdistriktsrådets projektpulje (forår 2019) er der givet følgende bevillinger i de lokalområder, der tangerer ind i projektet Fælles Forandring (True/Svenstrup, Vester Tørslev, Handest/Glenstrup, Holmgaarde, Skjellerup):

 • Udstyr til aktivitetshus (Handest) 25.000 kr.
 • Overdækket spiseområde (True) 14.000 kr.
 • Mål til boldbane (Svenstrup) 10.250 kr.
 • Siddepladser på legeplads (Skjellerup)  9.900 kr.

 

I forsamlingshusenes projektpulje (forår 2019) er der givet afslag til følgende projekter:

 • Borde / Handest Aktivitetshus
 • Multimedier / True Forsamlingshus
 • Døre / Skjellerup Forsamlingshus

Beslutning

Udvalget ser positivt på det store projekt og bevilger 25.000 kr. til imødegåelse af kulturelle synergi projekter. Beløbet finansieres af de afsatte anlægsmidler til landdistriktsområdet.

Udvalget imødeser dokumentation og regnskab for afholdelse af bevillingen.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F)

 

20.00.00-Ø40-4-19

64. Ansøgning fra Visborggaard Slot

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ejerne af Visborggaard Slot søger om tilskud til et større arrangement i 2020 i anledning af 100-årsdagen for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Visborggaard Slot er overgået til privat eje og i 2020 forventes restaureringen af slottet at være gennemført. Det vil ejerne fejre med en kulturel og lærende renæssance-weekend, der afholdes d. 10. juli 2020, som er 100-årsdagen for Sønderjyllands genforening med Danmark, hvor Christian X red på Den Hvide Hest over den dansk-tyske grænse. Den Hvide Hest var udlånt af greveparret på Visborggaard Alice og Knud Danneskiold-Samsøe og ligger nu begravet ved Visborg.

Eventet har til formål at lære børn, unge og ældre om slottet og Danmark i renæssancen - herunder også læring om reformationen, madlavning, kunst, musik, historie og filosofi. Aktiviteterne skal promovere aktiv læring og vil hovedsagligt foregå i slottets renæssancepark.

Arrangementet skal være gratis for de besøgende, derfor søger ejerne om økonomisk støtte til telte, bænke, borde, stole, opstilling og nedtagning af kulisser og scener, løn til skuespillere, dansere og kokke, musik m.v.

Der søges om i alt 638.516 kr., inkl. moms.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop udbudt en pulje til markering af Genforeningsjubilæet i 2020 med ansøgningsfrist 26. august 2019, hvor der evt. kan søges til formålet.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F) 

 

00.01.00-G01-51-17

65. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Orientering om ansøgning fra Event Øster Hurup - Fredagskoncerter til budget 2020.
 • Invitation til Idrætsmødet i Aalborg - 29. august - 1. september 2019
 • Orientering om henvendelse fra Ambu komiteen

Beslutning

Udvalget blev orienteret om:

 • Ansøgning fra Event Øster Hurup - Fredagskoncerter til budget 2020.
 • Invitation til Idrætsmødet i Aalborg - 29. august - 1. september 2019
 • Henvendelse fra Ambu-komiteen
 • Status på processen omkring Destination Himmerland
 • DB konference 26.9.2019 i BLOX fra afvikling til udvikling.
 • Afslutningskonference SDU – Fremtidens idrætsanlæg 11.9.2019.

 

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F)

 

00.01.00-G01-50-17

66. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter