Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 7. marts 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

24. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.32.00-S00-2-18

25. Regnskab 2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Iflg. lov om Kommunernes styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2018 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2018 godkendes. 

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 20. marts 2019 og Byrådet 28. marts 2019.

Inden da skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Her er regnskabet 2018 for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

 Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt Arbejdsmarked og Uddannnelse524.448520.762515.232*) 5.530 

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Anlæg i alt Arbejdsmarked og Uddannelse02.348848*) 1.500

 

*) I møde den 20. februar 2019 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på -0,050 mio. kr. og anlægsoverførsler på 1,500 mio. kr. på politikområdet Arbejdsmarked og Uddannelse. Byrådet forventes at godkende drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 28. februar 2019.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger.

Beslutning

Udvalget for Arbejdmarked og Uddannelse indstiller regnskabet til godkendelse.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.20.00-P05-1-19

26. Kontanthjælpsanalyse

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har 7. januar 2019 drøftet statistik på kontanthjælpsområdet. Aftalen var her, at der udarbejdes en nærmere analyse af kontanthjælpsområdet til behandling i udvalget til mødet d. 7. marts 2019. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

 1. At kontanthjælpsanalysen tages til efterretning.
 2. At indsatsen justeres af fagenheden arbejdsmarked indenfor rammerne af budgettet tages til efterretning.
 3. At det drøftes om fokus på kontanthjælpsområdet fremadrettet bør øges, således at indsatsen kan intensiveres med henblik på at bringe antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere ned.
Dette kan f.eks. ske ved at flytte investeringen på 1. mio. kr. afsat i budget 2019 til sygedagpengeområdet til kontanthjælpsområdet. Dog således, at den forventede besparelse på sygedagpengeområdet for 2020 på kr. 2 mio. fastholdes.

Sagsfremstilling

Fagenheden Arbejdsmarked har udarbejdet en kontanthjælpsanalyse med henblik på afdækning af udviklingen på området. I analysen er der lavet udtræk der sammenligner situationen i oktober 2016 med situationen i oktober 2018, samt i december 2018.

Generelt peger analysen bl.a. på følgende forhold:

 • Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere omregnet til fuldtidsmodtagere har henover den samlede periode ligget stabilt med tendens til en svag stigning (fra 575 til 583 fuldtidspersoner).
 • Gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere har gennem hele perioden udgjort ca. 30 procent af den samlede gruppe.
 • I Beskæftigelsesministeriets benchmarkingsmodel fremgår det, at Mariagerfjord Kommune har 30 flere fuldtidspersoner på kontanthjælp, end man skulle forvente ud fra de rammevilkår der er vurderet for kommunen.
 • I hele perioden har det været karakteristik for kontanthjælpsmodtagerne, at ca. 85 procent af gruppen er personer med dansk oprindelse, mens ca. 15 procent er indvandrere eller efterkommere af anden etnisk oprindelse.
 • Aldersmæssigt er den største gruppe de 30 til 34 årige. Der er over perioden en tendens til et stigende antal af de ældste kontanthjælpsmodtagere, her særligt de 60-64 årige.
 • Kønsfordelingen peger på flest mænd (52 procent), men et stigende antal kvinder henover perioden.
 • Der er en meget stor andel af modtagerne der har en varighed på ydelsen udover 1 år, herunder en stor andel af langtidsledige også over 3 år.
 • En stor del af modtagerne har en historie  hvor de tidligere har modtaget anden offentlig forsørgelse.
 • 20 procent af gruppen (personer) blev i perioden 2017-18 afgangsført (kom ud af kontanthjælp). En del af disse overgik dog til andre offentlige ydelser.
 • Tilbagefaldsprocenten til kontanthjælp efter virksomhedspraktik eller løntilskud var på 69,3 procent i perioden oktober 2017 til oktober 2018.

 

Administrative bemærkninger:

Analysen peger på, at der med fordel bør kunne sættes strategisk ind overfor gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere gennem en indsats i form af en tættere og mere håndholdt opfølgning (flere kontaktsamtaler). Herunder en virksomhedsrettet indsats, hvor der arbejdes med flere reelle jobåbninger og en nedsættelse af tilbagefaldsprocenten til kontanthjælp efter endt virksomhedspraktik og lignende bl.a. gennem "After Care" indsats, der har som formål at fastholde i job og dermed undgå tilbagefald til kontanthjælp.

En særlig målgruppe er de 60-64 årige, som er en gruppe, der i antal er steget. Denne tendens ønskes ændret også i lyset af, at pensionsalderen er stigende, og at der dermed er risiko for, at gruppen bliver længere på kontanthjælp, hvis det ikke lykkes at få dem tilbage til arbejdsmarkedet.

I forhold til de aktivitetsparate og herunder de langvarige sager, er der allerede igangsat dels ”Flere skal med”, samt ”CTI projekt” som begge dele sigter mod at gøre flere aktivietetsparate jobparate.

Hidtil har det været prioriteret i den samlede beskæftigelsesindsast, at andre målgrupper f.eks. dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjobs har haft det højeste fokus, og det er også på disse områder de bedste resultater er skabt.

Dette skyldes bl.a. at kontanthjælpen er en relativ billigere ydelse, end de fleste andre forsørgelsesydelser. Men også hensynet til hvor mange forskellige målgrupper, der kan konkurrere om de samme jobs spiller ind i prioriteringen. Såfremt indsatsen skal øges afgørende netop på kontanthjælpsområdet, uden at det går ud over indsatsen overfor de andre målgrupper, vil det kræve, at der tilføres området flere midler.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Kontanthjælpsområdet drøftedes. Udvalget støtter, med udgangspunkt i analysen, at fagenheden indefor budgettet øger fokus på de jobparate. Herunder særligt indsats der støtter delvist selvforsørgende i at komme helt ud af forsørgelse, indsats der minimerer tilbagefald fra f.eks. virksomhedspraktik til kontanthjælp. Fagenheden tilrettelægger indsatsen og orienterer udvalget herom.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

17.27.21-A00-1-17

27. Status på projekt Styrket samspil med succes

Forventet sagsgang

AU/BF

Anledning

Mariagerfjord Kommune ansøgte i 2017 Nordea-fonden om midler til Styrket samspil med succes. Projektets primære formål er at øge antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.  

Projektet startede op i maj 2018 og løber til sommeren 2021. Som en del af projektet skal der årligt udarbejdes en statusrapport til Nordea-fonden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At status for projekt Styrket samspil med succes tages til orientering.  

Sagsfremstilling

Projekt Styrket samspil med succes har siden opstart i maj 2018 fået etableret et stærkt virksomhedsnetværk med ca. 125-150 virksomheder, hvoraf 70 har givet tilsagn om indledningsvis at åbne deres virksomhed op for besøg fra kommunens folkeskoleelever.  Virksomhederne er meget positivt indstillet over for projektet. Det tætte samarbejde med virksomhederne har ydermere skærpet virksomhedernes interesse for at indgå i andre samarbejder med kommunen. Det har dog vist sig at være udfordrende at få skabt samarbejde omkring besøg hos de mindre håndværksvirksomheder. Dette vurderes dog primært, at skyldes de positive konjunkturer, som betyder, at der generelt er travlt i håndværksvirksomhederne, og de mindre håndværksvirksomheder har derfor ikke tiden og overskuddet til at indgå i et samarbejde omkring virksomhedsbesøg.

Generelt er der oplevet en bred offentlig interesse for projekt Styrket samspil med succes – både lokale og nationalt. (se bilag 1)

Faget Uddannelse og job er et såkaldt timeløst fag på linje med færdsels- og seksualundervisning. Som følge af projektet gøres det nu til et selvstændigt fag med ca. 25 undervisningstimer for eleverne i 0.-10. klasse pr. år. Der er til undervisningen udarbejdet et standard undervisningsmateriale i form af fysiske hæfter og plakater. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af en ekstern konsulent fra Dafolo og er tidligere afprøvet i Horsens kommune. Erfaringerne fra efteråret har vist, at der er behov for, at den enkelte lærer i højere grad kan tilpasse undervisningsmaterialet til den enkelte klasse. Derfor er alt materiale blevet gjort tilgængeligt digitalt, så den enkelte lærer har mulighed for at sammensætte undervisningsmaterialet i forhold til de enkelte undervisningsforløb. Samtidig gøres de individuelle undervisningsforløb tilgængelige for andre lærere, der således kan lade sig inspirere i forhold til tilrettelæggelsen af egne undervisningsforløb. Herudover er der fra projektorganiseringen udarbejdet yderligere materiale, der ligeledes er gjort tilgængelig digitalt for lærerne.

Opfyldelse af målsætning

De lokale ungdomsuddannelser er under pres. Flere unge vælger at starte deres erhvervsuddannelse i enten Aalborg eller Randers. I vores lokale samarbejde Partnerskab for unge og uddannelse, der blandt andet omfatter repræsentanter for ungdomsuddannelserne, fagenheden Arbejdsmarked, fagenheden Kultur og Fritid, de uddannelsesforberedende institutioner samt skoler, drøftes det løbende hvilke tiltag, der kan gøres for at øge andelen af unge under 25 år, der gennemfører mindst én ungdomsuddannelse og samtidig mindske andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

Projekt Styrket samspil har et tæt samarbejde med partnerskabet, og bakker op omkring de lokale tiltag, disse uddannelsesinstitutioner igangsætter.

I projekt Styrket samspil med succes er der fastsat 3 overordnede kvantitative mål:

 • Andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse er i 2018-2021 minimum 96 % p.a.
 • Andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse skal i 2020 være 25 %
 • Andelen af unge, der på begynder en erhvervsuddannelse skal i 2025 være 30 %

 

Af nedenstående opgørelse fra Undervisningsministeriet fremgår det at andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse i Mariagerfjord Kommune i 2018 er 94,5 %, hvilket er 0,6 % mere end landsgennemsnittet, men stadig 1,5 % under målene for projektet. I forhold til erhvervsuddannelserne er andelen steget fra 23,9 % til 26,8 % i 2018. Altså 1,8 % over målsætningen for 2020.

                                                                                                                                                

 Landstal Mariagerfjord Vesthimmerland Rebild
 201620172018 201620172018 201620172018 201620172018
Gym.74,374,073,1 73,169,767,7 66,864,262,1 69,378,075,1
EUD18,418,519,4 19,723,926,8 25,225,531,9 25,919,622,0
Øvrigt*6,16,36,1 5,96,05,3 7,39,35,0 4,92,42,4
STU1,21,21,4 1,3-- 0,71,00,9 ---
                
I alt (÷øvrigt)93,993,793,9 94,193,694,5 92,790,794,9 95,297,697,1

Kilde: UVM. Uddannelsesstatistik. Øvrigt* dækker over arbejde, produktionsskole, ophold i udlandet…..

Løbende evaluering og tilpasning af indsatsen

Projektets interne og eksterne konsulenter er aktuelt i gang med at forberede en kvalitativ evaluering omhandlende projekttilfredsheden blandt udvalgte interessenter i projektet, elevernes læringsudbytte samt uhensigtsmæssigheder og forslag til kvalificering af projektindhold og organisering. Den kvalitative evaluering gennemføres som fokusgruppeinterview og forventes færdiggjort juni 2019.

Planlagte indsatser i 2019

Der er allerede nu planlagt en del aktiviteter i 2019.

I foråret er der planlagt en innovationsdag for udskolingen på Hadsund skole. Dagen er bl.a. tænkt som en forløber til en større innovationsdag, der er planlagt for alle kommunens 6. klasser i foråret 2020.

Som en del af projektet afholdes der et årligt fyraftensmøde. Det er i år planlagt til den 11. april. Her vil borgmester, direktører, virksomheder, erhvervsråd, skoler, politiske udvalg osv. deltage i en forhåbentlig spændende og udbytterig aften.

I foråret er der også planlagt to møder for skolernes Uddannelse & Job koordinatorer. Her vil omdrejningspunktet blandt andet være udveksling af erfaringer med temauger og undervisningsforløb. Herudover skal det drøftes, hvordan UU vejlederne i større omfang kan inddrages heri. Planlægningen af aktiviteter i næste skoleår påbegyndes ligeledes i foråret.

Mariagerfjord Kommune har de senere år afholdt en uddannelses- og erhvervsmesse hvert andet år. Den afholdes i november 2019 med deltagelse af kommunens 8., 9. og 10. klasser. Denne messe er i øjeblikket ved at blive revitaliseret. Messen er samstemt med de indsatser og mål, der fra kommunens side er igangsat – herunder projekt Samspil med succes samt andre initiativer, der peger mod de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder det stigende udbud af EUX uddannelser.

Arbejdet med Styrket samspil med succes har medført en række yderligere tiltag og aktiviteter, som aktuelt er under udarbejdelse. Det omfatter blandt andet afholdelse af en vidensdelingsdag den 28. marts på Gasmuseet i Hobro for erhvervsplaymakere – eller folk med lignende stillinger – fra andre jyske kommuner. Der arbejdes ligeledes på en temadag i efteråret, hvor overbygningslærerne kan blive klædt bedre på ift. erhvervsuddannelserne og EUX.

Dagsordenspunktet behandles sideløbende i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Familie.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.10-G01-4-14

28. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Intet.
Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

Lukkede dagsordenspunkter