Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. december 2019 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 8
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

123. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

 

20.01.02-A08-1-19

124. Kl. 16.00: Dialogmøde 2019 - Himmerlands Teater

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Iht. den 4-årige driftsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Himmerlands Teater, skal der afholdes et årligt dialogmøde mellem parterne.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At dialogen med teatrets bestyrelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Himmerlands Teatrer drives som en selvejende institution i henhold til Egnsteaterlovgivningen. Der er indgået en 4-årig kontrakt med Mariagerfjord Kommune som hovedtilskudsyder. Teatret modtager herfra et årligt driftstilskud på ca. 1.9 mio. kr. Kommunen får dækket ca. 36% af dette tilskud i form af refusion fra staten. Desuden får teatret et særligt driftstilskud fra Kulturstyrelsen (tid. amtsligt tilskud). Teatret laver et antal årlige egenproduktioner samt en række gæsteforestillinger. Himmerlands Teater er i 2018-2019 blevet evalueret af en ekstern evaluator, der peger på følgende forhold: 

  
  
  
Driftsaftalen mellem Mariagerfjord Kommune og Himmerlands Teater udløber ved udgangen af 2020. Forhandlinger om et nyt aftalegrundlag pågår pt. og skal være afsluttet inden 1. april 2020. Teatrets ledelse/bestyrelse ønsker i dialogmødet en drøftelse med afsæt i evalueringsrapportens SWOT-analyse (ovenfor).

Desuden ønskes fokus på følgende spørgsmål:

 • Hvilken betydning har teatret - i politikernes optik - for kulturlivet i kommunen?
 • Hvordan er teatrets rolle i lyset af drøftelserne om et muligt nyt kulturhus i Hobro?
 • Har politikerne særlige forventninger til teatret i relation til indholdet af en ny driftsaftale?

 

Teatret vil desuden orientere om årets aktiviteter og fremadrettede planer.

Repræsentanter fra ledelsen og bestyrelsen deltager i dialogmødet.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

20.01.00-K07-2-19

125. Himmerlands Teater - Årsrapport 2018-2019

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Den selvejende institution Himmerlands Teater har fremsendt årsrapport for 2018-2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At årsrapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Himmerlands Teater udviser et positivt driftsresulat for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på 90.000 kr.

Teatret har pt. en egenkapital på ca. 1.3 mio. kr.

Omsætningstal: En verserende sag om beskatning af overskuddet grundet aktiviteter udenfor teatrets kerneydelser er på nuværende tidspunkt uafklaret. 

Økonomi

Teatret modtager et årligt driftstilskud fra Mariagerfjord Kommune på ca. 1.9 mio. kr. Tilskuddet reguleres i henhold til den 4-årige driftsaftale (2017- 2020). Kommunen modtager egnsteaterrefusion fra Kulturstyrelsen på som på nuværende tidspunkt er 36,7% af tilskuddet.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.15.15-Ø40-2-19

126. Lokaletilskudssats 2020

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ifølge tilskudsordningen for aktivitetsforeninger skal foreningerne indsende deres forventede lokaleudgiftsbudget for det kommende år til Kultur og Fritid senest 1. november året før, så tilskudsprocenten kan fastsættes til kommende år.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At udvalget godkender ét af følgende scenarier:

Scenarie 1:

1. At tilskudsprocenten nedsættes til 68% og lokaletilskud til medlemmer over 25 år fastholdes som for nuværende. Kan kun godkendes, hvis udvalget godkender punkt 2 og punkt 3.

2. At finansiering af underskud i 2020 vil kunne dækkes gennem overførsler fra 2019.

3. At yderligere tilførsel af midler til lokaletilskud tages med i budgetforhandlinger for budget 2021.

Scenarie 2:

1. At tilskudsprocent nedsættes til 65% og lokaletilskud til medlemmer over 25 år fastholdes som for nuværende. Kan kun godkendes, hvis udvalget godkender punkt 2.

2. At yderligere tilførsel af midler til lokaletilskud tages med i budgetforhandlinger for budget 2021.

Scenarie 3:

1. At tilskudsprocenten nedsættes til 65% og at lokaletilskud til medlemmer over 25 år nedsættes (25-års-reglen genindføres).

Sagsfremstilling

Efter gennemgang og afregninger af foreningernes årsopgørelser for 2018 er der et underskud på lokaletilskudsbudgettet for aktivitetsforeninger i 2019 på ca. 200.000 kr., der overføres til 2020.

Budgettet for 2020 er på 7.239.000 kr., minus det formodede underskud på ca. 200.000 kr. overført fra 2019, svarende til ca. 8,3 mio.kr. lokaletilskud til udbetaling til foreningerne.

Alle foreninger har indsendt budget for 2020. Der er ansøgt om lokaletilskud for ca. 13,2 mio.kr. svarende til ca. 9,4 mio.kr. tilskud til udbetaling ved en tilskudsprocent på de nuværende 71%. Det vil sige, der vil være et forventet underskud på ca. 1,3 mio.kr. på budgettet i slutningen af året 2020.

Scenarie 1:

Hvis tilskudsprocenten nedsættes til 68% i 2020, vil det svare til ca. 9 mio.kr. tilskud til udbetaling. Det vil sige, der vil være et underskud på ca. 900.000 kr. på budgettet i slutningen af året 2020. Finansiering af underskuddet vil kunne ske gennem overførsler fra 2019-2020.

Scenarie 2:

Hvis tilskudsprocenten nedsættes til 65% i 2020, vil det svare til ca. 8,6 mio.kr. tilskud til udbetaling. Det vil sige, der vil være et underskud på ca. 500.000 kr. på budgettet i slutningen af året 2020.

Scenarie 3:

Hvis 25-års-reglen genindføres kan tilskudsprocenten jf. Folkeoplysningsloven nedsættes til 0% til medlemmer over 25 år og 65% til medlemmer under 25 år. Dette vil give et mindre lokaletilskud på ca. 3 mio.kr.

Hvis der fastholdes en tilskudsprocent på 71% til medlemmer under 25 år og 0% til medlemmer over 25 år, vil dette give et mindre lokaletilskud på ca. 2,5 mio.kr.

Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at yde minimum 65% i lokaletilskud til børn og unge under 25 år.

Udvikling de seneste år

Lokaletilskudsbudgettet er i de seneste år blevet reduceret.

I 2019 blev budgettet for lokaletilskud reduceret med 375.000 kr. + 1%. I alt 455.000 kr.

I 2018 blev budgettet for lokaletilskud reduceret med 1,4%. I alt 110.000 kr., samtidig med at der i budgetaftalen for 2017 blev besluttet, at reducere budgettet på lokaletilskud med 77.000 kr. i overslagsårene 2018-2020.

Alt i alt er budgettet beskåret med 642.000 kr. over to år svarende til ca. 8-10%.

Samtidig er de årlige løn- og prisfremskrivninger ikke så store, som først budgetteret med. Det betyder i 2019, at budgettet er reduceret yderligere med 46.000 kr.

Det er således bl.a. den store besparelse på budget 2018 og 2019, som først rammer nu, da der de seneste år har været en større overførsel af midler fra tidligere år. Denne buffer er nu brugt, hvilket betyder, der ikke længere overføres midler fra tidligere år. Overførslen af midler fra 2018 til 2019 var på 590.000 kr.

  2018201920202020
Tilskudsberettigede udgifter12.391.44112.678.11813.205.75513.205.755
Tilskudsprocent73%71%68%65%
Oprindeligt budget7.475.0007.130.0007.239.0007.239.000
Overførsler743.000590.000-200.000-0-200.000-0
Korrigeret budget udbetalt9.348.0008.763.0008.321.0008.321.000
Udbetalt ved procentsats9.045.7529.001.4638.990.9588.583.741

Oversigt over udvikling i lokaletilskud 2018-2020

Udover reduktioner er der også tale om aktivitetsstigninger, og dermed flere tilskudsberettigede udgifter, hvilket er en positiv udfordring. I princippet har disse ekstra udgifter været afholdt af den opsparede buffer de seneste år, så procentsatsen har været holdt på 73% og 71%.

25-års-reglen

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på sit møde 5. maj 2015, at støtte op om, at det bliver administrativt mere enkelt for foreningerne. Derfor blev 25-års-reglen afskaffet på lokaletilskudsområdet fra 2017, så lokaletilskuddet ikke differentieres i forhold til andel af medlemmer over og under 25 år.

Dette fremhæves af foreningerne, som noget af det, der gør det nemmere at være forening samt gør beregningen af lokaletilskud mere forståelig og overskuelig.

Mulig genindførelse af 25-års-reglen vil gå imod alle sundhedspolitiske strategier i kommunen, hvor tallene generelt viser en stigning i livstilssygdomme mv. hos voksne og ældre. Et lokaletilskud, som ikke skeler til aldersfordelingen i medlemmer, opfordrer foreningerne til at lave aktiviteter for både børn og voksne, og er med til at holde kontingentpriserne nede.Kilde: Potentialepakker, Mariagerfjord Kommune

Regler for lokaletilskud

Lokaletilskud kan gives til følgende driftsudgifter i henhold til centralt fastsatte satser:

Egne lokaler - herunder haller og lejrpladser:

 • Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale - herunder haller og lejrpladser.
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

 

Lejede lokaler, herunder haller og lejrpladser:

 • Det aftalte lejebeløb.

 

Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Ved almindelig vedligehold forståes:

 • Vedligeholdelse af lokaler (gulv, loft, vægge samt evt. til nagelfast inventar/installationer) for at opretteholde eksisterende. Ikke forbedringer.


Udskiftning af fast inventar, hvor en udskiftning kan dokumenteres billigere end reparationen.

Beslutning

Udvalget besluttede, at vælge modellen som beskrevet under scenarie 1.

 

19.03.00-A08-2-19

127. Formøde om mødet mellem Nordjyllands Historiske bestyrelse og Udvalget for Kultur og Fritid den 10.12.2019.

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med at der den 10. december 2019 er planlagt et dialogmøde mellem Nordjyllands Historiske Museums (NHM) forretningsudvalg og Udvalget for Kultur og Fritid, sættes der et formøde på udvalgets dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At planlægning for afvikling af dialogmødet drøftes. 

Sagsfremstilling

Der er planlagt et dialogmøde med NHM forretningsudvalg den 10. december, hvor planen er, at der laves en fælles fremlæggelse af forløbet ind til nu.

For at forberede udvalget til mødet, vil vi gennemgå selve dagsordenen for afvikling af dialogmødet samt tage en drøftelse omkring de økonomiske vilkår og rammer for samarbejdet med NHN, samt budgetforudsætningerne fra fusionen og frem til d.d. således at udvalget får mulighed for at drøfte forskellige scenarier internt, inden dialogmødet med NHM.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

81.44.00-G01-2-19

128. Drøftelse af Udvalget for Kultur og Fritids deltagelse i konferencer og studietur i 2020

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Drøftelse af Udvalget for Kultur og Fritids deltagelse i konferencer og studietur i 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid;

1. At udvalgets deltagelse i konferencer og studietur i 2020 drøftes.

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af mulighed for studietur for Udvalget for Kultur og Fritid i 2020, herunder en drøftelse af mulige temaer for studieturen. Derudover ønskes en drøftelse af Udvalgets deltagelse i konferencer i 2020.

Økonomi

Udvalget får stillet et årligt beløb på 35.000 kr. til rådighed til deltagelse i konferencer, kurser, afholdelse af studieture m.v.

Det aktuelle forbrug i 2019 er på 33.423 kr. Beløbet er brugt til Kulturmødet på Mors, overnatning og forplejning, KL konference, overnatning og forplejning samt togbilletter og endelig oplæg, Trends og tendenser på idrætsområdet.

Udvalget har ligeledes et forbrug til rådighed i 2020 på 35.000 kr.

Beslutning

Flere ønsker vedr. emner for studieture og konferencedeltagelser blev drøftet: events i lyset af genforening, idrætsfolkemøde, (mental)sundhedsindsatser, gode eksempler på samarbejde mellem kultur og skoler, street-aktiviteter, turismefremme-inspiration, landdistrikts-pioneer-kommuner, besøg hos KL-kulturpolitikere og folketingsbesøg.

Mulighed for delvis egenbetaling blev også drøftet.  

Faghenheden udarbejder forslag til muligt program og budget - foreløbigt med fokus på en tur til Sjælland/Nordsjælland - alternativt måske i grænselandet mod syd. Muligt tidspunkt: april 2020.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.05.07-G01-2-19

129. Diverse priser i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid har bedt om et overblik over hvilke forskellige priser, der uddeles i kommunalt regi.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget beslutter, om uddelingen af forskellige priser skal revurderes fra 2020. 

Inddragelse

Øvrige fagområder har bidraget.

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om et overblik over hvilke forskellige priser, der uddeles i kommunalt regi.

Fagenheden har sendt en forespørgsel rundt, og bedt de øvrige fagenheder om at vende tilbage med hvilke priser de har, estimere den tid, der bruges på det samt hvad de tænker om at samle prisuddelingerne i et fælles arrangement.

Nedenstående tabel viser de indkomne svar.

PrisKr. TidFeedback til fælles prisuddelling
Handicappris5.250 (5.000 kr. kontant, 1 ramme og 1 buket blomster)Det er svært at vurdere det eksakte antal timer, men der er løbende brugt tid på prisen i perioden juni til august måned. Især i august måned har der været brugt ekstra tid på klargøring af brevinvitationer, udarbejdelse af diverse materiale og diplom, bestilling af blomster, reklamering for prisen m.m. Desuden er der brugt tid på dagsordenspunkter og fremmøde til Handicaprådsmøder.

Der er en proces i gang med at revurdere processen for Handicapprisen og frivilligprisen og finde frem til en standardisering heraf. Foruden Velfærdssekretariatets ressourcer, er der også brugt en del tid hos kommunikationsafdelingen, der har hjulpet med reklamering for priserne, pressedækning m.m.

 
Det er uhensigtsmæssigt med et samlet arrangement. Der er meget tradition omkring priserne og de bliver uddelt i forbindelse med allerede eksisterende arrangementer (AMBU-festen og Frivillig Fredag), som afholdes uanset prisens uddeling.

 
Frivillighedspris på ældreområdet3.500 (lokal kunst til vinder, 1 ramme og 1 buket blomster til hver nomineret)
Integrationspris5.000 (gave til vinder og blomster til nominerede)10 timer 
Idrætspris75.000Ca. 40 timer  
Kulturpris10.000Prisen er på 10.000 kr. og så bliver der brugt ca.1000 kr. på forplejning.

Estimeret tidsforbrug:3 timers forberedelse og så den tid selve overrækkelsen tager, max 2 timer.
 
Årets ildsjæl (pt. sat i bero)   
Natur- og miljøpris5.000Der er en miljøpriskomite bestående af medlemmer fra Udvalget for Teknik og Miljø og Grønt Råd, der mødes en gang og så selve uddelingen samt forarbejde med at gennemgå indstillinger, opdatere hjemmesiden og PR.Der kunne være fordel ved at koordinere uddelinger, men omvendt vil hver pris og prismodtager få mindre omtale og fokus. 

 

 

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en samlet kultur- og idrætsaward-uddeling - evt. også med en pris i forhold til landdistriktsområdet. Der drøftes videre med særligt Idrætsrådet. Punktet behandles igen i januar 2020. 

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

20.03.00-G00-1-19

130. Spil Dansk - evaluering og samarbejde fremadrettet

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I uge 44 blev Spil Dansk ugen fejret i Mariagerfjord Kommune. Arbejdsgruppen har nu evalueret ugen og foreslår, at der også i 2020 sker en markering af Spil Dansk med inddragelse af lokale aktører.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At evalueringen tages til efterretning.

2. At der bevilges 40.000 kr. af de frie kulturelle midler til gennemførelse af Spil Dansk i 2020.

Sagsfremstilling

Uge 44 var Spil Dansk uge med musik og sang i hele Mariagerfjord Kommune. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra en musikforening, skoleområdet, bibliotek, kulturskole samt Kultur og Fritid lavede sammen med lokale foreninger et bredt program for ugen. Arbejdsgruppen fik midler fra Udvalget for Kultur og Fritid til, enten at lave en pulje til lokale aktører eller til at købe en færdig pakke fra sekretariatet i Spil Dansk.

Arbejdsgruppen valgte, at satse på større inddragelse og samarbejde med lokale foreninger, bl.a. ved at give tilskud til en række initiativer fra lokale foreninger.

Evalueringen fra ugen viser, at et mindre økonomisk tilskud gør det muligt og interessant for foreningerne, at lave et ekstraordinært arrangement med fokus på danskproduceret musik i netop den uge, hvor der i hele landet er fokus på danskproduceret musik. Spil Dansk ugen er også en god ramme for at skabe nye samarbejder på tværs f.eks. i et lokalområde, som i Arden eller Als eller internt på en skole eller børnehaver imellem ved at eleverne og børnene synger sammen og sammen med andre, f.eks. bedsteforældre, på et plejehjem eller på et torv. Det skaber fællesskaber rundt om i kommunen og for kommunen.

Erfaringer fra ugen viser også at Spil Dansk er ved at vinde frem lokalt og at flere aktører synes, det er en god og relevant ramme at arbejde i.

Arbejdsgruppen vil derfor gerne i 2020 markere Spil Dansk på lignende måde og ønsker igen at udbyde en pulje til lokale foreninger. Retningslinjerne for puljen har i år været at arrangementet skulle finde sted i uge 44 og at musikken var danskproduceret i lighed med retningslinjerne fra sekretariatet i Spil Dansk.

De deltagende foreninger og aktører har i 2019 været:

 • Hadsund Skoleorkester - koncert på Hadsund Skole
 • Rytmus - syng sammen i Den Gamle Biograf
 • Hadsund Koret - koncert og fællessang i Hadsund Kirke
 • Als-Øster Hurup Kirkekor feat. Als Mandekor - koncert i Als Hallen
 • Arden Kulturhusforening

  • Peter Sommer og Palle Hjort
  • Margrethe Grarup
  • Morgensang rundt i byen
  • Workshops i børnehaven i samarbejde med Børns Møde Med Kunsten (BMMK)
  • Fællessang i kirken og i kulturhuset
  • Skoleklasser sang for til fællessang i hallen, plejehjem m.v.

 • Ishuset LIVE - koncert med nordjyske SIRO
 • Lungekoret på turné på Hadsund Rådhus, Korsgade, Spar Nord Hobro og Beierholm
 • Mariagerfjord Korskoles drengekor og juniorkor - koncert på Hobro Bibliotek
 • Klassisk dag på Kulturskolen
 • Morgensang på Mariagerfjord Bibliotekerne i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager
 • Familierytmik på bibliotekerne i Arden, Hadsund og Hobro
 • Jernbanegades Børnehus - koncert og fællessang på torvet i Hobro sammen med andre børnehaver og borgere
 • Frikvarteret - koncert i Hadsund

 

Derudover har flere skoler haft fokus på bl.a. fællessang i løbet af hele ugen og sangarrangementer på tværs af generationer.

Alle arrangementer har været velbesøgte og vellykkede. Flere aktører, og andre nye, har allerede meddelt, at de er interesserede i at være med i 2020.

At arbejde med Spil Dansk på denne måde, altså ved at inddrage lokale foreninger og aktører samt med muligheden for at søge en lokal pulje, er et godt eksempel på, at et mindre tilskud genererer andre midler, fx ekstern financering, entreindtægter, medfinansierng og støtte fra BMMK. I 2017 og 2018 så arbejdsgruppen ikke, at midlerne brugt på en færdig pakke fra Spil Dansk sekretariatet genererede flere midler.

Af de bevilligede 50.000 kr. er der brugt ca. 40.000 kr. 

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

20.15.00-P20-6-19

131. Kulturkaravane 2020

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I 2020 kommer der igen en Kulturkaravane til Mariagerfjord Kommune, som del af den nordjyske kulturaftale. Karavanen skal, ligesom i 2019, foregå i én by i hver af de nordjyske kommuner. Karavanen kommer til at foregå som en byvandring med nogle spændende nedslagspunkter undervejs med teater og lys. Samarbejdsparterne i 2020 er Utzon Center og Det Hem'lige Teater og en mulig tredje part, der endnu er uafklaret.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget drøfter hvilken by Kulturkaravanen 2020 skal foregå i.

Sagsfremstilling

Kulturkaravanen 2020 sætter sammen med Utzon Center og Det Hem'lige Teater spot på den lokale arkitektur, byens identitet, rum og de historier byen kan fortælle os.

Forudsætningen for at arbejde med byens identitet er at få involveret de mennesker, der udgør lokalmiljøet. Karavanen vil gerne berøre hele byen med besøget og vil involvere den lokale skole, herunder både elever og lærere samt lokale foreninger, som fx lokalhistoriske foreninger.

Hver by skal udpege en skole, der vil deltage i projektet. Arkitekter fra Utzon Center vil afholde workshops for to skoleklasser, hvor de arbejder med Micro:bit og diodelys i en skalamodel af det byrum, de i fællesskab har valgt samt klæde en mindre gruppe af skolens lærere på, til at afholde forløbet for de øvrige klasser på 4.-7. årgang.

Det Hem'lige Teater vil, sammen med lokale foreninger, fx en lokalhistorisk forening, samle materiale til de historier, der skal danne ramme om byvandringen.

Byvandringen tænkes at vare en times tid, hvor publikum bliver guidet af Det Hem'lige Teaters skuespillere rundt til forskellige nedslagspunkter i byen, der indeholder både elevernes lyssætning, udført i stor skala, og fortællinger og performances opført af Det Hem'lige Teater og lokale.  

Tidsplan for Kulturkaravanen:

 • 31. januar 2020 - hver kommune melder deres valg af by.
 • Februar 2020 - fælles opstartsmøde med skoleledere, kulturkonsulenter og andre relevante deltagere fra alle kommune.
 • Februar-juni 2020 - Utzon Center og Det Hem'lige Teater laver research, udarbejder af undervisningsmateriale, kontakter lokale foreninger og afholder fælles møde med lærere.
 • August-september 2020 - workshop med Utzon Center.
 • Oktober-november 2020 - Karavanen kommer rundt i alle 11 nordjyske kommuner.

Beslutning

Udvalget besluttede, at Mariager i 2020 skal inviteres til at være centrum for Kulturkaravanen..

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) 

 

04.04.00-P20-8-17

132. Frigivelse af anlægsmidler Alt På Hjul

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Alt På Hjul Projektet, v/ Rosendal Idrætsforum søger om frigivelse af dele af de afsatte anlægsmidler til projektet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 72.500 kr. af anlægsmidlerne til Alt På Hjul.

Sagsfremstilling

Alt På Hjul projektet har gennem lang tid, i samarbejde med blandt et arkitektfirma og Lokale og Anlægsfondenzrsghgzsgzs, arbejdet på at færdiggøre det endelige projekt, i forhold til tegninger, brugerinddragelse, beregninger mv. Den færdige projektmappe danner nu grundlag for ansøgning hos landsdækkende fonde.

Projektmappen er nu færdiggjort og projektet er kommet et stort skridt videre i forhold til mulig realisering.

Udgifterne til forprojekt, projektmappe mv. er indtil nu afholdt af Rosendal Idrætsforum, Rosendal Kraftcenter, Hobro Cykleklub og Rosendal Motion. Projektet har tidligere modtaget 150.000 kr. til forprojekt fra Mariagerfjord Kommune.

De samlede udgifter til udarbejdelsen af projektet har indtil videre været på ca. 500.000 kr., inklusiv en sidste rate til arkitektfirmaet, som forfalder til betaling i december 2019, på 72.500 kr.

Rosendal Idrætsforum søger om frigivelse af anlægsmidler på sidste rate til arkitekter på i alt 72.500 kr.

Der er i budget 2019 afsat i alt 3.500.000 kr. til Alt På Hjul projektet. Betingelsen for midlerne er, at projektet finder egenfinansiering, og at kommunens andel af de samlede udgifter maksimalt udgør 26 %.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat i alt 3.500.000 kr. til Alt På Hjul projektet.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at fagenheden skal supplere sagsfremstillingen med en kort redegørelse for sammensætningen af de hidtil afholdte udgifter og kommunens finansiering heraf.

 

00.01.00-G01-51-17

133. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var orientering om:

 • de afholdte kontrolbesøg hos arrangørforeninger.
 • spørgsmål til fagenheden vedr. udfordringer omkring priser for leje af kunst-græs-baner - som besvares pr mail.
 • overvejelser omkring fremmøde/mødetidspunkt

 

Taget til orientering.

Fravværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.01.00-G01-50-17

134. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter