Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 30. april 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

40. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt. 

 

19.03.00-P24-1-19

41. Kl. 15.00-16.00: Gennemgang af kvalitetets rapport for Nordjyllands Historiske Museum

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skulle ses på en fremtidig museumsstruktur i Mariagerfjord Kommune. Samtidig har Slots- og Kulturstyrelsen gennemgået det samlede Nordjyllands Historiske Museum, herunder også Mariagerfjord Kommune og har udarbejdet en kvalitetsrapport.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At kvalitetsrapporten drøftes.

Sagsfremstilling

Direktøren for Nordjyllands Historiske Museum (NHM) deltager i behandling af punktet kl. 15.00-16.00, hvor han vil gennemgå kvalitetesrapporten for udvalget samt de overordnede visioner for Mariagerfjord Kommune. Efterfølgende vil der blive mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Der vil ligeledes på mødet blive gennemgået udgiftsniveauet på de forskellige museer, til brug for det videre arbejde med en mulig ny museumsstruktur.

Beslutning

Drøftet. Præsentation vedlægges referatet.

Den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter arbejdet jfr. kommisoriet.

 

18.15.00-Ø40-2-19

42. Udviklings- og talentpuljen 2019 - 1. runde

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Foreningsrådet behandlede på deres møde 23. april ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet behandlede på deres møde 23. april 2019 11 ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen:

ProjekterAnsøgt beløbBevillingKommentarer
Hadsund Roklub - Målrettet talentudvikling i europæisk standard200.000 100.000 
Islandshesteforeningen Isafold - B-instruktør uddannelse37.000 AfslagDer henvises istedet til at søge kursustilskud.
Hobro Svømmeklub - Træningslejr på langbane42.000 15.000 
Mariagerfjord Golfklub - Udvikling af juniorafdeling44.000 10.000Foreningsrådet anbefaler at der søges øvrige fonde til restfinansiering.
IK Rosendal Gymnastik - Træning under åben himmel10.000 10.000Foreningsrådet ser positivt på samarbejdet imellem klubberne.
IF Jarl Arden - VM i undervandsrugby40.000 12.000Puljen giver jf. reglerne ikke tilskud til forplejning og transport. Der bevilges 12.000 kr. til udgifter til VM og udstyr.
Fighterne for livet - Foredrag10.000 AfslagForeningsrådet finder det et godt projekt, men giver afslag, da rådet finder at projektet ligger uden for puljens formål.

Rådet anbefaler, at foreningen undersøger muligheden for at samarbejde med en af de lokale foreninger som tilbyder voksenundervisning. 
Mariager Senioridræt - Bordtennis11.000 3.500Foreningsrådet bevilger 3.500 kr. til et bord, hvis der er behov for yderligere borde opfordres, der til at søge øvrige fonde eller forespørge om andre lokale foreninger har nogle stående.  
Als eSport - Opstart af eSport25.000 25.000Foreningsrådet anerkender det store arbejde, der er lagt i fondssøgning. 
Rideklubben Hadsund - opstart af voltigering28.554 12.000Foreningsrådet finder det er et interessant projekt. Rådet anbefaler, at restbeløbet søges hos øvrige fonde. 
Frivillig Fredag20.000 20.000 
I alt467.554 207.500 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.00.00-Ø40-164-18

43. Ekstra midler til Frikortsordningen

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Frikortsordningen har fået mange ansøgninger i det første kvartal af 2019 og budgettet er snart opbrugt. Derfor søges der om tilførsel af ekstra midler i 2019, fra de frie kulturelle midler.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At der bevilliges yderligere 30.000 kr. fra de frie kulturelle midler i 2019.

2. At forslagene til ændringerne til retningslinjerne godkendes.

Sagsfremstilling

Frikortsordningen sikrer, at børn og unge indtil det 25. fyldte år ikke udelukkes fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager.

Ordningen kan ikke søges direkte af forældrene, men af lokale foreninger, medarbejdere i Kulturskolen, Ungdomsskolen, fritidsklubber, skoler, sagsbehandlere m.m.

Tanken bag ordningen er, at der skal være kort sagsgang, og at det skal være nemt for barnet/den unge, at komme igang med en fritidsaktivitet.

Der er afsat 53.000 kr. til ordningen i 2019.

Grunden til det øgede pres på frikortsordningen skyldes blandt andet, at der er flere foreninger og sagsbehandlere, som er blevet bevidste om ordningen samt prisstigninger på aktiviteterne.

På nuværende tidspunkt er der bevilget tilskud til 49 børn i 2019 og der er 12.469 kr. tilbage på budgettet til resten af 2019.

De tidligere år viser, at ca. halvdelen af bevillingerne kommer i efteråret.

I 2018 var foreningen Broen Mariagerfjord midlertidig lukket for ansøgninger, hvilket muligvis har medført, at flere foreninger har fået øje på Frikortsordningen og dermed er der kommet flere ansøgninger i 2019.

Retningslinjerne for puljen har været uændret fra puljens start i 2007. Fagenheden foreslår, at retningslinjerne kan strammes op.

Forslag til ændrede retningslinjer:

- Der kan ikke længere søges til fitnesscentre. Der er kommet mange ansøgninger ind til fitnesscentre, men det er uvist, om det pågældende barn/unge er aktiv eller passiv medlem i fitnesscentrene.

- Økonomiske stramninger, så der maksimalt kan gives til en aktivitet pr. barn pr. år.

- Der gives kun bevilling til konkrete kontingenter og ikke diverse lejre, ture mv.

Pr. 1. januar 2019 er det indført, at bevillingen skal være udbetalt inden for tre måneder ellers frafalder bevillingen.

Fagenheden søger om 30.000 kr. ekstra til 2019, som kan anvises af de frie kulturelle midler.

Beslutning

Ad 1.Godkendt.

Ad 2. Ikke godkendt, idet udvalget ønsker at fastholde de hidtil gældende retningslinjer. 

 

00.01.10-P20-1-16

44. Årsberetning 2018 Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet årsberetning for Ungestrategi Mariagerfjord Kommune for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Årsberetningen fremsendes via de stående udvalg til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At den udarbejdede årsberetning for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Ungestrategien blev politisk vedtaget i april 2017. I forbindelse med vedtagelse af strategien blev det fastlagt, at der skal udarbejdes en årsrapport, som tilgår Byrådet.

Der er nedsat en styregruppe for implementeringsprocessen, som består af skolechefen, handicap- og familiechefen, arbejdsmarkedschefen og centerleder for Ungecenter Mariagerfjord.

Den nedsatte styregruppe er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af årsberetning.

Der foreligger beretning for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.10-P20-1-16

45. Ændrede målsætninger for Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien er forældede i forhold til nye nationale målsætninger, ligesom det har vist sig, at nogle af målsætningerne ikke er mulige at måle på.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At målsætningerne i Ungestrategien justeres i overensstemmelse med de nationale målsætninger, som præsenteres nedenfor i sagsfremstillingen.
2. At der udarbejdes beretning og måling på Ungestrategien hvert andet år i lighed med kvalitetsrapport på dagtilbud, familie og skole.

Sagsfremstilling

I den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” – som også indeholder den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI), er der ændrede nationale målsætninger.

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien fra 2017 udsprang af daværende nationale målsætninger. Der er derfor behov for at justere målsætningerne for Ungestrategien. så de følger de nationale mål.

De nye nationale målsætninger ser således ud:

I 2025:

 • skal 85 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal være reduceret med minimum 20 %.

 

I 2030:

 • skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.
 • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Målsætninger for Ungestrategien i Mariagerfjord Kommune vil se således ud:

 • Vi vil indfri de nationale mål for 2025 og 2030.

 

Vi ønsker desuden at supplere de nationale målsætninger med følgende lokale målsætninger:

 • Vi vil styrke fastholdelse unge som er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der måles på fastholdelse tre, ni og 15 måneder efter 9. klasse.
 • Vi vil reducere andelen af unge på uddannelseshjælp. Vi vil dels reducere varigheden af de længste forløb, samt reducere tilgangen af unge til uddannelseshjælp.

 

Ungestrategien går på tværs af flere fagenheder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der måles på de nye målsætninger i samme kadence som kvalitetsrapporter på dagtilbud, familie og skole. Det bliver dermed muligt, at sammenholde mønstre på skoleområdet med mønstre på unge- og uddannelsesområdet.

Det vil sige, at der ikke udarbejdes rapport årligt, men hvert andet år. Næste beretning på Ungestrategien vil således være i 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

29.00.00-G01-14-18

46. Godkendelse af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

SO/KF/TM/BF, ØK, BY.

Anledning

Processen for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at høringsperioden er afsluttet. Den reviderede Sundhedspolitik 2019-2025 er derfor sendt ud til alle fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

 1. At Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune godkendes. 

Inddragelse

I høringsperioden fra februar til 1. april 2019 har borgere, Hovedudvalget for MED, fagenhederne samt Senior-, Handicap-, Forenings-, Integrations- og Landistriktsråd haft mulighed for at kommentere udkast til Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune. De indkomne høringssvar findes i bilaget "Oversigt høringssvar".

Høringssvarene udtrykker generelt en forhåbning om at fastholde ambitionen samt et ønske om et bredt, inddragende og tværgående fokus ved udmøntning af sundhedspolitikken. Som følge af høringen er politikken revideret på følgende områder:

 • Medarbejdersiden i Hovedudvalget foreslår, at ordet ”både” og ”og egen sundhed” fjernes fra afsnittet "…at det skal være en naturlig del hos alle ansatte i kommunen at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed.” Afsnittet er nu ændret til følgende: "…at sikre rammerne til at alle ansatte i kommunen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed".

 

 • Administrationen i Dagtilbud foreslår et par ord mere på afsnittet "Sundhedsvaner (rygning, kost, alkohol, fysisk aktivitet)". Afsnittet er nu ændret til "Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet)".

 

De indkomne høringssvar vil desuden indgå i det videre arbejde med sundhedspolitikken og de strategier, der udarbejdes ved politikkens udmøntning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er behandlet politisk og administrativt og afventer nu den endelige godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er udformet i et løbende samarbejde med Byrådet og på tværs af fagenheder. Desuden har både borgere, medarbejdere og relevante råd i februar og marts 2019 haft mulighed for at kommentere politikken. Den reviderede politik findes i bilaget "Sundhedspolitik 2019-2025".

Mariagerfjord Kommunes ambition i sundhedspolitikken er, at "Sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv". Fremadrettet venter en opgave med at beskrive og udfolde temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig opsporing får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategier. Det forventes, at samtlige strategier er udarbejdet og godkendt ultimo 2019.

Sundhedspolitikken sætter retning og ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde blandt alle borgere i Mariagerfjord Kommune. En succesfuld implementering af sundhedspolitikken kræver derfor samarbejde både internt i kommunen men i høj grad også med civilsamfundet.

Som en markering af Byrådets godkendelse af den nye sundhedspolitik afholdes derfor et åbent borgermøde. Hensigten med borgermødet er at dialog på tværs af borgere, foreninger og fagpersoner kan give indsigt i, hvordan arbejdet med strategierne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken, bedst muligt kan realisere sundhedspolitikkens overordnede ambition, samt hvordan de forskellige aktører kan se sig selv ind i det arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.06-G00-3-19

47. De blå stier

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Der er officiel indvielse af projektet De blå stier 11. maj. I den forbindelse søger projektgruppen Udvalget for Kultur og Fritid om 10.000 kr. til indvielsen, som foregår ved Mariager Havn med deltagelse af kajakklubberne i Mariager, Hobro og Hadsund.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Projektgruppen søger Udvalget for Kultur og Fritid om 10.000 kr. til afholdelse af indvielse af De Blå Stier 11. maj.

Der vil være forskellige aktiviteter på land og vand, bl.a. karavanesejlads. Roere fra klubberne i Hobro, Mariager og Hadsund deltager i dagen.

Efter kl. 13.00 vil det være muligt for alle kommunens borgere og andre interessenter at komme ud og prøve både stand-up paddle, kajak og kano.

Der vil også være mulighed for mad.

Budget:

Mariagerfjord Kajak 
3 instruktører a 7 timer a 350 kr.7.350 kr.
Leje af 8 dobbelt kajakker a 450 kr. 3.600 kr.
Kørsel m trailer tur/retur m kajakker1600 kr.
  
Aalborg Outdoor 
3 instruktører3.000 kr.
Klargøring/rengøring1.000 kr.
Kørsel920 kr.
Leje af udstyr3.000 kr.
Leje af våddragter1.500 kr.
  
Mad 
100 sandwich3.800 kr.
100 fl. vand500 kr.
Produktion af vildmarkssuppe1.000 kr.
Lavvu/tipi - leje500 kr.
Spejdere - snobrød mm.1.000 kr.
Beredskab - suppearrangement mm.1.500 kr.
  
Forventede omkostninger ved arrangement i alt30.270 kr.

 

Invitation til karavanesejlads 11. maj findes i bilag og på følgende link: https://drive.google.com/file/d/0B15n7jSyRkyAUkltdmNQbG9iOGRfckU0TXBTNmcyN2ZoR1ZZ/view

Beslutning

Godkendt.

 

18.01.00-Ø40-1-19

48. Ansøgning fra Mariagerfjord Ungdomsskole - Internationalt samarbejde

Forventet sagsgang

KF

Anledning

International Gruppe fra Mariagerfjord Ungdomsskole søger om 75.000 kr. til en dobbeltudveksling hen over sommeren 2019 med unge fra Mariagerfjord og unge fra Oriveto, Italien. Projektet har til formål at bibeholde den gode relation, der er opbygget gennem tidligere udvekslinger og for fremadrettet at fastholde et samarbejde på ungefronten.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Ungdomsskole har en ungegruppe kaldet 'International Gruppe Mariagerfjord'. Gruppen deltager årligt i udvekslinger forskellige steder i Europa og har opbygget gode relationer til unge i byen Orvieto, Italien. Senest med et vellykket besøg i Orvieto i 2016 og i Mariagerfjord i 2017.

Udvekslingerne er med til at udvikle og styrke de unges kompetencer frem mod en globaliseret fremtid. De opnår gode kompetencer både fagligt i skolen, men også i troen på egne evner og muligheder.

For at bibeholde de gode relationer og for at kunne tilbyde lignende muligheder for unge fremadrettet ønsker gruppen, at lave en dobbeltudveksling hen over sommeren 2019. En gruppe på ti unge fra Mariagerfjord Kommune er inviteret til Orvieto i uge 29 og en gruppe unge fra Orvieto er inviteret til Mariagerfjord i uge 31. De unge forpligter sig til at have en ung boende under besøget og de er selv med til at udvikle programmet for besøget i samarbejde med Mariagerfjord Ungdomsskole og Cittaslow Mariagerfjord. Et foreløbigt program er vedhæftet som bilag.

Der er sat en deltagerpris på 1.200 kr. Prisen giver alle unge lige mulighed for at deltage i projektet, samtidig med at en lille egenbetaling skaber forpligtigelse og seriøsitet omkring deltagelse i projektet. Mariagerfjord Ungdomsskole er åben for at støtte unge/familier, som har brug for økonomisk hjælp til at deltage i projektet.

Mariagerfjord Ungdomsskole bidrager økonomisk til forplejning, yderligere aktiviteter og transport, i de tilfælde værtsfamilier ikke har mulighed herfor.

Den Internationale Gruppe søger om 75.000 kr. til projektet.

Beslutning

Udvalget besluttede at tildele et tilskud på 50.000 kr. 

 

20.03.00-Ø40-1-19

49. Ansøgning fra Mariagerfjord Kulturskole om internationale midler

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Mariagerfjord Kulturskole søger om 21.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med besøg og genbesøg af Kristiansand Kulturskole.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes og besluttes.

Sagsfremstilling

Det er lykkedes Mariagerfjord Kulturskole at finde en kulturskole i Norge, der deler samme syn på musiktalentudvikling. Sammen har de skabt mulighed for at søge læring og nye venskaber blandt andre unge i Norden.

Musiktalentklassen fra Mariagerfjord Kulturskole har i perioden 31. februar til 3. marts 2019 været på besøg hos Kristiansand Kulturskole "Knuden" og i weekenden 26. til 28. april 2019 vil elever og undervisere fra Kristiansand genbesøge Mariagerfjord Kommune.

Først sent har kulturskolen fået øjne op for, at der findes en pulje til internationale samarbejder.

Mariagerfjord Kulturskole søger om midler til at dække udgifter i forbindelse med besøg og genbesøg.

Ansøgning og budget er vedlagt i bilag.  

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes.

For (at ansøgningen ikke imødekommes) stemte: Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A), Thomas Høj (A), Per Laursen (V), Danny Juul Jensen (V) og Jørgen Pontoppidan (V).

Imod stemte: Peder Larsen (F), idet han ønskede at imødekomme ansøgningen.

 

20.00.00-A08-2-19

50. Kulturelt Samråd - nye vedtægter

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Kulturelt Samråd har udarbejdet forslag til ny vedtægt, som de ønsker bliver drøftet i Udvalget for Kultur og Fritid inden det sendes til afstemning på et ordinært repræsentantskabsmøde.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udkastet drøftes.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd har udarbejdet et forslag til ændringer til rådets vedtægter, da Kulturelt Samråd fra 2019 ikke længere har midler til uddeling og dermed er der en væsentlig ændring i rådets formål.

Ændringer i Kulturelt Samråds vedtægter kan foregå på repræsentantskabsmøde såfremt 2 ud af 3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægter og vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid.

Kulturelt Samråd ønsker, at forslaget drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid forinden repræsentantskabsmødet for at have dels opbakning til de ændrede vedtægter og dels for at kunne give klar melding om Kulturelt Samråds virke fremadrettet.

Efter evt. godkendelse på repræsentantskabsmødet skal vedtægterne fremsendes igen til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget noterer en positiv holdning til vedtægtsudkastet.

 

00.32.00-S00-1-19

51. Økonomivurdering pr. 31.03.2019

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.

2. At økonomien følges tæt hen mod næste økonomivurdering pr. 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fagchef og fagenhed udarbejdet økonomivurdering for Kultur og Fritid pr. 31. marts 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-51-17

52. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Kulturkaravanen - foregår i Hobro torsdag den 7. november kl. 16-20. Forudgående uger er der workshops for udvalgte målgrupper.
 • Status for udstilling af Sejhvalen.
 • Deltagelse i KL Kultur og Fritidskonference 15.-16. maj 2019.
 • Orientering om møde med Gasmuseet.
 • Orientering om henvendelse fra borger omkring uddeling af landdistriksmidler.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Kulturkaravanen, som foregår i Hobro torsdag den 7. november kl. 16-20. Forudgående uger er der workshops for udvalgte målgrupper.
 • De foreløbige planer for Kulturkaravanen i 2020.
 • Status for udstilling af Sejhvalen.
 • KL Kultur og Fritidskonference 15.-16. maj 2019.
 • Møde med Gasmuseet.
 • Henvendelse fra borger omkring uddeling af landdistriktsmidler. (2 sager)
 • De fysiske forhold omkring Veteranbanen.
 • Foreløbige punkter til kommende møde samt visionsseminar. 

 

00.01.00-G01-50-17

53. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter