Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. februar 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

9. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

82.00.00-A00-2-18

10. Analyse af Havbakke børne- og familiedistrikt

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Byrådet sendte i december forslag om ændring af struktur i Havbakke børne- og familiedistrikt i høring. Der er nu indkommet høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als.

2. At Dagtilbud midlertidigt placeres i Kriblebo i Als pr. 01/01-2019.

3. At 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als pr. 01/08-2019.

4. At flytteudgifter afholdes af skolernes renoveringspulje.

5. At Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges.

Inddragelse

Bestyrelsen i Havbakkedistriktet (Dagtilbud og Skole) har forud for temamødet i oktober sendt en henvendelse, hvor de takker for en god proces samt hvor de opfordrer til hurtig afklaring på fremtiden (bilag).

Skole- og forældrebestyrelser, Fag MED Skole samt Lokal MED har været inddraget i processen blandt andet i forbindelse med to afholdte workshops.

Derudover har lokale interessenter blandt andet i form af repræsentanter fra borgerforeninger været inddraget.

Byrådets beslutning har været sendt i høring ved bestyrelsen og MED-udvalg i Havbakkedistriktet samt Skelundhallen.

Der er kommet høringssvar fra følgende:

 • Havbakkedistriktets bestyrelse samt Lokal-MED
 • Skelund-Veddum Hallen

 

Høringssvarene er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i foråret 2018 at igangsætte en analyse af det samlede Havbakkedistriktet og i juni måned 2018 blev konsulentvirksomheden Brøndum og Fliess udpeget til at lave analysen. Hovedopgaven var at undersøge, hvordan der kan skabes et samlet børneliv i distriktet på færre matrikler. På et lukket temamøde i oktober 2018 blev Udvalget for Børn og Familie samt Økonomiudvalget præsenteret for analysen.

Baggrunden for at igangsætte en analyse var:

1. Dels et kvalitetsmæssigt formål, hvor målet er at skabe et sammenhængende børneliv mellem skole og dagtilbud, jf. Mariagerfjord Kommunes børne- og ungepolitik, og ligeledes skabe nogle mere attraktive fritids- og kulturelle rammer, som kan give hele området et løft.

2. Dels et økonomisk fokus, hvor eksisterende kvadratmeter ønskes udnyttet bedre ved, at der sker en reduktion i antal kommunale kvadratmeter. Dette skal desuden ses i lyset af, at børnetallet i de seneste år har været faldende.

Fra skoleåret 2017/2018 har der været fælles ledelse mellem skole og dagtilbud i Havbakkedistriktet, som har det økonomiske og personalemæssige ansvar for alle fire matrikler, der omfatter to skoleafdelinger (afdeling Skelund og afdeling Als) samt dagtilbud Stjernen i Veddum og Kriblebo i Als. Det er i rapportens scenarier forudsat, at Stjernen er lukket, hvilket skyldes politisk beslutning herom.

Analysen af Havbakke børne- og familiedistrikt indeholder tre scenarier med tilhørende i alt ni versioner:

1. Det første scenarie fokuserer på at samle alle dagtilbudsaktiviteter i Skelund og alle skoleaktiviteter i Als

2. Det andet scenarie fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als, hvor Havbakkeskolens 4. til 9. klasse i dag er placeret

3. Det tredje scenarie fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund, hvor Havbakkeskolens 0. til 3. klasse i dag er placeret

I nogle af versionerne under scenarie 1-3 analyseres det, hvilken betydning det vil have at flytte udskolingen (7.-9. klasse) fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole.

Forslag til proces

 • Februar 2019: endelig beslutning i byrådet.
 • 01/08-2019: elever fra Havbakkeskolen i Skelund flyttes til Havbakkeskolen i Als. Ved oprettelse af SFO på Havbakkeskolen i Als tænkes der i løsninger, hvor der kan opnås synergieffekter med børn fra Dagtilbud.
 • 01/08-2019: elever fra overbygningen på Havbakkeskolen i Als (7.-9. klasse) flyttes til Hadsund Skole.
 • Budget 2020: der sker planlægning af renovering/udbygning af Havbakkeskolen i Als, så børnene fra Kriblebo kan flytte ind på Havbakkeskolen i Als.
 • Budget 2020: der sker planlægning af renovering/udbygning af Hadsund Skole, så faglokaler optimeres i henhold til det nye elevtal.

Økonomi

Analysen fra Brøndum og Fliess estimerer, at ovenstående scenarie vil koste 11.300.000 kr. i anlæg og implementering. Desuden vil salg af matrikler samt reduktion i vedligeholdelsesefterslæb betyde, at den samlede engangsudgift til implementering af scenariet er 7.000.000. kr. (estimat).

Udgifter til scenariet vil indgå i budget 2020.

Scenariet vil føre til en årlig driftsbesparelse på 1.200.000 kr. (estimeret).

Udgifter i forbindelse med flytninger vil blive dækket af skolernes renoveringspulje.

Jf. budgetbemærkningerne til budget 2019 er der truffet beslutning om en rammebesparelse på 3.900.000 kr. årligt på skoleområdet. Såfremt scenarie 2.2 vedtages, vil de 1.200.000 kr. blive fratrukket besparelsen.

Beslutning

Indstilles godkendt, dog ønskes flytteudgifter finansieret af provenuet ved besparelsen i 2019.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

17.03.22-P20-1-18

11. Effektuering af besparelse på specialundervisningsområdet

Forventet sagsgang

BF og høring - BF, ØK, BY

Anledning

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en besparelse på specialundervisningsområdet. Der er nu forslag til konkret udmøntning af besparelserne. I bilaget er der vedhæftet en begrebsafklaring over de tilbud, som nævnes i sagsfremstillingen. Beslutningen har været sendt i høring i alle skolebestyrelser og lokale MED udvalg på skolerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til byrådet:

 1. At de centrale konsulentfunktioner nedlægges.
 2. At Den Matrikelløse Skole nedlægges.
 3. At AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole omdannes fra heldagstilbud til almindeligt specialtilbud pr. 01.08.2019.
 4. At specialtilbuddene AKT, ADHD og K-klasserne tildeles den samme takst pr. barn pr. 01.08.2019.
 5. At alle visitationspuljens bidrag til specialtilbuddene nedjusteres med 2,5% pr. 01.08.2019.
 6. At fasetillæggene til specialtilbuddene nedlægges og lægges oveni den gældende takst pr. 01.08.2019.

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejsgruppe bestående af repræsentanter fra specialskolerne, PPR og FAG MED Skole. Desuden er skoleledergruppen, handicaprådet samt FAG MED Skole løbende blevet orienteret om processen.

Beslutningen har været sendt i høring. Der er kommet høringssvar fra følgende:

 • Fag MED Skole
 • Handicaprådet
 • Havbakkebestyrelsen
 • Rosendalskolens bestyrelse og lokal-MED
 • Søndre Skole og MF10's bestyrelse og lokal-MED
 • Astrup Skoles bestyrelse
 • Arden Skoles bestyrelse

 

Høringssvarene er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en besparelse på specialundervisningsområdet på 1.666.000 kr. i 2019 stigende til 2.834.000 kr. i overslagsårene.

Der er ved budgetvedtagelsen ikke taget konkret stilling til, hvordan besparelsen skal udmøntes. En nedsat styregruppe og arbejdsgruppe har siden budgetvedtagelsen drøftet forskellige tiltag for at effektuere besparelsen. Af hensyn til planlægning af skoleåret 2019/20 har målet været, at besparelsesforslagene kan blive vedtaget så hurtigt som muligt.

På den baggrund anbefaler fagenheden Skole, at besparelsen effektueres ved at gennemføre følgende tiltag:

 1. Nedlæggelse af centrale konsulentfunktioner.
 2. Nedlæggelse af Den Matrikelløse Skole.
 3. Omlægning af AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole fra heldagstilbud til alm. specialklassetilbud.
 4. Synkronisering af taksterne til AKT-, ADHD- og K-klasserne.
 5. Visitationspuljens takst til alle specialtilbud nedsættes med 2,5%.
 

Ved at gennemføre ovenstående ændringer vil det naturligt medføre en række konsekvenser, som vil blive beskrevet i det følgende.

1) Nedlæggelse af centrale konsulentfunktioner

I en årrække har der i Mariagerfjord Kommune været oprettet en service for skoler og borgere, som består i, at der har været afsat ressourcer til, at en afdelingsleder fra specialundervisningsafdelingerne for ADHD og K-klasserne blev ”frikøbt” en dag ugentligt med det formål at rådgive og vejlede omkring enkeltelever inden for de to målgrupper på de lokale distriktsskoler. Målet er at prøve at overføre pædagogikken fra specialklasserækkerne til normalklasserne, så der bliver opstillet mere hensigtsmæssige undervisning for eleverne på distriktsskolerne, og eventuelt undgå selektion til specialklasse. Ordningen har fungeret siden 2009, og konsulenterne har været brugt meget. De senere år har der dog været mindre efterspørgsel efter konsulentfunktionerne. Det vil stadig være muligt for skolerne at få konsulentbistand og sparring fra specialundervisningskonsulenten eller personalet fra PPR.

2) Nedlæggelse af Den Matrikelløse Skole

Den Matrikelløse Skole (DMS) er et tilbud, der har fungeret siden 2009. Der er tale om en lærer, som kan hjælpe distriktsskolerne, når de har elever, der ikke kan eller vil komme i skole, og som har et større og bekymrende fravær. DMS er altså derfor et tilbud, som dels sørger for, at elever, der har et bekymrende fravær, modtager undervisning og dels hjælper elever tilbage til distriktsskolen.

Adskillige elever og familier er blevet hjulpet af DMS gennem årene, og de opsamlede erfaringer har gjort funktionen stadig mere succesfuld i en tid, hvor skolevægring er et stærkt stigende problem - både på landsplan og i Mariagerfjord Kommune. Når DMS nedlægges, vil vanskelighederne omkring skolevægring, fremadrettet væsentligst blive en udfordring for distriktsskolerne og dermed en væsentlig serviceforringelse for skolerne.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at der i foråret 2018 er blevet udarbejdet en guide for, hvordan et tværfagligt samarbejde kan forebygge, imødekomme og behandle eventuel skolevægring. Guiden er det redskab, som i sin fulde brug kan kompensere for nedlæggelsen af DMS, men der mangler et fortsat fokus på implementering af guidens handleveje.

3) Omlægning af AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole fra heldagstilbud til alm. specialklassetilbud

AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet er i dag begge fysisk placeret på Assens Skole i det nyopførte "Kridthus". Begge tilbud er i dag et heldagstilbud, hvilket indebærer, at alle elever modtager 36 timers undervisning pr. dag. Ved at omdanne tilbuddene til et alm. specialklassetilbud vil de i stedet følge minimumstimetallene for de enkelte årgange, som er beskrevet i folkeskoleloven. I praksis betyder det, at eleverne ikke skal være på skolen nær så lang tid fremover. Ændringen i timetallene ses nedenfor:Såfremt forældre til børnene har brug for et pasningstilbud, vil det være muligt tilkøbe en SFO plads på lige fod med andre børn i kommunen.

Argumentet for at omdanne AKT-klasserne og TF-klasserne til et alm. specialklassetilbud er, at Kridthuset oplever, at mange elever udtrættes i slutningen af skoledagen, hvorfor elevernes udbytte af undervisningen ikke står mål med ressourceforbruget.

Besparelsen opnås ved, at AKT-tilbuddet får den samme takst som ADHD- og K-klasserne, idet de fremadrettet skal levere det samme antal undervisningstimer. Nedgangen i timetallet for TF-tilbuddet betyder, at taksten nedjusteres med 10%. Oversigten over ændringer fremgår under afsnittet "økonomi".

4) Synkronisering af taksterne til AKT-, ADHD- og K-klasserne

I dag udløser en elev i AKT-, ADHD- og K-klasserne ikke den samme takst. Taksterne for en fase 1 elev (0-3. klasse) for specialtilbuddene er som følger:Som det ses modtager en elev i AKT-, ADHD- og K-klasserne ikke den samme takst. Det skyldes blandt andet, at AKT-tilbuddet hidtil har været et heldagstilbud. Det vurderes ikke, at der er pædagogisk belæg for en differentieret takst på specialundervisningstilbuddene. Der er tale om tre elevgrupper med svære handicap, men det vurderes ikke, at den ene handicapgruppe kræver flere ressourcer end den anden, for at kunne opstille et godt og hensigtsmæssigt undervisningstilbud.

Via dette link kan der findes beskrivelser af de enkelte specialundervisningstilbud: https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Born-unge-og-familier/Saerlig-stoette/Stoette-til-boern-i-dagtilbud-og-skoler

5) Visitationspuljens takst til alle specialtilbud nedsættes med 2,5%

For at sikre den nødvendige besparelse er det nødvendigt at lave en rammebesparelse på 2,5 % på visitationspuljens takst til specialtilbuddene. En TF-elev på Assens Skole og en VG-elev på Astrup Skole er fuldt finansieret af visitationspuljen, mens visitationspuljens bidrag til de tre resterende tilbud kun udgør knap 1/3 del af den samlede takst. En rammebesparelse på 2,5 % betyder, at de dyreste tilbud nedjusteres mest pr. elev. En rammebesparelse vil som udgangspunkt betyde serviceforringelser, idet der vil være færre ressourcer i de enkelte tilbud.

6) Fasetillæg fjernes

Udover ovenstående besparelser har det i arbejdsgruppen været drøftet, at fasetillæggene bør fjernes og lægges oveni taksten pr. elev. I dag modtager elever i specialtilbuddene et fasetillæg undtagen VG-eleverne. Det betyder, at den samlede takst for en elev i indskolingen er ca. 4000 kr. højere end en elev i udskolingen. I følge de enkelte specialtilbud bør der ikke være forskel på taksten, ligesom det er administrativt tungt at arbejde med fasetillæg. Derfor anbefales det, at fasetillægget fjernes og i stedet lægges oveni taksten. Der er altså ikke tale om en besparelse men blot en omplacering af midler.

Arbejdsgruppens anbefalinger fremadrettet 

Der har i arbejdsgruppen været drøftelser om, at der bør kigges på nogle strukturelle forandringer af hele specialundervisningsområdet, som både kan medvirke til at styrke inklusionsindsatsen samt nedbringe udgifterne til specialundervisning på længere sigt. Det drejer sig bl.a. om at:

 • Undersøge behovet for et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskelighder
 • Øge de økonomiske incitamenter til øget inklusion på skolerne
 • Øge de økonomiske incitamenter til tilbageslusning for specialskolerne
 • Investere i klasseledelse

 

På den baggrund anbefaler Fagenheden Skole, at der til foråret 2019 nedsættes en arbejdsgruppe, som kan afdække udviklingspotentialer på specialundervisningsområdet.

Økonomi

Besparelserne udmøntes med følgende virkning:Ovenstående betyder, at der fastsættes nye takster for de respektive specialundervisningstilbud. Ændringerne ses i det nedenstående skema:

 

I ovenstående skema er angivet antal elever i alt i tilbuddene (pr. 05.09.2018). Dette elevtal er udelukkende Mariagerfjord Kommunes egne børn, og det er dét elevtal, som danner grundlag for beregningerne. Specialtilbuddene vil fremadrettet modtage en lavere takst også for de elever, som kommer fra andre kommuner, men denne besparelse tilfalder ikke Mariagerfjord Kommune. Pr. 05.09.2018 er der i alt 27 elever fra andre kommuner, som hovedsageligt benytter TF-tilbuddet og AKT-tilbuddet. I praksis betyder det, at specialtilbuddene samlet set kommer til at levere en besparelse på 2.721.258 kr., hvoraf kun de 2.092.492 kr. tilfalder Mariagerfjord Kommune. Nedenfor illustreres den samlede påvirkning for de enkelte specialtilbud inkl. elever fra andre kommuner.Som det fremgår skal Assens Skole levere flest midler til besparelserne. Her skal det tages i betragtning, at både AKT- og TF-klasserne fremadrettet skal levere ca. 10 % færre undervisningstimer samlet set. Derudover fremgår det, at ADHD-klasserne skal levere færrest midler til besparelserne. Dette vurderes at være mest fair, da de i forvejen modtog den laveste takst og samtidig også har færrest elever indskrevet i tilbuddet. Det betyder, at der ikke i samme grad er mulighed for at opnå stordriftsfordele som hos de andre tilbud.

Mulige økonomiske følgevirkninger ved besparelserne

Alle specialtilbuddene i kommunen modtager én takst pr. barn, som dækker et skole- og SFO-tilbud. Det betyder, at Assens Skole med en lavere takst fortsat skal kunne tilbyde en SFO-plads til elever i AKT og TF ud fra den givne tildeling. Dog vil der komme en indtægt for kommunen i form af forældrebetaling. I den forbindelse kan der også være en øget udgift for kommunen i form af flere økonomiske fripladser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

00.32.00-S00-2-18

12. Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Som led i afslutningen af regnskabet for 2018 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte midler på 23,344 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af oprindelig budgetramme samt et underskud på op til 5 % af oprindelig budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2018 udskrevet pr. 24. januar 2019.

Samlede overførsler på i alt 23,344 mio. kr. kan specificeres således:

 • Familie 0,541 mio. kr.
 • Dagtilbud 7,044 mio. kr.
 • Skoler 15,759 mio. kr.

 

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2018 for Mariagerfjord Kommune.

Fagchef for Familie er indstillet på, at resultatet vedrørende hele driftsrammen for Sårbare børn og unge overføres til budgetåret 2019. Det vil ske i forbindelse med afslutning af årsregnskabet for 2018, hvor resultatet af beregninger af restrefusioner fra Staten er kendt.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 28. marts 2019.

Økonomi

Tillægsbevilling på 23,344 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt, dog indstiller Udvalget for Børn og Familie, at underskuddet på Stjernen på 393.000 kr. ikke overføres.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

00.32.00-S00-2-18

13. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte anlægsmidler på 30,836 mio. kr. overføres til 2019.
 2. At de 5 angivne projekter på oversigten afsluttes i 2018.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2019.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte hvilke projekter, der skal afsluttes i 2018.

Økonomi

Tillægsbevilling på 30,836 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

27.69.48-K07-1-19

14. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet 2018 godkendes. 

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

00.01.00-G01-5-19

15. Orientering

Sagsfremstilling

1. Punkter til næste møde i Udvalget for Børn og Familie 12. marts 2019

 • Orientering om læringsdialoger - herunder læseindsats
 • Flytning af budget for special- og omsorgstandplejen
 • Skolerners ferieplan 2020-2021 og 2021-2022

2. Orientering om parterapi, som opfølgning på budget 2019.Der kommmer efterfølgende et punkt på dagsorden.

3. Orientering om nedsættellse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af oplæg om alternativer til rammebesparelser som vedtaget i budget 2019.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

54.28.00-P22-1-16

16. Arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Børn og Familie besluttede i starten af 2017, at skolechefen skulle have mandat til at afsøge mulighederne for indgåelse af en eventuel arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune. På baggrund af denne proces besluttede udvalget 12. juni 2018, at skolechefen skulle have mandat til at forsøge at indgå en aftale. På baggrund af en række møder foreligger der nu udkast til tre arbejdstidsaftaler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At arbejdstidsaftalerne godkendes.

Inddragelse

Punktet har løbende været drøftet med de faglige organisationer og skolelederne.

Sagsfremstilling

Formålet med en arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er, at den skal medvirke til, at både børn og medarbejdere trives i samarbejdet om den fælles pædagogiske kerneopgave.

Historik

I november 2016 godkendte Udvalget for Børn og Familie "Værdigrundlag for Samarbejde", som var udarbejdet i et fællesskab mellem Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA, Skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune og Skolefagenheden. Dette værdigrundlag blev udarbejdet bl.a. med inspiration fra en studietur til Canada for ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere, hvor tæt forpligtende samarbejde mellem alle interessenter på skoleområdet blev angivet som en væsentlig forudsætning for den canadiske succes.

I starten af 2017 gav Udvalget for Børn og Familie skolechefen mandat til at undersøge mulighederne for indgåelse af en eventuel arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune.

I forlængelse af mandatet undersøgte Skolefagenheden sammen med repræsentanter for de ovennævnte faglige organisationer mulighederne for en eventuel arbejdstidsaftale. Det skete gennem dialog med tillidsrepræsentanter for de respektive organisationer, gennem diskussioner og ved en studietur til BUPL, DLF og KL i København. Der blev samlet op på studieturen på en arbejdsdag i Rebild. Resultatet fra Rebild blev fastholdt i en film, som blev vist på udvalgsmødet i juni 2018. I undersøgelsen blev der udpeget en række fokusområder, som blev taget med i det videre forløb.

Arbejdet med en eventuel arbejdstidsaftale blev sat på pause i forbindelse med de centrale overenskomstforhandlinger 2018. Efter at der blev landet et centralt forlig, blev spørgsmålet om en eventuel arbejdstidsaftale taget op igen. Efterfølgende har en del kommuner i Nordjylland, blandt andet Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Rebild og Morsø indgået en arbejdstidsaftale. Ligeledes er der i Randers Kommune indgået en aftale, hvilket betyder, at en stor del af Mariagerfjord Kommunes nabokommuner har en arbejdstidsaftale.

På ovenstående grundlag gav Udvalget for Børn og Familie 12. juni 2018 skolechefen mandat til at indgå forhandlinger om en arbejdstidsaftale for pædagoger, lærere og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune.

Det er resultaterne af disse forhandlinger, som fremlægges til godkendelse her.

Arbejdstidsaftalerne

Arbejdstidsaftalerne skal understøtte børns læring og trivsel gennem et godt og gennemsigtigt arbejdsmiljø for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Arbejdstidsaftalerne er udarbejdet med det overordnede formål i fællesskab at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor fysisk, psykisk og social nedslidning forebygges effektivt. Formålet er desuden, at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet er der fokus på at skabe balance mellem opgaver og resurser. Arbejdstidsaftalen skal forstås i sammenhæng med "Værdigrundlaget for Samarbejde", som er det værdigrundlag, aftalerne er udarbejdet på.

Aftalerne kan læses i deres fulde længde i vedlagte bilag, hvor det ene indeholder aftalen for lærerne og det andet både indeholder aftalen for pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Nedenfor oplistes hovedelementerne i aftalerne.

Arbejdstidsaftale for lærere: 

Nettoarbejdstiden for en fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder er 1680 timer pr. år.

Arbejdstiden er delt op i fire dele: Undervisningstid, samarbejdstid, professionelt råderum og en opgaveportefølje.

Arbejdstidsaftalen indeholder et maksimalt undervisningstimetal på halvdelen af nettoarbejdstiden. Det maksimale undervisningstimetal består af almindelig klasseundervisning, understøttende undervisning, vikartimer, sociale arrangementer, lejrskole og andre opgaver under det udvidede undervisningsbegreb.

Arbejdstidsaftalen indeholder en maksimal samarbejdstid på 420 timer årligt. Den maksimale samarbejdstid defineres som samarbejdet mellem relevante parter i forbindelse med opgaveløsningen. Det kan for eksempel være teamsamarbejde, fagudvalgsmøder og personalemøder. Samarbejdstiden planlægges forud for skoleårets igangsættelse.

Arbejdstidsaftalen indeholder et maksimalt timeantal på 420 timer årligt til det professionelle råderum. Dog tildeles nyuddannede år et 460 timer og i år to 440 timer at regne fra dimittendtidspunktet. Det professionelle råderum defineres som forberedelse af undervisning, tilknyttede aktiviteter og faglig opkvalificering. Det professionelle råderum planlægges således, at den enkelte i videst muligt omfang kan disponere denne tid selvstændigt.

Opgaveporteføljen defineres som forskellige opgaver, der kan variere fra skole til skole. Eksempler herpå er længerevarende kurser, vejlednings-, tilsyns - og særlige koordinationsopgaver samt tid til klasse-/kontaktlærer.

  

Arbejdstidsaftale for pædagoger:

Nettoarbejdstiden for en pædagog er årlig 1672,4 timer inkl. 6. ferieuge

Arbejdstiden kan deles op i tid til SFO og pædagogfaglig opgaver i undervisningen.

For arbejdstiden i SFO gælder, at:

 • det maksimale børnetimetal pr. fuldtidsansat pædagog er 1446,4 timer årligt svarende til 6,4 timer om dagen
 • der afsættes en pulje på 226 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til planlægning, faglig opkvalificering, møder med forældre og møder i SFO svarende til 1 time om dagen.

 

Når en pædagog i SFO løser opgaver i undervisningen gælder, at:

 • det maksimale undervisningstimetal er 1020 timer årligt pr. fuldtidsansat pædagog
 • der afsættes en pulje på maks. 326 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til samarbejde
 • der afsættes en pulje på maks. 326 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til professionelt råderum

 

Arbejdstidsaftale for pædagogmedhjælpere:

Nettoarbejdstiden for en pædagogmedhjælper er 1672,4 timer årlig.

For arbejdstiden i SFO gælder, at:

 • det maksimale børnetimetal pr. fuldtidsansat pædagogmedhjælper er 1546,4 timer årlig
 • der afsættes en pulje på 126 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagogmedhjælper til planlægning, faglig opkvalificering, møder med forældre og møder i SFO 

Økonomi

Fagenheden Økonomi vurderer, at de 3 arbejdstidsaftaler kan implementeres indenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter