Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 19. juni 2019 kl. 17:30 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

145. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

03.02.10-Ø60-1-16

146. Godkendelse Skema C, Kirketerp, Lejerbo Hadsund

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Lejerbo Hadsund fremsender Skema C for 26 familieboliger for "Kirketerp, Hobro" til godkendelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Skema C med 26 familieboliger og en samlet anskaffelsessum på 50,580 mio. kr., godkendes

2. At den endelige husleje på 870 kr. m2 godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 22. december 2016 byggesummen på 50,580 mio. kr. (Skema B).

Byggeriet er nu afsluttet, hvorfor byggeregnskabet (Skema C) fremsendes til godkendelse.

Der er overensstemmelse mellem den godkendte byggesum og byggeregnskabet.

Huslejen er på 870 kr. pr. m2 excl. forbrugsafgifter. Dette giver en månedlig husleje på ca.:

- 7.100 kr. for 3-værelses lejligheder på 98 m2

- 7.300 kr. for 2- værelses lejligheder på 100 m2

- 8.200 kr. for 4-værelseslejligheder på ca. 113 m2

Økonomi

Uændret i forhold til Skema B med et grundkapitallån på 5,058 mio. kr., som er afholdt i 2018. Uændret støttesagsgebyr på 126.000 kr., der er bogført i 2018.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

03.11.03-G00-2-19

147. Ansøgning Afdeling 22, Morellgade1-3 om lejeforhøjelse

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro Boligforening, Afdeling 22, Morellegade 1-3, Hobro, ansøger som følge af udskiftning af køkken i lejligheden Morellgade 3, 2. th., om godkendelse af optagelse af lån på ca. 63.000 kr. og lejeforhøjelse på ca. 10,80 %.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At afdeling 22, Hobro, optager et ustøttet 15-årigt lån med variabel rente til udskiftning af køkken i lejligheden på Morellgade 3, 2. th.

2. At ansøgningen om lejeforhøjelsen på 10,80 % godkendes

Sagsfremstilling

På afdelingsmøde 7. september 2015 i Hobro Boligforening, afdeling 22, blev det besluttet at implementere kollektiv råderet, så modernisering af køkkener og bad kan finansieres af afdelingen.

Det betyder, at de beboere, der for eksempel ønsker et nyt køkken, får det betalt af fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen via en huslejeregulering.

Lejeren af Morellgade 3, 2. th., har ønsket at få køkkenet udskiftet. Afdelingen optager i forbindelse med udskiftningen af køkkenet et ustøttet 15-årigt lån med variabel rente på ca. 63.000 kr. Dette udløser en huslejestigning på ca. 10,80% svarende til en stigning på 471 kr. pr. måned.

En lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde, der overstiger 5 % af nuværende husleje, kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.00.00-Ø00-1-18

148. Udlodning af provenu fra salg af HMN GasNet P/S

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

HMN GasNet P/S blev i marts måned 2019 solgt til Energinet.

I forlængelse heraf udloddes et provenu til interessentkommunerne.

Mariagerfjord Kommunes nettoprovenu udgør en indtægt på 26,443 mio. kr. efter betaling af statsafgift.

De kommuner, der modtager et provenu i forbindelse med salget, skal i henhold til de statslige afgiftsregler ved salg af energivirksomheder enten betale 60% af provenuet i statsafgift eller betale 20% i statsafgift og deponere de restende 80% i 10 år med løbende udbetaling.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet vælger at betale 20% i statsafgift og deponere de resterende 80% i 10 år med løbende udbetaling.

2. At der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 33,054 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

3. At der i 2020 gives en tillægsbevilling på 6,611 mio. kr. til betaling af statsafgift på 20%, som tages af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret pr. 29. marts 2019.

På repræsentantskabsmødet i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 blev det besluttet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr.

Mariagerfjord Kommunes ejerandel udgør 2,361%, og der udloddes nedenstående provenu efter statsafgift.

 Mariagerfjord Kommunes provenu iht. ejerandel 33.054.000 kr.
 Statsafgift 20% -6.610.800 kr.
 Nettoprovenu 26.443.200 kr.

 

Økonomi

Udlodning af provenuet giver Mariagerfjord Kommune en indtægt på 33,054 mio. kr. i 2019. Af dette provenu skal der i 2020 betales 20% i statsafgift svarende til 6,611 mio. kr..

Samlet set giver udlodningen et nettoprovenu på 26,443 mio. kr., som tilføres kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.01.00-P00-1-19

149. Grundlovsceremoni

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Folketinget har pr. 1. januar 2019 vedtaget lov om dansk indfødsret, samt bekendtgørelse om afholdelse af grundlovsceremoni i kommunerne.

I den anledning har Center for Byråd, Personale og Strategi udarbejdet et notat, som beskriver reglerne og forslag til, hvordan ceremonien kan håndteres i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslaget til grundlovsceremonier i Mariagerfjord Kommune godkendes.

2. At Byrådet repræsenteres ved enten borgmester, 1. eller 2. viceborgmester i ceremonierne.

Sagsfremstilling

Vedhæftede notat beskriver lovgrundlaget for grundlovsceremonien og forslag til afvikling af ceremonien i Mariagerfjord Kommune. Ceremonien skal afholdes to gange om året.

Det foreslås, at ceremonien afholdes i byrådssalen i Hadsund i maj og november, og at enten borgmester, 1. eller 2. viceborgmester er vært ved ceremonien.

I 2019 er der dog kun krav om, at kommunerne afholder en enkelt ceremoni i andet halvår. Det foreslås, at ceremonien holdes ultimo september 2019.

Beslutning

Godkendt.

Casper Hedegaard (B) kunne ikke godkende indstillingen med den bemærkning, at han ikke kan acceptere, at ministeren skal bestemme, hvilke fysiske handlinger han skal udøve som kommunalvalgt politiker for, at en af kommunens borgere kan modtage det statsborgerskab, borgeren juridisk har opnået.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.01.00-G01-2-18

150. Status på arbejdet med forslag til afbureaukratisering og regelforenkling

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

På baggrund af en opfordring fra Innovationsminister Sophie Løhde i maj 2017 og vedtagelsen af Budget 2017-2020 blev der sat fokus på afbureaukratisering i Mariagerfjord Kommune. Administrationen har derfor indsamlet forslag til afbureaukratisering og regelforenkling, både internt i kommunen og eksternt i forhold til ministerier med videre. Under dette dagsordenspunkt gives en status på arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. At orienteringen om status på arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling tages til efterretning.

Inddragelse

Hovedudvalget for MED blev orienteret om iværksættelse af processen på Hovedudvalgsmøde 6. september 2017. Desuden blev de udarbejdede lister over forslag til intern og ekstern afbureaukratisering og regelforenkling drøftet på Hovedudvalgsmøde 27. februar 2018.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune modtog 10. maj 2017 et brev fra Finansministeriet i forbindelse med Sophie Løhdes ønske om et besøg i kommunen. Innovationsministeren opfordrede i den forbindelse kommunerne til at komme med konkrete forslag til kulegravning af bureaukratiet i den offentlige sektor. Det kunne eksempelvis være en regel, som medarbejderne oplever som unødigt tidskrævende, eller steder hvor centrale regler og/eller styringskrav er til hinder for at give en sammenhængende service.

Tidligere har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 besluttet, at der internt i kommunen skulle sættes fokus på afbureaukratisering af regler og arbejdsgange, som fjerner fokus fra kerneopgaven og serviceniveau (se eventuelt Budget 2017-2020 side 15 og 20).

I forlængelse deraf blev der nedsat en arbejdsgruppe på børne- og familieområdet under overskriften ”Væk med overflødig dokumentation og mere tid til børnene”. Arbejdsgruppen bestod af forældrebestyrelsen, repræsentanter for dagplejere og dagplejepædagoger samt dagplejeledelsen. Gruppen skulle udarbejde forslag til at skabe mere frirum til tid med børnene. På baggrund af gruppens arbejde kom dagplejelederen med en anbefaling til afbureaukratisering i forhold til dokumentation. Udvalget for Børn og Familie godkendte anbefalingen på udvalgsmøde 13. juni 2017.

Efter opfordringen fra Innovationsministeren har administrationen indsamlet forslag til afbureaukratisering af interne såvel som eksterne regler og love. Forslagene blev indsamlet via et spørgeskema udsendt bredt i organisationen fra september til november 2017. Spørgeskemaet resulterede i en liste over forslag til ekstern afbureaukratisering og en liste over forslag til intern afbureaukratisering.

Eksterne forslag

De eksterne forslag blev indsendt til Ministeriet 1. februar 2018 via et skema, som Ministeriet havde udsendt. Skemaet er vedlagt dette dagsordenspunkt.

Finansministeriet har ikke givet en tilbagemelding på de konkrete forslag. Forslagene indgår derimod som en del af Ministeriets forarbejde til udarbejdelse af sammenhængsreformen. Mere specifikt så indgår de i det første reformspor af sammenhængsreformen: "Færre regler og mindre bureaukrati". Det første reformspor blev publiceret i september 2018. Publikationen er vedlagt som bilag.

I denne afbureaukratiseringsreform foreslås 130 konkrete initiativer, der skal fjerne bureaukrati og unødige regler. Forslagene fra Mariagerfjord Kommune er ikke umiddelbart synlige i reformen.

Interne forslag 

Af de interne forslag er 15 ud af 26 forslag iværksat eller ved at blive det. På følgende områder er initiativerne iværksat eller ved at blive det i forhold til intern afbureaukratisering:

 • Etablering af et samlet Ungecenter for at sikre én indgang for de unge.
 • Flytning af STU-området til Arbejdsmarkedsafdelingen for at løse udfordringer med uddannelsesplaner for de unge.
 • Mere effektivt sikkerhedstjek af dagplejemødre.
 • Mere brugervenligt system til indkøb af legetøj til dagsinstitutionerne.
 • Reduktion af planlægningsskema i dagplejen.
 • Smartere procedure for genbevilling af talepædagog.
 • Effektive opstartsmøder i familieafdelingen frem for overlevering af statusrapporter.
 • App til automatisk indberetning af kørsel.
 • Tydelig koordinering og afgrænsning i forhold til anvendelse af forskellige koncepter i indskolingen.
 • Bedre sammenhænge ved overgange i skolen.
 • Systematisk inddragelse af Indkøbsafdelingen ved anskaffelse af biler, så der er tilstrækkelige serviceaftaler.
 • Forenkling af samarbejde og tydelig opgavedeling imellem fagenheder og administration.
 • Forenkling af MED-niveauerne i Teknik og Miljø.
 • IdentityManager-system til at håndtere brugere i kommunens IT-systemer og samtidig bestille IT-udstyr til nye medarbejdere.
 • Eftersyn af kulturen for mødeafholdelse.

 

Ved størstedelen af de interne forslag til afbureaukratisering, som ikke er blevet iværksat, er årsagen, at det ikke er muligt af hensyn til lovgivning på området.

Det skal bemærkes, at der i forlængelse af direktionens strategiske pejlemærke om værdiskabelse generelt arbejdes med at implementere en forbedringskultur i Mariagerfjord Kommune. Derfor iværksættes der løbende initiativer for at sikre afbureaukratisering ud over de forslag, der blev indsendt i forbindelse med spørgeskemaet ultimo 2017.

Økonomi

Der kan være et økonomisk optimeringspotentiale i forslagene på grund af tidsbesparelser. Det er dog ikke umiddelbart muligt at udregne størrelsen på et sådant potentiale.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.15.00-A21-1-18

151. Rengøringsstandarder i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019-2021 er det besluttet at oprette en central rengøringsenhed i Mariagerfjord Kommune. I forbindelse med denne etablering skal der fastsættes rengøringsstandarder for kommunens bygninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At de foreslåede rengøringsstandarder for Mariagerfjord Kommune godkendes.

Inddragelse

Fag MED (med undtagelse af Fag MED Sundhed og Ældre samt Fag MED handicap). Høringssvar er vedlagt i et samlet notat.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af den kommunale rengøringsenhed, som belv besluttet med vedtagelsen af Budget 2019-2021, fremsendes der oplæg til standarder for, hvilket niveau rengøringen skal have i Mariagerfjord Kommunes bygninger.

Ejendomscentret har i samarbejde med 3F udarbejdet vedlagte oplæg til rengøringsstandarder, der både tilgodeser et fornuftigt rengøringsniveau og de nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

Oplægget til standarderne tager udgangspunkt i de rengøringsplaner, der ligger til grund for den nuværende tildelingsmodel for området, og dermed det rengøringsniveau, der i dag er forventet i kommunens bygninger.

Som resultat af den nuværende decentrale struktur kan der forekomme lokale variationer i rengøringsniveauet. Dette forventes ændret forslaget til harmonisering af området.

De konkrete forslag til rengøringsstandarder fremgår af bilagene.

Lederen af Ejendomscentret deltager under punktets behandling.

Økonomi

Oplægget til rengøringsstandarderne er en forudsætning for at kunne arbejde frem mod realiseringen af den besparelse på 2 mio. kr. fra 2021, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2019-2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.03-P15-1-17

152. Tidsplan for større planopgaver

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK

Anledning

Byrådet vedtog i april 2018 revideret tidsplan for de store kommende planopgaver – kommuneplanstrategi, kommuneplan og byudviklingsplaner for kommunens fire hovedbyer.

Efterfølgende omstændigheder og nye opgaver betyder, at det er nødvendigt at foretage justeringer i tidsplanen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den vedhæftede tidsplan vedtages.

Sagsfremstilling

Tidsplanen omfatter kommende kommuneplanrevision og store projekter afledt af strategiplanen ”Med byerne forrest” fra 2016.

Derudover fremgår implementering af landsplandirektivet om udviklingsområder og udarbejdelsen af en ny landdistriktspolitik.

Tidsplanen er vedhæftet og gennemgås på mødet.

De store ændringer i forhold til tidsplanen fra april 2018 er, at der udarbejdes en samlet hovedstruktur og kommuneplanstrategi inden udgangen af 2019, som bekrevet i foregående dqagsordenspunkt. Samtidig igangsættes revisionen af kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer først primo 2020.

Ændring af tidsplanen for kommuneplanrevisionen skyldes en periode med nedsat bemanding i Center for Byård, Personale og Strategi.

Derudover er følgende nye projekter indarbejdet i tidsplanen:

 • Fysisk Plan Hobro
 • Gågadeplan Hobro
 • § 17, stk. 4-udvalg for udarbejdelse af landdistriktspolitik
 • Boligstrategi Hadsund
 • Implementering af kommende landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.03-P15-1-17

153. Samlet strategi for den fysiske udvikling af Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK

Anledning

Planloven kræver, at byrådet skal offentliggøre en kommuneplanstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Byrådet har tidligere besluttet, at der skal foreligge en revideret kommuneplan inden udgangen af 2019.

Der er mange sammenfald mellem planlovens krav til en kommuneplanstrategi og kommuneplanens hovedstruktur. Det vil derfor være oplagt at udarbejde en samlet, overordnet strategi for den fysiske udvikling af Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der udarbejdes en samlet strategi, der består af kommuneplanstrategi, kommuneplanens hovedstruktur samt Agenda 21-strategi.

Sagsfremstilling

Planloven kræver, at byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Det vil sige inden udgangen af 2019. Byrådet besluttede i april 2018, at der skal foreligge en revideret kommuneplan inden udgangen af 2019.

Planloven fastsætter krav til indholdet og tilvejebringelsen af kommuneplanstrategi og kommuneplan. Der er mange sammenfald mellem tidsplanerne og planlovens krav til en kommuneplanstrategi og kommuneplanens hovedstruktur. Center for Byråd Personale og Strategi anbefaler, at der udarbejdes en samlet, overordnet strategi for den fysisk planlægning i Mariagerfjord Kommune (Mariagerfjord 2020).

Mariagerfjord 2020 kan samtidig indholde kommunens lokale Agenda 21-strategi, der ligeledes skal offentliggøres inden udgangen af 2019.

Mariagerfjord 2020 skal indeholde de politiske mål for den fysiske udvikling af Mariagerfjord Kommune, der skal danne grundlag for en revision af kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer. Mariagerfjord 2020 skal opfylde alle planlovens krav til kommuneplanstrategi, hovedstruktur og Agenda 21-strategi. Nedenstående indeholder en kort beskrivelse af planlovens krav.

Krav til kommuneplanens hovedstruktur

Planloven stiller krav om, at der foreligge en kommuneplan, der omfatter en 12 årig periode. Kommuneplanen skal indholde en hovedstruktur, der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Hovedstrukturen skal omfatte hele kommunens geografiske område og vise byrådets interesseafvejninger. Hovedstrukturen skal dermed give et overblik over kommuneplanens indhold og være indgang til planens mere detaljerede forhold i retningslinjer og kommuneplanrammer.

Krav til kommuneplanstrategi

Planloven stiller krav om, at byrådet skal offentliggøre en kommuneplanstrategi inden udgangen af første halvdel af valgperioden. Det vil sige inden udgangen af 2019. Kommuneplanstrategien skal indeholde en beskrivelse af den planlægning, der er gennemført siden seneste kommuneplanrevison. Strategien skal endvidere  indeholde byrådets vurdering af og strategi for udviklingen af kommunen. Endeligt skal strategien fastlægge, om kommuneplanen skal genvedtages eller revideres.

Krav til Lokal Agenda 21 strategi

Planloven stiller krav om, at byrådet skal offentliggøre en Lokal Agenda 21 strategi inden udgangen af første halvdel af valgperioden. Det vil sige inden udgangen af 2019. En Agenda 21 strategi skal indeholde en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Den Lokale Agenda 21-strategi kan danne grundlag for kommunens videre arbejde med FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.03-P16-5-19

154. Nyt boligområde til Levefælleskab ved Arden

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en forespørgsel om at få et nyt boligområde ved Arden. Ansøger ønsker at etablere et levefælleskab med klimavenlige bofomer med en høj grad af selvforsyning.

Det ansøgte område er beliggende i landzone udenfor de eksisterende kommuneplanrammer. Området forudsætter derfor udarbejdelse af ny kommuneplanramme og lokalplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At planlægningen for et område til levefællesskab indarbejdes i en fysisk plan for Arden, der indgår den kommende kommuneplanrevision.

2. At ejers anmodning om at udlægge området helt eller delvist til traditionelt boligområde ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har modtaget en forespørgsel om et nyt boligområde ved Arden på ejendommen Blåkildevej 47, 9510 Arden. Området er på cirka 8 hektar. Oversigtskort er vedhæftet.

Ansøger repræsenterer en projektgruppe, der gennem en årrække har arbejdet for at realisere et levefællesskab med alternative, klimavenlige boligformer med en høj grad af selvforsyning. Gruppen har fået fokus på arealet ved Arden i samarbejde med ejeren af ejendommen.

Projektgruppen ønsker en forhåndstilgengivelse af, om planlægning for et område til et levefællesskab kan indgå i den kommende kommuneplanrevision. Gruppen vil efter en forhåndstilkendegivelse igangsætte den konkrete planlægning af projektet.

Ejer af området ønsker samtidig en afklaring af, om området kan anvendes til traditionelt boligområde, hvis projektet med levefællesskab ikke gennemføres eller kun anvender en del af det samlede område.

Beskrivelse af levefællesskab

Projektgruppen ønsker, at skabe et nyt boligområde i overensstemmelse med FNs verdensmål. Levefællesskabet skal skabe rammerne for et liv med høj livskvalitet. Det skal ske gennem egenforsyning af fødevarer, energi og services, økonomisk frihed, lavere energiforbrug, nærhed til naturen og gode fælles sociale rammer for bosætningen. Projektgruppen vil nå målene ved at styre byggeriet mod mindre boliger, der optimerer plads og funktioner, der udføres i CO2 neutrale materialer med høj isoleringsstandard.

Målet er, at levefællesskabet på længere sigt skal være et grønt og miljøvenligt center for mindre, lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse, der gør Arden og omegn mere attraktiv som lokalområde og tilbyder inspiration til en fremtidsrettet og bæredygtig livsstil.

Den samlede projektbeskrivelse er vedhæftet. Der er ligeledes vedhæftet en række eksempler på boligtyper, som projektgruppen ønsker at give mulighed for.

Rummelighed og behov

Planlægning for nye byområder forudsætter en redegørelse efter den nye bekendtgørelse om planlægning af byvækst (BEK nr. 940 af 26/06/2017). Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af den eksisterende rummelighed og behovet for arealer til byudvikling i den kommende 12-årige planperiode.

Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) har udarbejdet en opgørelse over rummeligheden i hele kommunen, der viser, at rummeligheden er større end det forventede behov. Der er på nuværende tidspunkt udlagt 21 ha til boligformål ved Arden. Oversigtskort over rummelige arealer ved Arden er vedhæftet.

Befolkningsprognosen for Mariagerfjord Kommune bygger på et forventet boligbyggeri på 9 parcelhuse og 4 rækkehuse om året. Det forventede boligbyggeri er fastsat efter historisk byggeaktivitet og vurdering af den fremtidige udvikling i området. Det medfører et årligt arealbehov på cirka 1,5 hektar til boligformål ved Arden. Den nuværende rummelighed kan dermed dække det forventede behov i den 12-årige periode, som kommuneplanlægningen må omfatte efter planlovens bestemmelser.

Ejerens forespørgsel om at udlægge området til traditionelt boligbyggeri kan derfor ikke imødekommes, hvis der ikke udtages et areal af tilsvarende størrelse. Bekendtgørelsen giver dog mulighed for, at opgørelsen af behovet kan baseres på forventninger om vækstmuligheder i et områder, der medfører behov for væsentlige anderledes boligtyper.

CBPS vurderer, at et levefællesskab vil medvirke til at udvikle Arden og tiltrække nye typer af indbyggere. Området kan sætte Arden på landkortet og øge bosætningen – også i de traditionelle boligområder. Levefællesskabet vil derfor ligge uden for den forventede byggeaktivitet, der ligger til grund for befolkningsprognosen. CBPS vurderer dermed, at området til levefælleskabet kan udlægges uden der udtages andre boligområder af planlægningen.

CBPS vurderer endvidere, at levefælleskabet vil underbygge Ardens overordnede rolle og udviklingsmuligheder, der er beskrevet i strategiplanen ”Med byerne forrest” fra 2016. Strategiplanen beskriver Arden som udgangspunktet for det gode hverdagsliv i skoven. En særlig indsats i strategiplanen er at udvikle skoven ind i byen og byen ind i skoven. Levefællesskabet har netop et særligt fokus på at indpasse området i forhold til skoven og lave en glidende overgang mellem boliger, en dyrket skovhave og den eksisterende skov. Området til levefællesskabet bør indarbejdes i en fysisk plan for Arden, der blandt andet skal udlægge fremtidige byområder, sikre sti- og vejforbindelser og grønne forbindelser samt håndtering af overfalde- og grundvand. Den fysiske plan for Arden kan indgå i den kommende kommuneplanrevision.

Økonomi

Afledte kommunale udgifter i forbindelse med det ønskede område til levefælleskab skal undersøges og gennemgås i forbindelse med den politiske behandling af en eventuel lokalplan for området.

Beslutning

Jens Riise Dalgaard (A) anmodede Økonomiudvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget vurderede, at Jens Riise Dalgaard (A) er inhabil i sagen. Jens Riise Dalgaard deltog ikke i sagens behandling.

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Ejer har efter sagens forberedelse trukket sin anmodning om at udlægge området helt eller delvist til traditionelt boligområde. Punkt 2 i indstillingen blev således ikke behandlet.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.05-P17-1-18

155. Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 132/2018 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 132/2018 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro.

Byrådet bedes tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de indstillede ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer:

 • I § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres i andre materialer f.eks. i træ, naturskifer og facadeplader.
 • I § 7 ændres muligheden for at terrænregulere til + 0,5/- 1 meter.
 • I § 8.2 fjernes den pasus der siger, at: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet". 


Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 100:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

Inddragelse

Offentlig høring

I høringsperioden indkom én indsigelse fra Hobro Boligforening.

 • De vil have mulighed for at anvende andre materialer end mursten til byggeriet.
 • De ønsker, at det tilføjes til § 6.1, at man også må anvende træ, naturskifer og facadeplader.
 • De vil gerne have ændret § 7, så de kan få mulighed for at terrænregulerer +/- 1 meter i stedet for +/- 0,5 meter.
 • De ønsker at få fjernet den pasus i § 8.2 der siger: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet", da de laver parkeringsbåse vinkelret på vejen og anlægger vejen med en bredde på 7 meter, så der er plads til at bakke ud fra båsene.

 

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden vurderer, at de nye materialer kan tilføjes uden at forslaget skal i fornyet høring, men at muligheden for terrænregulerer +/- 1 meter er så væsentlig en ændring, at den skal i en ny høring i mindst 14 dage ved naboerne. Sætningen i § 8.2 kan ændres uden fornyet høring.

Fagenheden anbefaler:

 • at der i § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres andre materialer som for eksempel træ, naturskifer og facadeplader.
 • at § 7 ændres, så der er mulighed for at terrænregulere til +0,5 / -1 meter. Det vil samlet set ikke øge bebyggelsens højde og påvirker dermed ikke naboerne negativt i forhold til nærværende lokalplanforslag. Dermed vurderer Fagenheden, at ændringen ikke kræver en ny høring af lokalplanforslaget.
 • at den pasus i § 8.2 der siger: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet" fjernes.  

 

Overnævnte forhold vil skulle konsekvensrettes i lokalplanen, men det vurderes, at der er tale om mindre ændringer, som ikke medfører, at planerne skal ud i en ny høring.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening ønsker at udbygge foreningens boliger syd for Hvilhøjvej med endnu en boligetape til 21 tæt/lav boliger. Planområdet er beliggende imellem den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Hvilhøjvej og et rekreativt område med syd. Mod vest ligger et vådområde, der også fungerer som regnvandsbassin. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Ølsvej, hvorfra der etableres vejadgang til området.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre arealet til tæt/lav boligbebyggelse og sikre stiforbindelse til boligområderne mod nord og det rekreative areal mod syd. Boligerne udlægges i seks rækker, vinklet i forhold til hinanden og i forhold til de eksisterende boliger ved Hvilhøjvej således, at der skabes mest muligt luft og udsyn fra boligerne til omgivelserne.

Vejadgang

I nærværende lokalplanforslag er udlagt en vejadgang, som ikke er optimal i forhold til projektet. Derfor har fagenheden sideløbende arbejdet med at sikre jord til en alternativ vejadgang, og det er nu lykkedes. Den alternative vejadgang kan ikke indarbejdes i lokalplanforslaget, da det vil udløse en ny offentlig høringsperiode. I stedet gennem føres etableringen af vejadgangen som et rent vejprojekt, efter der er givet dispensation fra § 8.2 der regulerer vejens beliggenhed.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.15-P16-2-18

156. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 Boligområde ved Hvilhøj i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 40 Boligområde ved Hvilhøj i Hobro.

Byrådet bedes tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 99:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Inddragelse

Kommuneplantillægget har været i for-offentlighed i henhold til Planlovens § 23c, idet der er tale om udlæg af nyt byudviklingsområde, der ikke er udlagt som rammeområde i kommuneplanen.

Kommentarer fra for-offentlighedsfasen

Der er modtaget to høringsvar i for-offentlighedsfasen. Det ene svar omfatter forhold, der ikke er direkte relevante for kommuneplantillægget. I det andet høringssvar, omfattende 14 beboere ved Hvilhøjvej, undrer beboerne sig over, at der må bygges på et rekreativt område udlagt i kommuneplanen, hvor der vokser den beskyttede orkidé Maj-Gøgeurt. Man er desuden bekymrede for beliggenheden tæt på eksisterende bebyggelse, ligesom vejadgangen til området er uvis. De foreslår alternative placeringer enten nord eller syd for den planlagte bebyggelse, hvor der i dag er tomme grunde/ubebyggede arealer.

Fagenhedens kommentarer til for-offentlighedsfasen

I den gældende Lokalplan nr. 4/2007 er der redegjort for, at arealet er udlagt til rekreativt formål på grund af grundvandsinteresser. I lokalplanen er der desuden redegjort for, at arealet kan ændres til boligområde, såfremt disse grundvandinteresser forsvinder, hvilket er sket med flytningen af drikkevandsboringen på Skivevej. Dette kræver dog en ny planlægning, hvilket sker med nærværende kommuneplanforslag med tilhørende forslag til Lokalplan 132/2018.

Om anvendelsen af det rekreative areal til boligformål skal henvises til vedlagte bilag "Levested for den beskyttede orkidée Maj-gøgeurt", der synliggør udbredelsen af Maj-Gøgeurten og, hvor der er tale om beskyttelseshensyn. Den planlagte udvidelse af boligområdet berører ikke det beskyttede område.

Bebyggelsen relaterer sig direkte til de eksisterende udlejningsboliger ved Hvilhøjvej, som dermed samlet set vil fremstå som en homogen boligbebyggelse med samme bygningsmæssige udtryk til forskel fra anden placering i området.

Vejadgangen til området sker som en selvstændig vejadgang fra Ølsvej og vil ikke berøre de nuværende boliger ved Møldrupvej/Hvilhøjvej.

Offentlig høring

I høringsperioden indkom én indsigelse fra Hobro Boligforening, som ikke er relevant i forhold til kommuneplantillægget. Indsigelsesbehandlingen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening har ønsket at udbygge foreningens boliger syd for Hvilhøjvej med endnu en boligetape til 21 tæt/lave boliger. Planområdet er beliggende mellem den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Hvilhøjvej, et rekreativt område syd og vest herfor, og Ølsvej mod øst.

Formål 

Forslag til Tillæg nr. 40 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 132/2018 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Det område, som Forslag til Lokalplan 132/2018 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplan nr. 40, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillægget udvider eksisterende rammeområde HOB.B.43 til også at omfatte det nye planområde. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.01.00-P20-1-16

157. Cykel-/gangsti langs Dokkedalvej nord for Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Aage V. Jensens Fond har rettet henvendelse med tilbud om at indgå i en aftale med Mariagerfjord Kommune om at anlægge en dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvej fra Øster Hurup frem til den offentlige strandpark.

Fagenheden Teknik og Byg har i samarbejde med fonden udarbejdet udkast til projekt og samarbejdsaftale. Byrådet anmodes om at godkende begge dele og meddele bevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At skitseprojekt for en 1,2 km lang, dobbeltrettet cykel-/gangsti med krydsningshelle og ombygning af eksisterende parkeringsplads godkendes.

2. At der meddelse en samlet udgiftsbevilling på 3.070.000 kr. til projektets gennemførelse.

3. At der meddeles indtægtbevilling på 2.250.000 kr. i bidrag fra Aage V. Jensens Fond til anlæggelse af cykel-gangsti og parkeringsplads.

4. At momsforpligtelse på 400.000 kr. finansieres af frigivne midler til "Projekt Vildthegn, Lille Vildmosefredningen" under Udvalget for Teknik og Miljø.

5. At der meddeles tillægsbevilling på 420.000 kr. finansieret af kassen til stikrydsning og projektledelse.

6. At fagenheden bemyndiges til at indgå endelig samarbejdsaftale med Aage V. Jensens Fond og til at gennemføre projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet skitseprojekt for etablering af 1,2 km dobbeltrettet cykel-/gangsti på primært på vestsiden af Dokkedalvej og ombygning af den eksisterende rasteplads 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune.

Med projektet øges trafiksikkerheden for den store cyklende og gående rekreative trafik mellem Øster Hurup, Kattegat Strand Camping, den offentlige strandpark og Udsigtstårnet i Lille Vildmose. Når projektet er gennemført, mangler der 3,0 km cykelsti fra den offentlige strandpark op til kommunegrænsen samt 5,0 km cykelsti derfra til Dokkedal i Aalborg kommune, før en sammenhængende østkyststi er færdig i Nordjylland.

Cykelstiprojektet består af 3 sammenhængende projekter:

 1. Der anlægges en 1.200 m lang dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvejs vestside fra den eksisterende byport (midterhelle) i Øster Hurups nordlige udkant forbi Udsigtstårnet frem til den eksisterende gangtunnel under vejen og over til den eksisterende parkeringsplads ved den offentlige strandpark øst for Dokkedalvej. Stien anlægges på Aage V. Jensens Fonds ejendom langs Dokkedalvej og får status som offentlig sti. I den forbindelse udskifter og flytter fonden selv det eksisterende hegn langs Vildmosefredningen, så der kan blive plads til stien. Den eksisterende byport belyses og ombygges til krydsning for bløde trafikanter. Pris 1,6 mio. kr.
 2. Den eksisterende rasteplads (parkeringsplads) 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune ombygges til en egentlig parkeringsplads med kapacitet til 23 biler. Pris 650.000 kr.
 3. Der anlægges ny krydsningshelle mellem den nye sti og Kattegat Strand Campings indgang af hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Krydsningshellen belyses. Pris 350.000 kr.
 

I projekterne er der indregnet udgifter til projektering og tilsyn. Fonden har tilkendegivet at ville finansiere punkt 1 og 2. Bidraget fra fonden vil udløse gavemoms på 17,5%. Mariagerfjord kommune skal således finansiere gavemoms på ca. 400.000 kr., krydsningshelle på ca. 350.000 kr. og egen projektledelse på ca. 70.000 kr. - i alt 820.000 kr.

Projektet kræver en del myndighedsgodkendelse, og særligt skal der dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.

  

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

13.05.00-G01-2-19

158. Bedre fremkommelighed for unge under 21 år og unge under uddannelse

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I budget 2019 er afsat 200.000 kr. til at forbedre fremkommeligheden for unge under 21 år eller unge under uddannelse.

Byrådet skal træffe beslutning om udmøntning af bevillingen, herunder om der skal arbejdes videre med det fremlagte forslag til et projekt målrettet de unge i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet: 

1. At forslaget til projekt om hel eller delvis refusion af unges udgifter til flextur godkendes.

2. At refusionens størrelse fastlægges.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 116:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at tilskud udgør 50% af prisen for flextur.

Inddragelse

I forbindelse med udvikling af projektet har der været en dialog med Ungerådet om, hvordan vi rammer målgruppen mest optimalt.

I forhold til den afsluttende evaluering vil der også ske en involvering af målgruppen i projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetforliget har Byrådet afsat 200.000 kr. i 2019 til bedre fremkommelighed for unge borgere i kommunen under 21 år eller unge under uddannelse.

Udvalget for Teknik og Miljø har fået til opgave at fremlægge løsningsmuligheder, der kan sikre unge mennesker bedre fremkommelighed i alle områder ikke mindst på ydertidspunkter. Midlerne skal konkret anvendes til transport.

Der har været overvejelser omkring at indsætte et par ugentlige busafgange på ydertidspunkter, men det er blevet vurderet, at en sådan løsning ikke har en fleksibilitet, som vil sikre en tilfredsstillende anvendelse.

Fagenheden Teknik og Byg har med baggrund i dette i stedet udarbejdet et projektforslag, som har fokus på at anvende en af de allerede eksisterende muligheder i forhold til mobliteten, ved at flexture i projektperioden gøres billigere eller eventuelt helt gratis for målgruppen angivet i budgetforliget.

Taksten for en flextur er i 2019 5,50 kr. pr. km.

Varigheden af projektperioden vil afhænge af, hvor stort brug der vil blive.

Projektet vil omfatte følgende 4 vigtige elementer:

Kommunikation

Det vil være afgørende, at der planlægges en god kommunikationsplan, så der er en god information om projektet, som når ud til skolerne og ungdomsuddannelserne

Praktik og administration

Det er vigtigt, at praktikken og administrationen gøres så smidig som muligt. Det vil sige, at det skal gøres det nemt for de unge at bruge ordningen, herunder at det skal gøres enkelt at få refunderet penge via Borgerservice. Ligeledes skal det være så enkelt og så lidt ressourcekrævende som muligt for Borgerservice at administrerere ordningen.

Det skal undersøges, om der nemt kan laves en løsning, som kan foregå digitalt i forhold til refusion. Alternativt kan være en løsning, hvor de unge samler et antal kvitteringer og afleverer dem på Borgerservice.

En løsning skal findes i samarbejde med Borgerservice.

Evaluering

For at sikre, at der er en fremadrettet læring/erfaring at få i forhold til projektet, skal der foretages en evaluering.

Dette vil give en pejling på, om der sker en forøget brug af flexture for målgruppen i forhold til i dag, samt de unges oplevelse og tilfredshed med projektet, herunder om der opleves en forbedret fremkommelighed/mobilitet.

Det vil blive forsøgt om, der kan trækkes statistiske data, som faktuelt kan danne grundlag for at dokumentere en eventuel øgning af brugen af flexture for målgruppen.

Ligeledes vil der blive gennemført en spørgeundersøgelse i forhold til målgruppen.

 

Evalueringen vil kunne danne et grundlag for en politisk beslutning i forhold til det fremadrettede.

Projektperiode

Det skal foreslås, at projektperioden starter 1.september 2019, hvor skoler og ungdomsuddannelser er startet efter sommerferien.

Afslutning på projektet er afhængig af hvor stor en succes det bliver, men et umiddelbart bud er frem til årsskiftet, hvorefter der skal gennemføres en evaluering, som foreslås forelagt Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes retur til fornyet behandling i administrationen med henblik på, at der tages en fornyet dialog med NT om muligheden for at udvikle en digital løsning på tiltaget. Herefter sendes sagen igen til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.26.10-P19-1-19

159. Principbeslutning om ekspropriation til venstresvingsbane og cykelsti, Valsgård

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med byggemodningen ud fra lokalplan 107/2017 for boligområde i Valsgård er der behov for arealerhvervelse ud mod Rostrupvej til brug for cykelsti og venstresvingsbane.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt Byrådet vil erhverve arealet ved ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med grundejerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der træffes principbeslutning om ekspropriation af ca. 350 m2 af matr. 4cq, Valsgård By, Valsgård, som illustrereret på vedlagte kortbilag.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen ved Rostrupvej i Valsgård er der behov for erhvervelse af et areal til cykelsti og venstresvingsbane.

Grundejeren har tilkendegivet, at han ikke ønsker at afhænde arealet i fri handel, men alene afstå arealet, såfremt kommunen beslutter at arealet skal eksproprieres.

Principbeslutning om ekspropriation er derfor nødvendig for at kunne gennemføre projektet.

Den endelige beslutning om ekspropriation/erhvervelse af arealet sker ved Byrådets senere behandling.

Fagenheden Teknik og Bygs bemærkninger 13. juni 2019

Efter behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø 11. juni 2019 er kommunens rådgiver blevet opmærksom på, at der også bliver behov for at erhverve et mindre areal på 177 m2 af en landbrugsejendom (matr. nr. 4c, Valsgård By, Valsgård) nord for den nye adgangsvej. Ejendommen ligger uden for byggemodningsområdet, men arealet er nødvendigt for at kunne anlægge en venstresvingsbane på Rostrupvej.

Da tillægsarealet er af beskeden størrelse, anbefaler Teknik og Byg, at Byrådet udvider indstillingens omfang og lader erhvervelse af de 177 m2 være omfattet af nærværende sags principgodkendelse af ekspropriation.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget også indstiller, at principbeslutningen også omfatter de 177 m2 af matr nr 4C, Valsgaard By, Valsgaard.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

29.30.08-G01-2-18

160. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Forventet sagsgang

SO/BF/AU, ØK, BY

Anledning

Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019, der nu fremsendes til godkendelse i de nordjyske kommuner.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

 1. At Sundhedsaftalen 2019 godkendes.
 2. At der udpeges fire repræsentanter til Sundhedspolitisk Samling.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. juni 2019, pkt. 50:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at følgende udpeges til Sundhedspolitisk Samling:

 • Jan Andersen, formand Udvalget for Sundhed og Omsorg.
 • Edin Hajder, formand Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
 • Mette Binderup, SKU medlem og medlem af Udvalget for Børn og Familie.
 • Helle Mølgaard, SKU medlem og medlem af Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

Udvalget for Børn og Familie, 6. juni 2019, pkt. 49:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at følgende udpeges til Sundhedspolitisk Samling:

 • Jan Andersen, formand Udvalget for Sundhed og Omsorg.
 • Edin Hajder, formand Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
 • Mette Binderup, SKU medlem og medlem af Udvalget for Børn og Familie.
 • Helle Mølgaard, SKU medlem og medlem af Udvalget for Sundhed og Omsorg. 

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C), Søren Greve (V).

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 12. juni, pkt. 43:
Indstilles godkendt, idet udvalget samtidig indstiller at Edin Hajder (A) udpeges til Sundhedspolitisk Samling.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B)

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Region Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Den nye sundhedsaftale sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem fem politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår
 

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper:

 1. Børn og unge med særlige udfordringer
 2. Borgere med psykisk sygdom
 3. Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.
 

I denne aftale er der ikke på forhånd opstillet konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”. I den forbindelse skal alle kommuner udpege fire politiske repræsentanter til de politiske klynger. Medlemmer er Sundhedskoordinationsudvalget er på forhånd udpeget, hvorfor Mette Binderup (S) qua sit medlem heraf er udpeget. De øvrige pladser forventes udpeget blandt udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet, ligesom det kan ske blandt politikere der er en del af arbejdet omkring Sundhedskoordinationsudvalget. Der skal således udpeges tre politiske repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune udover Mette Binderup (S).

Sundhedsaftalens proces

Forud for godkendelse af Sundhedsaftalen var der i december 2018 til januar 2019 høringsrunde i regionens 11 kommuner. Høringssvarene har på forskellig vis bidraget til det endelige udkast til Sundhedsaftalen 2019 der nu forelægger til godkendelse.

Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. Herefter vil arbejdet med at implementere sundhedsaftalen blive igangsat. Blandt andet med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling 20.09.2019.

Sundhedsaftalen 2019 er vedhæftet som bilag

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.42.00-G01-1-17

161. Godkendelse af samarbejdsaftale og takster for Hobro Friplejehjem

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

I forbindelse med indvielse af Hobro Friplejehjem 2. februar 2019, blev der forhandlet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Hobro Friplejehjem og Mariagerfjord Kommune. I og med at de første borgere flyttede ind på Hobro Friplejehjem i februar 2019, har denne aftale fungeret som et aftalegrundlag for gældende lovgivning om eksempelvis takster, Sundheds- og Servicelovsydelser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At samarbejdsaftalen med Hobro Friplejehjem godkendes.

2. At taksterne for Hobro Friplejehjem 2019 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. juni 2019, pkt. 53:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

Sagsfremstilling

Friplejeboligordningen blev i 2007 etableret og havde til formål at styrke borgerens frie valg af bolig indenfor plejeområdet. Loven medfører, at borgere, der af kommunen er visiteret til en plejebolig, frit kan vælge mellem en kommunal plejebolig og en friplejebolig. På denne baggrund blev der primo 2019 forhandlet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Hobro Friplejehjem.

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen mellem Mariagerfjord Kommune og Hobro Friplejehjem trådte i kraft den 1. februar 2019. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

I aftalen fremgår det, at friplejehjemmet skal levere indsatser i overensstemmelse med indholdet i sundhedsaftalerne samt Mariagerfjord Kommunes kvalitetstandarder på området. Hobro Friplejehjem skal som minimum levere indsatserne i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, som Mariagerfjord Kommune har fastsat for de relevante ydelser efter Serviceloven, samt i kvalitetskrav til leverandører under ”Frit valgs-ordningerne”.

  

Samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og Hobro Friplejehjem evalueres løbende i et fælles mødeforum med mulighed for justering af samarbejdet. Mariagerfjord Kommune orienterer Hobro Friplejehjem om mulige ændringer af det kommende års budget, der vil få betydning for Friplejehjemmet.

På Hobro Friplejehjem arbejdes der ud fra samme lovgivning, som på et kommunalt plejehjem, der i samme grad skal leve op til lovgivningen indenfor Service- og Sundhedsloven. På denne baggrund kan Friplejehjemmet få tilsyn på begge områder. Ifølge Friplejeloven § 89 og Serviceloven §151a har Mariagerfjord Kommune pligt til at føre tilsyn med friplejeboliger, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være i overensstemmelse med kommunens tilsynspolitik. Derudover føres der tilsyn af eksempelvis arbejdstilsynet, levnedsmiddelkontrollen og Mariagerfjord Kommunes eget foranstaltede kommunale tilsyn.

Når Mariagerfjord Kommune tilføres statslige puljemidler, der omfatter Friplejehjem og har til formål at styrke ældreområdet, tilføres Horbor Friplejehjem midler på forventet antal plejeboliger.

Takster

Mariagerfjord Kommune fastsætter en enhedstakst for en plejebolig på Hobro Friplejehjem. Taksten pr. plejebolig reguleres årligt efter godkendelse af det kommende års budget. I beregningen af enhedstaksten indgår de samlede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der omfatter alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen.

Når borgere fra andre kommuner flytter ind på Hobro Friplejehjem afregnes taksten direkte mellem Hobro Friplejehjem og borgerens hjemkommune. Alle udgifter til Sundhedslovsydelser til borgere fra andre kommuner afholdes af Mariagerfjord Kommune.  

I nedenstående tabel ses de samlede døgntakster, der er fastsat for de enkelte ydelser på Hobro Friplejehjem 2019.

YdelserDøgntakster
Servicelovsydelser1.102,39 kr.
Sundhedslovsydelser82,00 kr.
Sygeplejeydelser17,07 kr
Sygeplejeartikler3,34 kr.

 

Vedhæftet er bilag vedrørende beregning af takst til Hobro Friplejehjem 2019.  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.00.00-G01-60-19

162. Analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, at budgettet for ældreområdet skulle analyseres. Dette for at finde og undersøge eventuelle årsager til de umiddelbart høje udgifter og muligheder for at reducere udgifterne.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orientering om analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019 tages til efterretning

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 52:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje 2019 tages til efterretning

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. juni 2019, pkt. 52:

Godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Potentialepakkerne har udgifterne på det kommunale ældreområde i Mariagerfjord Kommune har de seneste år været umiddelbar høje. For at identificere og sammenholde årsager med fremtidige løsninger på at reducere disse udgifter, er der i maj 2019 udarbejdet en analyse af Mariagerfjord Kommunes udgifter til ældrepleje. Analysen er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger fra analysen

Analysen finder, at det ikke er grundet den demografiske udvikling, at udgifterne i Mariagerfjord Kommune er højere end gennemsnittet. Forklaringen hertil er, at kommunen løbende har fulgt udviklingen i landkommunerne på landsplan. Ifølge fremskrivningen vil Mariagerfjord Kommunes ældre del af befolkningen stige mere end gennemsnittet. Her må det igen forventes, at dette vil medføre et større pres på Mariagerfjord Kommunes udgifter end i den gennemsnitlige landkommune og nordjyske kommune.

Kommunernes udgifter er vanskelige at sammenligne af flere årsager. I 2018 omlagde Indenrigs- og Økonomiministeriet den autoriserede kontoplan på ældre- og handicapområdet. Det medførte et databrud, så udgifter før og efter 2018 ikke kan sammenlignes. Endvidere er der på området ingen funktioner til tværgående opgaver, herunder en entydig placering af disse.

De samlede udgifter til ældrepleje til borgere over 65 år falder i hele perioden 2011- 2017 i de 30 landkommuner og nordjyske kommuner. Mariagerfjord Kommunes udgifter falder i perioden 2011-2013, hvorefter den stiger igen fra 2014-2016 for igen at falde fra 2016-2017.

Med forbehold for forskelle i konteringen er Mariagerfjord Kommunes udgifter i 2018 til hjemmepleje og plejecentre højere end gennemsnittet, mens udgifter til sygepleje og forebyggelse er lavere. Mariagerfjord Kommune har placeret alle fælles, tværgående udgifter under plejecentrene. Dette vurderes at være en del af årsagen til, at disse udgifter ligger over gennemsnittet.

Ses der isoleret på udgifterne i Mariagerfjord Kommune, er udgifter til borgere over 65 år faldet i perioden 2011-2018 for plejecentre og sygepleje, mens den er steget for hjemmeplejen. Det kan derfor udledes, at det er udgifter til hjemmepleje, der er årsag til stigningen i perioden 2014-2016.

Sammenholdt med de øvrige kommuner havde Mariagerfjord Kommune i 2017 en større andel visiterede borgere til hjemmepleje. En større andel heraf var borgere i alderen 18- 64 år, hvor Mariagerfjord Kommunes niveau var højest placeret af alle kommuner. Denne faktor vurderes at være en mulig årsag til de øgede udgifter.

Siden 2017 er der sket et kraftigt fald i antal leverede timer. Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 er antal leverede timer faldet med cirka 11 %. Der ses flere årsager hertil, eksempelvis rehabilitering af alle nye ansøgere til hjemmepleje og en revisitering af alle modtagere.

I Mariagerfjord Kommunes budget til hjemmeplejen ligger et effektiviseringskrav. Fortsætter tildelingen i hjemmeplejen på det nuværende lave niveau eller det observerede fald, vil udgifterne til hjemmepleje falde. Med mindre de andre kommuner oplever et lignende fald, må det også forventes, at Mariagerfjord Kommunes udgiftsniveau vil nærme sig gennemsnittet i de 30 landkommuner.  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.00.00-G01-2-19

163. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

164. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

165. Eventuelt