Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 12. november 2019 kl. 10:00 i Hjælpemiddeldepotet, Tempovej 3, 9560 Hadsund
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

96. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-G01-3-17

97. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen vil give en orientering om:

 • Stillingsopslag

 

 • Årets demenspris

 

 • Orientering om overrækkelse af Handicapprisen og Frivillighedsprisen på ældreområdet 2019

Årets Handicappris blev overrakt ved morgenmadsarrangementet til AMBU-festen den 31. august 2019. Modtageren af prisen er i år Tove Schwartz, der er stifter og tidligere formand for Hjerneskadeforeningens Himmerlandsafdeling. Tove har siden 2011 været engageret i afdelingen og er det stadig den dag i dag.

Årets Frivillighedspris på ældreområdet blev overrakt til Frivillig Fredag den 27. september 2019.
Modtageren af prisen er i år Bendt C. Jørgensen, der har været frivilligt engageret i Mariagerfjord Kommune siden 2001. Bendt har blandt andet været frivillig på Biecentret i Hobro, i oprettelsen af Frivillighedscentret i Hadsund samt medlem af Seniorrådet i en årrække.

Beslutning

Tue von Påhlman:

 • Charlotte Andersen er konstitueret som leder på plejecenter Myhlenbergparken.

 

 • Årets demenspris er tildelt Mariagerfjord Kommune. Udbredelse af sang og musik på plejecentre er medvirkende årsag.

 

 • Orienterede om uddeling af årets handicappris og årets frivilligpris i Mariagerfjord Kommune.

 

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-G01-3-17

98. Orientering fra medlemmer

Sagsfremstilling

Jens Peter

 • Evaluering af studietur til seniorbofællesskab 24. oktober 2019
 • Evaluering af ældrekonference 4. november 2019

Beslutning

Jens Peter Ellefsen:

Seniorrådet var 24. oktober 2019 på studietur til Bofællesskabet Palletten, Nors og til Seniorbofællesskabet Sælsager, Hasseris, hvilket var en positiv oplevelse.

Der opleves meget fokus på fremtidens boligformer for ældre, og Seniorrådet er meget optaget af emnet. Seniorrådet beslutter at rådets formand og næstformand beder om et møde med borgmesteren og kommunaldirektøren for drøftelse af, hvad Mariagerfjord Kommunes holdning er til Seniorbofællesskaber, og hvordan kommunen eventuelt kan bakke op om etablering af Seniorbofællesskaber.

Ældrekonferencen 4. november 2019 blev evalueret. Seniorrådet er tilfredse med afvikling af konferencen og indlæg fra oplægsholdere. Ved fremtidig konference, vil Seniorrådet overveje, om en form for paneldebat kunne være relevant.

Seniorrådet ønsker at afholde ældrekonference i efteråret 2020. Der er enighed om, at den nuværende arbejdsgruppe til planlægning af ældrekonference fortsætter uændret. Arbejdsgruppen består fortsat af Jens Peter Ellefsen, Lene Lundsgaard, Lisbeth Roth og Ole Knudsen.

Erik Jensen:

Faglige Seniorer inviterer til borgermøde om Hobro Sygehus´ fremtid, set i forhold til det nære sundhedsvæsen/sundhedshus i samarbejde med Region, kommune og de praktiserende læger. Borgermødet holdes 3. december 2019 kl. 13:30 i Hobro Idrætscenter og oplægsholdere er Ulla Astman, Lone Sondrup og Leif Skaarup. Erik gør opmærksom på at alle er velkomne.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-G01-3-17

99. Drøftelse af Beboer- og Pårørenderåd

Anledning

Seniorrådet ønsker en generel drøftelse af Beboer- og Pårørenderåd.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At Beboer- og Pårørenderåd drøftes.

Sagsfremstilling

Seniorrådet drøfter arbejdet i Beboer- og Pårørenderåd tilknyttet de enkelte plejecentre. De af Seniorrådets medlemmer, der sidder i de enkelte råd, giver en status på arbejdet.

Vedtægter og forretningsorden, godkendt i Udvalget for Sundhed og Omsorg 1. december 2014, er vedlagt dagsordenen.

Plejecenterleder Hanne Virkman deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Seniorrådsmedlemmernes status i forbindelse med deltagelse i beboer- og pårørenderåd:

Myhlenbergparken - Erik Jensen: Det går godt. Deltagere er engagerede.

Hobro Alderdomshjem - Jytte Frederiksen: Ser gerne at pårørende bliver endnu mere aktive. Drøfter muligheder for dette med leder.

Solgaven - Jens Jensen: Oplever ikke så stor interesse fra pårørende, men har fokus på dette sammen med ny leder.

Teglgården - Mariane Enevoldsen: Beboer/pårørenderåd fungerer godt.

Skovgården - Lisbeth Roth: Møderne har fungeret godt indtil 1.1.19. Der har ikke været indkaldt til møder i år, før nu.

Bernadottegården - John Bastrup: Møderne fungerer godt, og der er mange relevante drøftelser.

Fjordvang - Lene Lundsgaard: Har oplyst, at der er et aktivt beboer/pårørenderåd.

De Gamles Gård - Birthe Jørgensen: Har oplyst, at møderne ikke fungerer. 

Seniorrådet udtaler, at det er vigtig, at man har et fungerende beboer- og pårørenderåd, og at det er den kritiske dialog, der er med til at udvikle praksis. Plejecenterleder Hanne Virkman oplyser, at der er inviteret til 2 møder for pårørende, henholdsvis 3. december på Hobro Idrætscenter og 10. december på Davinci, Hadsund. Det aftales, at Lene Lundsgaard og Lisbeth Roth fra Seniorrådet deltager på et ledermøde for Plejecentre, hvor beboer- og pårørenderådenes funktion drøftes. Hanne Virkman informerer om fokus på beboer- og pårørenderåd på næste ledermøde, og seniorrådsrepræsentanterne inviteres til at deltage på et senere møde.

Seniorrådet ønsker fokus på:

Beboer- og pårørenderådet fungerer som et dialogforum for at give fælles forståelse mellem beboere/pårørende, pesonale og ledelse om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne.

Beboer- og pårørenderådet medvirker til, at omsorgen for beboerne lever op til det serviceniveau og de kvalitetsstandarder og lovkrav, der er fastsat.

Beboer- og pårørenderådet er i dialog med ledelsen hvad angår retningslinjer for plejecentrenes daglige drift, her menes pleje og omsorg.

Beboer- og pårørenderådet skal være synligt overfor beboere og pårørende.

Beboer- og pårørenderådenes vigtigste områder:

 1. Værdier på plejecentret
 2. Forhold, der har betydning for beboernes personlige og sociale trivsel
 3. Måltider, samt disses betydning alle årets 365 dage
 4. Samarbejde med boligselskabet
 5. Samarbejde med øvrige frivillige og vennekreds
 6. Samarbejde med øvrige beboer- og pårørenderåd i Mariagerfjord Kommune
 7. Klippekortsordningen
 8. Aktiviteter og samvær
 

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.00.00-G01-92-15

100. Udmøntning af Værdighedsmidler 2020

Forventet sagsgang

SO

Anledning

I Finansloven 2016 blev der afsat 1. mia. kr. til udmøntning af Værdighedsmidlerne. I den forbindelse vedtog Byrådet i Mariagerfjord Kommune en Værdighedspolitik for perioden 2016 – 2019. Politikken indeholder en række temaer, som Værdighedsmidlerne bruges til at understøtte. Fra 2020 tildeles Værdighedsmidlerne via det generelle bloktilskud. På den baggrund er udarbejdet et oplæg med de indsatser der ønskes videreført.  

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

1. At oplægget til udmøntning af Værdighedsmidlerne fra 2020 drøftes.

Inddragelse

Punktet sættes på til drøftelse på følgende møder:

FagMED Sundhed og Ældre den 4. november 2019.

Seniorrådet den 12. november 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af Værdighedspolitikken har Mariagerfjord kommune i 2016 – 2019 fået tildelt en andel af Værdighedsmidlerne på 8,136 mio. kr., 8,238 mio. kr., 8.544 mio. kr. og 8,712 mio. kr.

Siden 2016 er midlerne prioriteret til at understøtte følgende temaer:

• Livskvalitet

• Selvbestemmelse

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

• Mad og ernæring

• En værdig død

I henholdsvis 2018 og 2019 er temaerne ´Pårørendeinddragelse´ og ´Bekæmpelse af ensomhed´ indarbejdet i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik. Med afsæt i ovenstående temaer, har Mariagerfjord Kommune hvert år prioriteret, hvorledes andelen af Værdighedsmidlerne skulle anvendes.

Styregruppen for værdighedspolitikken har i samarbejde med afdelingsledelsen i fagenheden Sundhed og Ældre set på, hvilke indsatser der har styrket ældreområdet i årene 2016 – 2019 med udgangspunkt i de evalueringer der løbende er udarbejdet. Ligeledes er der set på, hvilke indsatser, der understøtter det værdisæt, der ligger til grund for konceptet ”Fremtidens plejecenter”, samt den rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende tilgang i den daglige opgavevaretagelse på ældreområdet. Fra 2020 vil Mariagerfjord Kommune få tildelt 8,917 mio. kr. af det generelle bloktilskud. Set i lyset af råderumsskabelsen for 2020 på 1,0 mio. kr. i fagenheden Sundhed og Ældre, er der udarbejdet et oplæg til, hvilke indsatser, der ønskes videreført fra 2020.  

Følgende indsatser ønskes videreført:

Indsats Budget
Demenskorpset        50.000 kr.
Aktiviteter på plejecentre 2.547.000 kr.
Open Air 60.000 kr.
Musikterapi500.000 kr.
Seniorhøjskole120.000 kr.
Rehabiliterende terapeuter 1.234.000 kr.
Terapeuter på plejecentre1.100.000 kr.
Kompetenceudvikling i opgaveløsningen 658.000 kr.
Pædagogiske måltider 300.000 kr.
Faglig undervisning i Palliation og døden100.000 kr.
Palliationssygeplejersker440.000 kr.
Pårørendeinddragelse 400.000 kr.
Nye indsatser400.000 kr.

 

Der er afsat 400.000 kr. til nye indsatser eller udvidelse af eksisterende initiativer i 2020 og frem.

 

Vedhæftet er udmøntningsplan for Værdighedsmidler 2020 og notatet "Relationelt arbejde i hjemmeplejen med inddragelse af frivillige i Mariagerfjord Kommune"

Indstilling 4. november 2019, pkt. 59:

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til FagMED Sundhed og Ældre:

1. At oplægget til udmøntning af Værdighedsmidlerne fra 2020 drøftes.

Fag MED Sundhed og Ældre, 4. november 2019, pkt. 59:

Fag MED udtrykker opbakning til det styregruppen har prioriteret.

I forhold til de 400.000 kr ikke-prioriterede midler peger Fag MED på:

 • Opnomering med terapeut på plejecentre og/eller opnomering af diætistfunktionen.

 

 • Udbrede viden i ældreplejen, om hvilke specialist-kompetencer, der kan trækkes på i forhold til ernæring og dysphagia. Fag MED vurderer, at der en flaskehals i forhold til diætister i denne sammenhæng.

 

Rettelse: Det hedder ikke palliationssygeplejerske - men ressourceperson i palliation.

Fraværende: Stine Norlén.

Beslutning

Seniorhøjskole blev drøftet. Seniorrådet oplever varierende erfaringer med seniorhøjskole. Det bør sikres, at der ved fremtidig afholdelse af seniorhøjskole kan rekruteres flere ressourcesvage ældre borgere.

Seniorrådet anbefaler forslaget fra Fag MED.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.00.00-P23-1-18

101. Kvalitetsstandarder på Sundheds- og Ældreområdet 2020

Forventet sagsgang

SO, høring, SO, ØK, BY

Anledning

Kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet revideres en gang årligt for at sikre, at der er sammenhæng mellem politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier. Der er i efteråret 2019 foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne med henblik på at gennemføre nødvendige justeringer i 2020-udgaven. I dette punkt er det de reviderede kvalitetsstandarder for 2020, der indstilles til at sendes i høring.

IndstillingIndstilling 4. november 2019, pkt. 81:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

 1. At kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet 2020 sendes i høring


Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. november 2019, pkt. 81:

Inddragelse

Kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet 2020 sendes i høring på følgende møder:

 • Fag MED Sundhed og Ældre den 4. december 2019
 • Handicaprådet den 13. november 2019
 • Seniorrådet den 12. november

Derudover sendes kvalitetsstandarderne også til høring ved kommunens private leverandører.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er forpligtede til at udarbejde kvalitetsstandarder, der skal indeholde generel serviceinformation om, hvilke ydelser borgerne kan modtage ved behov for hjælp. Kvalitetsstandarderne skal samtidig indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunen har fastsat.

Kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt med henblik på at gennemgå det fastlagte serviceniveau på baggrund af kommunalpolitiske vedtagne beslutninger om serviceniveau samt ændringer i lovgivning. Derudover er der ved den årlige gennemgang fokus på, om der er i løbet af året er indført nye tilbud eller ændringer, der skal tilføjes i kvalitetsstandarderne.

Der er i efteråret 2019 foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne med henblik på at gennemføre nødvendige justeringer i 2020-udgaven.

I kvalitetsstandarderne for 2020 er der blevet tilføjet kvalitetsstandarder for:

 • Omsorgstandplejen (udarbejdet efter ønske om en kvalitetsstandard).
 • Tilbud om besøg til 70-årige (udarbejdet på baggrund af ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juni 2019).

 

Derudover er der ændret i følgende kvalitetsstandarder:

 • Midlertidig døgndækket pladser
 • Dagcentre er blevet omdøbt til aktivitetscentre
 • Udvidet frit valg på genoptræning
 • Indledningsvist er det beskrevet, at borgere, der modtager ydelser fra kommunen i hjemmet, skal:

  • sørge for at adgangsforholdene til borgers hjem skal være let tilgængelige med blandt andet synligt husnummer og god belysning
  • sørge for at husdyr ikke befinder sig i rummet, hvor hjælpen udføres
  • sørge for at vedligeholde og udskifte egne rengøringsredskaber ved behov
  • være indstillet på, at man ikke kan fravælge en medarbejder på grund af medarbejdernes køn eller etniske oprindelse.

 

Slutteligt er layout, slåfejl og sproglige vendinger tilrettet for at sikre en bedre og forståelig læseoplevelse for borgeren.

Vederlagsfri akutplads

Som en del af aftalen ved finansloven for 2019, blev det vedtaget, at borgere ikke skal kunne opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på en kommunal akutplads. Dermed indgår kost, linned, tøjvask og lignende i det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje ved kommunal akutfunktion, som Mariagerfjord Kommune skal tilbyde. Dette betyder, at borgere ikke har nogen udgifter ved tildeling af en akutplads.

Reglerne har medført, at kvalitetstandarderne for midlertidig døgndækket ophold er ændret, så den stemmer overens med den vedtagne ændring om egenbetaling ved akutpladser.

De samlede kvalitetsstandarder er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Seniorrådet tager de reviderede kvalitetsstandarder til efterretning.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

82.13.00-P30-1-18

102. Brandsikkerhed på plejecentre

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Som led i arbejdet med brandsikkerhed på kommunens plejecentre, er der behov for en drøftelse af den aktuelle status og beslutning om videre proces.

Indstilling

Fagchefen indstiller til Seniorrådet:

 1.  At orienteringen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Baggrund

24. september 2018 sendte daværende minister for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet et hyrdebrev til alle landets kommuner omkring øget fokus på

brandsikkerheden på plejehjem mv. Baggrunden var den tragiske hændelse på plejehjemmet Farsøhthus på Djursland, hvor 3 borgere omkom.

Indledende undersøgelse om den aktuelle situation omkring brandsikkerheden på plejehjem mv. i Mariagerfjord Kommunes egne bygninger blev herefter foretaget af

Ejendomscentret. Resultatet af undersøgelsen blev fremlagt på udvalgsmøde for Udvalget for Sundhed og Omsorg 26. november 2018. Undersøgelsen viste, at der på

alle lokaliteter blev fundet forhold, som krævede ekstra opmærksomhed og undersøgelse. Resultatet viste utilstrækkelig undervisning og instruktion af personalet og mangelfulde konstruktive forhold, som ikke var hensigtsmæssige i forhold til brandsikkerheden.

De konstruktive forhold blev efterfølgende gennemgået i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, hvilket resulterede i en liste over de konstruktive ændringer, der var

nødvendige at udføre i forhold til brandsikkerheden.

I samme periode udsendtes en opfordring fra Ministeriet til at deltage i undersøgelse lavet af Niras. Undersøgelsen skulle belyse situationen i forhold til

brandsikkerheden på landets plejehjem mv. Skemaet fra Niras udfyldtes af Ejendomscentret og indsendtes rettidigt 3. december 2018. Ved udfyldelse af spørgeskemaet

blev det tydeligt, at der i flere tilfælde var usikkerhed omkring, hvorvidt der var givet dispensationer for sprinkling og om grundlaget for dem, der var givet dispensation

for, var godt nok.

Mariagerfjord Kommune blev herefter i ny skrivelse fra ministeriet bedt om redegørelse for, hvornår kommunen vil tage initiativ til at sikre, at alle kommunens

plejeboliger mv. lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard. Redegørelsen udarbejdedes af Ejendomscentret og blev opdelt efter 3 fokuspunkter:

Uddannelse af driftsansvarlige og brandinstruktion af det øvrige personale, Drift og vedligeholdelse af brandsikkerheden samt Bygningens konstruktive forhold.

Redegørelsen samt bilag til redegørelsen er vedlagt som bilag. Denne blev indsendt rettidigt til ministeriet 15. april 2019.

Status i forhold til fokuspunkterne i redegørelsen

Procedure for undervisning af personale er igangsat på de 12 lokaliteter. Beskrivende materiale om, hvad en undervisning bør indeholde, og hvordan den kan dokumenteres at være foregået, er fremsendt til alle driftsansvarlige pedeller. Drejebog og brandinstruks er udarbejdet på hver lokalitet. Der bør løbende ske opfølgning for at sikre undervisningen fremadrettet.

Vedligeholdelse og kontrol af bygningernes aktive brandsikringstiltag som ABA-anlæg og ABDL-døre sikres som tidligere ved de lovpligtige eftersyn. Materialet udarbejdet af Nordjyllands Beredskab ”22 opmærksomhedspunkter til kommunerne”, som giver god indsigt i hvordan brandsikkerheden vedligeholdes, er mailet til de driftsansvarlige pedeller. Brandplaner udarbejdes af Ejendomscentret senere i efteråret til ophængning, således personalets bevidsthed omkring bygningernes flugtveje mm. øges.

Arbejdet med øget fokus på brandsikkerhed – både i forhold til undervisning og til vedligeholdelse - er blevet taget positivt imod og med stor interesse fra de driftsansvarlige. Det betyder noget, at man som driftsansvarlig har viden omkring bygningens brandmæssige indretning, og hvorfor det er så vigtigt. Det er nemmere som pedel at forhindre uhensigtsmæssig adfærd og indretning, hvis man ved hvad baggrunden er.

Fejl og mangler i de konstruktive forhold, der blev konstateret ved de første gennemgange, er efterfølgende drøftet med Nordjyllands Beredskab og blevet beregnet overslagspris på. På nuværende tidspunkt er de enten udført, under udførelse eller planlagt til udførelse. Afholdelse af udgifterne hertil er der tidligere aftalt fordeling på: Boligerne afholder ca. 600.000 kr., ejendomscentrets vedligeholdelsesmidler afholder ca. 500.000 kr. og

”Ældreområdet” afholder ca. 500.000 kr. Der skal være opmærksomhed på, at det er overslagspriser, samt at der kun er regnet på kendte opgaver.

Et af punkterne i redegørelsen ”Øget fokus på brandsikkerheden i MFK”, indsendt til ministeriet 15. april 2019, var i samarbejde med Bygningsmyndigheden (Afdeling Byg, Mariagerfjord Kommune) og Nordjyllands Beredskab at lovliggøre de 3 sager, hvor sprinkling er udeladt og revurdere de 3 sager, hvor der er givet dispensation i forhold til sprinkling. Sagerne er gennemgået i BYG myndighedsafdelingen i Arden i samarbejde med Nordjyllands Beredskab i uge 33. Tilbagemeldingen fra BYG er, at der i alle 6 tilfælde bør oprettes nye byggesager. BYG vurderer, at det grundlag, hvor der i sin tid både er sagsbehandlet og givet byggetilladelse ud fra, ikke er tilstrækkeligt til at kunne foretage hverken revurdering eller lovliggørelse. Det betyder, at der skal laves ny brandstrategi for hvert af de 6 plejehjem inklusiv tegningsmateriale, der viser sektioner, celler, flugtveje mm. Ansøgninger med ny brandstrategi vil blive behandlet efter BR18, og der anbefales at søge før udgangen af 2019, hvor overgangsperioden udløber. Samlet statusoversigt vedr. udbedring af de konstruktive forhold er vedlagt "status nr. 3".

Sagsgangen vil være, at byggeansøgningerne sendes til myndighed, som behandler sagerne og sender dem til høring ved Nordjyllands Beredskab. Myndighed vil herefter afgøre sagerne (give dispensation eller kræve lovliggørelse). Som udgangspunkt vil beredskabet ikke anbefale, at der gives dispensationer for sprinkling, medmindre der er tale om brandteknisk bytte. Det er BYG, der træffer den endelige afgørelse, og de kan vælge at give en dispensation på trods af beredskabets anbefaling.

I forhold til svaret fra BYG. inddrages der en brandteknisk rådgiver, som kan lave brandstrategierne i samarbejde med Ejendomscentret. Udover, at et godt gennemarbejdet materiale giver det bedste grundlag for BYG Myndighed at sagsbehandle ud fra, vægter også vigtigheden af i fremtiden at kunne dokumentere, at hvis der er givet dispensation  for sprinkling, er det fordi, der er foretaget brandteknisk bytte (det betyder, at bygningen er ligeså sikker, som hvis den var sprinklet). Endelig er det også nemmere fremadrettet at vedligeholde bygningernes brandsikkerhed, når brandstrategien er både kendt og tydelig.

Håndteringen af den øgede fokus på brandsikkerhed har været drøftet med kolleger i de øvrige nordjyske kommuner og opfattelsen er, at Mariagerfjord Kommune generelt er godt med i håndteringen af emnet.

Der er i budgetaftalen for Budget 2020-23 indarbejdet en budgetbemærkning om, at udarbejdelsen af brandstrategier iværksættes i 2019, finansieret via økonomiopfølgningen pr. 30. september 2019. Et evt. behov for investeringer som følge af resultatet af strategierne indarbejdes i Budget 2021-24.

Økonomi

Der er indhentet overslagpris fra rådgiver på udarbejdelse af brandstrategi i henhold til BR18 i de to sager, hvor samme rådgiver tidligere har foretaget besigtigelse og er kommet med forslag til, hvordan brandsikkerheden kan forbedres. Rådgiver vurderer, at arbejdet vil tage ca. 50 timer pr. sag (svarende til 60.000 kr. pr. sag, ekskl. moms). Da de ikke har lavet forarbejde på de fire andre sager, kan timeforbruget ikke vurderes.

Det forarbejde, der er lavet på de to tidligere sager, har taget ca. 15 timer pr. sted. Et kvalificeret gæt vil være ca. 70 timer pr. lokalitet (svarende til 84.000 kr. ekskl. moms). Sammenlagt giver det et overslag på udgiften til rådgiver for udarbejdelse af brandstrategier på i alt 456.000 kr. (overslagspris ekskl. moms). Det er endnu ikke afklaret, hvordan økonomien skal afholdes.

Rådgiver oplyser, at det godt kan lade sig gøre at lave brandstrategierne på de to ”kendte” sager inden udgangen af 2019. Hvis de skal lave de fire øvrige sager i år, skal de igangsætte arbejdet hurtigst muligt for at nå det. Alle byggesager forventes indsendt til BYG myndighedsafdelingen inden årets udgang. Når afgørelserne fra BYG foreligger, vil Ejendomscentret få overblik over økonomien og udarbejde ny tidsplan for selve udførelsesdelen. Både økonomien og udførelsesdelens varighed er naturligvis afhængig af, hvor komplekse de nødvendige konstruktive løsninger er. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er vished om økonomiens størrelse eller om udførelsesdelen vil finde sted i 2020 eller i løbet af 2021.

Beslutning

Seniorrådet tager redegørelse om arbejde med brandsikkerhed på plejecentre til efterretning.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-Ø00-1-18

103. Økonomioversigt - Seniorrådet pr. 30.9.19

Anledning

Der er udarbejdet økonomioversigt over Seniorrådets forbrug pr. 30. september 2019.

Indstilling

Sekretariatet for Sundhed og Omsorg indstiller til Seniorrådet:

 1. At økonomioversigt pr. 30. september 2019 tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2019 over Seniorrådets forbrug.

Af oversigten fremgår, at der er brugt 89.897 kr. ud af et afsat budgetbeløb på 207.000 kr.

Restbudget for 2019 er på 117.103 kr.

Økonomioversigt er vedlagt som bilag.

Beslutning

Økonomioversigten blev taget til efterretning.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-A26-1-17

104. Årsplan Seniorrådet 2019

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2019-2020.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

Årsplan blev drøftet og tilføjet dato for møde i Regionsældrerådet (den 9.12.19). Alle er velkomne.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-G01-3-17

105. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 10. december 2019 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 10. december 2019 holdes på Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro.
 

Beslutning

Mødet 10. december 2019 holdes på Hotel Amerika. Det aftales, at mødet først starter kl.10:30. Frokost bestilles til kl.12:30.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

27.69.40-G01-3-17

106. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende:  Birthe Jørgensen, Lene Lundsgaard

 

Lukkede dagsordenspunkter