Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 5. december 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

74. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Punkt 80 blev behandlet som første punkt.

 

54.18.00-G01-20-19

75. STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Ansvaret for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) overgik 1. januar 2019 til Fagenheden Arbejdsmarked.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om STU-området i Mariagerfjord Kommune med henblik på efterfølgende drøftelse og fastlæggelse af serviceniveau med mere for området.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden Arbejdsmarked giver en overordnet gennemgang af STU-uddannelsens struktur og indhold, målgruppen for uddannelsen, statistik og økonomi på området i 2019 i Mariagerfjord Kommune.

BDO har analyseret STU-området i Mariagerfjord Kommune. Der orienteres om fagenhedens anbefalinger til fremtidig håndtering af området.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

54.18.00-G01-20-19

76. STU - serviceniveau og økonomi

Forventet sagsgang

AU

Anledning

STU-området overgik fra 1. januar 2019 til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og der er i løbet af 2019 udviklet en model for, hvordan området kan organiseres i Ungecenter Mariagerfjord. STU-området forventes fremadrettet i højere grad at være styrbart gennem en systematisk styring på baggrund af kravsspecifikation til udbydere, herunder pris. Desuden skal en målrettet investering i forebyggelse mindske tilgangen af unge, der har behov for en STU.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At fastlæggelse af serviceniveauet for STU-uddannelsen drøftes med udgangspunkt i sagsfremstilling, samt bilag om kravsspecifikation og servicedeklaration.

2. At Udvalget godkender, at alle aftaler om STU-forløb, der indgås pr. 1. januar 2020 og derefter, skal opfylde serviceniveauet beskrevet i kravspecifikationen.

3. At forslag 1 om visitationsprincippet "Billigste tilbud efter nærhedsprincippet" godkendes.

4. At scenarie 2 "Fremadrettede kontrakter forhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau" godkendes. 

Sagsfremstilling

Servicedeklaration

For at tydeliggøre rammerne for STU-området i Mariagerfjord Kommune, er der udarbejdet en servicedeklaration som henvender sig til brugere og forældre.

Servicedeklarationen beskriver i korte træk uddannelsen, målgruppen for uddannelsen, visitation, økonomi med mere. Servicedeklarationen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
De overordnede retningslinjer og krav til udbyderne af STU-uddannelse er beskrevet i en kravspecifikation.

  

Fremadrettede krav til udbydere af STU-uddannelsen

Udbydere af STU-uddannelse skal ved indgåelse af nye STU-forløb fra 1. januar 2020 følge Mariagerfjord Kommunes kravspecifikation for STU-uddannelsen.

Kravspecifikationen beskriver de overordnede retningslinjer og krav, som Mariagerfjord Kommune har opstillet til aktiviteter i uddannelsen og opfølgning og dokumentation undervejs i uddannelsesforløbet. Udkast til kravspecifikation fremlægges på mødet.

Der er tale om nye krav i forhold til nuværende praksis på følgende punkter:

 • Alle STU-udbydere skal anvende Mariagerfjord Kommunes aftale-blanket ved indgåelse af den individuelle STU-aftale
 • STU-Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på 12 uger
 • Virksomhedsrettede aktiviteter og virksomhedspraktik indgår i uddannelsen og anvendes til afklaring af den unges håndelag og evner for udførelse af arbejdsopgaver
 • STU-udbyder sikrer, at den unge har et opdateret CV på Jobnet.dk
 • Træning i at anvende offentlig transport mellem hjem/bosted/uddannelsesinstitution skal indgå i STU-forløbet, medmindre det er åbenlyst, at den unge ikke kan udvikles til at kunne anvende offentlig transport
 • Der følges op på STU-uddannelsen flere gange end loven foreskriver. Ungecenter Mariagerfjord vurderer behovet i forhold til den unges uddannelsesplan og målet med uddannelsen

 

Valg af STU-udbyder/institution

Ved visitation til STU-uddannelsen vil Ungecenter Mariagerfjord fra og med 1. januar 2020 anvende nyt princip for valg af STU-institution.

Udgangspunktet er:

Hvis det vurderes, at institutioner i Mariagerfjord Kommune i lige så høj grad som udenbys tilbud kan opfylde målene i den unges uddannelsesplan, vil der i udgangspunktet blive truffet afgørelse om, at den unges STU-uddannelse skal foregå i Mariagerfjord Kommune.

Serviceniveauet og kravspecifikationen tager udgangspunkt i dette princip.

Administrationen ser to modeller for valg af STU-udbyder:

Forslag 1: Billigste STU-tilbud efter nærhedsprincippet

Ved valg af STU-udbyder vælges billigste STU-tilbud efter nærhedsprincippet. Hvis den unge allerede har botilbud i anden kommune, vælges STU-tilbud efter nærhedspricippet i forhold til bopælen.

1. prioritet: Billigste STU i egen kommune

2. prioritet: Billigste STU i nabokommune til Mariagerfjord Kommune

3. prioritet: Billigste STU i andre kommuner

Valg af STU-udbyder bliver således billigste tilbud i egen kommune, som - ud fra en faglig vurdering - lever op til elevens behov. Findes et egnet tilbud ikke i egen kommune vælges billigst egnede tilbud i nabokommune tættest på Mariagerfjord Kommune og er der heller ikke her et egnet tilbud vælges billigst egnede tilbud i andre kommuner.

Nærhedsprincippet kan spille en positiv rolle i forhold til, at borgernes mulighed for at blive udsluset i nærmiljøet i Mariagerfjord Kommune efter endt STU øges, hvis STU-forløbet er i beliggende i Mariagerfjord Kommune.

Der kan ligeledes være en økonomisk besparelse i form af lavere transportudgifter ved anvendelse af nærhedsprincippet. Transportomkostningerne varierer dog meget og nærhedsprincippet vil derfor ikke nødvendigvis resultere i lavere omkostninger til transport.

Hvis væsentlig økonomisk gevinst, kan 2. og 3. prioritet bringes i anvendelse - stadig med udgangspunkt i en faglig vurdering af, at tilbuddet lever op til elevens behov.

Forslag 2: Billigste STU-tilbud  
Ved valg af STU-udbyder vælges det billigste STU-tilbud, som ud fra en faglig vurdering lever op til elevens behov, uanset institutionens geografiske placering. Hvis den unge allerede har botilbud i anden kommune, vælges STU-tilbud efter nærhedspricippet i forhold til bopælen.

Fordelene ved denne udvælgelsesmetode er, at det altid vil være det billigste tilbud, og der kan således være en besparelse, hvis tilbuddet er billigere end det billigste tilbud efter nærhedsprincippet (forslag 1).  

Princippet om det billigste forløb betyder også, at den geografiske afstand kan være stor og derfor er det vanskeligt at vurdere omkostninger til transport. Dog er vurderingen, at transportomkostningerne alt andet lige vil være højere end ved forslag 1.

Mariagerfjord Kommune har desuden opfølgningsforpligtelsen på egne STU-forløb. Denne opgave vil kræve flere ressourcer, jo længere uden for Mariagerfjord Kommune tilbuddet ligger.

Økonomi på STU-området

Budgettet for 2019 er på 9.588.000 kr. På baggrund af økonomivurderingen 30. september 2019 er der et forventet merforbrug på 4,785 mio. kr. Fremadrettet er budgettet justeret, så det på baggrund af erfaringer fra 2019, forventeligt er på niveau med det faktiske forbrug.

 20192020202120222023
Budget, kr. 9.588.00012.861.00012.611.00012.111.00011.861.000

 

For at kunne sænke tilgangen af STU-forløb er der afsat 1.250.000 kr. fra 2020 og fremadrettet til en forebyggende indsats for unge med behov for mere specialiserede indsatser på deres vej mod job og uddannelse. På baggrund af en forventet effekt heraf er budgettet faldende over årene.

I 2019 er der sket et fald i antal nye igangsatte STU-forløb, og da STU-forløb er 3 årige, har dette en stor effekt over årene. Der er i 2019 igangsat 17 nye STU-forløb svarende til 8 helårspersoner i 2019.

Erfaringer fra andre kommuner peger på, at omkostninger til STU-forløb kan reduceres med ca. 10 % gennem en prisforhandling.

STU-forløb er 3-årige og der vil således være et antal forløb, som ikke er etableret på baggrund af den nu fremlagte kravsspecifikation, herunder forventningen om en lavere takst. I det følgende præsenteres derfor to scenarier for den fremadrettede økonomi, hvor fokus er på, om der skal ændres ved allerede igangværende STU-forløb eller ej.

Forudsætninger for scenarierne:

 • I årene fremadrettet forudsættes en tilgang på 8 helårspersoner. 
 • Der realiseres samlet set en besparelse på minimum 10 % af taksterne 
 • Transport udgør gennemsnitligt 10 % af budgettet. Transporten varierer meget, da nogle få borgere kan være meget omkostningstunge, mens der til andre borgere ikke er udgifter til transport. Det er derfor vanskeligt præcist at estimere de fremadrettede omkostninger.

 

Scenarie 1: Alle kontrakter forhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau.

Med forventning om, at en forhandling med STU-udbydere kan give en prisreduktion på 10-20 %, vil der være et besparelsespotentiale ved, at alle igangværende kontakter genforhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau. 

Besparelsen beregnes med effekt fra 1. juli 2020, da opsigelser af eksisterende kontrakter og forhandling af nye kontrakter skal ske primo 2020.

Ved genforhandling vil en konsekvens være, at kontrakter kan blive opsagt, hvis der ikke kan opnås enighed om en ny kontrakt på de opstillede vilkår. En konsekvens af genforhandling af igangværende kontrakter kan derfor være, at en kontrakt opsiges og at STU-eleven skal lave et uddannelsesskift. 

De nuværende STU-forløb udløber i perioden 2020-2022.

Scenarie 2: Fremadrettede kontrakter forhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau.

Fremadrettede kontrakter forhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau. Scenarie 2 udelukker dog ikke muligheden for at genforhandle eksisterende kontrakter.

I nedenstående figur 1 illustreres de økonomiske resultater for de to scenarier. Som det ses er resultatet i 2023 det samme, men vejen dertil er forskellig afhængig af, hvilket scenarie der vælges.

Figur 1:Økonomiske resultater for scenarier for fremadrettet styring af STUVed at genforhandle eksisterende kontrakter (scenarie 1) kan der opnås en besparelse på 335.720 kr. i 2020, 596.720 kr. i 2021 og endelig 100.973 kr. i 2022, hvilket samlet set over årene svarer til 1.033.029 kr.

Som det ligeledes fremgår af figur 1 er der på baggrund af de fastsatte forudsætninger en forventning om, at budgettet kan overholdes i 2020. Ud over forventningen om, at taksterne skal være lavere, er en afgørende faktor i forhold til at overholde budgettet, at tilgangen til STU-forløb fastholdes på niveau med 2019, hvorved der i årene 2020-2021 er en større afgang end tilgang i antal forløb.

Bilag 1-3 er lukkede bilag.  

Beslutning

Niels Peter Christoffersen (A) bad om at få udvalgets vurdering af hvorvidt han var inhabil som ansat i en institution, der tilbyder STU.

Udvalget vurderede at Niels Peter Christoffersen ikke var inhabil.

Ad 1: drøftet.

Ad 2-4: Godkendt.

Udvalget ønsker, at der sker en særlig orientering af Handicaprådet. 

 

15.00.15-P15-1-19

77. Beskæftigelsesplan 2020 med høringssvar

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Beskæftigelsesplan 2020 blev behandlet af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 14. november 2019 og herefter sendt i høring. Høringsfristen er udløbet og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse får de indkomne høringssvar til behandling. Beskæftigelsesplan 2020 sendes herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Byrådet skal hvert år, senest den 31. december 2019, vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de af Beskæftelsesministeren udmeldte mål, som er vejledende for kommunernes indsats.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At høringssvar til Beskæftigelsesplan 2020 tages til efterretning.

2. At Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Inddragelse

Beskæftigelsesplan 2020 har været i offentlig høring i perioden den 15. november 2019 til den 25. november 2019.

Sagsfremstilling

Af høringssvar til Beskæftigelsesplan 2020 er der kommet en bemærkning fra Mariagerfjord Erhvervsråd. Erhvervsrådet har ingen ændringer til beskæftigelsesplanen, men bemærker, at det er positivt at se, at virksomhedsperspektivet er kommet mere tydeligt frem end i tidligere beskæftigelsesplaner.

Herudover er der ikke modtaget høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2020.

På udvalgsmøde den den 14. november 2019 vedtog Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse en ændring i beskæftigelsesplanens indledning. Denne ændring er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

17.11.24-G01-1-19

78. Kriterier for anvendelse af Højskolelovens §31, stk. 3 - tilskud til nedsættelse af egenbetaling

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Byrådet vedtog 26. september 2019, at der kan ydes økonomisk støtte til egenbetaling af højskoleophold efter Højskoleloven §31 stk. 3. og vedtog samtidig, at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse fastsætter de nærmere kriterier for tildeling af tilskuddet. Fastsættelse af disse kriterier er omdrejningspunktet for denne sagsfremstilling.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At kriterierne for bevilling af kommunalt tilskud til højskoleophold efter Højskolelovens §31, stk. 3 godkendes.

Sagsfremstilling

Hensigten med at yde økonomisk støtte til egenbetaling af et højskoleophold er, at Ungecentret får endnu et redskab i beskæftigelsesindsatsen, som tidligere ikke har været muligt.

Målgruppen er unge, som aktuelt ikke er i stand til at påbegynde uddannelse, men hvor Ungecentret vurderer, at et højskoleophold vil bringe dem nærmere ordinær uddannelse. De unge har ikke allerede en ungdomsuddannelse, er droppet ud af uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse, men er ikke kommet videre i uddannelsessystemet. Disse unge er selvforsørgende, men i risiko for at komme på offentlig forsørgelse, eller unge som kan blive selvforsørgende, hvis der gives støtte til egenbetaling efter højskoleloven.

Kriterierne for bevilling af kommunalt tilskud til højskoleophold efter Højskolelovens §31, stk. 3 er:

 • Unge under 25 år.
 • Unge, som modtager uddannelseshjælp, men som frasiger sig uddannelseshjælp for i stedet at tage på højskole.
 • Unge, som lever op til kriterierne for at modtage uddannelseshjælp.
 • Unge, der aktuelt ikke er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse.
 • Højskoleopholdet skal være en del af den unges uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med en uddannelsesvejleder.
 • Højskoleopholdets indhold skal være uddannelsesafklarende og udvikle den unges kompetence til at påbegynde uddannelse efter afsluttet højskoleophold.
 • Der kan alene bevilliges støtte efter Højskoleloven til ét højskoleophold.
 • Der ydes et tilskud på maksimalt 1.500 kr. pr. uge. i maksimalt 20 uger.

 

Det er ledelsen i Ungecentret, der træffer afgørelse om bevilling af økonomisk tilskud til egenbetaling ved et højskoleophold. 

Beslutning

Godkendt.

 

15.00.00-A00-10-18

79. Årsrulleplan for 2020

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udkast til sager der forventes behandlet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i løbet af år 2020. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At udkast til årsrulleplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse godkendes.
2. At alle møder fastsættes til kl. 16.15 jf. datoerne i rulleplanen.

Sagsfremstilling

Fagchefen for Arbejdsmarked har udarbejdet et udkast til årsrulleplan 2020 med forslag til sager til behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Der indarbejdes løbende nye sager i årsrulleplanen.

Beslutning

Godkendt.
Januarmødet 2020 aflyses, da der ikke forventes at være tilstrækkeligt med punkter.

 

15.00.00-I02-3-17

80. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Forventet sagsgang

AU

Anledning

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Loven træder i kraft 1. januar 2020.

Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse orienteres om lovens intentioner og planerne for, hvordan loven anvendes i praksis i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Aftalen om at forenkle beskæftigelsesindsatsen betyder først og fremmest, at:

 • Kommune og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.
 • Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man for eksempel et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job.
 • Der fjernes en række centrale krav til indholdet i jobsamtalerne mellem jobcentret og den ledige.
 • Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

 

Folketinget har 30. april 2019 vedtaget et lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. Det vedtagne forslag sikrer, at forenklingerne med færre regler og mindre bureaukrati realiseres.
Loven træder i kraft 1. januar 2020.

Lone Kalstup fra Pythea, som samarbejder med Fagenheden Arbejdsmarked om implementering af lovgivningen, er inviteret til at orientere om området til mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.10-G01-4-14

81. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter