Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet den 28. februar 2019 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
42Konvertering til fjernvarme på tre adresser
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

82.12.00-P20-1-19

42. Konvertering til fjernvarme på tre adresser

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget har tidligere drøftet hvorvidt Søndre skole og Tandklinikken i Hobro skal tilsluttes fjernvarme.

Tilslutningsbidraget var på det tidspunkt for højt, og det blev besluttet at genbehandle sagen, hvis tilslutningsbidraget blev sat ned.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byådet:

1. At konvertering til fjernvarme af Søndre Skole, Tandklinikken og Borgmesterkontoret i Hobro godkendes.

2. At der, såfremt punkt 1 godkendes, gives en tillægsbevilling på 225.000 kr. finansieret af kassebeholdingen.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 40:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere drøftet hvorvidt Søndre Skole og Tandklinikken i Hobro skal tilsluttes fjernvarme. Beslutningen var, at bygningerne ikke skulle tilsluttes, da det medførte en forholdsvis stor investering.

Der har nu været afholdt en række dialogmøder med Hobro Varmeværk, for at afklare tilslutningsudgifter samt beregningsprincipper, hvilket har medført en genberegning af sagens økonomiske forhold. Derfor foreligges sagen igen, jævnfør beslutningen om at genbehandle sagen, hvis tilslutningsbidraget kunne reduceres væsentligt.

Med udgangspunkt i dialogen om at reducere tilslutningsbidraget, har Hobro varmeværk valgt at tilsende et nyt tilbud, der i stedet for at reducere prisen omfatter endnu en bygning (Nordre Kajgade 1, Hobro).

Tilbuddet omfatter nu konvertering til fjernvarme på Søndre Skole (Skolegade 10, Hobro), Hobro Kommunale Tandklinik (Skolegade 12, Hobro) og Borgmesterkontoret (Nordre Kajgade 1, Hobro).

Tilslutningsbidraget er derfor fortsat 363.000 kroner.

Forklaring på økonomien:  

  • Det er muligt at opnå et såkaldt energisparebidrag. Med det menes, at adresserne efter en konvertering kan opnå en energibesparelse. Denne besparelse kan sælges til energiselskaber, der er pålagt at lave energibesparelser. Derfor kan besparelsen udgøre et investeringstilskud. Ud fra de opstillede forudsætninger, er det muligt at hente 250-300 MWh energibesparelse for konverteringen til fjernvarme. Det giver et energisparebidrag på cirka 103.000 kr.

 

  • Finansiering fra kommunens energisparepulje er på 260.000 kroner.

 

  • Vedligeholdelsespuljen finansierer 129.000 kroner, afledt af den 10 årige besparelse på drift af installation.

 

  • Ejendomscenteret har i forbindelse med konvertering til fjernvarme på Rosendalsskolen erfaret, at der i tilæg til varmeværkets tilbud skal afsættes midler til demontering og bortskaffelse af skorsten samt eksisterende kedler. Derfor afsættes 200.000 kroner i budgettet.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til om de ønsker at konvertere til fjernvarme.

Såfremt at der ønskes tilslutning, skal der træffes beslutning om, hvordan det resterende beløb 225.000 kr skal finansieres (se nedenfor under Økonomi).

Økonomi

Installation af fjernvarmenheder: 154.000 kr.

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmekilde: 200.000 kr.

Tilslutningsbidrag: 363.000 kr.

Energisparebidrag: -103.000 kr.

Energilån: - 260.000 kr.

Bidrag fra vedligeholdelsespuljen: - 129.000 kr.

Manglende finansiering: 225.000 kr.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter