Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 10. april 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

94. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget godkendte også behandling af tillægsdagsordenen.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

24.05.10-A00-1-19

95. Hensigtserklæring om etablering af fælles tværkommunalt destinationsselskab

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen i kommunerne skal konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Det er målet med lovgivningen, at der fremover skal etableres mellem 15-25 destinationsselskaber i Danmark, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. I kølvandet af denne beslutning arbejder Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune på at skitsere et fælles himmerlandsk destinationsselskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At hensigtserklæringen om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune godkendes.

Inddragelse

Til udarbejdelse af et oplæg til et kommende samarbejde, er der nedsat en styregruppe bestående af de tre kommunaldirektører og en arbejdsgruppe bestående af erhvervs- og turistcheferne fra hver af de tre kommuner og en projektleder fra Mariagerfjord Kommune.

Turisterhvervets aktører vil blive inddraget i forlængelse af, at kommunerne eventuelt tiltræder hensigtserklæringen.

Sagsfremstilling

Som et led i overgangen til et nyt erhvervs- og turismefremmesystem skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Regeringen og KL har med Økonomiaftalen for 2019 sat et fælles ambitionsniveau for, at konsolideringen med udgangen af 2020 skal resultere i, at den lokale turismefremme varetages af 15-25 destinationsselskaber. Konsolideringen skal i følge Regeringen og KL medvirke til at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, som sikrer, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne. Konsolideringen skal også sikre, at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Økonomiaftalen blev ultimo januar 2019 fulgt op af ’Hensyn i konsolideringen af den lokale turismefremmeindsats’, som i den tværkommunale proces om etablering af destinationer stiller en forventning om, at de kommende destinationer dannes med udgangspunkt i følgende:

 • Sammenhængende geografi. Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
 • Kritisk masse af turister. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
 • Kommunal basisfinansiering. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
 • Ansvar for den lokale turismefremmeindsats. Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner
 • Specialiserede kompetencer. Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

I forlængelse af ovenstående har borgmestrene i Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommuner aftalt at få skitseret destinationsscenarier, så der ud fra et sikkert grundlag kan træffes beslutning om eventuelt at danne et fælles destinationsselskab, der fremadrettet varetager turismeindsatsen i de tre kommuner med fokus på strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. For at belyse den eksisterende turismeindsats i de tre kommuner samt for at skitsere mulighederne og styrkerne ved et kommende himmerlandsk destinationsselskab er der udarbejdet et arbejdsnotat (notatet er vedlagt som bilag).

Notatet danner grundlag for hensigtserklæringen om etablering af fælles tværkommunalt destinationsselskab. Hensigtserklæringen skal politisk godkendes i de tre kommuner inden, at de tre kommuner kan arbejde videre med en endelig aftale indeholdende en beskrivelse af rammer, opgaver og organisering for destinationsselskabet (hensigtserklæringen er vedlagt som bilag).

Det bemærkes, at hensigtserklæringen alene har til formål at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale om oprettelsen af et destinationsselskab mellem de tre kommuner. Aftalen ophører ved indgåelse af en endelig aftale om oprettelse af et fælles destinationsselskab, eller hvis en af de deltagende kommuner senere i processen ikke vil være en del af en fælles himmerlandsk destination. Kommunerne har ikke krav mod hinanden som følge af hensigtserklæringens ophør.

Den endelige aftale forventes indgået i juni 2019. Fra januar 2020 forventes det nye destinationsselskab at være etableret.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der etableret en destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr. årligt. Puljen er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af kommuner, der har indgået en hensigtserklæring om dannelse af et tværkommunalt destinationsselskab. Der er ansøgningsfrist for puljen 17. april 2019.

De bevillinger, der er aftalt i BRN til det eksisterende samarbejde mellem de nordjyske kommuner om fælles, nordjysk turismemarkedsføring i regi af VisitNordjylland fra medio 2019 til medio 2021, fastholdes i perioden. Dog under forudsætningn af, at Destination Himmerland kan søge og modtage støtte fra den nationale destinationsudviklingspulje samtidig med, at de tre kommende nordjyske destinationsselskaber søger Erhvervsfremmebestyrelsen om tilskud til fælles nordjysk turismemarkedsføring i regi af VisitNordjylland.

Økonomi

Det forventes, at de tre kommuners nuværende kommunale bidrag til turismeorganisationerne fremadrettet vil udgøre basisbidrag til destinationsselskabet. Det eksakte bidrag og fordelingsnøgle mellem kommunerne med videre skal udregnes i forbindelse med udarbejdelsen af en eventuel endelig destinationsaftale.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peder Larsen (SF) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

13.06.04-P16-1-16

96. Byggemodning i Valsgård etape 1

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommunal byggemodning af etape 1 af nyt byudviklingsområde i Valsgård nord.

Byrådet skal godkende forslaget og meddele tillægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der meddeles tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. finansieret af fremtidige indtægter fra grundsalg.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at igangsætte byggemodningen ved lavestbydende entreprenør og inden for den samlede bevilling.

Udvalget for Teknik og Miljø, 3. april 2019, pkt. 77:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har ønsket at igangsætte en byudvikling og byggemodning i Valsgård. I 2017 har byrådet godkendt lokalplan nr 107/2017 - Boligområde i det nordlige Valsgård for et 11 ha stort areal mellem Rostrupvej og Tingmosevej. Hele lokalplanområdet udgør ialt 45 parceller på ca. 1100 m² og 7 storparceller på ca 4000 m².

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til en etapevis byggemodning, idet det bemærkes, at etapen tillige omfatter nødvendige, forberedende investeringer for senere etaper.

Byggemodningen af etape 1 består af 15 parcelhusgrunde (á ca. 950-1.400 m²) og 3 storparceller (á ca. 4000 m²) og omfatter :

 • Jordkøb for hele lokalplanområdet - pris er ikke endelig fastlagt.
 • Nye forsyningsveje og stier med gadebelysning.
 • Kloakbidrag (der udføres 2-strenget kloaksystem)
 • Tilslutningsbidrag for brugsvand og el.
 • Der er ikke planlagt kollektiv varmeforsyning af området.
 • Geoteknisk rapport pr. parcel samt jordforurenings undersøgelser.
 • Aalborg Kultur Historiske Museum udfører arkælogi og forundersøgelse.
 • Etablering af mindre, grønne arealer med græs.
 • Antenne/fiber/kabel anlæg påregnes etableret af selskaber uden krav om anlægsbidrag.
 • Kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane på Rostrupvej.
 • Eksist. cykelsti langs Rostrupvej forlænges til og med byggemodning.

 

Boligveje, stier og sø for lokal tilbageholdelse/forsinkelse af overfladevand forventes overdraget til en kommende grundejerforening for lokalplanområdet.

I det skitserede projekt er der taget udgangspunkt i, at stamvejen får status som offentlig vej, og øvrige veje og stier får status som private fællesveje.

Kloakering

I byggemodningen udføres der 2-strenget kloaksystem for overfladevand og spildevand. Et mindre regnvandsbassin udføres i etape 1. der overdrages grundejerforeningen. Kloakeringen udføres af Mariagerfjord Vand A/S.

Spildevandsplantillæget for området forventes godkendt på Byrådsmøde den 28. juni 2019.

Jordkøb

Jordarealet for alle etaper på nær etape 5 er erhvervet af Mariagerfjord Kommune. Købspris er pt ukendt, idet prisfastsættelsen afventer Taksationskommissionens afgørelse. Der er indkaldt til taksation den 24. april 2019.

Tidsplan

Udbud og licitation er berammet til 5. juli 2019. Opstart på byggemodningen primo august 2019. Forventet færdiggørelse og salg af grunde fra december 2019.

Øvrigt

Fagenheden samarbejder sammen med Mariagerfjord Vand A/S og udarbejder fælles projekt med samme rådgiver, hvorfor arbejdet vil blive gennemført som én entreprise. Den samlet set billigste entreprenør udfører byggemodningen.

Økonomi

Projektøkonomi

Budget, udgifter eksl. moms Etape 1 - 4,15 ha

15 parceller, 3 storparceller.
 
   
Anlægsomkostninger kr.   3,3 mio. kr. 
Arealerhvervelse med mere kr.  2,9 mio. kr. 
Tilslutningsafgifter kr.  1,5 mio. kr. 
Diverse omkostningerkr.   3,3 mio. kr. 
   
Samlet udgifter etape 1kr. 11,0 mio. kr. 

 

Den beregnede byggemodningsomkostning for etape 1 bliver ca. 375 kr/m2 ekskl. moms i gennemsnit for både almindelige parceller og storparceller. Der tages dog forbehold for taksationskommissionens fastsættelse af områdets jordkøbspris, såfremt den væsentligt overskrider den tilbudte værdi.

Byrådet frigav i møde 23. november 2017 4,0 mio. kr. til køb af jord og 1,0 mio. kr. til projektering, udbud, geoteknik og arkæologi med mere. Gennemførelse af byggemodningens etape 1 kræver derfor en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.02.15-P16-6-18

97. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for Ambu Pladsen i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for Ambu Pladsen i Hobro.

Med tillægget ændres en del af en eksisterende ramme fra rekreativt område til centerområde for at muliggøre udvidelsen af den eksisterende parkeringsplads ved Korsgade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 42 vedtages endeligt uden ændringer.  

Udvalget for Teknik og Miljø, 3. april 2019, pkt. 66:

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Inddragelse

Under den 8 ugers høringsperiode er der indkommet 3 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler følgende punkter:

 • Inddragelse af det rekreative areal ved parkeringspladsen på Korsgade til parkeringsareal
 • Opførelse af en fast scene på Ambu Pladsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune ønsker at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade, da der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby. For at muliggøre udvidelsen af parkeringspladsen, overføres en del af området fra rammeområde HOB.R.2 til rammeområde HOB.C.5

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peder Larsen (SF) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker, at eventuelle parkeringspladser skal være grønne.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.02.05-P16-4-18

98. Endelig vedtagelse af Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro for at tilvejebringe plangrundlaget for at muliggøre opførelsen af en fast scene på Ambu Pladsen til områdets arrangementer, samt at udvide den eksisterende parkeringsplads ved Korsgade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro vedtages endeligt uden ændringer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 3. april 2019, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Inddragelse

Under den otte ugers høringsperiode er der indkommet tre høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler følgende punkter:

 • Inddragelse af det rekreative areal ved parkeringspladsen på Korsgade til parkeringsareal
 • Opførelse af en fast scene på Ambu Pladsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver foreningen for Ambu Pladsen mulighed for at afholde de forskellige tilbagevendende arrangementer, samt at opføre en fast scene på pladsen til områdets arrangementer, så der fremover ikke skal gives landzonetilladelse ved arrangement afholdelse.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade. Dels fordi, der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby, og dels fordi, pladserne skal indgå i en parkeringsfond for Hobro midtby. Der er indbetalt parkeringsfondsmidler fra et enkelt byggeprojekt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peder Larsen (SF) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker, at eventuelle parkeringspladser skal være grønne.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.02.15-P16-5-18

99. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 for et boligområde ved Klejtrupvej i Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 43 for lokalplan 143/2019 for boligområde ved Klejtrupvej i Sønder Onsild.

Med tillægget udlægges der nye rammer, som muliggør opførelse af henholdsvis tæt-lav boliger, udvidelse af Onsild Idrætsefterskole og udlæg af et rekreativt areal.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

1. At forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 vedtages endeligt uden ændringer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 3. april 2019, pkt. 68:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Lokalplanforslaget har været i høring i otte uger, i høringsperioden er der indkommet tre høringssvar, fra henholdsvis en nabo, Århus Stift og Miljøstyrelsen. Høringssvaret omhandler følgende punkter:

 • Bebyggelsens placering, højde og tæthed.
 • Trafikale forhold.
 • Århus Stift
 • Miljøstyrelsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Ejeren af matr. nr. 14ø har ønsket at opføre tæt-lav boligbebyggelse, samt at give Onsild Idrætsefterskole mulighed for at udvide deres faciliteter med en idrætshal.

Arealet er på nuværende tidspunkt ikke planlagt, og der er derfor ikke udlagt kommuneplanrammer, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 43, der udlægger to nye rammer, henholdsvis ONK.B.5 til bolig formål og ONK.R.1 til rekreativt formål.

For at muliggøre udvidelsen af Onsild Idrætsefterskole, udvides den eksisterende ramme ONK.O.4. Med kommuneplantilægget tilpasses kommuneplanrammerne de fremtidige forhold.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.02.05-P16-15-18

100. Endelig vedtagelse af Lokalplan 143/2019 for et boligområde ved Klejtrupvej i Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 143/2019 for boligområde ved Klejtrupvej i Sønder Onsild. Lokalplanen muliggør opførelse af henholdsvis tæt-lav boliger, udvidelse af Onsild Idrætsefterskole og udlæg af et rekreativt areal.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

1. At forslaget til Lokalplan 143/2019 vedtages endeligt uden ændringer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 3. april 2019, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Lokalplanforslaget har været i høring i otte uger, i høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar, fra henholdsvis en nabo, Århus Stift og Miljøstyrelsen. Høringssvaret omhandler følgende punkter:

 • Bebyggelsens placering, højde og tæthed.
 • Trafikale forhold.
 • Miljøstyrelsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Ejeren af matr. nr. 14ø har ønsket at få mulighed for at opføre 11 tæt-lav boliger centralt i Sønder Onsild. Samtidig har Onsild Idrætsefterskole ønsket mulighed for at udvide med en sportshal. For at imødekomme disse ønsker, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet nærværende lokalplan.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.02.15-P16-1-19

101. Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 for et boligområde i Hørby Kirkeby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejeren af Løgstørvej 79 i Hørby Kirkeby ønsker at udstykke fem grunde fra sin ejendom. Grundene kommer til at ligge i naturlig forlængelse af boligerne på Bogfinkevej.

Arealet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for en ny ramme til boliger - HØR.B.1 - som gør det muligt at udstykke de fem grunde til boliger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 48 sendes i offentlig høring i otte uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 3. april 2019, pkt. 72:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Planforslaget skal i offentlig høring i otte uger, da der er tale om et forslag til et kommuneplantillæg, der i henhold til Planlovens regler har været i to ugers fordebat.

Sagsfremstilling

Hørby Kirkeby ligger i landzone, hvilket også kommer til at gælde for de de nye grunde.

Fagenheden vurderer, at udstykning af fem grunde i Hørby Kirkeby ikke er lokalplanpligtigt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.00.00-P22-1-16

102. Politik for natur og biodiversitet

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 13. juni 2016 besluttet, at fagområdet Natur og Miljø skal udarbejde et forslag til en biodiversitetspolitik, baseret på fire overordnede temaer: 1. Prioriter det uerstattelige, 2. Frivillighed, 3. Formidling med begejstring og 4. Kommunen går forrest.

Der fremlægges hermed et udkast til en biodiversitetspolitk. Der vil efterfølgende blive udarbejdet og forelagt en strategi til vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At den vedlagte Biodiversitetspolitik vedtages. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 42:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Udvalget for Teknik og Miljø gerne ser ordlyden "Formidling med begejstring" ændret til "Engageret formidling". 

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune har vi en rig og afvekslende natur. Den rige natur opfatter vi som et vigtigt element i at udfolde kommunens vision om at være et godt sted at bo, leve og arbejde.

Derfor besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde 13. juni 2016, at der skulle udarbejdes en biodiversitetspolitik. Politikken skal baseres på fire overordnede temaer:

1. Prioriter det uerstattelige

2. Frivillighed

3. Formidling med begejstring

4. Kommunen går forrest på egne arealer

Politikken udstikker dermed de overordnede rammer og principper for kommunens arbejde med biodiversitet.

Ved udmøntning af politikken vil der bleve lagt særligt vægt på at understøtte frivillige projekter, som vurderes at have en høj grad af lokal opbakning, og projekter som er offentligt tilgængelige og som rummer et stort potentiale for at være selvkørende. Det er vigtigt at politikken, gøres vedkommende ved at brede den ud til de områder, hvor borgerne færdes.

For at sikre, at politikken efterfølgende implementeres i alle relevante fagenheder, vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet en tilhørende strategi. Fagområderne Natur og Miljø og Teknik og Byg er tovholdere for udarbejdelsen af strategien.

Strategien vil beskrive, hvordan kommunen vil omsætte politikken til konkrete handlinger samt indeholde en tidsplan for dette arbejde. For at brede strategien ud i hele kommunen vil vi invitere alle relevante fagenheder med ind i et tværgående samarbejde, så vi i fællesskab kan udvikle en biodiversitetsstrategi for hele kommunen.

Udover en intern proces vil vi i det kommende år invitere borgere, foreninger, virksomheder og andre med interesse for biodiversitet til at komme med bidrag og indspark til strategien. Da mange af indsatserne netop skal ske i samarbejde med disse partnere, er det meget vigtigt, at idéer og forslag kommer på banen allerede i den indledende fase. Herefter vil der blive sorteret og prioriteret de indkomne forslag med udgangspunkt i politikkens fire temaer.

Strategien vil blive udarbejdet i løbet af 2019 og fremlagt til vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø i første halvdel af 2020, hvorefter den overgår til at være et levende dokument, der hele tiden skal udvikles og opdateres.

Kommunen vil med biodiversitets politikken få en mulighed for at bruge naturen strategisk, både i forhold til borgere og virksomheder, men også i forhold til omverden.

Kommunen vil være kendt som en naturrig landkommune, hvor der både gives plads til den rige natur, og hvor der også er plads til erhverv, byer og infrastruktur. Denne balance skabes i høj grad gennem en ambitiøs og faglig skarp biodiversitetspolitik, som hele kommunen kan orientere sig efter.

Når politikken er vedtaget vil vi aktivt bruge relevante platforme til at udbrede begejstring for skoven, mosen, stranden og alle de sjældne, smukke og sjove arter, der findes i vores fælles natur. Naturen har sin berettigelse i sig selv, men kan også understøtte branding af kommunen, turisme, friluftsliv, læring, sundhed, bosætning og det vil kommunen bruge politikken til at udfolde. 

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Teknik og Miljøs indstilling til godkendelse.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

27.00.00-G01-301-18

103. Status på arbejdet med brandsikkerhed i plejeboliger

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune har, som landets øvrige kommuner, i efteråret 2018 besvaret et spørgeskema vedrørende brandsikkerhed i plejeboliger udsendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. På denne baggrund har styrelsen konstateret, at der er plejeboliger i flere kommunner, heriblandt i Mariagerfjord Kommune, hvor brandsikkerhedsforanstalningerne ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest. Derfor har styrelsen nu bedt Mariagerfjord Kommune om senest 15. april at redegøre for, hvornår kommunen vil tage initiativ til at sikre, at alle kommunens plejeboliger lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At nuværende status på arbejdet med brandsikkerhed i plejeboliger tages til efterretning.

2. At redegørelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 1. april 2019, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at der fremadrettet kan blive tale om anlægsinvesteringer.

Inddragelse

Seniorrådet orienteres 7. maj 2019. Handicaprådet orienteres 8. maj 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen i efteråret 2018 udarbejdede Mariagerfjord Kommune en vurdering af brandsikkerheden plejeboliger og ejendomme i kommunen. Vurderingen er vedhæftet som bilag 0.

Ved vurderingen blev der fundet forhold, som der siden er blevet arbejdet videre med. Det er disse forhold, som belyses i redegørelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Redegørelsen er vedhæftet som bilag 1.

Der har været fokus på tre områder:

 • Uddannelse af driftsansvarlige og brandinstruktion af det øvrige personale
 • Drift og vedligholdelse af brandsikkerheden
 • Konstruktive forhold

 

Der er igangsat tiltag i forhold til de to øverste punkter og herunder udarbejdet handleplaner. Handlerplanerne er vedhæftet som bilag 3 og bilag 4.

For så vidt angår de konstruktive forhold er disse inddelt i forskellige typer af indsatser.

Type 1: Mindre opgaver der kan løses, uden at det får betydning for bygningens funktion og indretning

Opgaverne er eksempelvis:

 • Montering af ekstra slangevindere
 • Udskiftning af vinduespartier til brandglas som følge af vinkelsmitte
 • Udskiftning af branddøre
 • Montage af pumper på eksisterende branddøre
 • Forbedring/udskiftning af eksisterende med defekte branddøre
 • Reperationer af sektionsvægge
 • Forbedring af brandveje og udvendige redningsforhold

 

Type 2: Opgaver der ikke kan løses uden stor økonomisk betydning eller uden at ødelægge brugen af bygningen, forholdene kan i stedet forbedres:

Omhandler eksisterende indretninger, hvor kravet til flugtveje ikke vurderes OK, fordi de står i åben forbindelse med leve bo miljøer. Det skaber øget brandbelastning.   

Type 3:

Bygninger hvor der ikke er dispenseret for sprinkling, selvom dette er lovkrav.

Handleplanen for konstruktive forhold er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

De estimerede omkostninger til udbedring af type 1 og type 2 forhold fordeler sig således: 

Af de 1,550 mio. er 1 mio. kr. til udbedring af forhold på servicearealer og 550.000 kr. er til udbedring af forhold i boligerne. I forhold til en finansiering af type 1 og 2 tiltag, vil der blive anvendt APV midler fra både Handicap samt Sundhed og Ældre og midler fra vedligeholdskontoen. Forholdene i boligerne vil blive finansieret via huslejestigninger for beboerne svarende til mindre end 1000 kr. pr. år pr. bolig.

For så vidt angår type 3 opgaver arbejdes der på at estimere omkostningerne.  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

20.00.00-P21-2-19

104. Nedlæggelse af Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Rebild Kommune har ønsket at udtræde af samarbejdet Rold Skov Natur og Kulturcenter (RSNK), et samarbejde der blev etableret i 2005 mellem (Skørping) Rebild Kommune, (Arden) Mariagerfjord Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At udtrædelsen af samarbejdet Rold Skov Natur og KulturCenter godkendes pr. 31. maj 2019. 

2. At der senest ved udgangen af 2019 er klarhed om, hvordan opgaverne skal løses fremadrettet, samt hvordan den nuværende økonomi skal disponeres bl.a. i relation til planer om Geopark.

Udvalget for Kultur og Fritid, 2. april 2019, pkt. 31:

Indstilles godkendt. 

Sagsfremstilling

I november 2018 modtog Fagenheden for Kultur og Fritid mail fra Rebild Kommune om, at Rebild Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet Rold Skov Natur og Kulturcenter under den hidtidige samarbejdsaftale. Baggrunden for opsigelsen er udmøntning af besparelser fra 2019 og frem, i den i Rebild Kommune indgåede politiske budgetaftale.

Der var ønske om formelt at opsige:

 • "Aftale om samarbejde om Rold Skov Natur og Kulturcenter".
 • "Kontrakt vedrørende udlån af medarbejder". Kontrakten er indgået mellem Rebild Kommune og Rold Skov Natur og Kulturcenter med aftale om køb af konsulentydelse hos Rebild Kommune i forhold til projektledelse i Rold Skov Natur og Kulturcenter. Denne aftale har løbet for et år ad gangen.

 

Opsigelsen er sket pr. 1. december 2018 med virkning fra udgangen af maj 2019. Rebild Kommunes kontante bidrag i den hidtidige form ophører med seks måneders varsel.

Rebild Kommune har dog udtrykt ønske om et fortsat tæt samarbejde om formidling af oplevelsesmulighederne i Rold Skov. Arbejdsindsatsen i den henseende vil komme fra Rebild Kommunens Center for Natur & Miljø og Center for Sundhed, Kultur og Fritid.

På bestyrelsesmødet den 7. februar 2019 blev det besluttet, at ophævelse af samarbejdsaftalen skal behandles i byrådene i henholdsvis Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune, inden bestyrelsen nedlægges på deres næste møde den 20. maj 2019.

Bestyrelsen har lagt en arbejdsplan for tovholder frem til den 31. maj 2019. Der er ligeledes i fælleskab udarbejdet en arbejdsplan for perioden 1. juni - 31. december 2019, hvor alle parter afventer endelig stillingtagen til en Destination Himmerland, for at se om dele af dette samarbejde kan tænkes ind her, ligesom overvejelserne omkring en naturpark (geopark) Himmerland vil blive overvejet.

Der skal efterfølgende tages stilling til, hvordan de opgaver, der hidtil har været i regi af Rold Skov Natur og Kulturcenter, fremadrettet vil blive løst.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

17.02.03-G01-1-19

109. Skolernes ferieplan 2020-2021 og 2021-2022

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2020-2021 og 2021-2022, som Byrådet skal vedtage.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At ferieplanen for skoleåret 2020-2021 og 2021-2022 godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 3. april 2019, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A).

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune udarbejdes skolernes ferieplan, jf. bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Mariagerfjord Kommune, på grundlag af følgende:

1. Sommerferien udgør ca. 6 uger. Første skoledag efter ferien besluttes jf. folkeskoleloven af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres.

2. Efterårsferien afvikles i uge 42.

3. Juleferien går minimum fra sidste hverdag før jul til første hverdag efter nytår.

4. Vinterferie afvikles som udgangspunkt i uge 7. - Skoler, der ønsker at overgå til at afvikle forskudt vinterferie, indsender ansøgning herom til skolechefen.

5. Påskeferien udgør minimum dagene fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag.

6. Fredag efter Kr. Himmelfart er feriedag.

7. Grundslovsdag er feriedag.

8. Antallet af undervisningsdage er 200.

Skolechefen kan godkende, at den enkelte skole har en ferieplan, som varierer fra den kommunale. Dette forudsætter dog, at der ikke er busdrift til andre skoler, som derved påvirkes.

Den til enhver tid gældende ferieplan fremgår af kommunens hjemmeside. Såfremt den enkelte skole varierer fra denne, skal det fremgå af skolens hjemmeside.

Forslag til skolernes ferieplan skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 er vedhæftet.

Kommentarer til skolernes ferieplan for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022: 

 • Skoleåret 2020/2021 - Grundlovsdag er i 2021 en lørdag, hvilket giver mulighed for en ekstra feriedag i juleferien.
 • Skoleåret 2021/2022 - Grundlovsdag er 2022 en søndag, hvilket giver mulighed for en ekstra feriedag i juleferien.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

Lukkede dagsordenspunkter

05.01.00-P20-4-18

105. Tillægsbevilling

 

20.00.00-A00-4-18

106. Mariager Saltcenter

 

00.01.00-G01-48-17

107. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

108. Eventuelt