Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 13. juni 2019 kl. 16:00 i Ndr. Kajgade 1, Hobro, mødelokale HO 1
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

52. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.60.14-P20-2-18

53. Orientering om Mobilize ME

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Orientering om brug af Mobilize Me, (en planlægnings APP)

Indstilling

Fagchefen indstiller til handicaprådet:

  1. At orientering  tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

I 2017 gennemførtes der i fagenheden Handicap et pilotprojekt, hvor dagstrukturen blev visualiseret i form af Applikationerne Mobilize Me og PLaNet.  

Projektet var igangsat, da flere af borgerne anvender teknologi, og disse borgere efterlyser i højere grad teknologiske muligheder i deres hverdag til mere egen mestring og frihed fra personale.  

Særligt Mobilize Me viste sig at være et redskab til større selvstændighed, medens den økonomiske gevinst ikke kunne aflæses.

Brug af APP til planlægning skal implementeres i små skridt og på en måde, der giver trivsel (håndterbarhed) og mening for såvel borger som medarbejder.

På Enggården har man anvendt Mobilize Me til en af borgerne og haft fokus på mening og mestring og små skridt. Det har vist sig at være en succes og motiverende for implementering af APP (Velfærdteknologi).

Evalueringsrapporten fra pilotprojektet vedlægges som bilag.

Hanne Fucks deltager i mødet og viser et kort klip fra Enggården.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

00.05.07-G01-1-19

54. Orientering om Handicapprisen 2019

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Som opfølgning på beslutning fra Handicaprådets møde den 14. marts 2019, bistår Velfærdssekretariatet med støtte til tidsplan og profilering. I denne sag orienteres Handicaprådet om status på processen.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At status på processen vedrørende Handicapprisen 2019 tages til efterretning.

2. At Handicaprådet tager stilling til nedenstående spørgsmål.

Sagsfremstilling

Handicapprisen uddeles årligt til en person, virksomhed eller organisation, der gør en forskel for de handicappede gennem engagement og konkret indsats. Formålet er at anerkende de gode eksempler og beundringsværdige indsatser. Samtidig tænkes prisen som en inspiration for andre, der også kæmper eller ønsker at kæmpe for handicappede og folk med funktionsnedsættelse.

Som opfølgning fra Handicaprådets møde den 14. marts 2019, har Velfærdssekretariatet sat gang i den kommunikative plan, der tidligere er vedtaget af Rådet. Kommunikationsplanen er vedhæftet som bilag.

Der er med Kjartan Klein aftalt, at kommunikationsafdelingen står for PR i form af video, artikler og andet omkring Handicapprisen 2019, både på sociale medier, kommunens hjemmeside og i den lokale avis. Desuden forhører Velfærdssekretariatet sig hos alle tilbudsledere på handicapområdet om, hvorvidt de har kendskab til en eller flere, der kan indstilles til prisen.

Handicaprådet bedes tage stilling til følgende spørgsmål:

1. Har Rådet et eller flere forslag til relevante kandidater, der kan indstilles til prisen?

2. Hvem ønsker Rådet at invitere til prisoverrækkelsen i august, og hvordan skal det foregå økonomisk?

3. Jævnfør kommunikationsplanen er deadline for nomineringer i uge 25. Handicaprådet skal finde en vinder af prisen på handicaprådsmødet i uge 33. Handicaprådet bedes vurdere, om deadline for nomineringer med fordel kan flyttes, eventuelt til uge 27?

Mathilde deltager under dette punkt.

Beslutning

Punkt 1: Handicaprådets medlemmer vil afvente for at se, hvor mange der bliver indstillet.

Punkt 2: De inviterede får et brev med invitation og kan bruge den til at vise i indgangen.

Punkt 3: Handicaprådet er enig i dette.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

20.00.00-P20-7-18

55. Frivillig Fredag 2019

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

En arbejdsgruppe på tværs af Kultur og Fritid og Frivilligcenteret ønsker at inddrage Handicaprådet i udvælgelsen af workshops til Frivillig Fredag 2019 samt i at udbrede kendskabet blandt de frivillige på handicapområdet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At komme med forslag til workshops, der kan være relevante for de frivillige på handicapområdet at deltage i.

2. At overveje om rådets medlemmer kan være ambassadører for dagen blandt de frivillige på handicapområdet.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes den sidste fredag i september. Formålet med dagen er at fejre frivilligheden og de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats på mange forskellige områder i kommunen. Sidste år besluttede arbejdsgruppen for Frivillig Fredag at bruge dagen på både at give de frivillige nogle redskaber til deres daglige arbejde samt at byde på middag, underholdning og uddeling af to priser: Integrationsprisen og Frivilligprisen på Ældreområdet.

De cirka 100 deltagere i 2018 tog rigtig godt imod konceptet, og derfor har arbejdsgruppen besluttet at videreføre det samt at forsøge at få endnu flere deltagere med.

I 2019 afholdes arrangementet på Hadsund Skole og i Hadsund Hallerne fredag 27. september.

Programmet for dagen er som følger:

16.00: Velkomst ved borgmesteren

16.15: Workshops - runde 1

17.00: Pause og netværk

17.30: Workshops - runde 2

18.15: Pause og netværk

18.45: Uddeling af priser

19.00: Mad og underholdning

20.00: Tak for i aften

For at nå ud til så mange som muligt ønsker arbejdsgruppen at inddrage rådene i at finde emner til workshops, som de mener vil kunne tiltrække deres målgrupper.

Arbejdsgruppen ønsker derfor at høre Handicaprådets forslag til workshops, som kunne tiltrække de frivillige på Handicapområdet.

Idrætskonsulent Niels Sørensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet foreslog inspiration fra Team Tvilling, Skansebakken i Skannerborg, Krisecenteret eller Madam Blå.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.57.00-K08-1-19

56. Tilsyn på Handicapområdet i 2018 og 1. kvartal 2019

Anledning

I 2018 og 1. kvartal 2019 har de enkelte tilbud på Handicapområdet haft en række tilsynsbesøg. På denne baggrund er der udarbejdet en sammenfatning heraf, som Handicaprådet præsenteres for i denne sag. Vedlagt er en oversigt over tilsynsbesøgene på de enkelte tilbud.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen om tilsyn på Handicapområdet tages til efterretning

Inddragelse

Punktet blev behandlet i Udvalget for Sundhed og Omsorg på mødet den 29. april med følgende beslutning:

"Godkendt. Udvalget anerkender de flotte resultater af tilsynsrapporterne."

Sagsfremstilling

For at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service, skal der jf. Lov om Social Service § 1 løbende udføres tilsyn. På denne baggrund udføres der årligt en række tilsyn på socialområdet i Mariagerfjord Kommune. Tilsynene kan både være anmeldte og uanmeldte.

I 2012 blev "Tilsynsreformen" indført med etablering af ét socialtilsyn i hver region. I Mariagerfjord Kommune udføres ét årligt tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Nord, der skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn på eksempelvis Botilbud, Krisecentre og Stofmisbrugsbehandlingstilbud m.fl. I 2018 har alle tilbud haft tilsyn af Socialtilsyn Nord bortset fra Pædagogik og Socialpsykiatri, der ikke er omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord.

Alle tilsyn i 2018 er godkendt.

Foruden ovennævnte tilsyn, udføres følgende tilsyn cirka 1. gang om året:

• Legepladstilsyn

• Brandtilsyn

• Arbejdstilsyn

• Fødevarekontrol

De tilbud, der i 2018 og 1. kvartal 2019 har fået et eller flere tilsyn af eksempelvis Arbejdstilsynet og Fødevarekontrollen er ligeledes godkendt.

I 2018 er der udført en række anmeldte og uanmeldte tilsyn på Handicapområdet i Mariagerfjord Kommune. Resultaterne fra de udførte tilsynsbesøg er generelt positive. Antallet af tilsyn på det enkelte tilbud har varieret i 2018.

I de seneste år er der erfaret en øget bevågenhed på tilsynskravene, herunder antal og omfang. Nye tilsyn er kommet til de seneste år, eksempelvis Det risikobaserede tilsyn, der i 2017 blev indført på Socialområdet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Foruden anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg har det enkelte tilbud til opgave at sikre en løbende intern opfølgning, for at kvalitetssikre de daglige arbejdsgange mm. Eksempelvis udføres minimum én årlig intern kontrol og revision af eksempelvis rengøring og vedligeholdelse. Generelt viser erfaringen fra 2018, at et tilsynsbesøg og den daglige interne kvalitetssikring er ressourcekrævende. Eksempelvis stiller et tilsynsbesøg krav om tilrettelæggelse, koordinering og opfølgning både før og efter for tilbuddets ledelse og personale. Sammenholdt med en øget bevågenhed på tilsyn generelt, stiller dette højere krav til tilbud på socialområdet end tidligere.

Økonomi

I forbindelse med et tilsynsbesøg har Socialtilsyn Nord en fastsat tilsynstakst, der er beregnet efter antal pladser på det enkelte sted. Tilsynstaksten i 2018 varierede fra 35.000 kr. og op til 105.000 kr. Betaling af tilsynstaksten afholdes af det enkelte tilbud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.00.00-G01-306-18

57. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Fra 1. januar 2019 trådte loven om muligheden for køb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie for borgere i botilbud i kraft. Med budget 2019 ændrede byrådet mulighederne for ekstra tiskud til ferie for borgere i botilbud i Mariagerfjord. Handicaprådet orienteres i denne sag om borgernes mulighed for fremadrettet at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til at holde ferie — ud over den ferie og de aktiviteter, de tilbydes i
botilbuddet.  

Indstilling

1. At orienteringen omkring mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelser under ferie tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en folder til beboere og pårørende om muligheden for at købe socialpædagogisk ledsagelse med på ferie. Folderen er vedlagt til udvalgets medlemmer til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.00.00-G01-13-19

58. Orientering om etablering af nyt borgerhus i Hobro

Forventet sagsgang

Handicapråd

Anledning

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere i Handicap, som har afdækket behov, fordele og opmærksomhedspunkter ved at etablere et borgerhus i Hobro. På baggrund af arbejdet igangsættes processen med at etablere borgerhuset på Fjordgade 12 i Hobro.

Indstilling

1. At orienteringen om etablering af nyt borgerhus i Hobro tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. juni 2019, pkt. 49:
Godkendt.

Inddragelse

FagMED Handicap den 13. juni 2019.

Sagsfremstilling

Fagenheden Handicap er i gang med at udvikle og etablere et nyt borgerhus i Hobro for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller psykiske lidelser.
Den fysiske placering for huset vil blive i Fjordgade 12 i Hobro i det tidligere Ressourcehus.

Huset vil blive indrettet med fokus på borgerne og borgernes forskellige behov og vil i mindre grad være en arbejdsplads. Der er fokus på at skabe flere små miljøer i et fælles hus, så borgerhuset bliver et godt sted at være for både de borgere, der har brug for ro og samtale med en medarbejder og for de borgere, der har brug for aktivitet og fællesskaber på tværs.

I borgerhus i Fjordgade mødes både borgere fra socialpsykiatriens Værested i Jernbanegade og borgere fra Mødestedet i Adelgade derfor indrettes huset så det imødekommer de behov begge borgergrupper har.

Huset ligger lettilgængeligt med en placering centralt i Hobro, samtidig har det en tilbagetrukket placering ned til fjorden.

Huset har mange rum, et stort og to mindre køkkener samt gode toiletforhold, hvilket giver mulighed for at opdele huset i flere funktioner og giver mulighed for flere forskellige aktiviteter i samme tidsrum.

Huset er rummeligt i forhold til at kunne indrette både forskellige rum til aktiviteter og stille rum, hvor man kan "trække sig", samlingsrum til hygge og spisning for at skabe netværk med andre, gruppe/netværks aktiviteter og værested. Der er også plads til små arbejdsrettede aktiviteter som f.eks. at vaske sit tøj, arbejde udendørs eller arbejde med træ m.m. Desuden er der plads til, at borgere vil kunne mødes med deres sagsbehandler, hvis borgeren finder det mere meningsfuldt end at mødes på rådhuset. Haven og atriumgården giver mulighed for forskellige udendørs aktiviteter, såsom grillaftener og haveprojekter.

Huset har flere indgange og ved den ene indgang får borgerne mulighed for selv at lukke sig ind via deres sygesikringskort. Tanken er, at man kan benyttet lokaler i et afgrænset område af huset, hvis man har svært ved at have gæster i sin egen bolig pga. psykisk sygdom. På den måde vil man alligevel kunne mødes med ligesindede og netværk - også i tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede.

Punktet har været på dagsordenen i FagMED Handicap, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere. Arbejdsgruppen har set på hvilke funktionerne og behov borgergrupperne har. Arbejdsgruppen har også set på fordele og udfordringer i forbindelse med etablering af et borgerhus.

FagMED Handicap udtaler:
Der er stor opbakning til et borgerhus og de fordele det giver. Det giver også bedre udviklingsmuligheder.

Medarbejdersiden synes, der har været en rigtig god proces med medinddragelse i arbejdsgruppe, beskrivelser af behov og at der er taget højde for dette, samt at der har været møde med de berørte medarbejdere inden FagMED .

Der har for nylig været afholdt møde med borgerne i Jernbanegade og der afholdes efterfølgende et møde med borgerne fra Mødestedet i Adelgade. Borgerne inviteres her til at deltage i planlægningen og indretningen af Fjordgade.

Indflytning i Borgerhuset kan ske fra 1. juni 2019.

Lejemålet på Fortunavej, der i dag huser Pædagogik og Socialpsykiatri samt Rusmiddelcenteret, og Mødestedet Adelgade for borgere fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er opsagt og fraflyttes ultimo oktober.    

Beslutning

Taget til efterretning. Handicaprådet vil gerne se stedet når det er kommet ordentligt i gang.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

59. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1.At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Handicapprisen - igangsættelse af proces drøftes igen på juni-mødet.

Det opdaterede årshjul vedlægges som bilag.

Beslutning

Punktet Samvær, aktivitet og beskæftigelse sættes på august mødet.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

60. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

  1. At beslutte, at næste møde skal holdes på Bosted Hadsund, som tidligere aftalt.

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Jørn Rod vil vise rundt på bostedet.

Beslutning

Bosted Hadsund.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

61. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Orientering om arbejdstider i botilbuddene herunder lokalaftale.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

62. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Intet nyt.

Peter Muhl Nielsen var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.20.12-Ø54-1-14

63. Udbudsmaterial i høring