Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 11. juni 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

98. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.02.15-P16-2-18

99. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 Boligområde ved Hvilhøj i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 40 Boligområde ved Hvilhøj i Hobro.

Byrådet bedes tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt.

Inddragelse

Kommuneplantillægget har været i for-offentlighed i henhold til Planlovens § 23c, idet der er tale om udlæg af nyt byudviklingsområde, der ikke er udlagt som rammeområde i kommuneplanen.

Kommentarer fra for-offentlighedsfasen

Der er modtaget to høringsvar i for-offentlighedsfasen. Det ene svar omfatter forhold, der ikke er direkte relevante for kommuneplantillægget. I det andet høringssvar, omfattende 14 beboere ved Hvilhøjvej, undrer beboerne sig over, at der må bygges på et rekreativt område udlagt i kommuneplanen, hvor der vokser den beskyttede orkidé Maj-Gøgeurt. Man er desuden bekymrede for beliggenheden tæt på eksisterende bebyggelse, ligesom vejadgangen til området er uvis. De foreslår alternative placeringer enten nord eller syd for den planlagte bebyggelse, hvor der i dag er tomme grunde/ubebyggede arealer.

Fagenhedens kommentarer til for-offentlighedsfasen

I den gældende Lokalplan nr. 4/2007 er der redegjort for, at arealet er udlagt til rekreativt formål på grund af grundvandsinteresser. I lokalplanen er der desuden redegjort for, at arealet kan ændres til boligområde, såfremt disse grundvandinteresser forsvinder, hvilket er sket med flytningen af drikkevandsboringen på Skivevej. Dette kræver dog en ny planlægning, hvilket sker med nærværende kommuneplanforslag med tilhørende forslag til Lokalplan 132/2018.

Om anvendelsen af det rekreative areal til boligformål skal henvises til vedlagte bilag "Levested for den beskyttede orkidée Maj-gøgeurt", der synliggør udbredelsen af Maj-Gøgeurten og, hvor der er tale om beskyttelseshensyn. Den planlagte udvidelse af boligområdet berører ikke det beskyttede område.

Bebyggelsen relaterer sig direkte til de eksisterende udlejningsboliger ved Hvilhøjvej, som dermed samlet set vil fremstå som en homogen boligbebyggelse med samme bygningsmæssige udtryk til forskel fra anden placering i området.

Vejadgangen til området sker som en selvstændig vejadgang fra Ølsvej og vil ikke berøre de nuværende boliger ved Møldrupvej/Hvilhøjvej.

Offentlig høring

I høringsperioden indkom én indsigelse fra Hobro Boligforening, som ikke er relevant i forhold til kommuneplantillægget. Indsigelsesbehandlingen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening har ønsket at udbygge foreningens boliger syd for Hvilhøjvej med endnu en boligetape til 21 tæt/lave boliger. Planområdet er beliggende mellem den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Hvilhøjvej, et rekreativt område syd og vest herfor, og Ølsvej mod øst.

Formål 

Forslag til Tillæg nr. 40 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 132/2018 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Det område, som Forslag til Lokalplan 132/2018 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplan nr. 40, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillægget udvider eksisterende rammeområde HOB.B.43 til også at omfatte det nye planområde. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.02.05-P17-1-18

100. Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 132/2018 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 132/2018 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro.

Byrådet bedes tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de indstillede ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer:

 • I § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres i andre materialer f.eks. i træ, naturskifer og facadeplader.
 • I § 7 ændres muligheden for at terrænregulere til + 0,5/- 1 meter.
 • I § 8.2 fjernes den pasus der siger, at: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet". 

Inddragelse

Offentlig høring

I høringsperioden indkom én indsigelse fra Hobro Boligforening.

 • De vil have mulighed for at anvende andre materialer end mursten til byggeriet.
 • De ønsker, at det tilføjes til § 6.1, at man også må anvende træ, naturskifer og facadeplader.
 • De vil gerne have ændret § 7, så de kan få mulighed for at terrænregulerer +/- 1 meter i stedet for +/- 0,5 meter.
 • De ønsker at få fjernet den pasus i § 8.2 der siger: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet", da de laver parkeringsbåse vinkelret på vejen og anlægger vejen med en bredde på 7 meter, så der er plads til at bakke ud fra båsene.

 

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden vurderer, at de nye materialer kan tilføjes uden at forslaget skal i fornyet høring, men at muligheden for terrænregulerer +/- 1 meter er så væsentlig en ændring, at den skal i en ny høring i mindst 14 dage ved naboerne. Sætningen i § 8.2 kan ændres uden fornyet høring.

Fagenheden anbefaler:

 • at der i § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres andre materialer som for eksempel træ, naturskifer og facadeplader.
 • at § 7 ændres, så der er mulighed for at terrænregulere til +0,5 / -1 meter. Det vil samlet set ikke øge bebyggelsens højde og påvirker dermed ikke naboerne negativt i forhold til nærværende lokalplanforslag. Dermed vurderer Fagenheden, at ændringen ikke kræver en ny høring af lokalplanforslaget.
 • at den pasus i § 8.2 der siger: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet" fjernes.  

 

Overnævnte forhold vil skulle konsekvensrettes i lokalplanen, men det vurderes, at der er tale om mindre ændringer, som ikke medfører, at planerne skal ud i en ny høring.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening ønsker at udbygge foreningens boliger syd for Hvilhøjvej med endnu en boligetape til 21 tæt/lav boliger. Planområdet er beliggende imellem den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Hvilhøjvej og et rekreativt område med syd. Mod vest ligger et vådområde, der også fungerer som regnvandsbassin. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Ølsvej, hvorfra der etableres vejadgang til området.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre arealet til tæt/lav boligbebyggelse og sikre stiforbindelse til boligområderne mod nord og det rekreative areal mod syd. Boligerne udlægges i seks rækker, vinklet i forhold til hinanden og i forhold til de eksisterende boliger ved Hvilhøjvej således, at der skabes mest muligt luft og udsyn fra boligerne til omgivelserne.

Vejadgang

I nærværende lokalplanforslag er udlagt en vejadgang, som ikke er optimal i forhold til projektet. Derfor har fagenheden sideløbende arbejdet med at sikre jord til en alternativ vejadgang, og det er nu lykkedes. Den alternative vejadgang kan ikke indarbejdes i lokalplanforslaget, da det vil udløse en ny offentlig høringsperiode. I stedet gennem føres etableringen af vejadgangen som et rent vejprojekt, efter der er givet dispensation fra § 8.2 der regulerer vejens beliggenhed.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

 

01.02.03-P16-2-19

101. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 47 Erhvervsparken i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for at udvide kommuneplanramme HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken og reducere kommuneplanramme HOB.R.17 tilsvarende. Denne justering af rammerne bringer afgrænsningerne i overensstemmelse med de faktiske forhold på stedet for at lovliggøre eksisterende byggeri.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 47 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 47 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 har været i offentlig høring i parioden 8. april – 10. maj 2019.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet en indsigelse fra 14 personer på henholdsvis Thit Jensens Vej og Johannes V. Jensens Vej. Indsigelsen var kun relevant i forhold til lokalplanforslaget, men til orientering er indsigelsesbehandlingen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at en del af en erhvervsbebyggelse ligger udenfor lokalplanområdet i et rekreativt område, som ikke må bebygges.

For at lovliggøres byggeriet, tilrettes kommuneplanrammerne HOB.E.20 og HOB.R.17 til de faktiske forhold på stedet. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Beslutning

Det præciseres at der er tale om Digterparken og ikke Digtervænget, som skrevet i sagsfremstillingen.

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

 

01.02.05-P16-1-19

102. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 150/2019 for Erhvervsområdet ved Erhvervsparken i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 150/2019 for et Erhvervsområde ved Erhvervsparken i Hobro. Lokalplanforslaget udvider erhvervsområdet for at lovliggøre et eksisterende byggeri, og reducerer vejbyggelinjen langs Digterparken, for at lovliggøre et andet eksisterende byggeri, samt giver mulighed for en bedre vejbetjening af lokalplanområdet.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik for Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Forslag til lokalplan 150/2019 Erhvervsområde ved Erhvervsparken i Hobro har været i offentlig høring i parioden 8. april – 10. maj 2019.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet en indsigelse fra 14 personer på henholdsvis Thit Jensens Vej og Johannes V. Jensens Vej. Indsigelsesbehandlingen er vedlagt som bilag.

Indsigelsen omhandler følgende:

 • at lokalplanområdet ikke bebygges yderligere.
 • at erhvervsområdet ikke har vejadgang til Digtervænget.
 • at vejbyggelinjen ikke reduceres.
 • at bebyggelsen ydre fremtræden svarer til den for erhvervsbebyggelsen langs Nordre Ringvej.

 

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Den gældende lokalplan for området udlægger det også til erhvervsbebyggelse og disse bestemmelser er videreført i nærværende lokalplanforslag. Det er nødvendigt med en vejadgang fra Digtervænget, for at kunne vejbetjene området. Vejadgangen er også i den gældende lokalplan, men rykkes af hensyn til oversigtsforholdene på vejen. Reduktionen af vejbyggelinjen er en administrativ lovliggørelse af eksisterende byggeri. Fagenheden mener ikke at dette erhvervsområde kan sammenlignes med erhvervsbebyggelsen langs Nordre Ringvej, som er meget synlig i gadebilledet. Vedhæftede bilag "Indsigelsesbehandling" indeholder en opsummering af indsigelsen og en uddybende redegørelse for fagenhedens bemærkninger og anbefaling om ikke at ændre forslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fagenheden er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at en del af en erhvervsbebyggelse ligger udenfor lokalplanområdet i et rekreativt område, som ikke må bebygges.

Formål 

For at lovliggøre dette forhold, udvides lokalplanområdet til at omfatte bebyggelsen. I forbindelse med denne revision af den eksisterende lokalplan, tilretter Fagenheden også vejbyggelinjen langs Digterparken fra 7,5 meter til 6 meter, da en anden bebyggelse er opført i denne afstand fra vejskel. I den gældende lokalplan er vejadgangen fra Digterparken placeret uheldigt i forhold til oversigtsforhold, så denne flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i nærværnde lokalplanforslag.

Udvidelsen af lokalplanområdet kræver også, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udvider rammeområde HOB.E.20 Erhvervsområde DIgterparken og reducerer rammeområde HOB.R.17 tilsvarende. Der ændres ikke ved de øvrige bestemmelser. 

Beslutning

Det præciseres at der er tale om Digterparken og ikke Digtervænget, som skrevet i sagsfremstillingen.

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

 

01.02.03-P16-6-19

103. Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for boligområde langs Mariagervej i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et boligområde langs Mariagervej i Hadsund Syd. Planforslaget hæver bebyggelsesprocenten for området fra 30 % til 40 % for at give grundejerne en større byggemulighed.

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring i seks uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 51 sendes i offentlig høring i seks uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Inddragelse

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på seks uger. 

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet et forslag til lokalplan 144/2019, som dels giver grundejerne i området en større byggemulighed og dels giver en administrativ lettelse ved at overføre hele planområdet til byzone i overensstemmelse med kommuneplanramme HAD.B.1 i Kommuneplan 2013-2025.

For at give mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten i området fra 30 % til 40 % har fagenheden udarbejdet nærværende forslag til kommuneplantillæg, der udlægger en ny kommuneplanramme HAD.B.19, som gælder for lokalplanområdet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

 

01.02.05-P15-28-18

104. Forslag til lokalplan 144/2019 for boligområde ved Mariagervej i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 144/2019 for Boligområde ved Mariagervej i Hadsund Syd. Lokalplanforslaget giver grundejerne en større byggemulighed og det giver samtidig en administrativ lettelse ved at overføre hele området til byzone.

Udvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i seks uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Ugvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i seks uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Inddragelse

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på seks uger.

Sagsfremstilling

Fagenheden er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at der indenfor lokalplanområdet er tre gældende lokalplaner, som indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er skærpende i forhold til det gældende bygningsreglement. Det virker uhensigtsmæsigt at begrænse boligejernes muligheder i en sådan grad.

En del af lokalplanområdet ligger i landzone, hvilket betyder at der både skal gives landzonetilladelse og byggetilladelse til byggeri og anlæg. Ved at overføre hele lokalplanområdet til byzone opnår en administativ lettelse, da byggeri og anlæg kun vil kræve byggetilladelse.

Formål

Nærværende lokalplan udarbejdes for at give alle grundejere indenfor lokalplanområdet bedre byggemuligheder. Den giver mulighed for at bygge i to etager og med en bebyggelsesprocent på 40.

Idet kommuneplanrammen for området kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 30, er der samtidig udarbejdet et forslag til tillæg nr. 51 til kommuneplanen, som hæver bebyggelsesprocenten til 40.

Formålet med lokalplanen er også at sikre og fremme de kig, der er fra Mariagervej ned til fjorden. Det sker ved at sikre, at bebyggelse skal holdes 2,5 meter fra skel, så der mellem husene kommer kig på 5 meter, hvor man kan se fjorden. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, at der ikke må være tæt-lav bebyggelse (rækkehuse), da sammenbygget bebyggelse vil lukke af for kig. Der er også en bestemmelse om, at der ikke må udstykkes og bebygges flere grunde indenfor lokalplanområdet for at undgå en fortætning, som ligeledes vil forhindre kig fra Mariagervej ned til fjorden.

Ved at overføre den del af lokalplanområdet der ligger i landzone til byzone, opfylder vi rammen i Kommuneplan 2013-2025 og opnår en administrativ lettelse, da der ikke længere skal gives landzonetilladelse, men blot byggetilladelse til nye byggerier.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

 

01.02.05-P16-8-19

105. Kirkevej 5, Als - Forespørgsel om opførelse af tæt-lav boliger

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at muligheden for at opføre et dobbelthus på Kirkevej 5 i Als skulle sikres gennem udarbejdelse af en ny lokalplan.

På foranledning af udvalgsmedlem Erik Kirkegaard Mikkelsen genoptages sagen med henblik på en fornyet behandling med det formål, at projeket skal søges gennemført ved at meddele dispensation fra eksisterende lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om sagen skal genoptages, og der i givet fald skal ændres beslutning, eller om den tidligere beslutning fastholdes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det tages stilling til, om sagen skal behandles på ny.
 2. At det i givet fald besluttes, hvorvidt projektet skal søges gennemført ved igangsætning af dispensationsprocudure eller ved igangsætning af lokalplanprocedure.

Sagsfremstilling

Ejeren af Kirkevej 5 i Als har forespurgt om muligheden for at opføre et dobbelthus på i alt ca. 200 m2 på ejendommen. Grunden er på ca. 837 m2 og er bebygget med et parcelhus.

Tidligere beslutning i udvalget

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere behandlet sagen på møde den 6. februar 2019, med henblik på at afklare, om der skulle gives mulighed for projektet enten gennem en dispensation eller udarbejdelse af ny lokalplan. Udvalget besluttede, "at der efter en nabohøring, og uden særlig prioritering i forhold til øvrige lokalplanopgaver, udarbejdes forslag til lokalplan. Hvis naboerne ønsker det, kan et større område tages med i lokalplanen".

Baggrund for tidligere beslutning

Udvalgets beslutning havde baggrund i fagenheden Teknik og Bygs vurdering af, at det i henhold til Planloven ikke var muligt at meddele dispensation til projektet.

Efter Planlovens § 19, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser forudsætter, at der tilvejebringes en ny lokalplan. Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun gives til mindre betydende fravigelser.

Fagenhedens vurdering

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. B.02.01 Lokalplan for boligformål og rekreativt område ved Teglvænget i Als, der udlægger ejendommens anvendelse til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).

Da bestemmelsen således er en anvendelsesbestemmelse og dermed en del af lokalplanens principper, er det fagenhedens vurdering, at lokalplanens bestemmelser om åben-lav boligbebyggelse ikke er omfattet af dispensationskompetencen i Planlovens § 19.

Hvorvidt et dobbelthus er tæt-lav eller åben-lav bebyggelse findes der ingen konkret definition på i Planloven. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen henviser dog på deres hjemmeside til definitionen i Bygningsreglement 2018 (§ 170, stk. 2 nr. 2) hvor tæt-lav boliger er defineret som ”helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse”. Denne definition understøttes i øvrigt af Byplanhåndbogen (s. 212, Arne Post).

  

Høring og erstatning

Fagenheden skal endvidere gøre opmærksom på, at der normalt skal foretages en nabo- og partshøring, inden der evt. kan meddeles dispensation til projektet.

Efter der er meddelt dispensation, kan sagen indbringes for domstolene indenfor 6 måneder. Såfremt dispensationen underkendes, kan det medføre erstatingsansvar for kommunen, blandt andet i form af bygherres tab i forbindelse med standsning af byggeriet. 

Beslutning

Ad 1: Udvalget besluttede at behandle sagen på ny.

Ad 2: Udvalget besluttede, at der skal arbejdes på at udstede en dispensation. Beslutningen sendes i høring i minimum 14 dage uden for industriferie-ugerne på baggrund af et konkret tegningsmateriale. Dersom der ikke indkommer indsigelser udstedes dispensation uden videre politisk behandling, idet det dog understreges for bygherre, at risikoen i forbindelse med evt. klage til domstolene påhviler bygherre.

 

01.03.03-P19-17-19

106. Tilbygning til Nr. Onsild Slagtehus - Landzonetilladelse

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Nr. Onsild Slagtehus ApS har søgt om tilladelse til at opføre to tilbygninger. En tilbygning til kontorformål og tilbygning til produktionshal.

Byggerierne kræver landzonetilladelse og er så store, at det er ikke er i overensstemmelse med Planlovens landzoneregler for erhvervsbyggeri i landzone.

Derfor skal sagen behandles af Udvalget for Teknik og Miljø.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der meddeles afslag til projektet, da det ikke er i overensstemmelse med Planlovens landzoneregler.

Sagsfremstilling

Nr. Onsild Slagtehus på Rævebakken 2, har søgt om at opføre en tilbygning, der skal anvendes til kontor på 46 m² og en anden tilbygning, der skal anvendes til produktionshal på 251 m² på Rævebakken 2. Det vil sige, at der tilbygges 297 m² i alt.

Virksomheden etablerede sig på adressen i 1994 i tidligere landbrugsbygninger, der er beliggende i landzone. Efterfølgende er der i perioden 2009-2016 opført i alt 955 m2 erhvervsbyggeri og virksomheden har i dag 1403 m² erhvervsbygninger. Her ud over er der en beboelse på 126 m² og en hestestald på 126 m². Den eksisterende bygningsmasse på ejendommen er dermed på 1655 m² i alt.

En ny produktionshal og et kontor på i alt 297 m² er således en mindre udvidelse i forhold til de eksisterende virksomhedsbygninger på 1403 m².

Den nye kontortilbygning er ca 3 m høj og den nye produktionshal er 5,32 m høj. Tilbygningerne er ikke højere end den eksisternde bygningsmasse, der tilbygges, og derfor et det fagenheden Teknik og Bygs vurdering, at tilbygningerne ikke vil fremtræde så markant i landskabet. Både kontoret og produktionshallen vil blive opført med røde teglsten på facade, og som tag lægges der tagpap på kontor og eternit på produktionshallen, således at tilbygningernes farver og materialer er tilpasset det eksisternde byggeri på ejendommen.

Virksomheden har oplyst, at den er vækstet betydeligt og mere end forventet, og den forventer yderligere vækst.

Lovgivning

Planloven har til formål at forhindre byspredning i det åbne land og sikre, at egentligt bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse end den der er nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Planloven tilsigter derfor, at ikke-primære landzoneerhverv (f.eks. et slagteri) som hovedregel placeres i byzone, hvor tilgængelighed og bosætning er størst.

Ifølge vejledningen til Planloven skal større udvidelser af erhvervsvirksomheder til omfattende erhvervsvirksomhed eller regulær industri, henvises til egentlige erhvervsområder i byzone, som er indrettet til formålet. Det er således ikke hensigten med loven, at virksomheder, som er etableret i overflødiggjorte bygninger i det åbne land, skal kunne foretage større bygningsmæssige udvidelser på stedet. Hensigten er primært at give nye virksomheder mulighed for at etablere sig uden større omkostninger.

I Planloven er det dog en umiddelbar ret for erhvervsvirksomheder, som er lovligt etableret i en overflødigtgjort bygning, at udvide med op til 500 m² uden det kræver landzonetilladelse. Udvidelser her ud over kræver landzonetilladelse, men Planklagenævnet har endnu ikke offentliggjort afgørelser på området, og derfor kender vi ikke retspraksis for, hvor store udvidelser der kan meddeles landzonetilladelse til. Klagenævnets hidtidige praksis i klagesager har dog været, at tilladelser til udvidelser større end 500 m² som regel er blevet omgjort.

Landskabelige forhold

Ejendommen er ikke omfattet af landskabelige interesser i Kommuneplan 2013-21, så byggeriet påvirker ikke prioriterede landskabsforhold.

Fagenhedens vurdering

Med udgangspunkt i den overskridelse af de umiddelbart tilladte 500 m2, som allerede er sket med opførelsen af 955 m2 erhvervsbyggeri, er det fagenhedens vurdering, at der med det ansøgte projekt på i alt 297 m2 er tale om en større virksomhed, som bør placeres i et erhvervsområde, der er indrettet til formålet. Dette sikrer også, at virksomheden senere kan udvide.

Det er dermed også fagenhedens vurdering, at udvidelsen ikke er i overensstemmelse med Planlovens intentioner og praksis på området, selv om udvidelsen er af begrænset omfang og påvirkningen af landskabet er minimal. 

Beslutning

Udvalget er positivt indstillet for, at der skal gives landzonetilladelse til det ansøgte byggeri. Såfremt høring ikke giver anledning til indsigelser, udstedes landzonetilladelse uden videre politisk behandling.

 

01.05.10-P20-1-15

107. Høringssvar til fredningsforslag for Kielstrup Sø

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har 18. december 2018 rejst en ny fredningssag for Kielstrup Sø med omgivelser.

Forslaget er revideret, og afløser det forslag, der blev stillet den 1. november 2016, men som siden er bortfaldet.

Eneste væsentlige ændring med det nye forslag, er et reduceret stiforløb rundt om Kielstrup Sø. Mariagerfjord Kommune har frist til 14. juni 2019 til at afgive et skriftligt høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 
1. At der tages stilling til, om der skal fremsendes et skriftligt høringssvar til Fredningsnævnet.

 

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har 1. februar 2019 fremsendt et fornyet forslag til fredning for Kielstrup Sø med omgivelser fra Danmarks Naturfredningsforening (DN). Forslaget er stort set identisk med det tidligere forslag fra 1. november 2016, som DN efterfølgende har trukket tilbage. Forslaget blev trukket tilbage på baggrund af en tilkendegivelse fra Fredningsnævnet, der udtalte, at forslaget ikke kunne gennemføres i den daværende form. Fredningsnævnet lagde dengang vægt på de uforholdsmæssigt store gener for lodsejerne, som følge af en ny sti rundt om Kielstrup Sø.

For at imødekomme Fredningsnævnet, har DN i det nye fredningsforslag reduceret længden af nye stier med 515 meter og ekstisterende stier med 931 meter. Derudover er stierne søgt flyttet længst muligt væk fra beboelser rundt om søen. Det reducerede stiforløb medfører også en reduceret erstatning, som i budgettet til det nye forslag er anslået til 1.109.010 kr.

I forbindelse med det nye fredningsforslag har Fredningsnævnet afholdt et offentligt møde i sagen d. 25. marts, hvor kommunen var repræsenteret ved udvalgsformanden og en medarbejder fra fagenheden Natur og Miljø. Efterfølgende har der været afholdt en besigtigelse af de ændrede stiforløb d. 20. maj, hvor kommunen var repræsenteret ved fagenheden. Ved begge lejligheder gav Mariagerfjord Kommune udtryk for, at kommunen vil behandle sagen politisk og efterfølgende fremsende et skriftligt høringssvar.

Mariagerfjord Kommune har tidligere afgivet høringssvar i sagen, hvor kommunen meddelte, at man ikke kan tilslutte sig en udvidet fredning af området. Dette begrundes primært med, at der er stor modvilje fra lodsejerne, at området er tilstrækkeligt beskyttet i dag samt at en udvidet fredning er dyr. Kommunens høringsbrev af 30. maj 2017 er vedlagt som bilag.

Fagenheden anmoder Udvalget for Teknik og Miljø tage stilling til, om kommunen principelle holdning til fredningsforslaget er uændret, eller om der er ændringer.

Fagenheden foreslår, at kommunen i tilkendegivelsen kommer med to konkrete forslag til, hvad der bør pilles ud af fredningen, såfremt den gennemføres: Dels er der i forslaget krav om rydning omkring to gravhøje på matriklerne 12a og 13i. Der er tale om to meget lave høje, som er svære at erkende i landskabet, selv med en rydning. Det vil være dyrt at rydde set i forhold til den meget begrænsede synlighed i landskabet. Derudover foreslås, at den nye sti i områdets vestlige hjørne pilles ud. Dels er den til stor gene for lodsejerne, dels er der allerede en meget brugt og langt mere interessant sti på selve Låenhus, hvorfor det er svært at se behovet for den nye sti.

Fredningsnævnet har på besigtigelsen tilkendegivet, at der ikke kan forventes en afgørelse i sagen før i efteråret 2019. Afgørelsen fra Fredningsnævnet vil til den tid blive forelagt Udvalget, der skal tage stilling til, om sagen skal påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Såfremt Fredningsnævnet efterfølgende beslutter at gennemføre fredningsforslaget, vil nævnet tage stilling til Mariagerfjord Kommunes andel af fredningserstatningen. Denne vil forventeligt udgøre 25 %. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet. Såfremt fredningen gennemføres i den nuværende form, vil kommunen skulle betale 277.252,50 kr. i erstatning til lodsejerne. Derudover vurderer fagenheden, at etablering af stier, rydning mv. vil koste 120.000 kr. Dertil kommer årlig vedligehold på ca. 15.000 kr. 

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal indsendes et kort høringssvar med fokus på vestlige stier og lille gravhøj, som udvalget ikke kan støtte i den udvidede fredning. Derudover bemærkes, at udvalget eventuelt vil supplere med nyt høringssvar når Fredningsnævnet er kommet med sin kendelse.

 

01.09.00-K04-1-19

108. Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Regionsrådet har besluttet, at der er behov for en revision af Råstofplan 2016. Derfor har Regionsrådet udarbejdet et debatoplæg, som er sendt i offentlig høring.

Mariagerfjord Kommune har mulighed for at komme med idéer og forslag til den kommende Råstofplan 2020 for Region Nordjylland og bemærkninger til debatoplægget

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det oprindelige høringssvar genfremsendes, og at det suppleres med teksten om at BNBO ( Boringsnære beskyttelsesområder ) som udgangspunkt friholdes for råstofindvinding.

Sagsfremstilling

Debatoplæg

I forbindelse med revision af Råstofplan 2020 har Regionsrådet udarbejdet et debatoplæg, der er sent i offentlig høring. Debatoplægget har særligt fokus på følgende spørgsmål:

 • Kan grundvandsinteresser og råstofindvinding gå hånd i hånd eller vil de være modsætninger?
 • Kan transportbelastningen minimeres ved at sikre den lokale forsyning?
 • Hvordan kan regionen være med til at fremme efterbehandlingen af råstofgrave, så natur og biodiversitet beriges?
 • Retningslinjer - er der behov for nye retningslinjer eller justeringer af eksisterende?
 • Hvordan kan regionen være med til at fremme en ansvarlig udnyttelse af råstofferne i regionen og understøtte en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer?
 • Har vi brug for en fælles råstofstrategi og hvilke emner bør diskuteres i en fælles strategi?

 

Hele debatoplægget kan ses på Regionens hjemmeside på link.

Høringssvar fra redegørelse for revision af Råstofplan 2016

I forbindelse med redegørelse for revision af Råstofplan 2016 havde Udvalget følgende høringssvar til Regionen (behandlet på udvalgsmøde den 12. september 2018):

 • Bør en revision af Råstofplan 2016 forsat fokusere på at finde egnede sand, grus og sten forekomster i Vendsyssel?

 

Mariagerfjord Kommune mener, at Region Nordjylland bør fokusere på at finde egnede råstofforekomster i Vendsyssel, da det er der råstofforbruget i denne kommende tid forventes at være størst.

  

 • Skal fokus fortsat være på at sikre den lokale forsyning?

 

Mariagerfjord Kommune mener, at Region Nordjylland bør have fokus på den lokale forsyning af råstoffer, men har forståelse for at råstofferne i regionen er forskelligt fordelt.

 • Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemerne lokalt i de kommuner, hvor fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest de kommende år – eksempelvis Aalborg, Frederikshavn og Hjørring Kommuner

 

Mariagerfjord kommune mener, at de kommuner hvor råstofforbruget vil stige mest de kommende år, bør tage et øget ansvar for at løse forsyningsproblemerne.

  

 • Skal Regionen søge at påvirke relevante myndigheder og råstofbranchen til at se på mulighederne for at indvindingen af råstoffer til havs kan spille en større rolle end i dag sådan, at havbaserede råstoffer kan bidrage til en større andel af det fremtidige råstofforbrug?

 

Mariagerfjord Kommune mener, at i kraft af at landressourcen af råstoffer ikke er uudtømmelig, så skal regionen også se på muligheden for at udnytte havbaserede råstoffer, herunder fx have fokus på kyst erosion af sand.

  

 • Skal Regionen i højere grad have fokus på mulighederne for at understøtte genanvendelse af bygge- og anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding?

 

Mariagerfjord kommune mener, at der skal ses på muligheden for at anvende genanvendelse af bygge- og anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding, i det omfang det er muligt.

Herudover vil Mariagerfjord Kommune gerne forslå, at Region Nordjylland ser på muligheden for at indføre en model for råstofindvinding, som tilgodeser de gener der lokalt kan være ved indvindingen. Det kunne være en model inspireret af den såkaldte "Vindmøllemodel", hvor erhverslivet kompenserer det nærliggende lokalsamfund i form af en fond, hvor der kan søges til lokale initiativer indenfor bymiljø, kultur og natur.

  

Mariagerfjord Kommune opfordrer Regionen til at tillægge infrastruktur værdi ved prioritering af råstofområder i umiddelbar nærhed til bæredygtige vejanlæg.

Mariagerfjord Kommune opfordrer Regionen til at arbejde for, at der laves en model, hvor den enkelte grusgravejer bidrager med et infrastruktur bidrag

Ideér og forslag til kommende Råstofplan 2020 og høringssvar til debatoplægget

På grundvandsområdet vurderer forvaltningen, at den store fokus der er på de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) til de almen vandværkers indvindingsboringer bør indarbejdes i Råstofplan 2020, således at BNBO som udgangspunkt friholdes for råstofindvinding fremover.

Regeringen har med Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 sat fokus på at reducere risikoen for nedsivning af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det forventes, at kommunerne frem til udgangen af 2022 skal igang med et omfattende arbejde med at gennemgå alle BNBO med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening samt lave frivillige aftaler med lodsejerne.

I Mariagerfjord Kommune er der to vandværker, der har BNBO i graveområde til Råstofplan 2016. Det er Visborg Vandværk, der har ca 1,6 ha BNBO i graveområde og Tisted Vandværk, der har ca. 1,4 ha i graveområde.

Ved at friholde BNBO for råstofindvinding, vil der ikke blive fjernet beskyttende jordlag og det sikres, at selve graveaktiviteten ikke medfører forurening af grundvandet i dette ekstra sårbare område.

Forvaltningens anbefaling: 

Forvaltningen anbefaler, at der som høringssvar fremsendes ovenstående anbefaling om, at som udgangspunkt friholdes BNBO for råstofindvinding. Derudover vil Mariagerfjord Kommune gerne pointere at efterbehandling af råstofgrave udgør en helt særligt mulighed for at skabe noget helt særlig kvalitetsnatur til gavn for biodiversiteten, og det vil være helt i tråd med kommunens netop vedtagne Biodiversitetspolitik at regionen arbejder videre med dette emne.

Endvidere anefales det at Kommunens høringssvar fra redegørelse for revision af Råstofplan 2016 genfremsendes.

Beslutning

Godkendt.

 

04.01.14-P21-1-19

109. Retningslinjer for benyttelse af Torvepladsen i Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Efter realisering af byudviklingsprojekt i Øster Hurup har det været et ønske fra en lokal arbejdsgruppe, at der vedtages et regulativ for brug af Torvepladsen.

Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at godkende regulativet

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At regulativet for brug af Torvepladsen godkendes

Inddragelse

En lokalarbejdsgruppe har et ønske om, at aktiviter på Torvepladsen styres lokalt af byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Arbejdsgruppens anbefalinger har været grundlag for regulativet.

Sagsfremstilling

Efter realiseringen af byudviklingsprojektet i Øster Hurup har det været et ønske fra en lokal arbejdsgruppe at der vedtages et regulativ for brug af Torvepladsen. Torvepladsen er anlagt efter ønske om at skabe et rum for aktiviteter til byens borgere og turister.

Formålet med regulativet er at lette administrationen, og udlån og brug kan prioriteres og varetages lokal. Dermed får byens borgere, foreninger og erhvervsliv medbestemmelse over aktiviteterne på pladsen og kan sikre ønsket kvalitet i udbuddet af oplevelser.

Fagenheden Teknik og Byg har indføjet bestemmelser til sikring af det nye anlæg herunder særligt at undgå skader på belægninger, inventar og beplantning m.v.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker at arrangørerne af eksempelvis musikarrangementer har ansvaret for at øvrigt gældende regler er overholdt.

 

05.00.00-P16-2-17

110. Veje til asfalt i byerne 2019

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Til orientering har fagenheden Teknik og Byg udfærdiget en oversigt over de byveje, som asfaltfirmaet YIT i henhold til partneringskontrakten skal udlægge nyt slidlag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet plan for asfaltudlægning på byvejene.

Alle offentlige veje i Mariagerfjord Kommune er registreret i vedligeholdelsessystemet RoSy.

I dette system registres nyanlæg og reparationer for hver enkelt vej. Baseret på den forventede trafikmængde udregner RoSy en forventet levetid på asfaltlagene.

Baseret på denne levetid samt en stikprøvevis gennemgang af vore veje, udarbejdes en oversigt og vejenes nedslidning.

Med udgangspunkt i denne oversigt kombineret med standen på eventuelle kantsten og fortove samt eventuelle ledningsarbejder, udpeger fagenheden i samarbejde med YIT de veje, der skal udføres nyt slidlag på.

De veje der er udvalgt til nyt asfaltslidlag i 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

05.01.08-G01-4-19

111. Veje til asfalt på land 2019

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Til orientering har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet en liste over de landeveje, som asfaltfirmaet Munck udfører asfaltarbejde på i 2019

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I løbet af første kvartal er Munck A/S ifølge den gældende funktionskontrakt forpligtet til at aflevere en plan over de strækninger, som firmaet agter at udlægge asfalt på i indeværende år.

På et efterfølgende møde planlægges de angivne strækninger, idet der koordineres for eventuelle sidearbejder, der skal udføres af anden entreprenør, ledningsejer eller i kommunens eget regi.

De veje, der er udvalgt til overfladebehandling (OB) eller fulddækkende slidlag i 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

05.01.00-P20-1-16

112. Cykel-/gangsti langs Dokkedalvej nord for Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Aage V. Jensens Fond har rettet henvendelse med tilbud om at indgå i en aftale med Mariagerfjord Kommune om at anlægge en dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvej fra Øster Hurup frem til den offentlige strandpark.

Fagenheden Teknik og Byg har i samarbejde med fonden udarbejdet udkast til projekt og samarbejdsaftale. Byrådet anmodes om at godkende begge dele og meddele bevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At skitseprojekt for en 1,2 km lang, dobbeltrettet cykel-/gangsti med krydsningshelle og ombygning af eksisterende parkeringsplads godkendes.
 2. At der meddelse en samlet udgiftsbevilling på 3.070.000 kr. til projektets gennemførelse.
 3. At der meddeles indtægtbevilling på 2.250.000 kr. i bidrag fra Aage V. Jensens Fond til anlæggelse af cykel-gangsti og parkeringsplads.
 4. At momsforpligtelse på 400.000 kr. finansieres af frigivne midler til "Projekt Vildthegn, Lille Vildmosefredningen" under Udvalget for Teknik og Miljø.
 5. At der meddeles tillægsbevilling på 420.000 kr. finansieret af kassen til stikrydsning og projektledelse.
 6. At fagenheden bemyndiges til at indgå endelig samarbejdsaftale med Aage V. Jensens Fond og til at gennemføre projektet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet skitseprojekt for etablering af 1,2 km dobbeltrettet cykel-/gangsti på primært på vestsiden af Dokkedalvej og ombygning af den eksisterende rasteplads 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune.

Med projektet øges trafiksikkerheden for den store cyklende og gående rekreative trafik mellem Øster Hurup, Kattegat Strand Camping, den offentlige strandpark og Udsigtstårnet i Lille Vildmose. Når projektet er gennemført, mangler der 3,0 km cykelsti fra den offentlige strandpark op til kommunegrænsen samt 5,0 km cykelsti derfra til Dokkedal i Aalborg kommune, før en sammenhængende østkyststi er færdig i Nordjylland.

Cykelstiprojektet består af 3 sammenhængende projekter:

 1. Der anlægges en 1.200 m lang dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvejs vestside fra den eksisterende byport (midterhelle) i Øster Hurups nordlige udkant forbi Udsigtstårnet frem til den eksisterende gangtunnel under vejen og over til den eksisterende parkeringsplads ved den offentlige strandpark øst for Dokkedalvej. Stien anlægges på Aage V. Jensens Fonds ejendom langs Dokkedalvej og får status som offentlig sti. I den forbindelse udskifter og flytter fonden selv det eksisterende hegn langs Vildmosefredningen, så der kan blive plads til stien. Den eksisterende byport belyses og ombygges til krydsning for bløde trafikanter. Pris 1,6 mio. kr.
 2. Den eksisterende rasteplads (parkeringsplads) 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune ombygges til en egentlig parkeringsplads med kapacitet til 23 biler. Pris 650.000 kr.
 3. Der anlægges ny krydsningshelle mellem den nye sti og Kattegat Strand Campings indgang af hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Krydsningshellen belyses. Pris 350.000 kr.
 

I projekterne er der indregnet udgifter til projektering og tilsyn. Fonden har tilkendegivet at ville finansiere punkt 1 og 2. Bidraget fra fonden vil udløse gavemoms på 17,5%. Mariagerfjord kommune skal således finansiere gavemoms på ca. 400.000 kr., krydsningshelle på ca. 350.000 kr. og egen projektledelse på ca. 70.000 kr. - i alt 820.000 kr.

Projektet kræver en del myndighedsgodkendelse, og særligt skal der dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.

  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.05.00-P20-1-19

113. Parkeringsplan Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Hobro Handel har rettet henvendelse med ønsker til bedre parkeringsforhold og parkeringsregulering/-kontrol.

Fagenheden Teknik og Byg  har udarbejdet et overblik over den eksisterende parkering i Hobro midtby, hvad angår tidsrestriktioner og antal parkeringspladser. Tidsrestriktioner på parkeringspladserne og en håndhævelse heraf har betydning for handelslivet. Der skal derfor træffes beslutning om procedure og serviceniveau for parkeringskontrollen og om revision af den eksisterende trafikhandlingsplan.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At procedure og serviceniveau for parkeringskontrol i Mariagerfjord kommune godkendes
 2. At overblikket over parkering i Hobro midtby tages til efterretning og igangsætning af ny parkeringsplan, herunder parkeringsanalyse for Mariagerfjord kommune afventer gågadeplan samt erfaring med parkeringskontrol.

Sagsfremstilling

De seneste år har Mariagerfjord Kommune gennemført flere strategiske indsatser alle med det formål at understøtte udviklingen af Hobro som attraktiv by. Det igangværende Realdania støttede projekt for butikkernes potentialer i gågaden har også parkering som et væsentligt element. Der er fokus på handelslivet i Hobro midtby og på at skabe en levende og mangfoldig bymidte. Parkering har betydning for handelslivet og det er derfor oplagt at undersøge parkeringssituationen nærmere for Hobro midtby.

I bilag Parkering, Hobro midtby - både kort og tabeloversigt, ses en oversigt over den eksisterende offentligt tilgængelige parkering i midtbyen.

Der arbejdes også på andre tiltag for at sikre yderligere parkeringspladser i Hobro, herunder:

 • Texaco-grunden
 • Markedshalgrunden
 • Udvidelsesmuligheder på Korsgade
 • Udvidelse af antal p-pladser på Brotorv med op til ca. 44 ekstra pladser

 

Tidsrestriktioner på parkeringspladserne og en håndhævelse heraf har betydning for handelslivet. Der skal derfor træffes beslutning om procedure og serviceniveau for parkeringskontrollen i Mariagerfjord kommune

Procedure og serviceniveau for parkeringskontrol i Mariagerfjord kommune:

 • P-vagt funktionen gælder hele kommunen og udføres af fagenheden Teknik og Byg i administrativt samarbejde med Parkering Nord (Aalborg Kommune)
 • Der udføres stikvis parkeringskontrol med en ressourceindsats svarende til 5-10 timer om ugen ved en kommunal parkeringsvagt. Et omfang, som forventes at have en adfærdsregulerende effekt.
 • P-vagtfunktionen forsøges indarbejdet i den almindelige dagligdag
 • Ved arrangementer hvor der laves skilteplaner udføres der stikvis tilsyn/parkeringskontrol
 • Der foretages efter behov parkeringskontrol i forbindelse med udført sagsbehandling, hvor fx parkering forbudt ønskes håndhævet
 • Der udføres parkeringskontrol ved centrale steder i byerne, hvor uhensigtsmæssig parkering kan skabe trafiksikkerhedsmæssige problemer
 • Ovennævnte regler vil fremover kunne findes på kommunens hjemmeside
 • P-vagten tilbagemelder uhensigtsmæssigheder, fejlskitning, ødelagte skilte ol. til fagenheden
 • P-vagten udarbejder årligt en rapport over antal udstedte afgifter med tilhørende økonomi

 

P-vagtfunktionen har en økonomisk betydning for driftsbudgettet, da der ressourcemæssigt kan forventes at blive brugt gennemsnitlig 5-10 timer om ugen. Ved opkrævne afgifter vil der tilsvarende være en større eller mindre indtægt. Indtægten for kommunen er dog beskeden, da 70 procent af indtægterne fra betalingsparkering fra 2019 bliver modregnet i kommunens såkaldte bloktilskud.

Den igangværende gågadeplan i Hobro, har formålet at skabe en levende og mangfoldig bymidte. Planen skal skabe nye samarbejder mellem gågadens aktører og fysiske rammer, der lever op til butikkernes krav i fremtiden. I den forbindelse bliver der måske også behov for at se nærmere på parkeringen centralt omkring gågaden, herunder den såkaldte belægningsgrad. Der foreligger en ældre parkeringsplan fra 2011 for Mariagerfjord kommune, hvor der også er lavet en analyse af belægningsgraden, tidsbegrænsning mm. Der er således basis for at få denne plan opdateret. Hvis dette arbejdet igangsættes, må der påregnes en rådgiverudgift.

Det anbefales at en opdatering af parkeringsplanen afventer gågadeplanens eventuelle anbefalinger om parkering, og at den først udarbejdes, når parkeringskontrollen har virket i en periode.

Beslutning

Godkendt.

 

05.07.02-Ø54-2-18

114. Vinter, ressourceforbrug 2018/2019

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Til orientering har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet en opgørelse, som viser hvordan vinteren 2018/19 er forløbet med hensyn til antal udkald, saltforbrug og økonomi.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

"Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier" er grundlaget for den service, som Mariagerfjord Kommune leverer i vinterperioden.

Vinterberedskabet følger Vejdirektoratet for fjerntrafikveje (A-veje) og står til rådighed i tidsrummet fra den 1. oktober til den 1. maj.

På nærtrafikveje og lokalveje (B- og C-veje) står beredskabet til rådighed i tidsrummet fra den 1. november til den 1. april.

I disse perioder styres vinterdriften af 4 vintervagter, der på skift har vagt en uge ad gangen.

Vinteren 2018/19 har været en meget mild vinter med gennemsnitstemperatur på 3,4 grader, mod normalt 0,5 grader. Dette har bevirket, at vi har haft et betydeligt mindre antal udkald til saltning på vejene.

Udkald for snerydning har også været mindre end for en normal vinter.

Samarbejde og kommunikation omkring NTkørsel på C-vejene er forløbet uden problemer. Andvendelse af de bevilligede kr. 150.000 til problemstrækninger på disse ruter er anvendt i gensidig forståelse.

Nedenfor vises en oversigt over de udkald vi har haft i sæsonen, samt de afholdte udgifter for samme.

Til orientering vises i skemaform tallene for tidligere år.

 

Nøgletal:

 •  En præventiv saltning (de 4 A-ruter) koster ca.17.000 kr. og der bruges ca. 15 tons salt.
 •  Saltning af A-veje og B-veje, byer, stier og pladser koster ca. 80.000 kr. og der bruges 50 tons salt.
 •  En snestorm kan koste op til 750.000 kr. pr. døgn.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

06.02.11-K08-10-18

115. Kastbjerg Å - status på vandløbsvedligeholdelsen

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Orientering om vandløbsvedligeholdelsen af Kastbjerg Å, som opfølgning på offentligt møde i oktober 2018.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I oktober 2018 blev afholdt et offentligt møde som opfølgning på et tillægsregulativ for Kastbjerg Å fra 2013. Tillægsregulativet indførte ændrede grødeskæringsbestemmelser, der skulle give mere fleksibilitet.

Efter det offentlige møde ændrede Mariagerfjord Kommune grødeskæringsbredden på en strækning af ca. 2,7 km fra 3 m til 4 m bredde.

Samtidig er den første grødeskæring gennemført i ugen før påske. Det er meget tidligt, men skete i dialog med lodsejerne, for at hjælpe dem bedst muligt. I starten af maj måned er der blevet gennemført en opgravning af aflejringer på en strækning i Sem enge af ca. 1,5 km.

Samlet set har det resulteret i, at vandstanden er faldet ca. 35 cm i Sem enge. Det er fagenhedens vurdering, at det under de givne forhold og bestemmelser ikke er muligt at skabe en bedre afvanding.

Der er hos enkelte lodsejere en forventning om, at afvandingen skal forbedres meget mere. I dialogen har fagenheden redegjort for, at det ikke er muligt med de nuværende bestemmelser og lovgivning. Fagenheden ser et behov for, at det meget klart tilkendegives hvilke pligter og muligheder Mariagerfjord Kommune har i forhold til vedligeholdelsen af Kastbjerg Å. Behovet udspringer af, at der bruges meget tid på denne tilbagevendende dialog og der ses en forventning hos lodsejerne, som fagenheden ikke kan opfylde. Fagenheden vil derfor udarbejde et brev med en beskrivelse af kommunens pligter i forhold til vandløbsvedligeholdelsen, som sendes til alle lodsejere langs vandløbet.

I 2019 vil fagenheden forsøge at skabe den mest optimale afvandingssituation i Kastbjerg Å under de ovenfor nævnte begrænsninger. Det vil medføre et ekstra tidsforbrug, som vil skulle tages fra de øvrige vandløb. På længere sigt bør tidsforbruget på Kastbjerg Å dog stå i et rimeligt forhold til de øvrige vandløb i kommunen.

Der er en stærk konflikt i den kraftige vedligeholdelse af Kastbjerg Å der praktiseres i dag og den beskyttelse området er tildelt, idet både Kastbjerg Å og ådalen er udpeget Natura 2000 område, samt beskyttet vandløb/natur. Det vil derfor være i alles interesse, at der arbejdes væk fra en hård vandløbsvedligeholdelse og hen mod en ådal i balance. Det vil betyde dårligere afvanding af de vandløbsnære enge (der er ingen arealer i omdrift i ådalen) og behov for en anden tilgang til afgræsningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

13.05.00-G01-2-19

116. Bedre fremkommelighed for unge under 21 år og unge under uddannelse

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I budget 2019 er afsat 200.000 kr. til at forbedre fremkommeligheden for unge under 21 år eller unge under uddannelse.

Byrådet skal træffe beslutning om udmøntning af bevillingen, herunder om der skal arbejdes videre med det fremlagte forslag til et projekt målrettet de unge i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet: 

 1. At forslaget til projekt om hel eller delvis refusion af unges udgifter til flextur godkendes.
 2. At refusionens størrelse fastlægges.

Inddragelse

I forbindelse med udvikling af projektet har der været en dialog med Ungerådet om, hvordan vi rammer målgruppen mest optimalt.

I forhold til den afsluttende evaluering vil der også ske en involvering af målgruppen i projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetforliget har Byrådet afsat 200.000 kr. i 2019 til bedre fremkommelighed for unge borgere i kommunen under 21 år eller unge under uddannelse.

Udvalget for Teknik og Miljø har fået til opgave at fremlægge løsningsmuligheder, der kan sikre unge mennesker bedre fremkommelighed i alle områder ikke mindst på ydertidspunkter. Midlerne skal konkret anvendes til transport.

Der har været overvejelser omkring at indsætte et par ugentlige busafgange på ydertidspunkter, men det er blevet vurderet, at en sådan løsning ikke har en fleksibilitet, som vil sikre en tilfredsstillende anvendelse.

Fagenheden Teknik og Byg har med baggrund i dette i stedet udarbejdet et projektforslag, som har fokus på at anvende en af de allerede eksisterende muligheder i forhold til mobliteten, ved at flexture i projektperioden gøres billigere eller eventuelt helt gratis for målgruppen angivet i budgetforliget.

Taksten for en flextur er i 2019 5,50 kr. pr. km.

Varigheden af projektperioden vil afhænge af, hvor stort brug der vil blive.

Projektet vil omfatte følgende 4 vigtige elementer:

Kommunikation

Det vil være afgørende, at der planlægges en god kommunikationsplan, så der er en god information om projektet, som når ud til skolerne og ungdomsuddannelserne

Praktik og administration

Det er vigtigt, at praktikken og administrationen gøres så smidig som muligt. Det vil sige, at det skal gøres det nemt for de unge at bruge ordningen, herunder at det skal gøres enkelt at få refunderet penge via Borgerservice. Ligeledes skal det være så enkelt og så lidt ressourcekrævende som muligt for Borgerservice at administrerere ordningen.

Det skal undersøges, om der nemt kan laves en løsning, som kan foregå digitalt i forhold til refusion. Alternativt kan være en løsning, hvor de unge samler et antal kvitteringer og afleverer dem på Borgerservice.

En løsning skal findes i samarbejde med Borgerservice.

Evaluering

For at sikre, at der er en fremadrettet læring/erfaring at få i forhold til projektet, skal der foretages en evaluering.

Dette vil give en pejling på, om der sker en forøget brug af flexture for målgruppen i forhold til i dag, samt de unges oplevelse og tilfredshed med projektet, herunder om der opleves en forbedret fremkommelighed/mobilitet.

Det vil blive forsøgt om, der kan trækkes statistiske data, som faktuelt kan danne grundlag for at dokumentere en eventuel øgning af brugen af flexture for målgruppen.

Ligeledes vil der blive gennemført en spørgeundersøgelse i forhold til målgruppen.

 

Evalueringen vil kunne danne et grundlag for en politisk beslutning i forhold til det fremadrettede.

Projektperiode

Det skal foreslås, at projektperioden starter 1.september 2019, hvor skoler og ungdomsuddannelser er startet efter sommerferien.

Afslutning på projektet er afhængig af hvor stor en succes det bliver, men et umiddelbart bud er frem til årsskiftet, hvorefter der skal gennemføres en evaluering, som foreslås forelagt Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at tilskud udgør 50% af prisen for flextur.

 

13.05.00-G01-3-19

117. Orientering om ny Nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kontaktudvalget for Region Nordjylland har godkendt, at der udarbejdes en ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet, som skal afløse mobilitetsstrategien "Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter".

Kontaktudvalget har fremsendt en dagsorden til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen fra Kontaktudvalget for Region Nordjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag.

Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at der i 2009 blev udarbejdet den første infrastrukturstrategi med ti konkrete nordjyske udmeldinger.

Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland.

Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig fra et fokus på infrastrukturinvesteringer til et bredere syn på mobilitet.

Opdatering af den nordjyske mobilitetsstrategi

Efter den nordjyske sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en fælles mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 tekniske direktører fra kommunerne, KKR, NT, BRN og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet videre med et oplæg til opdatering af mobilitetsstrategien.

Arbejdstitlen er ”Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland".

Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling.

På den måde er den at sammenligne med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om indsatser for at nå målene.

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi, der stadig er aktuelle, skal følge med over i den nye masterplan, men de skal sættes ind i en ny ramme.

Det vil styrke strategien, at den i højere grad understøttes med fakta om mobilitet.

Der er også et behov for at se længere frem i tiden, fx i forhold til bæredygtighedsaspekter samt at udvide fokus til at være bredere end infrastruktur, hvor ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer betyder nye perspektiver.

Samtidig er der ikke mindst i Nordjylland arbejdet på at se mere på tværs af mobilitetsformer, fx i NT’s omstilling til at være et mobilitetsselskab, der påtager sig ansvaret for borgernes mobilitet, også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Mobilitetsgruppen foreslår, at der med en ny masterplan tages udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2030 samt brugernes behov og deres faktiske og oplevede mobilitet.

Her vil der blive set på alle brugere: børn og unge, pendlere, virksomheder, turister og ældre.

Bæredygtig mobilitet skal handle om at indtænke både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Fokusområder og mål kan være at fremme grønne transportformer, forbedre mobiliteten i landdistrikter – styrke udvekslingen mellem land og by, mindske trængsel i og omkring de større byer, styrke den regionale og internationale opkobling samt forbedre trafiksikkerheden.

Hidtil er mobilitetsstrategien blevet revideret cirka hvert andet år.

Med en ny 2030-strategi vurderes det, at strategien kan være af længere holdbarhed, og at der i stedet udarbejdes en tilhørende handlingsplan. Handlingsplanen bør revideres hvert andet år og indeholde et samlet overblik over strategiske indsatser og projekter, som iværksættes for at udmønte strategien, fx kan der fokuseres på, at Nordjylland skal gå forrest med test på mobilitetsområdet.

Nogle aktiviteter kan på den korte bane handle om at igangsætte dialog og undersøgelser.

Proces

Der arbejdes frem mod en ny nordjysk sektorkonference i april 2020.

I foråret 2019 arbejdes med beskrivelse af mobilitetsbehov, udpegning af hovedudfordringer og kortlægning af potentialer for løsninger.

Fagudvalg hos kommuner og Region orienteres om arbejdet. I efteråret gennemføres workshops med repræsentanter for forskellige interessentgrupper samt for fagfolk fra kommunerne mv.

Der vil også ske en orientering af fagudvalgene inden der til Kontaktudvalgsmødets møde den 15. november foreligger et oplæg til masterplan til drøftelse.

  

Masterplanen vil til sektorkonferencen i april 2020 blive suppleret med et forslag til handlingsplan.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-56-17

118. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om sag vedr. drikkevandsbekendtgørelse behandlet på udvalgsmøde 8. januar 2019.
 • Orientering om fondsansøgning.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Sag vedr. drikkevandsbekendtgørelse behandlet på udvalgsmøde 8. januar 2019.
 • Fondsansøgning vedr klimasikringsprojekt.
 • Politianmeldelse (fra nabokommune) vedr. ulovlig regulering af vandløb.

 

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-56-17

119. Eventuelt

Beslutning

Der var kort opfølgning på sidste mødes spørgsmål om procedure for udvidelse af dyreenheder.

 

Lukkede dagsordenspunkter