Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 14. august 2019 kl. 16:00 i Bosted Hadsund
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

64. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Anne-Katrine og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

65. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1.At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul vedlægges som bilag.

Beslutning

Ingen nye punkter.

Anne-Katrine og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.18.12-A26-5-19

66. Kvalificering af tekst til hjemmeside - særlig dagtilbud

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har ønsket at kvalificere teksten på hjemmesiden omkring Særlig Dagtilbud i forbindelse med vedtagelse af revideret visitationsprocedure.

Sagsfremstilling

Velfærdssekretariatet har skrevet et udkast til tekst til www.mariagerfjord.dk, som efter ønske sendes til kvalificering i Handicaprådet.

Der er vedhæftet bilag med eksisterende tekst samt udkast til ny tekst.

Beslutning

Handicaprådet peger på, at nedenstående tekst bør omformuleres, da teksten er svær at forstå:

Tekst: Støtteindsats til børn i særlig dagtilbud, som har udviklet sig til, at deres funktionsnedsættelse ikke længere er varig og betydelig.

Når teksten er omformuleret får Handicaprådets medlemmer teksten på mail, og Handicaprådet vil herefter kvalificere teksten.

Anne-Katrine og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.42.00-G01-2-19

67. Sammenlægning af ældreboligafdelingerne Fjordvang og Oxendalen med den "Store Afdeling"

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY.

Anledning

Sammenlægning af ældreboligafdelingerne Fjordvang og Oxendalen med "den store afdeling".

IndstillingIndstilling 13. august 2019, pkt. 65:

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet,

1. At sammenlægningen af ældreboligafdelingerne Fjordvang og Oxendalen med "den store afdeling" godkendes.

Seniorrådet, 13. august 2019, pkt. 65:

Seniorrådet tager sammenlægningen til efterretning.

Fraværende: Jytte Frederiksen, John Bastrup, Erik Jensen.

Handicaprådet, 14. august 2019, pkt 67:

Handicaprådet tager sammenlægningen til efterretning.

Fraværende: Anne-Katrine og Helle Mølgaard.

Inddragelse

Seniorrådet, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26. september 2013 sammenlægning af ældreafdelingerne til en afdeling ("den store afdeling"), idet Fjordvang, Mariager og afdelingen/botilbuddet i Døstrup blev bevaret som selvstændige afdelinger.

At forslaget til sammenlægning af afdelingerne på dette tidspunkt til en afdeling ikke omfattede Fjordvang og Døstrup, var begrundet i behovet for ombygning i de to afdelinger. Konsekvenserne i forhold til huslejen ville blive større såfremt de nævnte afdelinger blev lagt sammen med de øvrige afdelinger allerede den gang. Det var planen, at de nævnte afdelinger senere skulle lægges sammen, når ombygningerne var gennemført.

Botilbuddet i Døstrup er blevet solgt.

Kommunen overtog 28. maj 2015 de almene ældreboliger beliggende Oxendalen 7A - 13C, Mariager, med henblik på anvendelse som kommunale almene ældreboliger. Boligerne er blev bygget om med henblik på at gøre dem tidssvarende og egnet til par.

Sammenlægningen er derfor Fjordvang, Oxendalen og "den store afdeling".

Begrundelsen for sammenlægningen er, som i 2013:

  • Administrativ forenkling, idet der som udgangspunkt kun skal udarbejdes et budget og regnskab og dertil hørende bogføringer.  
  • At boligerne vil få en ensartet husleje.
  • At det giver bedre muligheder for at udføre større vedligeholdelsesarbejder af bygningerne, idet henlæggelserne samles i en pulje.

 

Sammenlægningen i sig selv udløser ikke en huslejestigning. Sammenlægningen er planlagt til at ske med virkning fra 1. januar 2020.

Der har været afholdt administrativt møde, hvor tidsplanen blev fastlagt:

- Seniorrådet 13. august

- Handicaprådet 14. august

- Den store afdeling 27. august

- Fjordvang 28. august

- Oxendalen 28. august

- Udvalget for Sundhed og Omsorg 2. september

- Økonomiudvalget 18. september

- Byrådet 26. september.

Godkender Byrådet en sammenlægning med virkning fra 1. januar 2020, vil dette blive meddelt sammen med det kommende års huslejeniveau.

Økonomikonsulent John Harlev Jensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Sammenlægningen har ingen konsekvenser for den kommunale økonomi. Budgettet for ældreboligerne skal balancere, idet det er lejerne der via huslejen skal dække udgifterne ved driften af boligerne.

Beslutning

Handicaprådet tager sammenlægningen til efterretning.

Fraværende: Anne-Katrine og Helle Mølgaard.

 

27.69.48-A00-2-17

69. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Ingen punkter.

Anne-Katrine og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A26-1-18

70. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1.At det godkendes, at næste møde den 12. september 2019 holdes i mødelokale 2, på Hadsund Rådhus.

Beslutning

Hadsund rådhus.

Anne-Katrine og Helle Mølgaard var fraværende.

 

27.69.48-A00-2-17

71. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Orientering om regnskab 2019

Drøftelse af ferie til borgere på tilbud udefor kommunen og på private og regionale tilbud.

Anne-Katrine og Helle Mølgaard var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.05.07-G01-1-19

68. Årets indstillinger til Handicapprisen 2019

 

88.20.12-Ø54-1-14

72. Svar på punkt 63 af 13/6-2019

 

88.12.00-Ø54-4-18

73. Udbudsmateriale i høring