Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2019 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

01.15.00-P20-1-18

2. Kl. 16.00 Jordfordelingsprojekt søger deltager til Råd for Lokal Forandring

Forventet sagsgang

KF, TM

Anledning

Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk vil lokale borgere og erhvervsdrivende blive tilbudt at indgå i en multifunktionel jordfordeling, med henblik på at opnå en bedre udnyttelse af det åbne land. Projektet vil i den forbindelse etablere et Råd for Lokal Forandring bestående af lokale aktører og to politikere fra Mariagerfjord Kommune. Projektledelsen inviterer hermed Udvalget for Teknik og Miljø til at udpege en repræsentant til rådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Udvalget for Kultur og Fritid udpeger et medlem til deltagelse i Råd for Lokal Forandring.

Sagsfremstilling

Fagchef fra Natur og Miljø, samt projektleder fra Naturafdeling vil gerne bruge anledningen til fortælle om projektet Collective Impact, som har fået vores lokale arbejdsnavn: ” Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land”. Efter en kort præsentation vil det være muligt at stille spørgsmål til gæsterne.

Det er Realdania, der finansierer, at Mariagerfjord Kommune kan afvikle et lokalt udviklingsprojekt, hvor kommunen med en jordfordeling som vigtigste redskab søger mindre delprojekter i det åbne land gennemført. Projektområdet er centreret omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, syd for Hobro.

Det er 100% frivilligt for de lokale at indgå i projektet, og fordelene kan være store. Det er projektets mål, at forbedre landbrugets driftsøkonomi, gavne den trængte natur, forbedre vandmiljøet, skabe bedre rekreative muligheder og i det hele taget gøre projektområdet endnu mere attraktivt. Vi skal finde veje til en bedre brug af det åbne land.

Videolinket her fortæller lidt om, hvad det er for et projekt, der arbejdes med i lokalområdet omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Der er lavet et "stillingsopslag", der beskriver, hvad det er for en opgave, som de interesserede kandidater vil blive en del af, og hvad der forventes af dem.

https://dreambroker.com/channel/2psawi5k/elrvq8u3

Udvalget for Teknik og Miljø er på møde den 11. april 2018 pkt. 69 nærmere orienteret om projektet vedr. multifunktionel jordfordeling.

Den 5. september 2018 blev der afholdt en workshop om projektet for Byrådet i Mariagerfjord Kommune på Bramslevgård.

Udvalget for Teknik og Miljø vil også udpege et medlem til deltagelse i Råd for Lokal Forandring. 

Beslutning

Jørgen Ussing og Rasmus Fuglsang Frederiksen præsenterede projektet.

Udvalget for Kultur og Fritid udpegede Svend Skifter Andersen (A) til Råd for Lokal Forandring.

 

20.00.00-P20-5-18

3. Evaluering af Aktiv Ferie 2018

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden for Kultur og Fritid har evalueret Aktiv Ferie 2018, og ønsker en drøftelse af den fremtidige målgruppe for Aktiv Ferie i skolernes vinter- og efterårsferie.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At målgruppen for Aktiv Ferie i vinter- og efterårsferie ændres til 2.-6. klasse.

Sagsfremstilling

Aktiv Ferie er et samarbejde imellem foreninger, institutioner og kommune. I fællesskab tilbydes der aktiviter for børn i skoleferierne.

Aktiv Ferie var en del af breddeidrætsprojektet, og efter evalueringen af det i 2016 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid at fortsætte Aktiv Ferie med følgende målgrupper: 

FerieMålgruppeBetaling
Vinterferien, uge 74.-9. klasseGratis
Sommerferien, første og sidste uge 2.-6. klasseDeltagerbetaling
Efterårsferien, uge 424.-9. klasseGratis

 

Sommerferien arrangeres i samarbejde med Rebild Kommune, hvor børn fra begge kommuner, kan deltage i aktiviteter i begge kommuner.

I uge 7 og 42 er der lavet en aftale med Julemærkehjemmet, om at de må melde deres børn til på de ledige pladser efter tilmeldingsfristen. Dette gør, at nogle af de hold, som ville lukke grundet for få tilmeldte, alligevel kan gennemføres. Det er posititvt for alle parter, både børn, som ikke får aflyst deres aktivtet, arrangørerne og julemærkehjemmet.

I 2017 og 2018 har der været følgende antal deltagere:

FerieAntal deltagere i 2018Antal deltagere i 2017
Vinterferie, uge 7502 - heraf 80 fra julemærkehjemmet415 - heraf 94 fra julemærkehjemmet
Sommerferie, uge 27334543 *
Sommerferie, uge 32283194 *
Efterårsferie336 - heraf 67 fra julemærkehjemmet214 - heraf 73 fra julemærkehjemmet

* I sommerferien 2017, var der forsøg med udviddet målgruppe op til 9. klasse, så tallene er ikke helt sammenlignelige.

Generelt har der ikke været meget held med at få de ældste elever til at deltage i Aktiv Ferie i uge 7 og 42. Der er forsøgt mange ting med at lave aktiviteter kun målrettet 7.-9. klasse, afholde aktiviteterne eftermiddag og aften, men indtrykket er, at de ældste helst vil bruge deres ferie på at holde fri eller arbejde.

Deltagere på Aktiv Ferie i efterårsferien 2018 er opgjort på alder:

2. klasse3. klasse4. klasse5. klasse6. klasse7. klasse8. klasse9. klasse  
8-9 år9-10 år10-11 år11-12 år12-13 år13-14 år14-15 år15-16 år16-17 år17-18 år
420678260228411

Julemærkehjemmets deltagere er ikke talt med.

Tallene viser tydeligt, at interessen for Aktiv Ferie er kraftigt faldene fra 7. klasse. Samtidig er der mange henvendelser fra forældre til børn under målgruppen, som er kede af, at deres børn kun kan deltage i sommerferien. Det ses også af opgørelsen, at der er børn i både 2. og 3. klasse, som har tilmeldt sig, til trods for at aktiviteterne er fra 4. klasse.

Fra arrangørernes side efterspørges det også om aktiviteterne i uge 7 og 42 kan tilbydes til en yngre målgruppe, da deres erfaring er, at det er her de oplever en medlemsfremgang efter Aktiv Ferie.

Fagenheden foreslår at målgruppen for Aktiv Ferie i uge 7 og 42 ligestilles med sommerferien og ændres til 2.-6. klasse. Da folderen for Aktiv Ferie for uge 7 er trykt og omdelt i skolerne til 4.-9. klasse, vil en evt. ændring af målgruppen ikke kunne gennemføres før til efterårsferien 2018.

Økonomi

Budgettet for Aktiv Ferie er delt i to: et til sommerferien og et til vinter- og efterårsferie. Et eventuelt overskud på sommerferien overføres til efterårsferien.

Økonomien for 2018 ser således ud:

Budget Sommerferie: 126.000 kr.

Budget uge 7/42: 100.000 kr.

Forbrug vinterferie: 80.722 kr.

Forbrug efterårsfere: 44.871 kr.

Resultat uge 7/42: -25.593 kr.

Resultat sommerferie: 56.795 kr.

Resultat ialt Aktiv Ferie 2018: Overskud på 31.202 kr. .

Det vurderes, at en evt. ændring af målgruppen for uge 7 og 42 kan afholdes inden for budgettet. 

Beslutning

Godkendt. 

 

04.04.00-A08-1-18

4. Dialogmøder med idrætshaller

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Der har i 4. kvartal 2018 været afholdt dialogmøder mellem udvalg og Idrætshaller.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At notater fra dialogmøder drøftes med henblik på at lave dialogaftaler med idrætshallerne for perioden 2019-2020.

Sagsfremstilling

De planlagte dialogmøder mellem udvalg og idrætshaller er nu afholdt i alle idrætshaller.

Programmet for dialogmøderne har været:

 • Rundvisning i hallen
 • Aftaleskema gennemgås
 • Hallens fremtidsplaner
 • Fri dialog

 

Fagenheden har samlet input og kommentarer fra møderne i et samlet notat.

Med baggrund i notaterne og udvalgets drøftelse, vil der efterfølgende blive udarbejdet dialogaftaler med idrætshallerne, med underskrift af udvalgsformand og hallens formand. 

Beslutning

Drøftet med godkendelse af at aftalerne med hallerne fornyes.

 

29.00.00-A00-1-18

5. Status efter dialogmødet ”Sammen skaber vi sundhed".

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenhederne Sundhed og Ældre, Arbejdsmarked og Kultur og Fritid afholdt i juni måned 2018 dialogmødet ”Sammen skaber vi sundhed” med deltagelse af medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune, frivillige, foreninger og borgere. På mødet fremkom idéer og input til, hvordan Mariagerfjord Kommune via et tættere samarbejde mellem kommunen, frivillige, foreninger og borgere kan blive en sundere kommune. I denne sag skitseres de idéer, der fremkom på mødet og der gives en status for det efterfølgende arbejde med at omsætte idéerne til praksis.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At Udvalget for Kultur og Fritid tager orientering om status efter dialogmødet "Sammen skaber vi sundhed" til efterretning.

Udvalget for Kultur og Fritid, 27. november 2018, pkt. 157:
Punktet blev udsat.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) 

Sagsfremstilling

Fagenhederne Sundhed og Ældre, Arbejdsmarked og Kultur og Fritid afholdt 6. juni 2018 dialogmødet "Sammen skaber vi sundhed" med deltagelse af frivillige, foreninger, borgere og medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune.

Baggrunden for dialogmødet var, at Udvalget for Sundhed og Omsorg til udvalgsmødet 9. april 2018 i forbindelse med behandling af punktet "Prioritering af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser indenfor udvalgte fokusområder for borgerrettet forebyggelse" fremsatte et ønske om en tættere dialog mellem kommune og foreningsliv med henblik på sammen at fremme borgernes sundhed.

Siden dialogmødet har fagenheden Sundhed og Ældre dannet et overblik over de mange områder, som blev italesat på mødet. Overblikket er forsøgt skitseret i et visuelt referat, der er vedlagt som bilag. Det fremgår af referatet, at dialogen særligt pegede på et område, som værende både betydningsfuldt og en forudsætning for at skabe sundhed sammen, nemlig: lad os mødes, lære hinanden at kende og dele vores erfaringer.

Med det afsæt har fagenhederne Sundhed og Ældre og Kultur og Fritid inviteret Foreningsrådet og Frivilligcenter Mariagerfjord til et møde for sammen at konkretisere, hvordan en fælles platform skal se ud, hvor der på tværs af frivillige, foreninger, borgere og kommune kan dannes relationer og bindeled samt opnå større indsigt i hinandens kompetencer og gode erfaringer.

Foreningsrådet udtrykker et umiddelbart ønske om at være initiativtager i dette arbejde. Foreningsrådet oplever at det i høj grad er meningsfuldt, at medvirke til at skabe netværksmøder, som understøtter dialogen på tværs og styrker fritids- og foreningslivets tilbud til borgerne i Mariagerfjord Kommune.

Foreningsrådet vil i den kommende tid arbejde videre med at afklare og definere deres egen rolle i arbejdet med at udvikle netværksmøder. Foreningsrådet forventer kommunens støtte og opbakning til at udvikle netværksmøderne. Forventningen er, at Foreningsrådet i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og eventuelle øvrige aktører har et mere konkret initiativ klar i januar 2019.

Et øget fokus på dialog på tværs af kommune, fritids- og foreningsliv forventes at skabe mere sundhed for alle borgere i Mariagerfjord Kommne og således også for de målgrupper, som blandt andet fagenhederne Kultur og Fritid, Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre har kontakt med i hverdagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

04.00.00-P20-2-18

6. DBU velfærdsalliance

Forventet sagsgang

KF, AU

Anledning

Der har i en periode været dialog mellem Fagenheden kultur og Fritid og DBU vedrørende en mulig velfærdsalliance mellem Mariagerfjord Kommune og DBU.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid at:

1. At udkast til velfærdsalliance drøftes.

2. At udvalget beslutter, om velfærdsalliancen skal indgås såfremt Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse finansierer 50% af udgiften svarende til 27.500 kr.

Sagsfremstilling

Fagenheden har sammen med DBU udarbejdet udkast til mulig velfærdsalliance mellem Mariagerfjord Kommune og DBU.

udkastet er en tre-årig aftale mellem Mariagerfjord Kommune og DBU.

Aftalen indeholder tre hovedpunkter:

 • Motionsfodbold.
 • Klubudvilking med fokus på frivillige.
 • Afvikling af U-landskampe.

 

Velfærdsalliancen skal sætte mere fokus på samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune, DBU og de lokale fodboldklubber. Samarbejdet skal blandt andet medvirke til at øge det sociale og samfundsmæssige ansvar og det tværfaglige samarbejde om dette.

Økonomi

Udkast til aftalen giver en årlig udgift til Mariagerfjord Kommune på 55.000 kroner. Formanden for udvalget for Kultur og Fritid og formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse foreslår, at de to udvalg i fællesskab finansierer udgiften. Punktet skal derfor ligeledes behandles på Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Beløbet kan anvises af de frie kulturelle midler med 27.500 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede at indgå aftalen under forudsætning af, at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse finansierer 50% af udgiften svarende til 27.500 kr. pr år i aftalens 3-årige periode.

 

18.16.00-Ø40-2-18

7. Ansøgning om støtte til Gymnaestrada

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Hvert 4. år afholdes opvisningsgymnastikkens OL – en international gymnastikfestival med forventeligt ca. 25.000 deltagere fra hele verden. Festivalen hedder Gymnaestrada og afholdes næste gang i Dornbirn i Østrig d. 7.-13. juli 2019. På et nordjysk hold deltager fire gymnaster fra foreninger i Mariagerfjord Kommune, som søger om støtte til deres deltagelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At ansøgningen drøftes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 27. november 2018, pkt. 165:
Punktet blev udsat.
Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Sagsfremstilling

Når der i 2019 afholdes Gymnaestrada i østrigske Dornbirn forventes der 25.000 deltagere fra flere end 50 lande.

Fra Nordjylland deltager holdet Nordjyllands Gymnaestrada Hold – Up And Away, bag holdet står 16 nordjyske gymnastikforeninger, herunder både IK Rosendal og Valsgaard Gymnastikforening. Holdet er åbent for alle uanset niveau over 18 år. Formålet med at deltage i Gymnaestrada er at give de unge nordjyske gymnaster en oplevelse for livet. De får mulighed for, ved to indendørs og to udendørs opvisninger, at vise hvad dansk bredde gymnastik er. De får også mulighed for at se, hvilken slags gymnastik, der bliver lavet i forskellige andre lande. Rejsen giver dermed mulighed for en gymnastisk kulturoplevelse af de meget sjældne. Det er svært at fastholde unge mennesker i foreningsidræt og foreningerne håber, at dette tiltag kan være med til at vise hvad foreningslivet også har af tilbud og muligheder for unge gymnaster.

Prisen for at deltage på holdet er ca. 7.500 kr. Det dækker udgifter til træning, opvisningstøj, dansk indmarchdragt, transport til og fra Østrig, deltagerkort (som giver adgang til samtlige opvisninger) åbnings- og afslutningsceremoni samt ’Dornbirn Special’, transport under Gymnaestradaen, overnatning og morgenmad på skole samt frokost. Derudover skal deltagerne selv betale for aftensmad, mad under rejsen til og fra Østrig samt lommepenge.

Økonomi

Prisen for deltagelse er 7.500 kr. pr. person. Der deltager fire personer fra foreninger i Mariagerfjord Kommune. Evt. tilskud kan anvises fra puljen internationale samarbejder.

Beslutning

Udvalget bevilger et tilskud på samlet 10.000 kr. svarende til maks. 2.500 kr. pr deltager. Bevillingen gives fra puljen til internationale aktiviteter.

 

00.01.00-A08-4-18

8. Sammensætning af Foreningsrådet 2019-2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Der har været nyvalg og udpegning til Foreningsrådet 2019-2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Foreningsrådet 2019-2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet har 2-årig valgperiode, og den er netop udløbet. Der har i december været afholdt valg og udpegninger til Foreningsrådet 2019-2021.

Da Foreningsrådets valgperioder falder skævt på Byrådsvalget, er det besluttet, at det nye råd sidder i tre år, og derefter er det to år igen, så de hvert 2. år falder sammen med valg til Byrådet.

Repræsentanterne i Foreningsrådet 2019-2021 er:

Knud Erik Jensen (Idrætsrådet)

Karsten Elkjær (Idrætsrådet)

Christian Johnson (Idrætsrådet)

Lars Peter Sørensen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)

Jan Vestergaard (Voksenundervisning)

Jes Nørholm (Selvorganiserede)
Anne-Katrine Buck (Handicaprådet)

Tommy Sørensen (Integrationsrådet)

Julie Bjørngaard Pedersen (Ungdomsrådet)

Birthe Jørgensen (Seniorrådet)

Pernille Roth (Byrådet)

Svend Skifter Andersen (Byrådet)

Ingen mødte op til valg for ”Øvrige foreninger”. Den plads er derfor vakant.

Beslutning

Godkendt.

 

20.03.00-G00-1-18

9. Spil Dansk - Evaluering og fremadrettet samarbejde

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Mariagerfjord Kommune har været Spil Dansk kommune i 2018. Arbejdsgruppen har evalueret ugen og drøftet hvordan Spil Dansk kan markeres fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At evalueringen tages til efterretning

2. At Spil Dansk ugen gennemføres i 2019 med øget inddragelse af aktører.

3. At der bevilges 50.000 kr. af de frie kulturelle midler.

Sagsfremstilling

I uge 44, 2018 var Mariagerfjord Kommune for anden gang med i Spil Dansk ugen.

Spil Dansk er et landsdækkende tiltag, der sætter fokus på danskproduceret musik. Mariagerfjord Kommune har i 2017 og 2018 købt en samlet pakkeløsning fra Spil Dansk, der indeholder en lang række tilbud om livearrangementer, workshops og forløb for en bred målgruppe - både børn og unge, voksne, foreninger og institutioner.

Spil Dansk er en ramme, der gør at Mariagerfjord Kommune kan tilbyde noget særligt - fx en korkonsulent til et lokalt amatørkor, sangskriver workshop for skoleklasser og mentormøde, hvor professionel musiker mødes med et lokalt talent. Det er også en ramme, hvor mange andre arrangementer og samarbejder kommer op at stå.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagenheden, musikforeninger, skoleområdet samt en række institutioner har koordineret tilbuddene, der er sendt bredt ud, fx til alle skoler, dagtilbud og andre kulturaktører. Ligeledes er der sendt bredt ud til kor, institutioner, skoler og foreninger via Conventus om muligheden for at søge økonomisk støtte til eget arrangement samt opfordring til at deltage i Spil Dansk ugen. Fx er der gratis adgang til 18 fællessange med indspilninger, sangtekster og læringsmateriale.

Pakkeløsningen fra Spil Dansk koster 37.000 kr. uden moms og derudover er der brugt 5.000 kr. i tilskud til arrangementer, som foreninger og kor har budt ind med.

Ud fra erfaringerne fra 2017 og 2018 vurderer arbejdsgruppen, at Spil Dansk ugen i Mariagerfjord Kommune er ved at vinde indpas blandt foreninger, institutioner og borgere. I 2018 har omkring 1350 børn, unge og voksne deltaget i arrangementer, som var del af pakken fra Spil Dansk. Derudover har borgere, kor, dagplejere, børnehaver og skoler selv lavet Spil Dansk arrangementer, fx fællessang med forældre, deltaget i sanglege i byens rum etc.

Arbejdsgruppen ønsker at få flere kor, foreninger, borgere m.m. involveret, så der kan komme endnu flere aktiviteter for flere borgere.

Arbejdsgruppen vil tidligt i 2019 indkalde bredt, bl.a. musikarrangører, kor og foreninger, til et møde både for at få involveret flere aktører i arbejdet med Spil Dansk 2019 og for at drøfte hvordan, der kan skabes flere aktiviteter og større synlighed omkring Spil Dansk ugen.

Arbejdsgruppen søger derfor om, at få afsat 50.000 kr. af de frie midler.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2 og 3. Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.01.00-G20-2-18

10. Kl. 17.30 Opsamling på visionseminar for Udvalget for Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid havde 24.-25.oktober 2018 visionsseminar vedrørende udvalgets fremtidige arbejde. Det blev besluttet, at der skulle ske opfølgning på udvalgets møde den 8. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur ogFritid:
1. At notatets indhold drøftes

Indstilling 27. november 2018, pkt. 158:
Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At notatets indhold drøftes og anvendes i det videre arbejde.

Udvalget for Kultur og Fritid, 27. november 2018, pkt. 158:
Punktet blev udsat.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Sagsfremstilling

Lone Kalstrup deltager i mødet kl. 17.30

På udvalgets visionsseminar besluttede vi at Lone Kalstrup inviteres ind til vores møde i januar med henblik på at få opfrisket vores dialog på seminaret, herunder indslag og den det vedlagte bilag - Opsamling på visionsseminaret.

Planen er at vi skal arbejde videre med udvalgets visioner for de næste 3 år og endelig en drøftelse af, hvorvidt udvalgets visioner skal udmøntes i en ny politik for området?

Som et resultat af visionsseminaret med Udvalget for Kultur og Fritid er der udarbejdet et dokument, der anviser, hvad der skal fokuseres på i løbet af 2019. Planen omfatter følgende hovedområder:

1. Museumsstruktur

2. Budget 2019 – afledt effekt fra andre fagområder

3. Lokalarkiver

4. Landdistriktspolitik

5. Tilskudstildeling og -principper

6. Foreningsråd/udviklings- og talentpulje samt politik på området

7. Kultur- og Fritidspolitik

8. Turismestruktur

Efter en administrativ gennemgang og en overordnet politisk drøftelse besluttede man på visionsseminaret, at nedsætte en række arbejdsgrupper, der har til opgave, at udarbejde oplæg til politiske beslutninger på ovenstående temaer. Arbejdsgrupperne sammensættes af to politikere + en repræsentant fra Fagenheden for Kultur og Fritid.

Der er udarbejdet en samlet tidsplan for arbejdsgrupperne.

Der er efterfølgende besluttet:

 • Byrådet har nedsat et §17.4 udvalg for Landdistriktsområdet og der arbejdes pt. på et kommissorium.
 • Der arbejdes på borgmester og kommunaldirektørplan med planer om en Destination Himmerland.

 

Der har været afholdt et indledende møde i arbejdsgruppen, hvor processen omkring det videre forløb på Museumsområdet er blevet drøftet.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker at drøfte videre på et særskilt møde, hvor der fokuseres på visioner og et eller enkelte fyrtårne, som udvalget ønsker at arbejde for i den resterende valgperiode.

De allerede nedsatte arbejdsgrupper fortsætter. Dog afventer arbejdsgruppen omkring landdistriktarbejdet i det nye §17.4.- udvalg.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

19.03.00-Ø40-2-18

11. Tilskud til etablering af GASmuseets projekt – uderum for læring, aktivitet og fællesskab

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden for Kultur og Fritid har modtaget ansøgning fra den selvejende institution GASmuseet om tilskud til museets nye ude-læringsrum. Projektet er opdelt i to faser, og museet ansøger om tilskud til første fase.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At ansøgningen drøftes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 27. november 2018, pkt. 160:
Punktet blev udsat.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) 

Sagsfremstilling

GASmuseet har flotte udstillinger og scienceUNIVERSET til legende læring og aktiviteter om energi for børn og unge.

De oplevelser som GASmuseet byder på indenfor vil man gerne fortsætte i uderummet, dvs. i ’Indre Gård’ på ’Plænen’ og ved ’Byhaverne’. Der ønskes etableret et sammenhængende og multifunktionelt uderum, der kan benyttes af alle – og i alle aldre. Der må gerne være uderum med plads til samling, ro, læring, kreativitet og aktivitet, og det skal gerne kunne bruges til leg og læring for børnehaver, skoler og familier før eller efter et besøg på GASmuseet.

Samtidig skal det have en ’stand-alone-effekt’ og dermed være et besøg værd i sig selv. Et sådant aktivitetsområde vil give mulighed for fælles aktiviteter og oplevelser uanset om man besøger GASmuseet eller ej.

Det overordnede projekt, som man søger midler til her, er delt i en fase 1:

 • ’Indre Gård’ med en ’gamewall’, en klatrevæg og elementer til læring om vand og energi samt affald og genbrug.
 • I fase 2 vil museet søge at realisere planerne for 'plænen’ og ’Byhaverne’ med bl.a. Power Wheel, Bevægelses-/Tarzanbane og insekthotel.

 

Nærværende ansøgning drejer sig udelukkende om midler til realisering af fase 1. Projektet er i sin helhed skitseret i ”GASmuseet – Læring, aktivitet og fællesskab, som er vedhæftet. Fase 1. er beskrevet på siderne 12-13 i projektbeskrivelsen.

GASmuseet har udstillinger og aktiviteter om fortid, nutid og fremtid. I GASmuseets historiske udstillinger og i ScienceUNIVERSET med energiforsøg, energispil, leg og læring kan man opleve historien med alle sanser.

I udstillingerne er der fokus på energiens betydning for vores dagligliv, og man kan få indblik i, hvor energi skal komme fra i fremtiden samt energiens betydning for vores miljø og klima. GASmuseet har således fokus på legende og lærende aktiviteter i udstillingerne og ikke mindst på ’hands-on’ aktiviteter i ScienceUNIVERSET.

Den linje, som er etableret i udstillingerne og i ScienceUNIVERSET med fokus på forsøg og aktiviteter, leg og læring, vil man gerne fortsætte udenfor i gårdrummet, på plænen og ved byhaverne, så der kommer sammenhæng mellem det, man kan opleve inde på museet, og det man kan opleve udenfor.

Udenfor er der nu ’Byhaverne’, som er etableret i samarbejde med 4H og Red Barnet samt Produktionsskolen i Hobro i 2016. Projektet er støttet af 4H og Nordea. I byhaverne har man med udgangspunkt i begrebet bæredygtighed undervisning i havedyrkning og biavl sammen med 4H i Vebbestrup og Aarhus, bl.a. støttet af Sparekassefonden.

På plænen er der desuden LandART skulpturen Alphabet, lavet af to amerikanske kunstnere i 2016. En skulptur, som gradvist vil blive overgroet og senere igen forvitre og forgå – et symbol på livets gang.

I Gårdrummet ved GASmuseet er det oplagt at bruge ’rummet’ til at få etableret en dynamisk sammenhæng mellem inde og ude. GASmuseets varierede gård- og uderum rummer som helhed oplagte muligheder for at etablere ’rum’ for aktiviteter, hvor børn og voksne kan lære om energi samtidig med, at de bevæger sig – i fællesskaber med andre børn og/eller voksne. Man ønsker således at etablere et uderum/aktivitetsområde, som vil gøre det muligt at fortsætte besøget og fortsætte med fælles aktiviteter og oplevelser.

Uderummet må gerne gøre skovturen eller havneturen mere interessant for lokale borgere, men også gøre et besøg på Hobro Havns kultursteder og spisesteder attraktivt for vores turister/gæster.

Kort og godt vil man gøre GASmuseet og Hobro Havn til et bedre og sjovere sted at besøge, fordi det vil byde på nye oplevelser og aktiviteter, der kan skabe fællesskab, give motion og samtidig læring om energi.

Uderummet vil også udvide mulighederne på GASmuseet for at lave spændende aktiviteter og leg og læring for børn og børnefamilier samt for de organisationer, som man samarbejder med, dvs. man vil kunne lave flere arrangementer for børn og unge, hvor man lærer gennem at ’gøre og røre’ og bevæge kroppen, og hvor de gennem fysisk leg og bevægelse kan opleve og erkende, hvad energi er og kan være.

Projektet vil også indvirke på GASmuseets muligheder – men måske også andre havneaktørers muligheder – for at udvikle nye aktiviteter og lave nye samarbejder, der kan understøtte udviklingen yderligere på GASmuseet og på havnen. Man kan således forestille sig, at projektet kan knytte nye foreninger og organisationer til museet og området, således at museet og havnen bruges endnu mere af lokale borgere og af turister.

Uderummets aktiviteter vil også øge skolernes interesse for at bruge GASmuseet, fordi der kan laves ’legende læring’, der ligger i forlængelse af det, man laver i relation til udstillingerne og særligt ScienceUNIVERSET med forsøg og øvelser samt energispillet.

Budget for fase 1:

Klatrevæg med ord                         69.000 kr.
Gamewall72.597 kr.
TalkingBin39.000 kr.
2x Powerhandle Energihåndtag13.850 kr.
Vandsøjle med tågeproduktion        11.000 kr.
Audiosense lydhjul m/duft                       22.200 kr.
Jordarbejde m.v. 14.000 kr.
Udlægning af gummiplank inkl. bortskaffelse af gamle fliser   38.000 kr.
Terrasseplank i gummi grøn/grå 150x20x4,5 (345 stk.)           75.555 kr.          
Gummifliser FH85 grøn/grå 21 m2    12.579 kr.
Opholdsrum rionet/robiniestolper med 2 sider                         38.970 kr.
Information og formidling  20.000 kr.

                                         

Ialt:  426.751 kr. (ex. moms).

Ialt:   533.438 kr. (incl. moms).

Der er indhentet to tilbud på opgaven, hvoraf ovenstående er det laveste.

Foreløbrig finansieringsplan:

LAG, Himmerland (bevilget) 200.000 kr.

Sparekassen Hobro - Fonden (bevilget) 100.000 kr.

Region Nordjylland (ansøgt)  30.000 kr.

Nordea-fonden (ansøgt)  30.000 kr.

GASmuseets egenfinansiering  10.000 - 20.000 kr.

GASmuseet får 50 % momsrefusion.

GASmuseet ansøger Mariagerfjord Kommune (Udvalget for Kultur og Fritid) om et tilskud i størrelsesordenen 50.000 - 60.000 kr.

Projektet forventes etableret i løbet af 2019.

Såfremt projektet ikke opnår fuld finansiering kan enkeltelementer trækkes ud.

GASmuseet har fremsendtprospekt, der viser enkeltelementerne i projektet.

Fagenheden for Kultur og Fritid er løbende inddraget som sparring på projektet, som - ud fra en faglig vurdering - kan tilføre både museet og borgerne i Hobro et spændende og lærerigt udeaktivitetsrum.

Økonomi

Restbeløbet på kontoen frie kulturelle midler er 186.000 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede at støtte projektet med 50.000 kr. fra de frie midler.  

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

20.11.00-P27-2-18

12. Forslag til samarbejdsaftale med Arden Kulturhusforening

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden for Kultur og Fritid har det seneste år været i dialog med Arden Kulturhusforening om vilkår for driften af Arden Kulturhus.

Kulturhuset er en kommunal bygning, der bl.a. rummer bibliotek, lokalhistorisk arkiv, værested samt diverse mødelokaler til foreningslivet.

Foreningen har fungeret som drift- og udviklingsorganisation for kulturhuset i et tæt samarbejde med bl.a. biblioteket. Foreningen har haft til opgave, at sikre at foreninger og andre kan anvende huset til aktiviteter samt varetage egne arrangementer. Foreningen har betalt en husleje for denne dispositionsret, og har modsat opkrævet lejebeløb hos brugerne.
Kulturhusforeningen har fremsat ønske om en regulering af disse aftalevilkår.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At Udvalget for Kultur og Fritid drøfter og godkender aftalegrundlaget.

Udvalget for Kultur og Fritid, 27. november 2018, pkt. 162:
Punktet blev udsat.
Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune yder et tilskud på 38.000 kr. til Arden Kulturhusforening for at understøtte foreningens koncertvirksomhed.

Arden Kulturhusforening ser sig selv som paraplyforening for områdets kulturaktører, og har derfor gennem tiden påtaget sig andet end musikaktiviteter. Foreningen har bl.a. facilliteret kunstudstillinger, foredrag samt udviklet et tværgående samarbejde med foreningliv, dagtilbud, skole indenfor forskellige kunstneriske genrer. Foreningen arbejder for en samlet opgaveportefølje indenfor hele kulturområdet, og ikke kun på musikaktiviteter.

Det høje aktivitetsniveau har udfordret foreningen økonomisk. Derfor har man anmodet om, at der etableres en revideret samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune.

I aftaleudkastet friholdes foreningen for huslejebetalingen på 36.000 kr., men kan modsat heller ikke forlænge medlemsskab/abonnement hos andre foreninger for brugen af lokaler til møder og arrangementer.

Foreningen vil fremadrettet fortsat kunne modtage kommunalt tilskud til de mange aktiviteter, som foreningen selv arrangerer, men niveauet for dette tilskud skal afstemmes i forhold til:

 • mængden og typen af aktiviteter
 • at der ikke opkræves husleje
 • foreningens forpligtelser i forhold til vedligehold m.v.

 

Tilskudsniveauet og principperne herfor indgår i drøftelserne i en arbejdsgruppe, der er nedsat af Udvalget for Kultur og Fritid. I 2019 er aktivitetstilskuddet til Arden Kulturhusforening uændret. Dog skal det tilføjes, at Udvalget for Kultur og Fritid i september 2018 ydede et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. pga. foreningens aktuelle økonomiske udfordringer.

Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, skal Kulturhusforeningen have justeret vedtægterne på udvalgte punkter, hvilket kan iværksættes i løbet af 2019.

Økonomi

Den manglende huslejeindtægt på 36.000 kr. indarbejdes i forhold til budgettet for 2019 indenfor den samlede ramme.

Beslutning

Udvalget godkender aftalen - men kun for 2019. Yderligere forlængelse afventer den igangværende afklaring af tilskudsfordeling og tilskudsprincipper.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

20.01.00-P24-1-18

13. Himmerlands Teater - Reviderede vedtægter

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Godkendelse af tilføjelse i vedtægt for Himmerlands Teater.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At de reviderede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Himmerlands Teaters bestyrelse har på møde 27. november 2018 vedtaget en tilføjelse til sine vedtægter og det sendes hermed til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Tilføjelsen skyldes et krav fra Kulturstyrelsen. Tilføjelsen, § 17 i vedtægten, lyder: Himmerlands Teaters formuer kan alene anvendes i overensstemmelse med teatrets formål.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

20.00.00-A08-7-18

14. §17,4 udvalg - Landdistrikter

Forventet sagsgang

KF, ØK, Byråd

Anledning

Byrådet har besluttet, at der skal etableres et §17,4 udvalg med fokus på landdistriktsområdet, som afsæt til en revision af kommunens landdistriktspolitik.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At kommisoriet godkendes.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Kultur og Fritid har i samarbejde med direktionen udarbejdet oplæg til kommisorium for §17,4-udvalget. Kommisoriet beskriver formål, opgaver, udvalgets sammensætning, arbejdsform, mødevirksomhed og proces/tidsplan.

§17,4-udvalgets arbejde påbegyndes primo februar og forventes afsluttet i september 2019 med fremlæggelse af anbefalinger til Byrådet på et temamøde.

Arbejdet med en revideret Landdistriktspolitik påbegyndes umiddelbart herefter.

Økonomi

Evt. udgifter til §17,4-udvalgets arbejde, herunder inddragelse af evt. ekstern konsulentassistance, afholdes fra Kultur og Fritids udviklingskonto til Landdistrikter.

Beslutning

Indstilles godkendt med den ændring, at Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord også bør repræsenteres i udvalget.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.01.00-G01-51-17

15. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

Orientering om status på Rold Skov Natur og Kulturcener.

Orientering om status på VisitMariagerfjord og Destinations arbejdet.

Orientering om tiltag med netværksfora på tværs af foreninger.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Status på Rold Skov Natur og Kulturcenter.
 • Status på VisitMariagerfjord og Destinations arbejdet.
 • Tiltag med netværksfora på tværs af foreninger.
 • Biblioteks-årsmøde og Ordkraft-arrangement.
 • Ansøgninger fra mindre kor-arrangementer, hvor der træffes administrative afgørelser indtil videre.
 • Foreløbige dagsordenspunkter til næste møde i udvalget - herunder:

  • Kunstformidling.
  • SDU-undersøgelse af Idrætshallernes fysiske tilstand.
  • Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 18 til 19.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Peder Larsen (F) 

 

00.01.00-G01-50-17

16. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter