Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Integrationsråd den 13. november 2019 kl. 17:00 i Himmerlandsgade 9, Mødelokale 2, Hadsund
 

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-10

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Integrationsråd.

Anledning

Dagsorden skal godkendes.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1. At dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Dagsorden foreligger til godkendelse.

Der er afsat 5 minutter til punktet.  

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

2. Aktuelt - hvad sker der i Integrationsrådets bagland?

Forventet sagsgang

Integrationsråd.

Anledning

Aktuelt på integrationsområdet i Mariagerfjord Kommune med udgangspunkt i medlemmernes viden fra bagland i foreninger, erhverv, frivilligt arbejde med videre.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller:

1. At medlemmer orienterer om aktuelt fra erhverv, foreninger, frivilligt arbejde med videre i relation til integration i Mariagerfjord Kommune.

2. At rådet drøfter om ovenstående orientering giver anledning til understøttelse fra Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsudvalgets medlemmer er forankret i forskellige foreninger, råd, erhverv med videre.

Med dette punkt sikrer rådet, at der løbende sker orientering ind i rådet og at der samtidigt sker en aktiv stillingtagen til om rådet skal have en understøttende rolle.

Der er afsat 20 minutter til punktet.  

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

3. Status på Integrationsrådets økonomi

Forventet sagsgang

Integrationsråd

Anledning

Status på Integrationsrådet økonomi.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller: 

1. At status på Integrationsrådets økonomi tages til orientering.

2. At overblik over økonomiske poster for 2019 drøftes.

Sagsfremstilling

Opdateret oversigt pr. 1. november 2019. 

På grund af overførsel fra 2018 havde Integrationsrådet 1. januar 2019: 45.000 kr.

Der er indtil 1. november 2019 brugt: 3.634 kr.

Således er der tilbage: 41.386 kr.

Der henvises til tidligere referater og vedlagte bilag for yderligere information.  

Der er afsat 20 minutter til punktet.  

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

4. Ansøgning om økonomisk støtte

Forventet sagsgang

Integrationsråd

Anledning

Der er modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Forældrekorpset.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1. At Integrationsrådet behandler ansøgning om økonomisk støtte.

Sagsfremstilling

Forældrekorpset søger om økonomisk støtte til at afholde forældreaftener i foreninger med nydanske medlemmer for at orientere om praktisske ting og skabe større forståelse for det danske foreningsliv og den enkelte forening.

Der henvises til yderligere information i vedlagte ansøgningsskema.

Økonomi

Der ansøges om støtte til 4 møder á 600 kr, I alt 2.400 kr.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

5. Ansøgning om økonomisk støtte

Forventet sagsgang

Integrationsrådet.

Anledning

Der er modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Kvindecafé Hadsund.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1. At Integrationsrådet behandler ansøgning om økonomisk støtte.

Sagsfremstilling

Kvindecafé Hadsund søger om økonomisk støtte til Smag på maden i Hadsund den 29. februar 2020.

Formålet med aktiviteten er, at vise at maden har ingen grænser , og at Mariagerfjord Kommune har plads til os alle sammen, uanset hvor vi kommer fra .

Der henvises til yderligere information i vedlagte ansøgning.

Økonomi

Der søges om 7.500 kr. til ingredienserne for maden og diverse .

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

6. Deltagelse i Integrationsrådets møder

Forventet sagsgang

Integrationsråd.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1: At Integrationsrådet drøfter deltagelse i rådets møder.

Sagsfremstilling

Der er ofte afbud fra medlemmer af Integrationsrådet, hvilket kan betyde, at rådet ikke kan træffe beslutninger.

Formand Faketa Leto ønsker, at Integrationsrådet drøfter aktiv deltagelse i møderne og hvordan flere kan deltage hver gang til møder.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

7. Evaluering af Frivillig Fredag og uddeling af Integrationspris 2019

Forventet sagsgang

Integrationsråd

Anledning

Afholdelse af Frivillig Fredag og uddeling af Integrationspris 2019.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1: At uddeling af Integrationsprisen på Frivillig Fredag 2019 evalueres.

2: At Integrationsrådet drøfter, hvorvidt der skal være ændringer til uddeling 2020.

3: At Integrationsrådet beslutter tidsfrister for forløb forud uddeling i 2020.

Sagsfremstilling

Integrationsprisen 2019 blev uddelt på Frivillig Fredag den 27. september 2019.

Forud uddelingen overvejede Integrationsrådet om uddeling skulle ske på anden måde samt fastsættelse af tidsplan for normering op til uddeling.

Der er afsat 15 minutter til punktet.  

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

8. Evaluering af Facebook årshjul 2019-2020

Forventet sagsgang

Integrationsråd.

Anledning

Årshjul for Integrationsrådets facebook side skal evalueres.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1: At årshjulet evalueres.

2: At Integrationsrådet drøfter om der skal ske ændringer i årshjulet.

Sagsfremstilling

I 2018 besluttede Integrationsrådet et årshjul for Facebooksiden. På mødet den 29. maj 2019 fordelte rådets medlemmer måneder således, at hvert medlem var ansvarlig for opslag på siden i en måned.

Formand Faketa Leto ønsker at rådet evaluerer aktiviteterne på Facebook siden med baggrund i det besluttede årshjul.

Fordeling af måneder er således:

2019

Juni: Piratheep Krishnapalan

Juli: Peter Muhl Nielsen

August: Janne Jensen

September: Tommy  Sørensen

Oktober: Saesan Ejo

November: Suzan Khaled

December: Jørgen Pontoppidan

2020

Januar: Altayyeb Abazid

Februar: Margrethe Thomassen

Marts:Faketa Leto

April:Piratheep Krishnapalan

Maj: Peter Muhl Nielsen  

Der er afsat 15 minutter til punktet.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

9. Evaluering af arrangement med Dialogkorpset

Forventet sagsgang

Integrationsråd.

Anledning

Afholdelse af arrangement med Dialogkorpset skal evalueres.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller:

1: At arrangement med Dialogkorpset evalueres.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet havde den 24. oktober arrangement med Dialogkorpset vedr. æresrelateret vold.

Der deltog 15 personer til arrangementet.

Integrationsrådet skal evaluere arrangementet.

Der er afsat 15 minutter til punktet.  

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter