Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 8. august 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

48. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.00-K07-1-19

49. Status fra Borgerrådgiver

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Mariagerfjord Kommunes borgerrådgiver Evi Risdahl orienterer om erfaringerne med henvendelser vedrørende beskæftigelsesområdet i 2018.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At borgerrådgiverens fremlæggelse drøftes.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren er ansat af Økonomiudvalget og arbejder uafhængigt af kommunens administration.

Borgerrådgiveren udarbejder en skriftlig årsberetning til Økonomiudvalget, som offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Se årsberetningen: https://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/oko/2019/190502Referat/http://www.mariagerfjord.dk//sbsys/dag_ref/arbejdsmarked/2019/190808/Bilag/Punkt_111_Bilag_1_Borgerraadgiver__Aarsberetning_2018.pdf

Årsberetning 2018

Borgerrådgiveren har modtaget 211 henvendelser.

98 % drejer sig om klager over et eller flere forhold i sagsbehandlingen.
2% drejer sig om klager over en konkret afgørelse.

45% (96 henvendelser) vedrører Fagenheden Arbejdsmarked.

De 96 sager vedrører følgende afdelinger i Fagenheden Arbejdsmarked:

Jobcenter: 52

Udbetaling Borger: 32  

Ungecenteret: 11

Virksomheder og tilbud: 1

På mødet vil borgerrådgiveren belyse årsberetningen og anbefalinger i forhold til beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

32.00.00-P05-1-15

50. Statistik ankesager 2018

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om Ankestyrelsens opgørelse over tilgangen af klagesager og afgjorte sager på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort i alt 219 sager. Det fremgår i nedenstående tabel 1, hvordan afgørelserne fordeler sig på sagsområder og afgørelsesmåder. Omgørelsesprocenten for Mariagerfjord Kommune sammenlignes med omgørelsesprocenten for hele landet.

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2018

  LABLASPLSDPSLØVRI alt
Mariagerfjord Kommune

 
Stadfæstelse731435644145
Ændring/ophævelse38 59328
Hjemvisning271118130
Afvisning24 19 16
I alt14505421008219
Omgørelsesprocent42332015305029
Hele landetOmgørelsesprocent27351816362330

 

Ankestyrelsen har i 2018 modtaget 204 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.  

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne:  

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

SDP: Sygedagpenge

SL: Serviceloven (fx særlig støtte - børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv.)

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:

Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Omgørelsesprocent: "Hjemvisning" plus "Ændring/ophævelse" i procent.

Kilde: Ankestyrelsen 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.00-A00-2-19

51. Uddannelsesstrategi og uddannelsesråd

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Området omkring uddannelsesstrategi blev drøftet på budgettemamøde 12. juni 2019 i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Udvalget var enig om, at fortsætte drøftelsen af uddannelsesstrategi og uddannelsesråd på et ordinært møde. Sagen sættes derfor på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Behovet for en uddannelsesstrategi og etablering af et Uddannelsesråd blev drøftet på udvalgets budgettemamøde 12. juni 2019.

Udvalgsformanden har peget på inspiration fra f.eks. Aalborg Kommune, hvor der er nedsat et Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet rådgiver om spørgsmål i forhold til uddannelsespolitik og medvirker til at fremme Aalborg som en attraktiv uddannelsesby.

Orientering om Uddannelsesrådets kommissorium er tidligere udsendt i bilag og med henvisning til Uddannelsesrådet i link på Aalborg Kommunes hjemmeside. 

Konklusionen til budget-temamødet var, at sagen skulle sættes på den ordinære dagsorden til videre drøftelse.

Arbejdmarkedschefen vurderer, at der i første omgang er behov for en nærmere politisk afdækning af følgende centrale spørgsmål:

 1. Hvad er hovedformålet med nedsættelse af et eventuelt Uddannelsesråd i Mariagerfjord Kommune?
 

 1. Hvordan skal rådet sammensættes?
 

 1. Hvad skal rådets opgaver være?
 

 1. Er det Uddannelsesrådet, der skal komme med forslag til en uddannelsesstrategi?
 

 1. Tænkes der i en uddannelsesstrategi, der også går på tværs af kommunen, som ligger udover beskæftigelsesområdet? (for eksempel transport, boliger med videre)?
 

 1. Er der behov for et ad-hoc udvalg/råd (i lighed med § 17.4. udvalgene), som afsluttes, når opgaven er løst, eller er der behov for et råd, der sættes i løbende drift?
 

 1. Hvordan skal rådet og rådets opgaver spille sammen med allerede eksisterende initiativer? (f.eks. partnerskabsaftalen mellem Mariagerfjord Kommune og de lokale ungdomsuddannelser)?
 

Administrative bemærkninger:
Hvis der skal nedsættes et Uddannelsesråd, er der behov for at afsætte ressourcer svarende til cirka en halv medarbejder i et halvt år, som skal forestå planlægningsfasen og igangsætning.

Herefter kan eventuelle driftsomkostninger anslås til cirka en kvart stilling pr. år. Dette hvis der tages udgangspunkt i driftsomkostningerne til for eksempel driften af Integrationsrådet eller det tidligere LBR.  Her har der været 4-6 møder årligt samt andre arrangementer som for eksempel uddeling af integrationsprisen og lignende.

Driftsomkostningerne dækker således aktiviteter af typen:

 • Udsendelse af dagsordener og referater
 • Formøder med rådsformand og mødeforberedelse
 • Mødedeltagelse i rådsmøderne
 • Opfølgning på rådsmøderne, herunder møder med andre aktører

 

Herudover kan der komme udgifter til eventuelle øvrige koordinatorfunktioner, drift af eventuel hjemmeside, og eventuel afsættelse af midler til rådet selv.

Beslutning

Drøftet. Udvalget besluttede, at fagenheden skal arbejde videre med et konkret beslutningsoplæg til videre politisk behandling.  

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.00-A00-10-18

52. Årsrulleplan og flytning af udvalgsmøde

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Årsrulleplan 2019 drøftes og dato for udvalgsmøde foreslås flyttet fra 7. november til 14. november 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At Udvalget drøfter Årsrulleplan 2019 (opdateret august 2019).

2. At Udvalget flytter udvalgsmøde fra 7. november til 14. november 2019.

Sagsfremstilling

Årsrulleplan 2019

Årsrulleplanen opdateres løbende.

Årsrulleplan for den resterende del af året drøftes.

Flytning af udvalgsmøde

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har planlagt møde 7. november 2019.

På samme tidspunkt afholdes KLs JobCamp 2019. Det foreslås derfor, at udvalgsmødet flyttes til 14. november 2019.

Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.00-G01-26-19

53. Investeringer på integrationsområdet 2019

Forventet sagsgang

AU, SO

Anledning

På budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til investering i beskæftigelsesindsatser på integrationsområdet. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om status for igangsatte aktiviteter.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Inddragelse

Integrationsrådet orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

På Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses møde 7. februar 2019 blev der orienteret om, hvordan investeringer på integrationsområdet tilrettelægges. Konkret har anden aktør gennemført en virksomhedsrettet indsats i kombination med sprogundervisning for 25 borgere. Indsatsen er afsluttet pr. 31. juli 2019 med en samlet udgift på 375.000 kr. Indsatsen evalueres i august 2019. Jobcentret har gennemført en lignende indsats med 25 borgere, som evalueres sammen med anden aktørs indsats i løbet af efteråret.

Udover investering i anden aktør målrettet 25 borgere, investeres der i oprettelse af integrationsgrunduddannelsesforløb på kommunale arbejdspladser inden for SOSU-området. Dette tiltag er ikke tidligere beskrevet, hvorfor resten af sagsfremstillingen vedrører denne indsats.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. IGU'en varer 2 år og indeholder en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Når borgeren påbegynder et IGU-forløb sparer kommunen forsørgelse til borgeren, som i stedet modtager løn under praktikken fra arbejdsgiver og skoleperioderne er udgiftsneutrale for kommunen grundet refusion. Desuden kan virksomheden over den 2-årige periode søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om en bonus efter 6 måneder og efter 24 måneder. Der er igangsat IGU-forløb i private virksomheder, men ordningen er ikke udbredt på kommunale arbejdspladser.

Der er efterspørgsel på arbejdskraft inden for det kommunale SOSU-område, hvorfor det netop er relevant at fokusere på denne type offentlige arbejdspladser. Ved at investere i IGU-forløb på kommunale arbejdspladser inden for SOSU-området investeres der i en beskæftigelsesrettet indsats, som forventeligt vil øge antallet af kvalificerede medarbejdere på SOSU-området og samtidig betyde, at færre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge vil modtage offentlig forsørgelse.

Indsatsen er et samarbejde mellem Fagenhed Arbejdsmarked og Fagenhed Sundhed og Ældre, hvor selve investeringen består i, at Fagenhed Arbejdsmarked finansierer lønomkostningen, som Fagenhed Sundhed og Ældre har til IGU-eleverne under praktikforløbet. Formålet med at anvende netop IGU'en som metode er, at eleverne tilbydes et længerevarende forløb, hvor de opnår faglige og sproglige kompetencer, således de efter endt IGU-forløb forventeligt kan gå i ordinær job eller uddannelse. Her er der et særligt fokus på, at der i kommunen tilbydes elevpladser til de IGU-elever, der har forudsætningerne for at påbegynde en SOSU-uddannelse. Gennemførelsen bliver et samarbejde mellem jobkonsulenter i Fagenhed Arbejdsmarked og uddannelsesansvarlige og vejledere i Fagenhed Sundhed og Ældre, som i fællesskab skal sikre, at IGU-forløbet bringer deltagerne nærmere det ordinære arbejdsmarked.

En samlet investering på 927.981,99 kr. kan finansiere 6 IGU-forløb over forløbets 2-årige periode.

Investeringens forventede effekt er, at der under det 2-årige forløb vil være en økonomisk gevinst på ialt 665.209 kr., mens den akkumulerede gevinst vil være på 2.007.017 kr. i år 4.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.40.00-G01-25-19

54. Flygtningekvoter 2020

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om flygtningekvoterne for 2020.

Mariagerfjord Kommune skal ikke modtage flygtninge i 2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning 

Inddragelse

Integrationsrådet orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen skal hvert år inden 1. maj udsende meddelelse om det antal flygtninge, som Styrelsen påregner at give opholdstilladelse til i det kommende år.

Kommunerne i hver region skal herefter indgå aftale om kommunekvoter.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i foråret 2019 udsendt meddelelse om hvor mange flygtninge, man forventer at give opholdstilladelse til i 2020.

Udlændingestyrelsen har fastsat, at 24 flygtninge skal boligplaceres i Region Nordjylland i 2020.

Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Nordjylland har på møde 21. juni 2019 besluttet følgende fordeling af kvoten:

 • Brønderslev Kommune 7
 • Rebild Kommune 5
 • Thisted Kommune 7
 • Vesthimmerland 5
 • Mariagerfjord og øvrige kommuner 0

 

Referatet kan læses her: https://www.kl.dk/media/20209/referat-moede-kkr-nordjylland-210619.pdf 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.10-G01-4-14

55. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • Jobcamp
 • Punkter til kommende møder

Taget til orientering.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

Lukkede dagsordenspunkter