Sbsys dagsorden preview

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

204. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-10-17

205. Økonomivurdering pr. 31.10.2017

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

I 2014 vedtog Byrådet en række principper for økonomistyring i Mariagerfjord Kommune. Disse principper indeholder blandt andet en beslutning om udarbejdelse af fire årlige økonomivurderinger.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurderingen per 31. oktober 2017, som er den fjerde økonomivurdering i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1.  At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.
 2. At økonomien følges tæt frem mod regnskabsafslutning
 3. At der gives tillægsbevilliger til merudgifter på 2,781 mio. kr. på renovation, 2,214 mio. kr. for vejafvandingsbidrag og 0,344 mio. kr. på beredskabet. I alt 5,339 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fagchefer og ledere udarbejdet økonomivurdering for Teknik og Miljø pr. 31. oktober 2017.

Fokuspunkter i den aktuelle økonomivurdering er

 1. Beredskabet, hvor der forventes et merforbrug på 344.000 kr. i Budget-/Regnskabsåret 2017. Udfordringen vil alt andet lige også være der i Budgetåret 2018, idet en planlagt besparelse på ca. 700.000 kr. ikke realiseres fuldt ud i 2018, men udskydes yderligere et år til 2019. I 2019 forventes der at blive indført en takstbaseret betalingsmodel (betaling pr. indbygger).
 2. Natur og Miljø, renovation, hvor der forventes en merudgift på 2,781 mio. kr. Der sker tilbageførsel af overskud på renovationsordninger. Beløbet på 3,981 mio. kr. blev lagt til kassebeholdningen i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Overskuddet ser nu ud til at blive på 1,2 mio. kr. i 2017. Det betyder, at der mangler 2,781 mio. kr. i forventet overskud i 2017. Beløbet anvendes til afdrag på lån. 
 3. Med hensyn til vejafvandingsbidrag, forventes en merudgift på 2,214 mio. kr. Vejafvandingsbidraget for 2017 er beregnet til 4,224 mio. kr. ifølge opgørelsen fra Mariagerfjord Vand. En væsentlig del af regningen er forårsaget af aktiviteterne på Hostrupvej i Hobro.
En uddybning af fokuspunkterne findes i bilaget. 

Vagner Bjørn, Økonomi deltager i mødet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

09.02.00-P17-1-17

206. Vandråd for Mariager Fjord – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Miljøstyrelsen har givet kommunerne mulighed for at afgive høringssvar om fastlæggelse af fremtidige miljømålsætninger for vandløb indenfor kommunens grænser. Det er udarbejdet en detaljeret vejledning for løsning af opgaven, der indeholder 3 delopgaver. Til at bistå kommunerne i dette arbejde, er der nedsat et vandråd for oplandet til Mariager Fjord. Vandrådet har mulighed for at komme med en indstilling til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Mariager Fjords forslag til ny afgrænsning af vandløb (opgave 1) og udpegning af vandløb som stærkt modificeret (opgave 2) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Mariager Fjord.

2. At indsatsen i Refs Bæk indstilles videreført til næste Vandområdeplan (opgave 3).Udvalget for Teknik og Miljø tager efterfølgende stilling til, hvilken anbefaling der skal gives overfor Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken er der truffet beslutning om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med fastlæggelse af fremtidige miljømålsætninger for vandløb indenfor kommunens grænser. Byrådet godkendte den 5. april 2017 pkt. 68 sammensætningen af Vandrådet for Mariager Fjord. Mariagerfjord Kommune har ydet sekretariatsbistand til rådet, og byrådsmedlem Bo Ritterbusch er udpeget af Byrådet til at deltage i Vandrådets møder.

Staten har derfor stillet vandrådene 2 bindende opgaver (opgave 1 og 2) og én frivillig opgave (opgave 3). Kommunalbestyrelserne skal senest den 31. december 2017 aflevere et fælles forslag til miljøministeren på mindst opgave 1 og 2. 

Opgave 1: Ny afgrænsning af vandløb, som skal indgå i Vandområdeplanen 2015-21.

Vandløb indgår i Vandområdeplanen med en målsætning med krav til smådyr, fisk og planter. Opgaven går ud på at vurdere ud fra fastlagte faglige kriterier, hvilke vandløb, der skal udgå af Vandområdeplanen (miste sin målsætning), samt hvilke vandløb der skal medtages i Vandområdeplanen.

Staten har i oplandet til Mariager Fjord udpeget 2,5 kilometer vandløb, fordelt på 6 strækninger, til at udgå af Vandområdeplanen.  

Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificeret.

Staten har udpeget en række vandløb, som muligvis kan opfylde retningslinjerne for, hvornår et vandløb er kunstigt eller stærkt modificeret. Hvis et vandløb udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret vil der ikke blive sillet krav til fisk, smådyr og planter og vandløbet vil ikke blive tildelt en miljøforbedrende indsats i Vandområdeplanen.  

Opgave 3: Såfremt vandløbsforbedrende indsatser i Vandplan 2009-2015 ikke er påbegyndt endnu, kan kommunen anbefale at disse bortfalder.

Opgaven er frivillig og går ud på at vurdere, hvorvidt indsatser fra første Vandplan skal videreføres i Vandområdeplanen.   

Vandrådet for Mariager Fjord har i perioden maj – oktober afholdt en række møder. Sideløbende har fagenheden efter aftale med Vandrådet været på besigtigelser i vandløb som gav anledning til tvivl. Der har været afholdt en fælles besigtigelse med Vandrådet og Randers Kommune. 

Vandrådet har den 5. oktober 2017 i enighed udarbejdet et fælles forslag til indmelding på den bindende opgave 1 og 2, som indstilles godkendt af byrådene i de 3 oplandskommuner. Forslaget omfatter 2 vandløb i Randers Kommune. Indstillingen er i overensstemmelse med fremsatte ønsker fra Randers Kommune. Vandrådet har endvidere besluttet at behandle den frivillige opgave 3. Her kunne dog ikke opnås enighed i Vandrådet, og forslaget er derfor ledsaget af supplerende udtalelser fra 3 af rådets medlemmer. Ethvert medlem af vandrådet har mulighed for at begære en mindretalsudtalelse videresendt til Miljøstyrelsen. Vandrådets indstillng er følgende: 

Indstilling opgave 1:

- 1,3 km vandløb forslås medtaget i vandområdeplanen med en målsætning (fordelt på 3 vandløb).

-  5,8 km vandløb  forslås at udgå af vandområdeplanen/mister målsætning (fordelt på 5 vandløb).

En oversigt over de forslåede vandløb samt et oversigtskort er medsendt dagsordenen (bilag 1). To vandløb er ledsaget af en supplerende bemærkning til staten, hvilket også fremgår af bilag 1. 

Indstilling opgave 2:

Vandrådet fandt ikke grundlag for at udpege vandløb i oplandet til Mariager Fjord som kunstige eller stærkt modificerede. 

Indstilling opgave 3:

Vandrådet er splittet i forhold til, hvorvidt indsatsen i Refs Bæk (en fiskespærring) skal udgå af eller medtages i Vandområdeplanen. Således ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund at indsatsen videreføres til Vandområdeplanen, mens det resterende vandråd ønsker, at indsatsen udgår. De sidstnævnte har ikke ønsket at offentliggøre begrundelsen for indstillingen. Alle andre indsatser fra Vandplanen er enten gennemførte eller i gang, og er derfor ikke i spil i opgave 3.

Det er fagenhedens vurdering, at der både kan fremføres vigtige argumenter for og imod gennemførelsen af indsatsen, der samlet set er "på vippen". På grund af den meget korte tidshorisont for afgivelse af høringssvar, har det ikke været muligt at gennemføre en sideløbende politisk behandling (evt. kombineret med en besigtigelse). Fagenheden anbefaler derfor, at indsatsen i Refs Bæk videreføres til Vandområdeplanen. Udvalget for Teknik og Miljø tager efterfølgende stilling til, hvilken anbefaling der efterfølgende skal gives overfor Miljøstyrelsen. En beskrivelse af indsatsen, vandrådsmedlemmernes supplerende udtalelser samt fordele/ulemper ved at videreføre indsatsen er medsendt dagsordenen (bilag 2).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Melanie Simick og Bo Ritterbusch kunne ikke tiltræde indstillingen.

Melanie Simick mener, at indsatsen i Refs Bæk allerede nu skal besluttes videreført.

Bo Ritterbusch mener, at Refs Bæk allerede nu skal skal besluttes udtaget af Vandområdeplanen.

 

09.02.00-P17-1-17

207. Vandråd for Limfjorden Mariagerfjord Kommunes høringssvar til staten

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Miljøstyrelsen har givet kommunerne mulighed for at afgive høringssvar om fastlæggelse af fremtidige miljømålsætninger for vandløb indenfor kommunens grænser. Til at bistå kommunerne i dette arbejde, er der nedsat et vandråd for oplandet til Limfjorden. Vandrådet har mulighed for at komme med en indstilling til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens forslag til ny afgrænsning af vandløb (opgave 1) og udpegning af vandløb som stærkt modificeret (opgave 2) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Limfjorden.

Sagsfremstilling

Limfjordsrådets formandsskab og sekretariat har stået for sekretariatsbetjeningen af Vandrådet for Limfjorden. Vandrådet har indtil videre afholdt 5 møder, herunder en besigtigelse af forskellige vandløbsstrækninger. En beskrivelse af den forløbne proces er vedlagt som bilag. 

Vandrådets generelle tilbagemelding og bemærkninger til konkrete vandområder er vedlagt som bilag.

Der har i Vandrådet i oplandet til Limfjorden været utilfredshed med, at Miljøstyrelsen ikke fra start har udsendt beskrivelsen af opgave 1 og 2 samtidigt. Vandrådet har endvidere givet udtryk for, at tidspresset har været for stort i forhold til at få en tilbundsgående diskussion i vandråd og arbejdsgrupper. Endvidere har opgaverne været vanskeligt tilgængelige og vandrådet har givet udtryk for, at det har været svært at påvirke resultatet af opgave 1 (faktatjekket).

Vandrådet for Limfjorden har udarbejdet et fælles forslag til indmelding på den bindende opgave 1 og 2, som indstilles godkendt af byrådene i Limfjordsoplandet. Forslaget indeholder for Mariagerfjord Kommunes vedkommende:

Indstilling opgave 1:

5,3 km vandløb forslås at udgå af vandområdeplanen/mister målsætning (fordelt på 7 vandløbsstrækninger)

Indstilling opgave 2:

1,5 km vandløb forslås som værende stærkt modificeret (Hvam Bæk)

Vandrådets medlemmer har peget på Hvam Bæk som stærkt modificeret. Hvam Bæk løber i Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune. Vesthimmerland Kommune står for vandløbsvedligeholdelse og tilsyn med vandløbet. Det er derfor Vesthimmerlands kommune der har foretaget screeningen. Vesthimmerlands Kommune udtaler, at den øvre del af Hvam Bæk, bl.a. hele strækningen i Mariagerfjord Kommune kan kategoriseres som stærkt modificeret. 

Indstilling opgave 3:

Vandrådet har ikke fundet anledning til at kommentere på indsatser under opgave 3.

Limfjordsrådet har på mødet den 24. november 2017 taget Vandrådets forslag og råd til efterretning. Byrådsmedlem Melanie Simick deltog i mødet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

09.02.00-P17-1-17

208. Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak Mariagerfjord Kommunes høringssvar til staten

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Miljøstyrelsen har givet kommunerne mulighed for at afgive høringssvar om fastlæggelse af fremtidige miljømålsætninger for vandløb indenfor kommunens grænser. Til at bistå kommunerne i dette arbejde, er der nedsat et vandråd for oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerak. Vandrådet har mulighed for at komme med en indstilling til Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune, med undtagelse af Haslevgård Å, tiltræder Vandrådet for Nordlige Kattegat og Skageraks forslag til ny afgrænsning af vandløb (opgave 1) og udpegning af vandløb som stærkt modificeret (opgave 2) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Kattegat.

2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Rebild Kommunes tekniske forvaltnings anbefaling af, at Haslevgård Å ikke klassificeres som stærkt modificeret. 

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af Vandrådet for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Vandrådet har på baggrund af 6 møder kommet med sin anbefaling.

Vandrådets anbefaling og et oversigtskort er vedlagt som bilag.

Forslaget indeholder for Mariagerfjord Kommunes vedkommende:

Indstilling opgave 1:

1,9 km vandløb (Præstebæk) forslås at udgå af vandområdeplanen/mister målsætning, vandrådet peger desuden på grænsevandløbet Haslevgård Å øvre del 2.5 km.

Præstebæk: Staten har forhåndsudpeget et enkelt vandløb i Mariagerfjord Kommunes kattegatopland (Præstebæk), til at udgå af vandplanlægningen i alt ca 2 km. Fagenheden kan bekræfte statens vurdering, men kan se at der er en fejl i de data som oplandsstørrelsen er beregnet ud fra, og vil anbefale staten at genberegner oplandsstørrelsen. Vandrådet har ikke haft bemærkninger til statens udpegning eller fagenhedens bemærkning.

Haslevgård Å Øvre del løber som grænsevandløb mellem Rebild kommune og hhv. Aalborg og Mariagerfjord Kommune. Vandrådet anbefaler at vandløbsstrækningen udtages af vandplanlægningen. Haslevgård Å har imidlertid et opland der er væsentligt større end 10 km2 . Ifølge de statslige anvisninger er det derfor ikke muligt i opgave 1 at fritage Haslevgård Å fra en miljømålsætning. Det er derfor ikke muligt at følge Vandrådets anbefaling.

Indstilling opgave 2:

Vandrådet anbefaler at Haslevgårde Å Nedre del, der har et forløb gennem Mariagerfjord Kommune, udpeges som stærkt modificeret.
Rebild kommune står for vandløbsvedligeholdelsen og tilsynet med vandløbet. Da Rebild Kommune således har et detaljeret kendskab til vandløbet, er det nabokommunen som har foretaget screeningen.

Rebild Kommunes tekniske forvaltning vurderer, at strækningen gennem Mariagerfjord Kommune ikke kan klassificeres som stærkt modificeret. Fagenheden Natur og Miljø er enig i denne vurdering. Ifølge den statslige vejledning skal et ønske om at vandløbet får status som modificeret være begrundet i, at der ikke i dag er målopfyldelse i vandløbet. Et restauringstiltag skal endvidere have væsentlige negative konsekvenser for afvandingen (den landbrugsmæssige udnyttelse).

Vandløbet i Mariagerfjord Kommune opfylder i dag de nuværende miljømål for planter og smådyr. Tilstanden er dog moderat målt på fisk. Der skal hermed blot en mindre indsats til for at opnå fuld målopfyldelse. En sådan indsats for forbedring af tilstanden for fisk vurderes at kunne gennemføres uden mærkbart at påvirke den landbrugsmæssige udnyttelse af de omkringliggende marker. Det er derfor ikke grundlag for at følge Vandrådets anbefaling.

Agri Nord har formuleret en mindretalsudtalelse, idet foreningen mener at Præstebæk og hele Haslevgård Å skal udpeges som stærkt modificeret. Mindretalsudtalelsen fremsendes til staten som en del af vandrådets bemærkninger.

Indstilling opgave 3:

Vandrådet har ikke fundet anledning til at kommentere på indsatser under opgave 3.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bo Ritterbusch, Per Kragelund og Niels Erik Poulsen kunne ikke tiltræde instillingen, idet disse ønsker at følge vandrådets indstilling.

 

06.02.00-P24-1-17

209. Nyt vandløbsregulativ for Kanalen

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Et forslag til nyt vandløbsregulativ for Kanalen skal offentliggøres, hvor ejere og brugere af vandløbet har adgang til at fremsætte bemærkninger til forslaget. Der er tale om det første af nye vandløbsregulativer i Mariagerfjord Kommune, som skal danne model for en revision af samtlige regulativer for de offentlige vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At udkastet til regulativ for "Kanalen" danner model for alle de offentlige vandløb i kommunen, som ikke er tildelt en miljømålsætning.

2. At Udvalget tager stilling til, hvorvidt det skal påbydes ejerne af 2 rørbroer at bringe disse i overensstemmelse med det gældende vandløbsregulativ.

3. At udkastet inden offentliggørelse, drøftes med de berørte brugere af de 5 vandløb.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 5. december 2016 pkt. 212 fremsat ønske om at fagenheden Natur og Miljø hvert år udarbejder vandløbsregulativer for 5 offentlige vandløb. Fagenheden har efterfølgende udarbejdet forslag til 5 regulativer for offentlige vandløb i området omkring Helberskov jf. nedenstående kort. Der er tale om et hovedløb kaldet "Kanalen" og 4 sidetilløb. Kanalen er beliggende opstrøms "Helberskov dige- og pumpelag". En pumpe løfter vandet fra pumpelaget, og dermed også fra Kanalen, ud i Mariager Fjord.

 

Fagenheden foreslår at udkastet til regulativ for Kanalen danner model for alle de offentlige vandløb i kommunen, som ikke er tildelt en miljømålsætning i de statslige vandområdeplaner.

Et eksemplar af udkastet til regulativ er vedlagt dagsordenen. Udkastet har ikke forud været forelagt ejere eller brugere af vandløbet til drøftelse. Dette vil ske efterfølgende.

Fremover vil indholdet i regulativet kunne tilgås via internettet på www.mitvandloeb.dk . Dette vil foregå på den måde, at den interesserede finder "sit" vandløb på skærmen og "klikker" på det punkt eller strækning som ønskes oplyst. På skærmen fremgår alle de oplysninger om vandløbets bredde, dybde, skråningsanlæg, skalapæle, broer, rettigheder/pligter m.v. som gælder for det valgte punkt.

Det nye vandløbsregulativ afløser et regulativ fra 1993, udarbejdet af gl. Hadsund Kommune. Bestemmelserne heri og beskrivelsen af vandløbet, broer m.v. er dermed 24 år gamle. Der kan i løbet af denne periode være vedtaget en række ændringer, som ikke fremgår af regulativet. Læseren kan følgelig ikke være sikre på, at bestemmelserne m.v. i regulativet er ajour. Et regulativ skal indeholde en ultimativ frist for revision af regulativerne. Denne frist er i dag overskredet for alle de offentlige vandløb i kommunen. Det nye regulativ indeholder bestemmelse om at regulativet ajourføres løbende, straks med at ændringer vedtages. Det betyder at alle altid kan læse et fuldt ajourført regulativ på internettet. Alle kan naturligvis på et vilkårligt tidspunkt anmode kommunen om at tage regulativet op til revision.

Et regulativ består af en regulativtekst, opdelt i 11 kapitler. Denne del er bindende for myndigheden og brugerne. Hertil hører et lovpligtigt bilag, indeholdende en beskrivelse af grundlaget for og konsekvenser af regulativet.

Regulativet viderefører 1993-regulativets krav til vandløbets dimensioner (bredde, dybde, anlæg), dog udtrykt ved et krav til en vandføringsevne. Det betyder, at det accepteres at der kan være mindre afvigelser i vandløbets fysiske form, blot disse ikke forringer vandløbets vandføringsevne. Hermed undgås unødvendige opgravninger. Der er uændret 1 årlig grødeskæring. Det nuværende regulativ fastlægger at skæringen skal være afsluttet inden 1. oktober. Der ønskes en dialog med brugerne af vandløbet, hvorvidt skæringen skal fremrykkes, således at vandløbets vandføringsevne forbedres i forbindelse med høst og såning f.eks. i august måned. Konkret foreslås, at skæringen skal være afsluttet senest den 1. september.

En opmåling af vandløbet i 2015 viser aflejringer i Kanalen på de øverste 700 meter. Disse aflejringer er opgravet samme år, som led i den ordinære vedligeholdelse. Opmålingen viser endvidere, at en rørbro uden vandløbsmyndighedens tilladelse er udskiftet fra en Ø80 cm til en Ø 60 cm. Dette bevirker en opstuvning af vandet på ca. 1 cm samt øget risiko for opstuvning foran røret. En anden rørledning er endvidere beliggende 17 cm under den regulativfastlagte bundkote, sandsynligvis som følge af en sætningsskade. Dette bevirker en opstuving på ca. 2 cm. Kommunen har mulighed for at påbyde bredejeren/-erne at udbedre disse forhold.

Et udkast til vandløbsregulativ skal offentliggøres i minimum 8 uger, hvor interesserede har mulighed for at indsende bemærkninger til kommunen. Kommunen kan vælge at afholde et offentligt møde i offentlighedsperioden. Herefter vedtager kommunen regulativet, under hensyntagen til de indkomne bemærkninger. Regulativet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det træder i kraft når klagefristen er udløbet, eller når klagenævnet har truffet afgørelse. Fagenheden anbefaler, at der inden offentliggørelse af regulativet afholdes et møde med brugerne af de 5 vandløb, således at der sikres en god dialog inden regulativteksten offentliggøres.

Beslutning

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Udvalget besluttede at det påbydes ejerne at bringe rørbroer i overensstemmelse med det gældende vandløbsregulativ.

Ad.3. Godkendt.

 

01.05.18-P17-1-17

210. Ændrede Natura 2000-grænser i høring

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til justering af områdegrænserne for Natura 2000-områderne. Der er 8 af disse områder i Mariagerfjord Kommune. Forslaget er i offentlig høring frem til 3. januar 2018 og kommunen har mulighed for at afgive høringssvar.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø: 

1. At der I høringssvaret til Miljøstyrelsen anmodes om, at særlige udtagne landbrugsarealer syd for Havnøvej forbliver i Natura 2000-området.  

2. At der i høringssvaret anmodes om, at de nye områder Miljøstyrelsen har foreslået, indtegnes så de tilpasses naturlige skel i landskabet. 

3. At Miljøstyrelsen gøres opmærksom på, at udtagning af landbrugsjord langs vandløbene i Himmerland, i væsentlig grad vil påvirke mulighederne for at realisere det statsligt medfinansierede EU LIFE IP-projekt i Himmerland.  

Inddragelse

Miljøstyrelsen har annonceret høringen i landsdækkende og lokale aviser og fagblade. Derudover er der sendt brev til lodsejere i Natura 2000-områder samt til erhvervsdrivende, der ligger i N2000 eller tæt ved. Derudover er der sendt breve til landboforeninger og til kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Fagenheden Natur og Miljø har været i dialog med berørte lodsejere syd for Havnøvej for at få klarhed for deres ønsker til de berørte arealers fremtidige drift. Naturrådet for Mariagerfjord Kommune er blevet orienteret om høringsmaterialet og de konkrete ændringer ved Havnøvej.

Sagsfremstilling

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet af Miljøstyrelsen på baggrund af Naturpakken, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Tilsvarende er der foretaget en vurdering af mulighederne for evt. at udvide Natura 2000-områderne med natur og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne.

Miljøstyrelsen har vurderet, at de konkrete forslag til at udtage arealer af Natura 2000-områderne ikke forringer beskyttelsen af de naturtyper og arter som områderne er udpeget for. Der er ligeledes taget højde for, at eventuelle nye arealer som Natura 2000-områderne udvides med ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug. 

Inden for kommunens geografiske opland foreslås det, at ca. 460 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Det foreslås også, at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 35 ha natur, der i dag ligger udenfor Natura 2000 områderne, men i tilknytning til disse.

Hvad betyder Natura 2000-udpegningen?

Den grundlæggende regulering af Natura 2000-områderne adskiller sig ikke fra andre arealer. Naturarealer er reguleret af naturbeskyttelsesloven, og skovarealer af skovloven. Derudover gælder sektorlovgivningen for f.eks. vandløb, miljø og planlægning indenfor som udenfor områderne.

Der tages dog særlige hensyn i de udpegede områder. Der gælder således en anmeldelsesordning, hvor lodsejer skal anmelde aktiviteter, som lovligt kan iværksættes uden for Natura 2000-områderne. Anmelderordningen gælder f.eks. plantning af juletræer og energipil i fuglebeskyttelsesområder, væsentlig ændring af græsningsintensiteten eller renafdrift i skovene.

Derudover findes der naturtyper, som er særligt ammoniakfølsomme og afkaster særlige krav til husdyrbrug indenfor som udenfor Natura 2000-områderne. Ved Miljøstyrelsens forslag er der taget højde for, at eksisterende husdyrbrug ikke reguleres yderligere. 

For at sikre og forbedre naturen i de udpegede områder gælder der særlige tilskudsordninger til f.eks. naturpleje, hegning og rydning. Disse tilskud prioriteres til arealer indenfor udpegningen.

Fagenheden har i en forhøring (UTM dagsordenspunkt nr. 57 på mødet 6. marts 2017) peget på udtag af flere lokalplanlagte områder, der ønskes taget ud af Natura 2000-områderne. Flere af forslagene er imødekommet af Miljøstyrelsen. Væsentlige eksempler ses ved Kattegat Strand Camping og Øster Hurup Havn (se figur 1) samt flere mindre ændringer ved sommerhusområderne ved Kattegatkysten.

 

Figur 1

Fagenheden ønske om at udtage arealer fra Natura 2000-området ved Hadsund er ikke imødekommet. Dog er et større område nordøst for udtaget (se figur 2).Figur 2

Fagenheden har ikke peget på nye områder, der ønskes medtaget som Natura 2000-områder. Begrundelsen for dette er, at der ikke har været ressourcer til at foretage den lodsejerinddragelse, der vurderes nødvendig for et godt fremadrettet samarbejde i eventuelle nyudpegede områder.

Lodsejerne i Helberskov Digelaug har henvendt sig til kommunen med et ønske om at gennemføre et naturgenopretningsprojekt mellem Havnøvej og Mariager Fjord, se figur 3.Figur 3

Projektet er i idéfasen, men har været forelagt Naturrådet den 6. september 2017. Der var opbakning til projektet blandt Naturrådets medlemmer. Efter aftale med lodsejerne har kommunen derfor ansøgt om en teknisk forundersøgelse, der skal beskrive mulighederne for at gennemføre et projekt på arealerne. En betydelig del af projektområdet, ca. 189 ha, foreslås nu taget ud af Natura 2000-området, se figur 4. Dermed reduceres muligheden for at opnå støtte til et evt. kommende projekt fra EU’s LIFE+-ordning.Figur 4

På baggrund af Miljøstyrelsens forslag har Helberskov Digelaug fremsendt et skriftligt høringssvar til kommunen. Heraf fremgår, at lodsejerne finder det forkert, at arealerne tages ud af Natura 2000-området. Dels mener lodsejerne, at der er nok landbrugsjord i området, dels finder man det mærkeligt, at man kun tager en del af landbrugsjorden ud. Endelig ønsker lodsejerne at arealer fastholdes af hensyn til et kommende naturprojekt, og fordi et kommende projekt tillige vil mindske udslip af CO2.

Bibeholdes området som Natura 2000, vil det formetlig udelukke en udvidelse af det potientielle vindmølleområde, beliggende nord for Natura 2000 området, i retning mod Mariagerfjord.

Høringsforslaget omfatter enkelte nye Natura 2000-arealer bl.a. nord for Glenstrup Sø, se figur 5. Indtegningerne følger kun delvist naturlige eller matrikulære skel hvilket er uhensigtsmæssig for den videre forvaltning af områderne.

 

Figur 5

Folketingets Finansudvalg forventes den 30. november 2017 at frigøre ca. 33 mio. kr. til Miljøstyrelsens medfinansiering af et LIFE IP-projekt i Himmerland. Den samlede projektsum er på ca. 125 mio. kr. Projektet omfatter bl.a. Natura 2000-arealer langs vandløb i Mariagerfjord Kommune. Forslaget til justerede områdegrænser udtager i betydeligt omfang landbrugsarealer indenfor LIFE IP- projektets område. I lighed med høringssvaret fra Helberskov Digelag, vil en sådan udtagning begrænse lodsejernes muligheder for at opnå økonomisk støtte. Dette vil være til ugunst for en realisering af LIFE IP-projektets formål. Fagenheden Natur og Miljø foreslår, at Miljøstyrelsen gøres opmærksom på denne sammenhæng.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.04-G00-1-17

211. Anlægsregnskab for projektet i Hobro Midtby

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er større end 2,0 mio. kr. skal godkendes af Byrådet, jfr. lov om kommunernes styrelse. I denne sag fremlægges anlægsregnskab for projektet i Hobro Midtby.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet i Hobro Midtby er afsluttet.

I kommunens økonomisystem er udgifterne/indtægterne fordelt på 3 projekter, som i nedenstående opgørelse er slået sammen til et samlet anlægsregnskab.

Projekterne i økonomisystemet er følgende:
149 - Projekt "Fremkommelighed, Hobro".
332 - Projekt "Omlægning af H.I. Biesgade m.v.
333 - Projekt "Realdania Hobro".

Projektet har omfattet et fremkommelighedsprojekt, hvor der er etableret en ny busterminal, 2 rundkørsler er blevet erstattet af 2 signalregulerede kryds, og der er sket en omlægning af Havnegade. Til denne del har der været medfinansiering fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med 11,7 mio. kr.

Som en del af projektet er der lavet et byrumsprojekt, som har skabt en tydeligere forbindelse mellem midtbyen og havnen/fjorden herunder etablering af en fjordplads ved havnen og stiforbindelse mellem centrum og havn. Denne del af projektet er medfinansieret med 14,346 mio. kr. fra Realdania.

Der er aflagt revisor godkendt regnskab til hhv. Realdania samt Trafiksstyrelsen for udgifterne, som vedrører deres finansiering af projekterne.

Anlægsregnskabet inkl. konkurrence og fondsafgift:

Omlægning H.I. Biesgade4.406.653 kr.
Omlægning af Havnegade6.325.102 kr.
Omlægning af Brogade5.482.133 kr.
Busterminal og ITS7.875.276 kr.
Ekstra busterminal1.800.000 kr.
Byrum og forbindelser17.387.573 kr.
Øvrige merarbejder166.513 kr.
I alt43.443.250 kr.

Der har været en merudgift i forhold til gennemførelsen af ”Byrum og forbindelser” på 692.000 kr. primært til merforbrug på asfalt. Denne merudgift er delt mellem Mariagerfjord Kommune og Realdania.

Der har været en merudgift til busterminalen på 1,8 mio. kr. til at etablere kommunale kontorfaciliteter i terminalbygningen. Dette er finansieret ved driftsbesparelser ved opsigelse af lejemål.

Anlægsudgifterne er finansieret ved:

Realdania14.346.000 kr.
Trafikstyrelsen11.700.000 kr.
Mariagerfjord Kommune (forventet jordsalg)15.397.250 kr.
Ekstra til busterminal (Driftsbesparelser hos Udvalget for Børn og Familie)1.800.000 kr.
Sparekassen Hobro200.000 kr.
I alt43.443.250 kr.

 

Økonomi

Der er overensstemmelse mellem budget og afholdte udgifter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.00-S55-1-17

212. Anlægsregnskab - Projektstyring Hadsund, Mariager og Hobro

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er større end 2,0 mio. kr. skal godkendes af Byrådet, jfr. lov om kommunernes styrelse. I denne sag fremlægges anlægsregnskab vedr. projektstyring i Hadsund, Mariager og Hobro.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I 2011 vedtog Byrådet at ansætte en projektmedarbejder til håndtering af store byprojekter i Hadsund, Mariager og Hobro.

Der blev afsat 2,5 mio. kr. til formålet. Udgifterne skulle finansieres ved fremtidig salg af arealer i hovedbyerne.

I 2015 blev budgettet reduceret med 300.000 kr. i forbindelse med budgetforliget.

Projektet er nu endelig afsluttet med følgende fordeling af udgifterne:

Udgifter til projektleder1.730.815 kr.
Konsulent honorar469.445 kr.
I alt2.200.260 kr.

 

Økonomi

Der er overensstemmelse mellem budget og afholdte udgifter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.01.02-P16-1-15

213. Anlægsregnskab for ”Ny adgangsvej til Hadsund skole” samt ”Byggemodning af areal til Visborggård.

Forventet sagsgang

UTM, ØK og BY

Anledning

Anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er større end 2,0 mio. kr. skal godkendes af Byrådet, jfr. lov om kommunernes styrelse.

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for byggemodning og vejadgang til den nye regionsinstitution "Visborggård" samt videreførelse af vejstrækningen som adgangsvej til Hadsund skole.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et endeligt anlægsregnskab for byggemodning og vejadgang til den nye regionsinstitution ”Ny Visborggård” (Bostedet Hadsund), samt videreførelse af vejstræningen som adgangsvej til Hadsund skole.

Vejadgangen er sket via en ny rundkørsel i krydset Alsvej/Industriparken, hvorfra et ben er etableret mod syd.

Der er ved stikrydsningen på Alsvej valgt en mere trafiksikker - og lidt dyrere - løsning for cyklister i rundkørslen, ligesom der også er etableret et beplantningsbælte langs vejen.

I kommunens økonomisystem er udgifterne fordelt på 2 projekter (Ny adgangsvej Hadsund skole, samt byggemodning af areal til Visborggård). I nedenstående opgørelse er projekterne slået sammen til et samlet anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet er som følgende:

Frigivet anlægsbevillinger4.450.000 kr.
  
Afholdte anlægsudgifter:4.453.313 kr.
  
Entreprenør3.811.114 kr.
Ingeniør241.924 kr.
Skilte m.m.218.909 kr.
Landinspektør54.903 kr.
Arkæologiske undersøgelser9.448 kr.
Vejekspropriation og erstatninger102.890 kr.
Beplantning m.m.17.125 kr.
  
Overskridelse6.313 kr.

  

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-A21-2-14

214. Delegation af kompetence til at fastsætte høringperioder for lokalplan og kommuneplantillæg

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Der er vedtaget en ændring af Planloven, som giver Byrådet mulighed for at fastlægge forskellige høringsfrister for forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg. Dermed er der i visse situationer mulighed for at forkorte planprocessen yderligere. Dette er tidligere sket, da Byrådet i 2014 delegerede kompetencen i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag til Udvalget for Teknik og Miljø og til Teknik og Byg.

For at udnytte den nye mulighed for at optimere planprocessen yderligere kræver det, at Byrådet uddelegerer fastlæggelsen af høringsfrister til Udvalget for Teknik og Miljø. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At kompetencen til at fastsætte høringsfrister i forbindelse med lokalplanforslag og tilhørende kommuneplantillæg delegeres til Udvalget for Teknik og Miljø efter de retningslinier, som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

 

Differentierede høringsfrister for forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg

Med den seneste revision af Planloven er der åbnet mulighed for, at Byrådet kan differentiere høringsfristerne for forslag lokalplaner og kommuneplantillæg. Således kan den generelle høringsfrist på mindst 8 uger ændres til 4 uger, og i helt særlige tilfælde kan fristen fastsættes ned til 2 uger.

Det fremgår af Planlovens bestemmelser, at der ved fastsættelsen af en høringsfrist under 8 uger skal påses, at fristen tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen. Vurderingen af, hvor lang tid offentligheden skal have til at forberede sig, afhænger af planforslagets karakter, geografiske område og kompleksitet.

Det fremgår dog af bemærkningerne til lovforslaget, at det vurderes, at der for langt de fleste lokalplanforslag kan fastsættes en høringsfrist på ned til 4 uger. I Mariagerfjord Kommune understøttes denne vurdering yderligere af, at der i forbindelse med planudarbejdelsen ofte er praksis for en foroffentlighedsfase, hvor der er en grundig inddragelse af borgerne. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at høringsfristen for planforslag, hvor den offentlig høring løber i sommerferieperioden, udvides med 2 uger. Teknik og Byg anbefaler, at den praksis fastholdes.

Sammenhæng med uddelegering af vedtagelseskompetencen for lokalplaner og kommuneplantillæg

I marts 2014 vedtog Byrådet at uddelegere kompetencen til af sende planforslag i offentlig høring og efterfølgende at vedtage planforslag endelig til Udvalget for Teknik og Miljø og til Teknik og Byg. Baggrunden for uddelegeringen var et ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiden for lokalplaner (og tilhørende kommuneplantillæg), og den har efter Teknik og Bygs opfattelse været en succes, da det har været muligt at afstemme den politiske behandlingsproces med den reelle politiske interesse for den enkelte plan.

Med de nye muligheder for at fastsætte kortere høringsfrister, kan sagsbehandlingstiden nedbringes yderligere. Skal denne mulighed udnyttes, forudsætter det imildertid, at kompetencen til at fastsætte differentierede høringsfrister uddelegeres til Udvalget for Teknik og Miljø, så den følger Udvalgets kompetence til vedtagelse af planforslag. Sker det ikke, skal beslutningen om en kortere høringsfrist altid i Byrådet, selv om Udvalget for Teknik og Miljø i øvrigt har kompetencen til at sende planforslaget i offentlig høring uden Byådets godkendelse. Dermed vil tidsbesparelsen ved at undlade Byrådets godkendelse være tabt.

Udvalgets beslutning om differentierede høringsfrister vil i det enkelte tilfælde ske på baggrund af en indstilling fra Teknik og Byg.

Byrådsmedlemmernes muligheder 

Ethvert byrådsmedlem har fortsat mulighed for at benytte initiativretten til at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender til byrådet. Ligeledes kan ethvert medlem af Udvalget for Teknik og Miljø benytte sig af standsningsretten til at standse udførelsen af en beslutning med henblik på at få sagen forelagt Byrådet.

Planforslag med høringsfrist på mindst 8 uger

Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg, der medfører en væsentlig ændring af kommuneplanen, skal i høring i mindst 8 uger.

En væsentlig ændring vil eksempelvis være en temarevision for detailhandel, udlæg af nye arealer til byudvikling eller en væsentlig ændring af et områdes anvendelse eller byggemuligheder. Disse kommuneplantillæg svarer til de kommuneplantillæg, hvor der efter Planloven skal indkaldes ideer og forslag forud for planforslagets offentliggørelse.

Lokalplaner

Teknik og Byg anbefaler, at der for lokalplanforslag, som følger et kommuneplantillæg med tvungen høringsfrist på mindst 8 uger, som udgangspunkt fastsættes en høringsfrist på mindst 8 uger. Disse lokalplanforslag kan alligvel ikke vedtages endelig før kommuneplantillægget er vedtaget.

Teknik og Byg anbefaler tillige, at der for forslag til lokalplaner for store bolig- og erhvervsområder og byomdannelser samt temalokalplaner, som udgangspunkt fastsættes en høringsfrist på mindst 8 uger. Som eksempel på disse lokalplaner er lokalplanen for boligområdet ved Arden Vest, lokalplanen for Mariager Havn og skilte- og facadelokalplanen for Hadsund Bymidte.

Planforslag med høringsfrist på mindst 4 uger

Kommuneplantillæg

For forslag til kommuneplantillæg, der omhandler uvæsentlige ændringer af kommuneplanen, kan der fastsættes en høringsfrist på minimum 4 uger. Der er tale om ændringer, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper eller omhandler uvæsentlig ændringer i kommuneplanens hovedstruktur.

Uvæsentlige ændringer kan eksempelvis være mindre reguleringer mellem områder med forskellig anvendelse, ændring af bebyggelsesprocent, etageantal eller justering af anvendelsen for et område.

Teknik og Byg anbefaler, at der som udgangspunkt fastsættes en høringsfrist på mindst 4 uger for kommuneplantillæg, der omhandler uvæsenlige ændringer.

Lokalplaner

For alle lokalplanforslag kan der fastsættes en høringsfrist på minimum 4 uger, såfremt hensynet til offentlighedens inddragelse vurderes at tillade det.

Teknik og Byg anbefaler, at der som udgangspunkt fastsættes en høringsfrist på mindst 4 uger for alle lokalplanforslag, der ikke er omfattet af kriterierne om en høringsfrist på minimum 8 uger eller minimum 2 uger.

Planforslag med høringsfrist på mindst 2 uger

Ved lokalplanforslag af mindre betydning kan der fastsættes en høringsfrist på mindst 2 uger. Ved lokalplanforslag af mindre betydning forstås blandt andet lokalplaner, der ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Det gælder eksempelvis mindre ændringer i eksisterende lokalplaner, lokalplaner, hvor der alene sker overførsel af at mindre areal eller en enkelt ejendom fra landzone til byzone eller omvendt i overensstemmelser med kommuneplanens rammer og nationale interesser.

Teknik og Byg anbefaler, at der som udgangspunkt fastsættes en høringsfrist på mindst 2 uger for alle lokalplanforslag af mindre betydning

Vejledning til Planloven

En kommende vejledning til Planlovens nye regler ventes at præcisere nærmere, hvornår der foreligger væsentlige og uvæsentlige ændringer til afgørelse af høringsperioder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Melanie Simick kunne ikke tiltræde indstillingen, idet hun ikke ønsker at mulighed for at fastlægge 14 dages høring, delegeres til udvalget.

 

01.02.03-P16-11-17

215. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 for udvidelse af Erhvervsområde Ved Stranden i Hadsund

Forventet sagsgang

UTM, offentlig høring - administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 for at imødekomme et ønske fra lodsejer om at få ændret anvendelsen på en ejendom ved Stadionvej i Hadsund fra offentligt område til erhvervsområde.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 skal sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, samt om Fagenheden skal bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
 2. At Fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 103/2016 (Tandlægehuset) i Hadsund i december 2016, henvendte en ejer af et naboeareal sig med et ønske om, at få arealet med i denne lokalplan. Arealet ligger umiddelbart mellem VUC og Ved Stranden Erhvervsområdet og er udlagt til offentlige formål. Luftfoto med lodsejers areal er vedhæftet dagsordenen.

Arealet er i dag omfattet af en lokalplan fra 1988, der udlægger det til uddannelsescenter, og er givet udlagt som udvidelsesmulighed af det eksisterende VUC.

Børn og Familie oplyser, at Mariagerfjord Kommune og VUC fortsat har interesse i at fastholde VUC i Hadsund til skoleformål, men vurderer ikke, at en ændret planlægning for den ubebyggede del af lokalplanområdet får konsekvens for VUC. Sagen vurderes derfor ikke at være relevant for § 17, 4 - Udvalget for Uddannelse og Ungeindsats.

Selskabet, der ejer VUC-grunden ønsker mulighed for at leje skolens værkstedslokaler ud til små virksomheder. Det kan ikke ændres i nærværende kommuneplantillæg, da det vil kræve ny lokalplanlægning. Fagenheden vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage VUC-grunden, når der skal laves lokalplan for lodsejers areal.

På den baggrund vurderer Fagenheden, at den eksisterende planlægning for lodsejers areal til uddannlsesformål ikke længere er nødvendig og at anvendelsen derfor godt kan ændres til erhvervsområde.

Da lodsejer endnu ikke er klar med et projekt for området, er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at udarbejde en lokalplan. I første omgang ændres alene kommuneplanen, så anvendelsen for lodsejers areal ændres fra offentligt område til erhvervsområde. Dermed er de mulighed for at afkorte processen for en efterfølgende lokalplan. Ændringen af kommuneplanen sker med nærværende forslag til Kommuneplantillæg nr. 37, der udvider rammen HAD.E.2 for erhvervsområdet ved Alsvej og Ved Stranden, til at omfatte lodsejeres areal.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Baggrunden er, at en kortere høringsperiode vil kræve godkendelse i Byrådet, og der dermed ikke vil kunne spares væsentlig tid ved at fastlægge en kortere høringsperiode end otte uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.00-P16-5-17

216. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for Landsbyen Veddum

Forventet sagsgang

UTM, offentlig høring - administrativ vedtagelse.

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for at lokalplan 116/2018 for landsbyen Veddum kommer i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

På foranledning af Udvalget for Teknik og Miljø 6. november 2017 er en lodsejer på Pejtervej blevet spurgt om han er interesseret i mulighed for, at der kan etableres bebyggelse på østsiden af Peitervej.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 31 skal sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 31 sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget ændrer følgende:

 1. Bebyggelsesprocenten for VED.B.1 ændres til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. (Boligområde).
 2. Bebyggelsesprocenter for VED.BL.1 ændres til 60 og rammen reduceres med ca. 160 m2, som overgår til ramme VED.E.1. (Blandet bolig og erhverv).
 3. Bebyggelsesprocenten for VED.O.1 ændres til 50. (Område til offentlige formål).
 4. Bebyggelsesprocenten for VED.E.1 ændres til 70 og rammen udvides med ca. 160 m2 for at omfatte en bygning som benyttes aktivt af virksomheden. (Erhvervsområde).
 5. Der udlægges en ny ramme VED.R.1 som rekreativt areal i form af bypark med en bebyggelsesprocent på 10 og en bygningshøjde på 5 meter og 1 etage. (Rekreativt område).
 

Fagenheden vurderer, at lokalplan 116/2018, med forslag til kommuneplantillæg nr. 31, er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø valgte at udskyde behandlingen med henblik på at undersøge ejerinteressen for, at der kunne åbnes op for muligheden for at etablere boligbebyggelse langs Peitervej. Lodsejeren har siden tilkendegivet, at han ikke er interesseret.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger, da forslaget dermed vil følge den anbefalede høringsperioden for forslaget til den tilhørende Lokalplan 116/2018. Høringsperioden for lokalplanforslaget er anbefalet med baggrund i lokalplanforslagets store omfang.

Beslutning

Godkendt. 

 

01.02.05-P16-17-16

217. Forslag til Lokalplan 116/2018 for Landsbyen Veddum

Forventet sagsgang

UTM, offentlig høring - administrativ vedtagelse.

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 116/2018, der skal løsne op på bevaringsbestemmelserne i den gældende lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden. 

Inddragelse

Lokalplanen er lavet sammen med en lignende lokalplan for Skelund. Lokalplanen er udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, som repræsenterer Skelund og Veddum.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 116/2018 for landsbyen Veddum, fordi de bevarende bestemmelser i den gældende lokalplan har vist sig at være for restriktive. Bestemmelserne har virket hæmmende på udviklingen i byen, fordi de er for konkrete og krævende i forhold til, hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal vedligeholdes, samt hvordan ny bebyggelse skal opføres.

Nærværende lokalplan har fokus på at bevare og styrke det, der bedst karakteriserer Veddum. Derfor indholder lokalplanen bevarende bestemmelser i forhold til stier og veje indenfor Veddums fortebystruktur. Desuden er der i lokalplanen udpeget syv bevaringsværdige bygninger, som er af kulturhistorisk betydning for Veddum, eller som er fine eksempler på den arkitektur og den tid de er opført i.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger med baggrund i lokalplanforslagets store omfang. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.00-P16-6-17

218. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 for Børnehaven Farvervænget i Hobro

Forventet sagsgang

UTM, høring - administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 for Børnehaven Farvervænget i Hobro for at ændre kommuneplanen fra boligområde og rekreativt areal til en ny ramme for offentlige formål.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 skal sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

2. At Fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en byggeansøgning er fagenheden blevet opmærksomme på at Børnehaven Farvervænget er placeret dels i en boligområderamme og dels i en ramme for rekreativt areal. Idet en daginstitution er et offentligt formål er der uoverensstemmelse mellem anvendelsen og kommuneplanrammerne.

Derfor udlægger kommuneplantillægget en ny ramme HOB.O.42 til offentlige formål, som omfatter hele daginstitutionen, så kommuneplanrammen tilpasses de faktiske forhold. I den nye ramme fastsættes bebyggelsesprocenten til 50 og bygningshøjden til 1,5 etage og 8,5 meter.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Baggrunden er, at en kortere høringsperiode vil kræve godkendelse i Byrådet, og der dermed ikke vil kunne spares væsentlig tid ved at fastlægge en kortere høringsperiode end otte uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-24-17

219. Forslag til lokalplan 125/2018 for Børnehaven Farvervænget i Hobro

Forventet sagsgang

UTM, offentlig høring - administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 125/2018 for Børnehaven Farvervænget, der skal give mulighed for fremtidige udvidelser og genopførelse af skur.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

2. At Fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Inddragelse

Lokalplanen er lavet i samarbejde med Ejendomscentret og Dagtilbudslederen i Hobro Syd.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en byggeansøgning er Fagenheden blevet opmærksom på at der er uoverensstemmelse mellem lokalplanområdets faktiske anvendelse til daginstitution og anvendelsen i Kommuneplanrammerne. Lokalplanområdet ligger indenfor to kommuneplanrammer for henholdsvis boligområde og rekreativt areal.

Lokalplanområdet anvendes til daginstitution (offentlige formål) hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, så derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der overfører lokalplanområdet til offentligt område og dermed bringes lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Lokalplanen er udarbejdet til dels for at overføre lokalplanområdet til byzone og dels for at udlægge et byggefelt, så Børnehaven Farvervænget på sigt kan udvide og så de kan opføre en bygning til affaldscontainere og til opbevaring af mooncars til erstatning for et, der er brændt.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Baggrunden er, at en kortere høringsperiode vil kræve godkendelse i Byrådet, og der dermed ikke vil kunne spares væsentlig tid ved at fastlægge en kortere høringsperiode end otte uger.

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.02-P00-1-17

220. Ny drikkevandsbekendtgørelse

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø ønsker at orientere om at en ny drikkevandsbekendtgørelse er trådt i kraft. Bekendtgørelsen medfører ændringer i kontrollen af drikkevandets kvalitet for både de almene vandforsyninger, de ikke-almene vandforsyninger samt anlæg der forsyner en enkelt ejendom. Kommunen skal indenfor en meget kort tidsfrist fastlægge nye kontrolprogrammer, og skal i forbindelse hermed forud inddrage de enkelte vandforsyninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringspunkt om den nye drikkevandsbekendtgørelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nye drikkevandsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 27. oktober 2017, medfører ændringer i kontrollen af drikkevandets kvalitet for både for de almene vandforsyninger ( 10 eller flere tilknyttede husstande), ikke-almene vandforsyninger( fra 3 - 9 tilknyttede husstande) og enkeltanlæg.

Et kontrolprogram fastlægger, hvilke parametre der skal kontrolleres og med hvilken hyppighed. Det er kommunens opgave at fastlægge og godkende kontrolprogrammerne.

For de almene vandforsyninger betyder den nye bekendtgørelse, at der skal laves nye kontrolprogrammmer. Kontrolprogrammerne skal fastlægges i afgørelser, der så vidt muligt skal være med indstilling fra de enkelte vandforsyninger.

  

Vandforsyningernes primære kontrolsted flyttes fra afgang vandværk til forbrugernes taphane. Den nye bekendtgørelse betyder også en justering af analyseparametre og prøvehyppighed.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal de nye kontrolprogrammer være fastlagt og have virkning senest den 1. januar 2018. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at kommunerne vil få tilsendt et udkast til vejledning om kontrolprogrammer i december 2017.

Mariagerfjord Kommune inviterer de almene vandforsyninger til vandværksmøde den 18. december. På mødet vil der være fokus på den nye bekendtgørelse og vandforsyningernes mulighed for at komme med indstilling til de nye kontrolprogrammer.

For at sikre, at der er tid til at inddrage vandforsyningerne i udarbejdelse af de nye kontrolprogrammer, så forventes de nye kontrolprogrammer at være klar i februar 2018. Herved bliver det også muligt at anvende Miljøstyrelsens udkast til vejledning ved udarbejdelse af kontrolprogrammerne. De eksisterende kontrolprogrammer vil være gældende til de nye er fastlagt. Fagenheden Natur og Miljø har valgt at prioritere inddragelsen af vandværkerne højere end opfyldelse af Miljøstyrelsens meget korte frist pr. 1. januar 2018.

For de ikke-almene vandforsyninger og enkeltanlæg medfører den nye drikkevandsbekendtgørelse, at der er behov for at fastlægge et nyt administrationsgrundlag for kontrol af drikkevand. Fagenheden Natur og Miljø udarbejder og fremlægger forslag til nyt administrationsgrundlag til politisk behandling, når Miljøstyrelsens har udsendt udkast til vejledning for området

Beslutning

Taget til efterretning.

 

13.02.08-P16-3-17

221. Tillæg nr. 1 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan. Nedlæggelse af Dalsgaard Vandværk

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Dalsgaard Vandværk nedlægges som alment vandværk, og forbrugerne tilsluttes Hadsund Vandværk. En enkelt forbruger, ønsker at overtage Dalsgaard Vandværks vandboring, og anvende denne som privat vandforsyning. Nedlæggelsen af Dalsgaard Vandværk udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 1 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

2. At afgørelse om at Tillæg nr. 1 ikke skal miljøvurderes (VVM) offentliggøres.

3. At fagenheden bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Dalsgaard Vandværk og Hadsund Vandværk er enige om at forbrugerne på Dalsgard Vandværk tilsluttes Hadsund Vandværk.

Dalsgaard Vandværk er et lille alment vandværk med 11 forbrugere. Bestyrelsen har tilkendegivelser fra de 9 ud af 11 forbrugere om, at de ønsker tilslutning til Hadsund Vandværk. Én forbruger ønsker ikke vandværkstilslutning, da ejendommen vil blive nedrevet i nærmeste fremtid.

En forbruger på Hobrovej 67, 9560 Hadsund ønsker at overtage bygning og vandboring på Dalsgaard Vandværk, og benytte anlægget som enkeltvandsforsyning. Vandværket er udmatrikuleret på jorden tilhørende ejendommen Hobrovej 67 og der er ca. 250 meter ledning fra ejendommen og over til boringen. Vandledningen til resten af Dalsgaard by kan afskæres uden det får konsekenser for ejendommen Hobrovej 67.

Hadsund Vandværk er indforstået med, at ejeren af Hobrovej 67 får lov til at overtage Dalsgaard Vandværk, som nedlægges som alment vandværk.

I forbindelse med at Hadsund Vandværk overtager de fleste af forbrugerne til Dalsgaard Vandværk, skal beskrivelsen af forsyningsområder i Vandforsyningsplanen konsekvensrettes. Hadsund Vandværk er indstillet på, at det meste af Dalsgaards Vandværks nuværende forsyningsområde overtages som et nuværende forsyningsområde til Hadsund Vandværk. Interesseområdet for Dalsgaard Vandværk overtages ligeledes af Hadsund Vandværk. Se kortene i bilag 1.

Fagenheden Natur og Miljø har ingen bemærkninger til at ejendommen Hobrovej 67 fremover forsynes med drikkevand fra det nedlagte Dalsgaard Vandværk. Dette nødvendiggør dog en tilføjelse til Vandforsyningsplanens retningslinie 4.12, der omhandler muligheden for i særlige tilfælde at kunne meddele tilladelse til etablering af nye vandforsyningsanlæg eller nye vandindvindingsformål indenfor de nuværende og naturlige forsyningsområder. Udkastet til Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplanen indeholder denne tilføjelse.

Med henblik på at forenkle sagsgangen samt fremrykke adgangen til at udnytte vandforsyningsplanens bestemmelser, stilles der forslag om, at fagenheden fremover bemyndiges til at godkende tillæg, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden. Bemyndigelsen gælder ikke, såfremt tillægget indeholder ekspropriationsbeslutning. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.05-P15-3-17

222. Tillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan. Ændring af kloaksystem på Løgstørvej i Hobro.

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY -offentlig høring 8 uger - UTM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Vand a|s ønsker at ændre kloaksystemet langs Løgstørvej i Hobro, samtidig med at Hobro Varmeværk a.m.b.a. etablerer en ny varmeledning samme sted. Ændringen forudsætter vedtagelse af et tillæg til kommunens spildevandsplan.

Forslaget til ændring af spildevandsplanen skal i 8 ugers høring inden godkendelse. Der orienteres om, at Mariagerfjord Vand a|s ikke er i stand til at opfylde handlingsplanen for udskiftning af kloaksystemer der er indeholdt i Spildevandsplan 2011 - 21.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Tillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

2. At afgørelse om at tillæg nr. 20 ikke skal miljøvurderes (VVM) offentliggøres sammen med tillægget.

3. At orientering om Mariagerfjord Vands manglende opfyldelse af målsætning i Spildevandsplan 2011 -21 om udskiftning af kloakker, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hobro Varmeværk skal etablere en ny varmeledning i 2018. Ledningen skal blandt andet graves ned i Løgstørvej i Hobro. Mariagerfjord Vand a|s ønsker samtidig at ændre kloakkerne i området. Ved at udføre arbejdet samtidig, bliver generne for borgere og trafikkanter i området mindre.

Formålet er, at udskifte det ældre kloaksystem og adskille regnvand og spildevand i separate ledninger (separatkloakering).Herved vil mængden af blandet spildevand og regnvand, som udledes til Hodal Bæk i regnvejr blive reduceret. Udledningen af organisk stof, kvælstof og fosfor til Hodal Bæk, og derved også til Hobro Vesterfjord og Mariager Fjord reduceres, som følge af den ændrede kloakering.

Separatkloakeringen betyder, at der skal udledes mere overfladevand til Hodal Bæk end tidligere. Der er ikke andre realistiske muligheder end udledning til Hodal Bæk. Løgstørvej ligger inden for det naturlige vandopland til Hodal Bæk. Hodal Bæk er i forvejen belastet med meget regnvand fra boligområder (Hørby Skoleby, Hostrupkrogen m.fl.). Ved at lede regnvandet igennem regnvandsbassiner vil udledningen udjævnes over en længere periode, hvilket betyder at risikoen for oversvømmelser mindskes. I 2011 er der lavet en aftale (bassinstrategi) mellem Mariagerfjord Vand og Mariagerfjord Kommune som beskriver, hvorledes nuværende og fremtidige udledninger til Hodal Bæk skal reguleres.

Når en ejendom bliver separatkloakeret, skal ejerne selv finansiere de nødvendige ændringer af kloakken på egen grund. Spildevandsplanen er grundlaget for, at kommunen kan kræve dette arbejde udført.

Projektet betyder ændringer i kommunens spildevandsplan. Det er nødvendigt, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at ændringerne bliver forpligtigende for kommune, spildevandsselskab og borgerne.

Ændringerne er beskrevet i forslag til tillæg nr. 20 til kommunens spildevandsplan.

Forslaget skal i 8 ugers høring, hvor borgere, organisationer, øvrige myndigheder samt spildevandsselskabet kan komme med bemærkninger. Med udgangspunkt i indkommende bemærkninger vil fagenheden Natur og Miljø udarbejde et endeligt tillæg til spildevandsplanen, som politikerne skal tage stilling til.

Tillæg til spildevandsplaner skal gennemgås (screenes) for, om der skal foretages en miljøvurdering af planen og de projekter som planen beskriver. Fagenheden har screenet tillægget, og er kommet frem til at der ikke skal laves en miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres sammen med tillægget til spildevandsplanen.

I Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan er der angivet en række områder, hvor det er planlagt, at der skal ske udskiftning af kloaksystemerne inden for spildevandsplanens periode (2011 - 2021). De seneste år har det været praktisk at gennemføre en række kloakprojekter, som ikke er planlagt i spildevandsplanen, eksempelvis Hostrupvej, nye boligudstykninger i Arden, Hobro, Mariager, Vebbestrup og nu Løgstørvej. Dette betyder, at det ikke er muligt for Mariagerfjord Vand a|s, hverken tidsmæssigt eller økonomisk at gennemføre alle de oprindelig planlagte udskiftning af kloaksystemerne. Udskiftning af kloaksystemerne i de manglende områder vil blive medtaget i forbindelse med udarbejdelse af en ny spildevandsplan. 

Beslutning

Ad 1. Godkendt

Ad.2. Godkendt

Ad 3. Taget til orientering

 

07.04.00-P17-1-12

223. Overtagelse af Forbrændingsanlægget, Hvedemarken 13

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet skal tage stilling til, hvad der skal ske med Hvedemarken 13, Hobro (tidligere forbrændingsanlæg i Hobro) - herunder de eksisterende bygninger, efter renovationsområdet overtager området 31. december 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der nedsættes en styregruppe/arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til den fremtidige anvendelse.

2. At oplægget forelægges til politisk behandling i 1. kvartal 2018.

Sagsfremstilling

I forlængelse af sammenlægningen af affaldsselskaberne I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno Nord, besluttede byrådet 27. august 2015, at renovationsområdet i Mariagerfjord Kommune skulle overtage ejendommen Hvedemarken 13, Hobro, når forbrændingsaktiviteterne ophører, senest 31. december 2017.

Det er nu besluttet, at værket lukker 4. december 2017, og at Hobro Varmeværk fra denne dato forestår varmeforsyningen fra det nye flisanlæg i Hobro.

Fagenheden Natur og Miljø har i samarbejde med Ejendomscenteret og rådgivningsfirmaet Cowi vurderet forskellige muligheder (mulighedsstudie) og er nået frem til at anbefale 2 scenarier, som en arbejdsgruppe kan tage afsæt i, herunder belyse relevante muligheder samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Scenarie a: Ejendommen overdrages fra renovationsområdet til "kommunen" med de muligheder, som er beskevet i det udarbejdede mulighedsstudie (Vedlagt som bilag).

Scenarie b: Renovationsområdet sælger ejendommen til 3. part.

Baggrunden for forslaget om at renovationsområdet afhænder ejendommen er, at ejendommen i modsat fald kun kan anvendes til aktiviteter inden for affaldsområdet. Dette vurderes uhensigtsmæssigt, da der her ikke er tilstrækkelige aktiviteter til at udnytte hele ejendommen. Endvidere kan en række interessenter komme på tale enten som lejere, ejere, eller benyttere af ejendommen, hvis renovationsområdet afhænder ejendommen.

Da der er mange interessenter, er det Fagenheden Natur og Miljø og Ejendomscenterets anbefaling, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan konkritisere de fremtidige anvendelsesmuligheder.

Ejendommen:

Ejendommens grundareal er på 12.000 m2, hvor ikke bebyggede arealer er bundsikret med forbrændingsslagge samt asfaltbelagt.

Eksisterende bygningsmasse:

Der er diverse bygninger på ejendommen med et samlet areal på ca. 3.892 m2 fordelt på :

1. ”Hovedbygning” på 1.564 m2 (etagemeter), heraf kontorer, mandskabsfaciliteter på ca. 784 etagemeter fordelt på 2 etager samt et område til kedelanlæg.

2. Genbrugshal, pavillion, lagerbygning og gararger  på ca. 2.328 m2.

Ad.1. Hovedbygningen er i 2 etager, hvor stueetagen indeholder faciliteter til driftsaktiviteter, herunder værksted, bade og frokostfaciliteter til ca. 10 medarbejdere. Endvidere er der 2 rummelige kontorer, samt den tidligere vejebod og kontrolrummet til forbrændingsdelen. På 1. sal er der kontorfaciliteter til ca. 16 – 18 personer, samt toiletter, køkken og mødelokaler. Bygningen er i fin stand.

Ad.2. Genbrugshallen på ca. 980 m2 anvendes i øjeblikket til aflæsning og presning af genanvendelige materialer fra husstandsindsamlingen, samt i mindre omfang som modtagefacilitet for genanvendeligt pap fra erhverv.
Bygningen er i fin stand.

Pavillionen er i øjeblikket udlejet til renovationsfirmaet Reno Norden, der står for affaldsindsamlingen i Mariagerfjord Kommune. Garager og lager bruges til oplag af diverse affaldsbeholder og som sækkelager. Bygningerne er af ældre dato og ikke i samme stand som den øvrige bygningsmasse på grunden.

Økonomi

Da bygningerne er i god stand, og der er mange anvendelsesmuligheder, er det fagenheden Natur og Miljø og Ejendomscenterets vurdering, at ejendommen har en positiv værdi. Men dette vil blive nøjere vurderet i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde.

Økonomien vil være afhængig af den fremtidige anvendelse.

Beslutning

Godkendt

 

01.11.00-G01-1-17

224. Oprensning Markedshalgrunden i Hobro

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med nedgravning af regnvandsledning gennem markedshalgrunden i Hobro har Mariagerfjord Vand A/S afholdt udgifter til håndtering af asbestforurenet jord på kommunens ejendom.

Da ledningsarbejdet også kan betragtes som en del af klimasikringen af Hobro by, anmodes Byrådet om at tage stilling til kommunal medfinansiering af forureningsomkostninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om størrelsen af Mariagerfjord kommunes eventuelle bidrag til oprensning af markedshalgrunden.

2. At tillægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til færdiggørelse af området omkring markedshalgrunden.

Sagsfremstilling

Det asbestforurenede jord blev konstateret og markeret, men ikke bortskaffet i forbindelse med nedrivning af Markedshallen, så Mariagerfjord Vand A/S kunne etablere afløbsledninger og pumpestation til klimasikring af midtbyen i Hobro.

I forbindelse med den efterfølgende, omfattende separering af regnvand fra Hobros nordlige bydel (Hostrupvej) har Mariagerfjord Vand A/S yderligere etableret en afløbsledning langs Onsild Å frem til den nye pumpestation ved markedshalgrunden. I den forbindelse er en del af den tilbageværende asbestforurenede jord blevet bortskaffet til deponi. Da Mariagerfjord Vand A/S betragter projektet som et klimaprojekt, anmodes Mariagerfjord kommune om at betale miljøomkostningerne for håndteringen af den asbestforurenede jord. Mariagerfjord Vand A/S har fremsendt en opgørelse på 430.000 kr.

På grundlag af de data, som Mariagerfjord Vand A/S har fremsendt, kan det forventes, at der tilbage ligger en restmængde asbestforurenet jord, som måske vil koste yderligere 250.000-300.000 kr. at bortskaffe.

Fagenheden gør opmærksom på, at hele grunden er kortlagt som potentiel forurenet som følge af tidligere tiders erhvervsaktiviteter ved havnen. Selv om Mariagerfjord Vand A/S har håndteret forurenet jord under ledningsarbejderne, kan der på resten af grunden fortsat forventes væsentlige forureninger, som skal håndteres i forbindelse med en fremtidig, konkret ændret anvendelse.

Udover stillingtagen til en eventuel medfinansiering af den af Mariagerfjord Vand A/S's foretagne oprensning anbefaler Teknik og Byg, at den rette håndtering af den tilbageværende jordforurening (herunder asbestforurening) afventer fremtidig stillingtagen til en konkret anvendelse af området.

Økonomi

Projektet er ikke startet som et klimaprojekt med kommunal medfinansiering, hvorfor det ikke fremgår af budgettet. Såfremt Mariagerfjord kommune er indstillet på at medfinansiere, kræver det en tillægsbevilling.

Beslutning

Ad. 1: Det indstilles at Mariagerfjord Kommune bidrager med 50% svarende til 215.000 kr. til oprensning af markedshalgrunden.

Bo Ritterbusch kunne ikke tiltræde indstillingen.

Ad. 2: Indstilles godkendt.

Bo Ritterbusch kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

05.00.00-G00-24-15

225. Renovering af Søndre Kajgade i Hobro - Anlægsbevilling

Forventet sagsgang

UTM, ØK og BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 11. september 2017, at der skulle udarbejdes en alternativ skitse til renovering af Søndre Kajgade, og at anlægsarbejdet først påbegyndes i foråret 2018.

Der er nu lavet en revideret skitse, hvor omfang af sporanlæg og nødvendig omlægning af belysning er reduceret. Byrådet skal tage stilling til omlægningens omfang og meddele tillægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede skitseprojekt godkendes som grundlag for omlægning af jernbaneskinner og brostensbelægning.

2. At der meddeles tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til omlægningen.

3. At bevillingen finansieres med 2,8 mio. kr. af budgettets bufferpulje og 0,4 mio. kr. af ikke forbrugt bevilling til tilgængelighedstiltag.

4. At der indgås aftale med A/S Karl Jensen som entreprenør for udførelsen.

Inddragelse

Ombygning af Søndre Kajgade har været drøftet på møde i Handicaprådet 10. juni 2015. Her blev det anbefalet, at der etableres et areal for tilgængelighed langs sporanlægget.

Det tidligere fremsendte oplæg er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet, hvorfra der er modtaget udtalelse, som er taget til efterretning i det reviderede forslag.

Sagsfremstilling

Ombygningen af Søndre Kajgade har været behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø 9. januar 2017, og igen 11. september 2017. Her blev det besluttet, at der skulle laves en revideret skitse, og at arbejdet skal udskydes til foråret 2018.

På baggrund af det offentlige møde om omlægningen samt Udvalget for Teknik og Miljøs tilkendegivelser, har fagenheden udarbejdet et revideret oplæg til omlægning af jernbaneskinner og brostensbelægning samt etablering af tilgængelighed.

Samtidig har arbejdet været sendt i udbud uden projekt, men med mængdeangivelser for 2.400 m2 belægningsarbejder, som omfatter det meste af stenbelægningen og omlægning af jernbanesporene på Søndre Kaj. Af hensyn til begrænsning af projektets omfang berøres området nærmest kajkanten ikke i omlægningen. En eventuel omlægning og indretning af dette område må afvente en eventuel senere etape. Lavestbydende med underhåndsbud var A/S Karl Jensen.

Det fremgår af oplægget, at en kørebane midt i arealet afgrænses med steler, så gående kan tage sikkert ophold og færdes handicaptilgængeligt ad granitflisebelagt sti langs havnekajen. Jernbanesporet omlægges og flyttes, så skinnerne holdes fri af stibelægningen. Der etableres tilgængelighedsstier langs kajen og langs en del af bygningerne, og stierne forbindes på tværs af kørebanen.

Øvrig belægning og sporanlæg oprettes og genetableres ved pakhusene med små tilpasninger. I oplægget er der af hensyn til den kulturhistoriske værdi taget højde for en bevarelse af jernbanesporets hovedspor med stort set samme udstrækning som i dag. (dog rykket ca. 2,5 m. mod syd) Skinnerne monteres på et betondæk, for at skinner og belægning skal kunne holde til tung trafik.

Projektet kan gennemføres i perioden marts 2018 til juni 2018.

Omlægningen forventes at koste i alt 3,2 mio. kr. (anlægsudgifter 2,2 mio. kr., bygherreleverance af materialer 0,5 mio. kr. og uforudseelige omkostninger på 0,5 mio. kr.).

Projektet vil blive gennemgået på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på muligheder for justering af pris og kvalitet.

Økonomi

Teknik og Byg gør opmærksom på, at projektet ikke fremgår af budgettet, hvorfor gennemførelsen kræver tillægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Beslutning

Ad. 1: Indstilles godkendt med den bemærkning at der gerne må etableres tilgængelighed længere mod øst.

Bo Ritterbusch og Jørgen Hammer Sørensen kunne ikke tiltræde indstillingen. Bo Ritterbusch ønskede en løsning helt uden jernbanespor. Jørgen Hammer Sørensen ønskede en løsning uden det sidste sydgående sporskifte.

Ad 2: Indstilles godkendt

Ad 3. Indstilles godkendt

Ad 4. Indstilles godkendt

 

05.01.00-P20-4-15

226. Hostrupvej - beplantning og hvilepladser langs vejen

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Renovering af Hostrupvej er den første del af gennemførelsen af intentionerne fra projektet ”Inviterende Indfaldsveje” i Hobro.

Gennemførelsen af vejprojektet mellem Brogade og Hadsundvej nærmer sig sin afslutning, og tiden er nu til at se på den ydre afgrænsning langs Brogade og Hostrupvej samt etablering af enkelte grønne elementer og hvilepladser med bænke langs vejen. Teknik og Byg foreslår, at dette i stort omfang udføres i samarbejde med ejere langs både Brogade og Hostrupvej, hvorfor der ikke er udarbejdet et detailprojekt på arbejderne.

Udvalget skal tage stilling til den videre proces.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At Fagenheden bemyndiges til at indgå frivillige aftaler med lodsejere om tilpasning af ejendomsskel med henblik på i videst mulige omfang at udnytte tiloversblevne vejarealer til beplantning og bænke m.v.

2. At de matrikulære forhold langs Hostrupvej og Brogade tilpasses det nye vejanlæg i forhold til indgåede aftaler (under forbehold for Byrådets godkendelse).

3. At alle arealer overdrages til lodsejerne uden udgift for den enkelte lodsejer.

Sagsfremstilling

Der ligger fra ”gamle dage” et matrikulært skel langs store dele af Hostrupvej, der ikke er tilpasset de seneste ombygninger af vejanlægget. En del af disse arealer er ”lånt ud" til og passet af tilgrænsende lodsejere. Aftalerne med lodsejerne har et opsigelsesvarsel på 8 – 12 uger.

Eventuel beplantning i ”skel” forventes udført efter gældende regler ca. 0,40 m. fra belægning. Beplantning påregnes udført med typer som anvendt i Midtby projektet. Indtrykket fra beplantningen skal ændre sig hen over årets gang. Løsning kan udføres ved at bibeholde et areal langs vejen, og lade beplantningen være offentlig og medtage udgifter til vedligeholdelsen som en del af kommunens driftsbudget som en afledt drift.  

I forbindelse med etableringen af det nye vejanlæg er der fjernet hække og enkelte støttevægge på grund af et større arealbehov. Dette medfører, at der skal ske en retablering – reelt af Mariagerfjord Kommune, da det er kommunens areal, og den fremtidige drift er kommunal.

Der er et par mindre arealer der kan anvendes for en lille grøn ”oase” – begge i forbindelse med buslommer i den vestlige side af Hostrupvej samt delstrækninger, især langs vest siden af Brogade/Hostrupvej – jfr. skitse.

Etablering af hvilepladser med bænke er et ønske - især på grund af tilgængelighed. Hostrupvej ligger med et stort længdefald lokalt på over 6%, og det kan være en udfordring for fodgængere at færdes især mod nord.

Det vurderes, at der skal etableres 4-6 hvilepladser med bænke ud over busskure med bænke.

Fagenheden anbefaler, at der fremsendes orientering til de aktuelle lodsejere med angivelse af princip for tilpasning af skel og eventuel beplantning/hvileplads ud for ejendommen, og at fagenheden forhandler indretningen på plads i forhold til eventuelle særlige grundejerønsker.

Udgifter til beplantning og bænke med videre, forventes at kunne holdes inden for budgettet til renovering af Hostrupvej.

Beslutning

Godkendt.

 

05.01.10-G01-1-17

227. Indretning af Hegedalsvej, Hobro

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde i august 2017, at Hegedalsvej skal have status af en åben vej, og at vejen skal indrettes, så trafikken og trafikhastigheden reduceres. Den 6. november 2017 vedtog Udvalget for Teknik og Miljø at offentliggøre et forslag til fremtidig indretning af vejen til kommentering.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage endelig stilling til vejens fremtidige indretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At udvalget drøfter de indkomne bemærkninger og tager endelig stilling til Hegedalsvejs fremtidige indretning.

Inddragelse

Forslaget til fremtidig indretning af Hegedalsvej blev offentliggjort på kommunens hjemmeside og annonceret i Hobro Avis den 14. november 2017. Desuden blev det særskilt sendt til kommentering hos beboere og ejere af ejendomme på Hegedalsvej samt hjørnegrunde ud til Hegedalsvej.

Der er frist for at indsende bemærkninger til det offentliggjorte forslag tirsdag den 5. december 2017, det vil sige efter udsendelse af dagsorden. De indkomne bemærkninger gennemgåes på mødet.

Sagsfremstilling

Forslaget til fremtidig indretning af Hegedalsvej omfatter:

 • Hastighedsgrænsen på maks. 40 km/t bevares i hele Hegedalskvarteret.
 • Hegedalsvej indrettes som en 2 minus 1 vej.
 • Der etableres tre bump.
 • Der etableres indsnævringer i nedadgående retning i forbindelse med bump.
 • Det ene af de tre bump etableres i toppen af Hegedalsvej, så foranstaltningen er synlig for trafikanter på Hadsundvej.
 • Den hævede flade i krydset ved Teglværksvej/Vibevej bevares.
 • Parkeringsforbuddet på Hegedalsvej opretholdes.
 • Stoppesteder til bybusser placeres som tidligere.
 • Antal bump/indsnævringer kan reguleres/øges for yderligere, fremtidig trafikregulering.

Økonomi

Fagenheden for Teknik og Byg bemærker, at de foreslåede foranstaltninger i projektforslaget kan holdes inden for det budget, der er afsat til formålet i anlægsprojektet for Hostrupvejs ombygning.

Beslutning

Et notat med sammenskrivning af indkomne kommentarer fra borgere mfl. blev omdelt og gennemgået.

Udvalget besluttede, at der i den fremtidige indretning af Hegedalsvej, tages udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til 2-1-vej med følgende tilføjelser:

 • Der etableres fodgængerfelt ved 2 bus-stoppesteder.
 • Der etableres en løsning uden bump, således disse erstattes af 3-4 ekstra indsnævringer/chikaner i den vestlige side. Den ene hæveflade fastholdes.
 • Der skiltes med gennemkørselsforbud for lastbiler.
 • Trafikken følges efterfølgende med det formål at vurdere eventuelt behov for supplerende foranstaltninger.

 

Melanie Simick og Niels Peter Christoffersen ønskede endvidere skiltning med gennemkørselsforbud for personbiler, hvorfor de begærer beslutningen om skiltning med gennemkørselsforbud i Byrådet.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

05.00.00-G00-27-17

228. Sti mellem Hvornum og Klejtrup

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Udvalgsmedlem Bo Ritterbusch anmoder om, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter mulighederne for enten at etablere cykelsti eller grussti mellem Hvornum og Klejtrup, eller en løsning, hvor Klejtrupvej laves til en 2 minus 1 vej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At ønsket om sti mellem Hvornum og Klejtrup behandles og prioriteres i kommunens Trafikhandlingsplan for 2018 på samme vilkår, som alle andre ønsker til cykelstier.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Bo Ritterbusch har anmodet om udvalgsbehandling af mulighederne for enten at etablere cykelsti eller grussti mellem Hvornum og Klejtrup, eller en løsning, hvor Klejtrupvej laves til en 2 minus 1 vej.

Teknik & Byg modtager jævnligt ønsker til nye cykelstier og trafiksikkerhedstiltag, hvilke behandles og prioriteres i kommunens Trafikhandlingsplan, der opdateres årligt. Trafikhandlingen behandles og godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø i starten af året. I den seneste Trafikhandlingsplan for 2017 fremgår ønsker til stiprojekter på knap 150 mio. kr.

Ønsket med sti mellem Hvornum og Klejtrup fremgår ikke af budgettets investeringsoversigt, ligesom det ikke fremgår af listerne over stiprojekter i Trafikhandlingsplanen for 2017. Forslaget vil dog blive behandlet i den kommende revision af trafikhandlingsplanen på lige fod som øvrige henvendelser om nye trafikale tiltag.

Afstanden mellem bytavlen til Hvornum og kommunegrænsen ved Klejtrup er ca. 915 meter langs Klejtrupvej, der ligger på gammel søbund. Et groft overslag på en dobbeltrettet cykelsti på denne strækning er ca. 4,5 mio. kr. (inkl. ekspropriation, jorderhvervelse, anlægsudgifter og 0,5 mio. kr. til broudvidelse ved Klejtrup Bæk). Lokale stedbestemte forhold kan dog fordyre projektet. En grussti i eget tracé, der følger det naturlige forløb i landskabet, vurderes at kunne udføres for 4,2 mio. kr. (inkl. ekspropriation, jorderhvervelse, anlægsudgifter og 0,5 mio. kr. til broudvidelse ved Klejtrup Bæk). Lokale, stedbestemte faktorer kan også her fordyre projektet. De økonomiske overslag er lavet på baggrund af interne erfaringer og anbefalinger fra ekstern rådgiver.

Klejtrupvejs kurvede forløb og oversigtsforhold gør, at Teknik & Byg vil være betænkelige ved at etablere 2 minus 1 vej på strækningen mellem Hvornum og Klejtrup. Efter vejreglerne skal der være tilstrækkelig mødesigt på 2 minus 1 veje, for at trafikanterne tidsnok kan reagere på modkørende trafik, hvilket vil være problematisk flere steder på Klejtrupvej, medmindre der foretages væsentlige tiltag på vejarealet og omkringliggende ejendomme.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at fagenheden i forbindelse med Trafikhandlingsplanen, tager dialog med initiativtagerne omkring det konkrete ønske.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

04.00.00-G00-1-17

229. Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, offentlig høring, BY

Anledning

23. juni 2017 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse gældende for indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Derfor skal Mariagerfjord Kommunes indsatsplan for området revideres.

Byrådet skal godkende forslag til plan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At revideret forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo godkendes.

Inddragelse

Efter godkendelse i Byrådet skal indsatsplanen offentliggøres i 8 uger for indsigelser mod forslaget, inden den endelig besluttes af Byrådet og efterfølgende offentliggøres.

Sagsfremstilling

I forhold til den eksisterende indsatsplan er lovgrundlag, bekæmpelsespligt, tilsyn, påbud og bekæmpelse ændret, så det passer med den nye bekendtgørelse. Resten er der ikke ændret på. Indsatsplanen gælder for både offentlige og private arealer.

23. juni 2017 vedtog miljøministeren en ny bekendtgørelse for indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. En ændring i bekendtgørelsen gør, at det ikke længere er muligt at politianmelde lodsejere, hvis de ikke følger et kommunalt påbud, som er givet på baggrund af indsatsplanen. I den nye bekendtgørelse er det til gengæld muligt for Mariagerfjord kommune at foretage bekæmpelse hos private lodsejere for dennes regning (3,81 kr. pr. m2), med mindre der er veldokumenteret begrundelse for en højere pris. Det er endnu ikke nærmere defineret, hvad en veldokumenteret begrundelse kunne være.

Fagenheden iværksætter følgende handlinger, når den bliver bekendt med forekomst af Kæmpe Bjørneklo:

 1. Området fotograferes som dokumentation på forekomst og omfang af Kæmpe Bjørneklo.
 2. Der sendes anmodning og forvarsel til ejer om bekæmpelse.
 3. Hvis ejer efterkommer og bekæmper, lukkes sagen. I modsat fald udsendes et påbud til lodsejer.
 4. Hvis ejer efterkommer påbuddet, lukkes sagen. I modsat fald igangsætter fagenheden bekæmpelse for ejers/brugers regning.
 

I 2017 har 16 lodsejere modtaget et forvarsel, og heraf har 6 fået påbud. Det har ikke været nødvendigt at igangsætte bekæmpelse. I 2016 fik 19 lodsejere forvarsel, og heraf fik 3 påbud. Det var ikke nødvendigt at igangsætte bekæmpelse. Der blev brugt ca. 45.000 kr. til bekæmpelse på egne arealer i 2016.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

22.11.02-G01-1-17

230. Overdragelse af kompetencen til uddeling af taxitilladelse, fornyelse af taxitilladelser samt overdragelse af tilsyn.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Anledning

En Taxivognmand fra Hobro området har indleveret sin taxitilladelse. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere godkendt, at tilladelsen opslås ledig.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til overdragelse af kompetencen for uddeling af denne tilladelse til fagenheden, samt udvalgets stillingtagen til den forventede kommende nye taxilovgivning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At Udvalget overdrager kompetencen til uddeling af nærværende taxitilladelse til Fagenheden Natur og Miljø.
2. At Udvalget beslutter at kommunens taxivognmænd skal have tilbudt at få deres tilladelser fornyet inden udgangen af 2017.
3. At Udvalget beslutter at kommunen beholder tilsynspligten med eksisterende tilladelser.

Inddragelse

Sagen har været sendt til udtalelse hos talsmandsgruppen for taxivognmænd i Mariagerfjord Kommune med hensyn til bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der forventes vedtaget en ny taxilov pr. 1.1.2018, hvor administration af denne lovgivning overgår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvis den nye lov vedtages vil alle personbefordringstilladelser fremover bliver samlet i én universaltilladelse. Eksisterende taxitilladelser skal konverteres til en universaltilladelse, når de udløber og endvidere vil kommuneafgrænsningerne for kørsel blive ophævet.

I forbindelse med overgang til den nye lov kan Kommunen kan tilbyde vognmændene, at få deres tilladelser fornyet, så de først udløber om 10 år.

Såfremt kommunen ønsker det, kan tilsynsforpligtelsen med eksisterende taxitilladelser overdrages til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen med et halvt års varsel, ellers gælder kommunens tilsynsforpligtigelse indtil den sidste tilladelse er omkonverteret, senest om 10 år.

Ifølge § 2 i gældende Lov om Taxikørsel m.v. er det kommunalbestyrelsen, der skal meddele tilladelse til taxi- og  limousinekørsel samt sygetransport.

Fagenheden Natur og Miljø har netop fået indleveret en tilladelse fra en vognmand, som stopper sit erhverv. Tilladelsen har været udnyttet i Hobro området. På grund af at der forventes vedtaget en ny lov om taxikørsel inden udgangen af 2017, vil det være hensigtsmæssigt, at tilladelsen uddeles inden 1.1.2018. Tilladelsen blev offentliggjort onsdag den 29. november 2017, og det er ikke muligt at nå at forelægge eventuelle ansøgninger fra kommunes taxivognmænd for udvalget, inden årets udgang. På denne baggrund ønsker fagenheden, at Udvalget for Teknik og Miljø overdrager kompetencen til uddeling af tilladelsen, til fagenheden.

Ifølge § 5 i gældende Lov om Taxikørsel kan Taxitilladelser uddeles i et tidsrum på højst 10 år ad gangen. På baggrund af den forventede nye taxilov vil det formentlig for nogle taxivognmænd være hensigtsmæssigt, at få fornyet deres tilladelser, således de gælder i 10 år fra fornyelsen. Det er op til den enkelte taxi-vognmand, hvornår gældende taxitilladelser konverteres til universaltilladelser indenfor tilladelsernes løbetid, dog maximum 10 år.

Talsmandsgruppen har meddelt, at de ønsker at vognmændene bliver tilbudt, at få fornyet deres tilladelse, idet den nye lov vil medføre forøgede udgifter bl.a. som følge af tilslutningspligt til et kørselskontor, skærpede krav til udstyr samt, at den enkelte vognmand mister selvstændighed. Et tilbud om fornyelse af tilladelser vil således åbne mulighed for en en længere overgangsperiode for den enkelte vognmand.

Ifølge lovforslaget har kommunerne tilsynsforpligtelsen med eksisterende tilladelser indtil de udløber eller omkonverteres, senest om 10 år. Kommunerne kan dog søge om, at denne tilsynsforpligtelsen overgår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med et halvt års varsel. Det er ikke afklaret, hvordan kommunerne vil blive reduceret økonomisk.

Talsmandsgruppen anmoder om, at kommunen beholder tilsynspligten med eksisterende tilladelser i den 10-årige periode. 

Beslutning

Godkendt

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

01.02.15-P15-2-17

231. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Klostergården i Mariager

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, Offentlig høring, UTM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for lokalplan 121/2018 for Klostergården i Mariager således at den kommer i overensstemmelser meed Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget til kommuneplantillæg nr. 32 skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet

1. At forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Under udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg har der kørt en foroffentlighedsperiode med de nærmeste naboer. Under foroffentlighedsperioden er der ikke kommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at ejeren af Klostergården i Mariager har ønsket at få udarbejdet en lokalplan for at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse på Klostergården i mariager er Fagenheden blevet gjort opmærksom på at Klostergården er på nuværende tidspunkt placeret i en ramme for offentlige formål, der vil derfor være uoverensstemmelse mellem anvendelsen og kommuneplanrammerne.

Derfor udlægger kommuneplantillægget en ny ramme MAR.B.13 til bolig formål, som omfatter Klostergården matr.rne 1k, 1bf og 1bg, så kommuneplanrammen tilpasses de fremtidige forhold. I den nye ramme fastsættes der en bebyggelsesprocent på 50 procent og en bygningshøjde på 1,5 etage og 8,5 meter.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planloven bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

01.02.05-P16-15-17

232. Forslag til Lokalplan 121/2018 Klostergården i Mariager

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, Offentlig høring, UTM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 121/2018 for at tilvejebringe plangrundlaget for at muliggøre at opføre tæt-lav boligbebyggelse på Klostergården i Mariager. Derved skabes der nye og attraktive tæt-lav boliger i Mariager.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Under udarbejdelse af forslag til lokalplanen har der kørt en foroffentlighedsperiode med de nærmeste naboer. Under foroffentlighedsperioden er der ikke kommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 121/2018 for Klostergården i Mariager. Lokalplanforslaget giver ejeren af Klostergården mulighed for at genoprette den firelænget gård ved at etablere yderliger to længer til gården. Lokalplanområdet vil bestå af tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, der vil blive etableret rækkehuse i det eksisterende stuehus, i en del af den eksisterende lade samt i to yderligere længer. I den anden del af den eksisterende lade vil der blive etableret parkeringspladser samt depotformål. Der vil i alt blive etablere ca. 18 boliger.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 32, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

01.02.05-P15-23-17

233. Forslag til Kommuneplantillæg 33 for Visborggård

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, Offentlig høring, UTM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 - offentligt område til hotel- og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger, rammeområde VIS.O.1. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplan 123/2018.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 for Visborggård - offentligt område til hotel- og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger sendes i 8 ugers offentlig høring.

Inddragelse

Der er gennemført for-offentlighedsfase i forbindelse med kommuneplantillægget, jf. planlovens § 23c, med henblik på inddragelse af ideer, forslag og synspunkter ved områdets ændrede anvendelse til hotel- og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger med naturlig tilknytning hertil. Der er ikke modtaget ideer, forslag og synspunkter, der afviger fra hensigten med den fremtidige anvendelse af området. 

Sagsfremstilling

Planområdet er karakteristisk ved den fredede herregårdsbygning med tilhørende bygninger og anlæg, herunder ikke mindst den fredede renæssancehave, og kan spores tilbage til 1300-tallet. Området har tidligere fungeret som bosted for psykisk handicappede, men ønskes i forbindelse med ejerskifte anvendt til hotel- og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger med tilknytning hertil.

Ved Kommuneplantillæg nr. 33 udlægges området til offentlige formål med tilhørende bestemmelser for lokalplanlægningen. Bestemmelserne fastlægger rammer for bebyggelsens placering (byggefelter), størrelse og materialemæssige udtryk. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Fredede bygninger og anlæg administreres af Slots- og kulturstyrelsen.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planloven bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

01.02.05-P15-23-17

234. Forslag til Lokalplan 123/2018 - Visborggård

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, Offentlig høring, UTM, ØK, BY

Anledning

Visborggård blev taget i brug som institution for psykisk handicappede i 1932 og har siden 1938 været ejet af henholdsvis den danske stat og Region Nordjylland. I 2016 skiftede stedet ejer med den hensigt at omdanne stedet til hotel- og ferielejligheder, kontorer, konferencefaciliteter og boliger, som naturligt knytter sig hertil. Som forudsætning herfor er udarbejdet lokalplan og et kommuneplantillæg.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 123/2018 skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At forslag til Lokalplan 123/2017 for Visborggård - hotel- og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger sendes i 8 ugers offentlig høring.

Inddragelse

Der er gennemført for-offentlighedsfase i forbindelse med kommuneplantillægget, jf. planlovens § 23c, med henblik på inddragelse af ideer, forslag og synspunkter ved områdets ændrede anvendelse til hotel- og ferielejligheder, konferencefaciliteter, kontorer og boliger med naturlig tilknytning hertil. Der er ikke modtaget ideer, forslag og synspunkter, der afviger fra hensigten med den fremtidige anvendelse af området. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i landzone og er især karakteristisk ved den fredede herregårdsbygning, som kan spores tilbage til 1300-tallet, den fredede renæssancehave samt andre mindre fredede bygninger og anlæg. Planområdet omfatter desuden en til ejendommen hørende beboelsesejendom samt en pavillionbygning med tilhørende udeareal, beliggende i tilknytning til én af de to magasinbygninger syd for herregården.

Den primære interesse med planområdet er at fastholde frednings- og bevaringsinteresserne, at give plads til anvendelsesmæssige ændringer og åbne mulighed for et begrænset nybyggeri.

Der udlægges fire byggefelter, hvor der kan ske et begrænset nybyggeri i tilknytning til den generelle anvendelse - alle med passende afstand til fredede bygninger og anlæg. Det nordlige byggefelt A ligger i tilknytning til den tidligere gartnerbolig vest for renæssancehaven. Byggefelt B ligger vest for parkeringspladsen ved Visborggård Allé og reserveres til brændselsfyr og brændselslager. Byggefelt C omfatter et mindre areal syd for Visborggård Allé til udvidelse af en eksisterende pavilllionbygning, og byggefelt D omfatter boligejendommen, tilhørende Visborggård, ligeledes beliggende ved Visborggård Allé.

Ny bebyggelse skal omfangs- og materialemæssigt tilpasse sig stedets eksisterende bebyggelse. Ændringer af fredede bygninger og anlæg administreres af Slots- og kulturstyrelsen. Lokalplanen fastholder området i landzone.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 32, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring otte uger. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

01.02.05-P16-10-17

235. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28 - erhvervsområde ved Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for et erhvervsområde ved Sdr. Onsild til transporttunge erhverv. Tillægget har været offentliggjort i 4 uger samtidig med forslag til lokalplan 117/2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 skal vedtages endeligt uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for et erhvervsområde ved Sdr. Onsild vedtages endeligt af Byrådet uden ændringer.

Sagsfremstilling

Planområdet udgør ca. 10 ha. og er beliggende umiddelbart øst for motorvej E 45 med tilslutning til Viborg Landevej.Tillægget er en følge af efterspørgslen på erhvervsjord ved erhvervsområdet Benshøj Industrivej på den anden side af motorvejen.
Der reserveres areal til et kanaliseringsanlæg med svingbaner ved tilslutningen til Viborg Landevej. Fra statens side har det været stillet som betingelse, at området, med den nære beliggenhed til motorvejen, skal forbeholdes transporttunge erhverv.

Kommuneplanen udstikker i kommuneplanretningslinie 2.1.1. en overordnet ramme på 350 ha til bolig- og erhvervsformål i Mariagerfjord Kommune.
En gennemgang af kommunens arealer viser, at der på nuværende tidspunkt er udlagt ca. 310 ha til byudviklingsformål. Et nyt arealudlæg på 10 ha vil derfor ikke medføre en overskridelse af den samlede samme i kommuneplanens retningslinie 2.1.1.

Planområdet overføres ved Lokalplan 117/2017 fra landzone til byzone.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

01.02.05-P16-10-17

236. Endelig vedtagelse af Lokalplan 117/2017 - erhvervsområde Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Lokalplan 117/2017 for et erhvervsområde ved Sdr. Onsild har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. september 2017 til 3. oktober 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 123/2017 skal vedtages endeligt med de af fagenheden foreslåede ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At Lokalplan 117/2017 for et erhvervsområde ved Sdr. Onsild vedtages endeligt af Byrådet med følgende ændringer:

Adgangsvejen til lokalplanområdet fra Viborg Landevej flyttes ca. 20 meter mod øst ad Viborg Landevej, således at afstanden imellem adgangsvejen til erhvervsområdet og motorvejstilslutningen tilsvarende forøges med ca. 20 meter. Der etableres i første omgang kun en venstre svingbane i forbindelse med kanaliseringsanlægget til lokalplanområdet.  

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 117/2017 for erhvervsområde ved Viborg Landevej, Sdr. Onsild udspringer af efterspørgslen efter nye erhvervsarealer ved Sdr. Onsild i tilknytning til det nuværende erhvervsområde ved Benshøj Industrivej. Erhvervsområdet planlægges etableret øst for motorvejen med direkte tilknytning til Viborg Landevej. Med placeringen ved motorvejen har staten stillet som betingelse, at planområdet udlægges til transporttunge erhverv.

Arealet har en størrelse på ca. 10 ha. Mod nord og øst afskærmes området af et mindst 6 meter bredt beplantningsbælte. Dele af dette kan suppleres med eller erstattes af en jordvold/støjskærm, hvor der er risiko for støjgener i forhold til nabobebyggelsen. Samtidig udlægges en støjkonsekvenszone mod nord med forbud mod lavfrekvente støjkilder som f.eks. kompressorer og køleanlæg. Adgangen til området sker fra Viborg Landevej via et kanaliseringsanlæg med svingbaner. Umiddelbart indenfor området anlægges en samkørsels-parkeringsplads.

Lokalplanområdet er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Området forbeholdes derfor erhverv, der ikke vil medføre væsentlig fare for forurening af grundvandet. Arealet anlægges med mulighed for tilgang til et forsinkelsesbassin og befæstede arealer til imødegåelse af forurening af grundvandet.

Der er i forbindelse med den offentlige høring modtaget bemærkninger fra Vejdirektoratet (vedlagt bilag) der vurderer, at et nyt erhvervsområde må forventes at ville generere mere trafik, som muligvis på sigt vil nødvendiggøre etablering af yderligere et kanaliseringsanlæg/rundkørsel ved Viborg Landevejs tilslutning til motorvejen. På baggrund heraf har Mariagerfjord Kommune fået foretaget trafiktællinger på Viborg Landevej på vejstykket, der berører det kommende erhvervsområde (vedlagt bilag). Efter aftale med Vejdirektoratet er adgangsvejens tilslutning til lokalplanområdet herefter rykket ca. 20 meter mod øst, og der etableres i første omgang kun én venstre svingbane til området.

Lokalplanområdet ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse overføres arealet til byzone.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

00.01.00-G01-6-14

237. Orienteringssager

Anledning

Generel orientering til udvalget. 

Sagsfremstilling

 • Politianmeldelse af ulovlig beboelse i det åbne land
 • Opstart af Plus-tur som led i mobilitetsplanen
 • Biodiversitetspolitik.
 • EU LIFE-projekt fokuseret på de himmerlandske ådale. ”Landmanden som naturforvalter”.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Eventuel politianmeldelse af ulovlig beboelse i det åbne land.
 • Opstart af Plus-tur som led i mobilitetsplanen, hvor Plus-ture indgår som en kombination af bus og taxa.
 • Biodiversitetspolitik, hvor arbejdet er opstartet og forventes afsluttet i 2018.
 • Skovsprængningsøvelse ifølge henvendelse fra Skive kasserne.
 • EU LIFE-projekt fokuseret på de himmerlandske ådale. ”Landmanden som naturforvalter", som har modtaget tilsagn.

 

Taget til orientering.

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

00.01.00-G01-6-14

238. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål/kort drøftelse omkring:

 • evt. grus-cykelsti ved Ølsvej/Mølhøjparken i Hobro, som undersøges.
 • Trafikreguleringer i Døstrup.
 • "Byskilte" i Amerika-området, Hobro.

 

Per Kragelund og Niels Erik Poulsen var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter